Kullanım kılavuzu PHILIPS 190E2FB

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 190E2FB kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 190E2FB kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 190E2FB kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 190E2FB : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2652 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 190E2FB (1257 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 190E2FB

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 190E2 plus www. philips. com/welcome TR Kullanicielkitabi 1 MüteriHizmetleriveGaranti 21 SorunGidermeveSSS'lar 33 çindekiler 1. 2 Ürünvepaketlememalzemesinin atilmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PhilipsFlatPanelMonitörlerin PikselHataYöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1. Önemli · BuelektronikkullanicikilavuzuPhilips monitörükullananherkesiçintasarlanmitir. [. . . ] · PhilipslkSeçenekülkeleridahilinde kullanmaküzeretasarlanmami, üretilmemi, onaylanmamive/veya yetkiverilmemiürünler, Philipslk SeçenekGarantisikapsamindadeildir. BugibidurumlardaPhilipsglobalgaranti koullarigeçerlidir. Sadecetektikuzakta Herhangibirsorunhalindeiletim talimatlarinidikkatlibirekildeokumanizi veyaekdestekalmaniziçin www. philips. com/supportwebsitesiniziyaret etmeniziöneririz. Sadecetelefonunuzkadaruzakta Gereksizkariikliklarinçikmasiniönlemek amaciyla, Philipsyardimmasasiiletemasa geçmedenöncekullanmatalimatlarini dikkatliceokumaniziveyaekdestekalmak içinwww. philips. com/supportwebsitesini ziyaretetmeniziöneririz. Sorunlarinizinhizlaçözümekavuturulmasi için, Philipsyardimmasasiiletemasa geçmedenöncelütfenaaidakihazirliklari yapiniz: · Philipstipnumarasi · Philipsserinumarasi · Satinalmatarihi(satinalmabelgesinin kopyasigerekebilir) · PCçevrelemcisi: CPUveGrafikkartiadivesürücü sürümü letimsistemi Kullanilanuygulama · Monteedilmidierkartlar Ayrica, aaidakibilgilerdesürecin hizlanmasinayardimciolacaktir: · Aaidakibilgileriiçerensatinalma belgesi:satinalmatarihi, bayiadi, model veürünserinumarasi. · Kusurlumonitörünalinacaiveyeni monitörüngönderileceiyerintamadresi. Philips'müteriyardimmasalaritüm dünyadabulunmaktadir. BirinciSeçimrtibat Bilgilerineerimekiçinburayitiklatin. veyabizeaaidakiadrestenulaabilirsiniz: Websitesi:http://www. philips. com/support 22 lkSeçenekletiimBilgileri Ülke Avusturya Belçika Danimarka Finlandiya Lüksemburg Hollanda Norveç Polonya Portekiz spanya sveç sviçre BirleikKrallik Kod +43 +32 +45 +358 +352 +31 +47 +48 +351 +34 +46 +41 +44 Telefonnumarasi 0810000206 078250851 35258761 840320041 26843000 09000400063 22708250 0223491505 213591440 902888785 086320016 0223102116 02079490069 Tarife 0, 07 0, 06 Bölgeselçaritarifi 0, 08 Bölgeselçaritarifi 0, 10 Bölgeselçaritarifi Bölgeselçaritarifi Bölgeselçaritarifi 0, 10 Bölgeselçaritarifi Bölgeselçaritarifi Bölgeselçaritarifi 23 OrtaveDouAvrupa'dakiGarantiniz SayinMüteri, Enyüksekkalitestandartlarindatasarlanmi veüretilmiolanbuPhilipsürününüsatin aldiiniziçinteekkürederiz. Buürünle ilgiliherhangibirsorunyaamanizhalinde satinaldiiniztarihtenitibaren24aysüreyle Philipsücretsiziçilikveyedekparça hizmetinigarantietmektedir. OrtaveDouAvrupa'dakiPhilipsGarantisi ÇekCumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, Slovenya, RusyaveTürkiye'yikapsamakta olupsadecebuülkelerdekullanilmasiiçin tasarlanan, üretilen, onaylananve/veyaizin verilenmonitörleriçingeçerlidir. Garantikapsamimonitörüaldiinizgün balar. Butarihtensonragelen2yilda garantikapsamindayeralanarizalarin olmasidurumundamonitörünüzeservis verilecektir. BuPhilipsgarantisi, ürünamaçlanan kullanimiiçinuygunbirbiçimdeveiletim talimatlarinauygunolarakkullanildiive satinalmatarihi, saticininadiveürünün modelveüretimnumarasinibelirtenbelirten orijinalfaturayadaödememakbuzunun sunulmasihalindegeçerlidir. BuPhilipsgaarantisiaaidakihallerde uygulanamaz, eer: · Eerdokümanlarüzerindeherhangibir deiiklikyapilmiyadaokunmazhale getirilmilerse; · Ürününüstündekimodelyadaüretim numarasideitirilmi, silinmi, kaldirilmiyadaokunmazhale getirilmise; · Yetkiliolmayanserviskurululariya dakiilertarafindanonarimyada ürünmodifikasyonlarivedeiiklikler yapilmisa; · · · · imek, suyadayanginikapsayanfakat bunlarlasinirliolmayankazalardanve kötükullanimveihmaldendolayihasar meydanagelmise. Sinyalartlariveyakabloveyaanten sistemlerininünitenindiindaolmasi sonucuortayaçikanradyosinyallerini almaproblemleri; Monitörünyanliveyakötükullanilmasi sonucuoluanarizalar; Ürününaslentasarlandii, üretildii, onaylandiive/veyayetkiverildiiülkeler diindakiülkelerdegeçerliyerelveya ulusalteknikstandartlarauygunhale getirmeküzereürününmodifikasyon veyaadaptasyongerektirmesi. Bu yüzden, birürününbelirlibirülkede kullanilipkullanilamayacainiherzaman kontrolediniz. Lütfenunadikkatedinizkiürününorijinal olarakkendisiiçintasarlanmadiive/veya daüretilmediiülkelerdekiyerelyada ulusalteknikstandartlarauymasiiçingerekli modifikasyonlarinyapilmasigerektiinde ürünbugarantialtindakusurludeildir. Bu yüzden, birürününbelirlibirülkedekullanilip kullanilamayacainiherzamankontrol ediniz. Sadecetektikuzakta Herhangibirsorunhalindeiletim talimatlarinidikkatlibirekildeokumanizi veyaekdestekalmaniziçinwww. philips. Sadecetelefonunuzkadaruzakta Gereksizzahmetlerdenkaçinmakiçinyetkili saticilaryadaBilgiAlmaMerkezleriile temasageçmedenönceiletimtalimatlarini dikkatlibirekildeokumaniziöneririz Philipsmarkaürününüzdüzgünçalimiyorsa veyaarizaliiselütfendorudanPhilipsyetkili saticinizveyaPhilipsServisveMüteriBilgi AlmaMerkezleriiletemasageçiniz Websitesi:http://www. philips. com/support 24 TüketiciBilgiMerkezleri Arjantin/Avustralya/Brezilya/Kanada/ YeniZelanda/Belarus/Bulgaristan/ Hirvatistan/ÇekCumhuriyeti/Estonya/ BirleikArapEmirlikleri/HongKong/ Macaristan/Hindistan/Endonezya/srail/ Letonya/Litvanya/Malezya/OrtaDou+ KuzeyAfrika/YeniZelanda/Pakistan/ Romanya/Rusya/SirbistanveKarada/ Singapur/Slovakya/Slovenya/ GüneyAfrika/GüneyKore/Tayvan/ Filipinler/Tayland/Türkiye/Ukrayna/ Vietnam DouAvrupa BELARUSTechnicalCenterofJVIBA M. Bogdanovichstr. 155 BY-220040Minsk Tel:+375172173386 BELARUS Service. BY PetrusBrovkyst. 19­101-B 220072, Minsk Belarus BULGARSTAN LANService 140, MimiBalkanskaStr. OfficecenterTranslog 1540Sofya, Bulgaristan Tel:+35929602360 www. lan-service. bg ÇEKCUMHURYET GenelTüketiciBilgileriMerkezi 800142100 Xpectrum Lu. ná591/4 CZ-16000Praha6Tel:800100697veya 220121435 E-posta:info@xpectrum. cz www. xpectrum. cz HIRVATSTAN Renopromd. o. o. Ljubljanska4, Sv. Nedjelja, 10431 Hirvatistan Tel:+38513330974 ESTONYA FUJITSUSERVICESOU Akadeemiatee21G EE-12618Tallinn Tel:+3726519900 www. ee. invia. fujitsu. com MACARSTAN SerwareSzerviz Vizimolnáru. 2-4 HU-1031Budapest Tel:+3612426331 E-posta:inbox@serware. hu www. serware. hu MACARSTAN ProfiServiceCenterLtd. 123Kulso-VaciStreet, H-1044Budapete(AvrupaMerkezi) Macaristan Tel:+3618148080 E-posta:m. andras@psc. hu LETONYA ServiceNetLV Jelgavasiela36 LV-1055Riga, Tel:+3717460399 E-posta:serviss@servicenet. lv LTVANYA ServiceNetLT GaiziunuG. 3 LT-3009KAUNAS Tel:+3707400088 E-posta:servisas@servicenet. lt www. servicenet. lt 25 ROMANYA BlueRidgeInt'lComputersSRL 115, MihaiEminescuSt. , Sector2 RO-020074Bükre Tel:+40212101969 SIRBSTANveKARADA KimTecd. o. o. Vilinevodebb, Slobodnazona BeogradL12/3 11000Belgrad Sirbistan Tel:+381112070684 SLOVAKYA GenelTüketiciBilgileriMerkezi 0800004551 DatalanServisneStredisko Puchovska8 SK-83106Bratislava Tel:+421249207155 E-posta:servis@datalan. sk SLOVENYA PCHAND Brezovce10 SI-1236Trzin Tel:+38615300824 E-posta:servis@pchand. si RUSYA CPS 18, Shelepihinskayanab. 123290Moskova Rusya Tel:+7(495)7973434 Profservice 14A-3, 2Karacharovskayastr, 109202, Moskova, Rusya Tel:+7(095)170-5401 TÜRKYE TürkPhilipsTicaretA. . YukariDudulluOrg. San. Bölgesi CaddeNo:22 34776-Ümraniye/stanbul Tel:(0800)-2613302 UKRAYNA Comel Shevchenkostreet32 UA-49030Dnepropetrovsk Tel:+380562320045 www. csp-comel. comLLCTopazCompany Topaz-ServiceCompany, Mishinastr. 3, Kiev Ukrayna-03151 Tel:+380442457331 LatinAmerika ARJANTN Azopardo1480. (C1107ADZ)Cdad. deBuenosAires Tel:08003330856 E-posta:CIC. monitores@Philips. com BREZLYA AlamedaRajaGabaglia, 188-10°Andar-V. Olímpia-S. Paulo/SP-CEP04551-090- Brezilya Tel:0800-7254101 E-posta:CIC. monitores@Philips. com Pasifikler AVUSTRALYA irket:AGOSNETWORKPTYLTD Adres:4/5DursleyRoad, Yenorra, NSW 2161, Avustralya Tel:1300360386 Faks:+61-2-80808147 E-posta:philips@agos. com. au Servissaatleri:Ptes. ~Cuma. 8:00am-7:30pm 26 YENZELANDA irket:VisualGroupLtd. [. . . ] S2: LCDmonitörüiçinönerilen yenilemehizinedir? Cvp. :Bunlarmonitörünüziçinolansürücü dosyalaridir. Kullanicielkitabinizdaki talimatlariizleyereksürücülerikurun. Monitörünüzüilkdefakurarken bilgisayarinizmonitörsürücülerinizi (. infve. icmdosyalari)veyasürücü diskiniisteyebilir. Bupakettekini eklemek(CD-ROMrehberi)için talimatlariizleyin. Monitörsürücüleri (. infve. icmdosyalari)otomatikolarak kurulacaktir. S4: Çözünürlüünasilayarlarim? Cvp. :Görüntükartiniz/grafiksürücünüzve monitörünüzmevcutçözünürlükleri birliktebelirler. stediinizçözünürlüü Windows®DenetimMasasinda "Görüntüözellikleri"ilebirlikte seçebilirsiniz. S5: Monitörayarlariniyaparken kaybolursamneyapmaliyim? Cvp. :SadeceTamamtuunabasin, ardindan'Sifirla'yiseçerekilkfabrika varsayilanayarlariniçarin. [. . . ]

PHILIPS 190E2FB KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 190E2FB kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag