Kullanım kılavuzu PHILIPS 191V2SB

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 191V2SB kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 191V2SB kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 191V2SB kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 191V2SB : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (6799 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 191V2SB (7415 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 191V2SB

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 191V2 www. philips. com/welcome TR Kullanicielkitabi 1 MüteriHizmetleriveGaranti 27 SorunGidermeveSSS'lar 39 çindekiler 1. 3. 1 3. 2 3. 3 Önemli Güvenlikönlemlerivebakim . . . . . . . . . . . . . . . . 1 aretler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ürünvepaketlememalzemesinin atilmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Monitörüayarlama Kurulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Monitörüçalitirma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 TabanSehpasiveTabaniSökme . . . . . . . . . 7 ÜrünBilgisi SmartContrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 PhilipsSmartControlLite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 P hilipsFlatPanelMonitörlerin PikselHataYöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4 TeknikÖzellikler 4. 1 ÇözünürlükveÖnAyarModlari . . . . . . . . . . 20 4. 2 OtomatikGüçTasarrufu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5 6 7 7. 1 7. 2 7. 3 YönetmenlikBilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 MüteriHizmetleriveGaranti . . . . . . . . . . 27 SorunGidermeveSSS'lar SorunGiderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 SmartControlLiteSSS'lar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 GenelSSSlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 1. nemli Ö · BuelektronikkullanicikilavuzuPhilips monitörükullananherkesiçintasarlanmitir. Monitörünüzükullanmadanöncebukullanici elkitabiniokumakiçinzamanayirin. [. . . ] PhilipslkSeçenekGarantisiaaidaki durumlariçingeçerlideildir: · Eerdokümanlarüzerindeherhangibir deiiklikyapilmiyadaokunmazhale getirilmilerse; · ürününüstündekimodelyadaüretim numarasideitirilmi, silinmi, kaldirilmiyadaokunmazhale getirilmise; · yetkiliolmayanserviskurululariya dakiilertarafindanonarimyada ürünmodifikasyonlarivedeiiklikler yapilmisa; · yildirim, suveyayangin, kötüyekullanim veyaihmalkarlikdahilancakbununla sinirliolmayannedenlerdendolayi meydanagelenhasarlar; · sinyalartlariveyakabloveyaanten sistemlerininünitenindiindaolmasi sonucuortayaçikanradyosinyallerini almaproblemleri; · monitörünyanliveyakötükullanilmasi sonucuoluanarizalar; · Ürününaslentasarlandii, üretildii, onaylandiive/veyayetkiverildiiülkeler diindakiülkelerdegeçerliyerelveya ulusalteknikstandartlarauygunhale getirmeküzereürününmodifikasyon veyaadaptasyongerektirmesi. Bu yüzden, birürününbelirlibirülkede kullanilipkullanilamayacainiherzaman kontrolediniz. · PhilipslkSeçenekülkeleridahilinde kullanmaküzeretasarlanmami, üretilmemi, onaylanmamive/veya yetkiverilmemiürünler, Philipslk SeçenekGarantisikapsamindadeildir. BugibidurumlardaPhilipsglobalgaranti koullarigeçerlidir. Sadecetektikuzakta Herhangibirsorunhalindeiletim talimatlarinidikkatlibirekildeokumanizi veyaekdestekalmaniziçinwww. philips. Sadecetelefonunuzkadaruzakta Gereksizkariikliklarinçikmasiniönlemek amaciyla, Philipsyardimmasasiiletemasa geçmedenöncekullanmatalimatlarini dikkatliceokumaniziveyaekdestekalmak içinwww. philips. com/supportwebsitesini ziyaretetmeniziöneririz. Sorunlarinizinhizlaçözümekavuturulmasi için, Philipsyardimmasasiiletemasa geçmedenöncelütfenaaidakihazirliklari yapiniz: · Philipstipnumarasi · Philipsserinumarasi · Satinalmatarihi(satinalmabelgesinin kopyasigerekebilir) · PCçevrelemcisi: o CUPveGrafikkartiadivesürücü sürümü o letimsistemi o Kullanilanuygulama · Monteedilmidierkartlar Ayrica, aaidakibilgilerdesürecin hizlanmasinayardimciolacaktir: · Aaidakibilgileriiçerensatinalma belgesi:satinalmatarihi, bayiadi, model veürünserinumarasi. · Kusurlumonitörünalinacaiveyeni monitörüngönderileceiyerintamadresi. Philips'müteriyardimmasalaritüm dünyadabulunmaktadir. BirinciSeçimrtibat Bilgilerineerimekiçinburayitiklatin. veyabizeaaidakiadrestenulaabilirsiniz: Websitesi:http://www. philips. com/support 28 lkSeçenekletiimBilgileri Ülke Avusturya Belçika Danimarka Finlandiya Lüksemburg Hollanda Norveç Polonya Portekiz spanya sveç sviçre BirleikKrallik Kod +43 +32 +45 +358 +352 +31 +47 +48 +351 +34 +46 +41 +44 Telefonnumarasi 0810000206 078250851 35258761 840320041 26843000 09000400063 22708250 0223491505 213591440 902888785 086320016 0223102116 02079490069 Tarife 0, 07 0, 06 Bölgeselçaritarifi 0, 08 Bölgeselçaritarifi 0, 10 Bölgeselçaritarifi Bölgeselçaritarifi Bölgeselçaritarifi 0, 10 Bölgeselçaritarifi Bölgeselçaritarifi Bölgeselçaritarifi 29 OrtaveDouAvrupa'dakiGarantiniz SayinMüteri, Enyüksekkalitestandartlarindatasarlanmi veüretilmiolanbuPhilipsürününüsatin aldiiniziçinteekkürederiz. Buürünle ilgiliherhangibirsorunyaamanizhalinde satinaldiiniztarihtenitibaren36aysüreyle Philipsücretsiziçilikveyedekparça hizmetinigarantietmektedir. OrtaveDouAvrupa'dakiPhilipsGarantisi ÇekCumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, Slovenya, RusyaveTürkiye'yikapsamakta olupsadecebuülkelerdekullanilmasiiçin tasarlanan, üretilen, onaylananve/veyaizin verilenmonitörleriçingeçerlidir. Garantikapsamimonitörüaldiinizgün balar. Butarihtensonragelen3yilda garantikapsamindayeralanarizalarin olmasidurumundamonitörünüzeservis verilecektir. BuPhilipsgarantisi, ürünamaçlanan kullanimiiçinuygunbirbiçimdeveiletim talimatlarinauygunolarakkullanildiive satinalmatarihi, saticininadiveürünün modelveüretimnumarasinibelirtenbelirten orijinalfaturayadaödememakbuzunun sunulmasihalindegeçerlidir. BuPhilipsgaarantisiaaidakihallerde uygulanamaz, eer: · Eerdokümanlarüzerindeherhangibir deiiklikyapilmiyadaokunmazhale getirilmilerse; · ürününüstündekimodelyadaüretim numarasideitirilmi, silinmi, kaldirilmiyadaokunmazhale getirilmise; · yetkiliolmayanserviskurululariya dakiilertarafindanonarimyada ürünmodifikasyonlarivedeiiklikler yapilmisa; · · · · imek, suyadayanginikapsayanfakat bunlarlasinirliolmayankazalardanve kötükullanimveihmaldendolayihasar meydanagelmise. sinyalartlariveyakabloveyaanten sistemlerininünitenindiindaolmasi sonucuortayaçikanradyosinyallerini almaproblemleri; Monitörünyanliveyakötükullanilmasi sonucuoluanarizalar; Ürününaslentasarlandii, üretildii, onaylandiive/veyayetkiverildiiülkeler diindakiülkelerdegeçerliyerelveya ulusalteknikstandartlarauygunhale getirmeküzereürününmodifikasyon veyaadaptasyongerektirmesi. Bu yüzden, birürününbelirlibirülkede kullanilipkullanilamayacainiherzaman kontrolediniz. Lütfenunadikkatedinizkiürününorijinal olarakkendisiiçintasarlanmadiive/veya daüretilmediiülkelerdekiyerelyada ulusalteknikstandartlarauymasiiçingerekli modifikasyonlarinyapilmasigerektiinde ürünbugarantialtindakusurludeildir. Bu yüzden, birürününbelirlibirülkedekullanilip kullanilamayacainiherzamankontrol ediniz. Sadecetektikuzakta Herhangibirsorunhalindeiletim talimatlarinidikkatlibirekildeokumanizi veyaekdestekalmaniziçinwww. philips. Sadecetelefonunuzkadaruzakta Gereksizzahmetlerdenkaçinmakiçinyetkili saticilaryadaBilgiAlmaMerkezleriile temasageçmedenönceiletimtalimatlarini dikkatlibirekildeokumaniziöneririz Philipsmarkaürününüzdüzgünçalimiyorsa veyaarizaliiselütfendorudanPhilipsyetkili saticinizveyaPhilipsServisveMüteriBilgi AlmaMerkezleriiletemasageçiniz Websitesi:http://www. philips. com/support 30 TüketiciBilgiMerkezleri Arjantin/Avustralya/Brezilya/Kanada /YeniZelanda/Belarus/Bulgaristan/ Hirvatistan/ÇekCumhuriyeti/Estonya /BirleikArapEmirlikleri/HongKong/ Macaristan/Hindistan/Endonezya/srail /Letonya/Litvanya/Malezya/OrtaDou +KuzeyAfrika/YeniZelanda/Pakistan/ Romanya/Rusya/SirbistanveKarada /Singapur/Slovakya/Slovenya/Güney Afrika/GüneyKore/Tayvan/Filipinler/ Tayland/Türkiye/Ukrayna/Vietnam DouAvrupa BELARUSTechnicalCenterofJVIBA M. Bogdanovichstr. 155 BY-220040Minsk Tel:+375172173386 BELARUS Service. BY PetrusBrovkyst. 19­101-B 220072, Minsk Belarus BULGARSTAN LANService 140, MimiBalkanskaStr. OfficecenterTranslog 1540Sofya, Bulgaristan Tel:+35929602360 www. lan-service. bg ÇEKCUMHURYET GenelTüketiciBilgileriMerkezi 800142100 Xpectrum Lu. ná591/4 CZ-16000Praha6Tel:800100697veya 220121435 E-posta:info@xpectrum. cz www. xpectrum. cz HIRVATSTAN Renopromd. o. o. Ljubljanska4, Sv. Nedjelja, 10431 Hirvatistan Tel:+38513330974 ESTONYA FUJITSUSERVICESOU Akadeemiatee21G EE-12618Tallinn Tel:+3726519900 www. ee. invia. fujitsu. com MACARSTAN SerwareSzerviz Vizimolnáru. 2-4 HU-1031Budapest Tel:+3612426331 E-posta:inbox@serware. hu www. serware. hu MACARSTAN ProfiServiceCenterLtd. 123Kulso-VaciStreet, H-1044Budapete(AvrupaMerkezi) Macaristan Tel:+3618148080 E-posta:m. andras@psc. hu LETONYA ServiceNetLV Jelgavasiela36 LV-1055Riga, Tel:+3717460399 E-posta:serviss@servicenet. lv LTVANYA ServiceNetLT GaiziunuG. 3 LT-3009KAUNAS Tel:+3707400088 E-posta:servisas@servicenet. lt www. servicenet. lt 31 ROMANYA BlueRidgeInt'lComputersSRL 115, MihaiEminescuSt. , Sector2 RO-020074Bükre Tel:+40212101969 SIRBSTANveKARADA KimTecd. o. o. Vilinevodebb, Slobodnazona BeogradL12/3 11000Belgrad Sirbistan Tel:+381112070684 SLOVAKYA GenelTüketiciBilgileriMerkezi 0800004551 DatalanServisneStredisko Puchovska8 SK-83106Bratislava Tel:+421249207155 E-posta:servis@datalan. sk SLOVENYA PCHAND Brezovce10 SI-1236Trzin Tel:+38615300824 E-posta:servis@pchand. si RUSYA CPS 18, Shelepihinskayanab. 123290Moskova Rusya Tel:+7(495)7973434 Profservice: 14A-3, 2Karacharovskayastr, 109202, Moskova, Rusya Tel:+7(095)170-5401 TÜRKYE TürkPhilipsTicaretA. . YukariDudulluOrg. San. Bölgesi CaddeNo:22 34776-Ümraniye/stanbul Tel:(0800)-2613302 UKRAYNA Comel Shevchenkostreet32 UA-49030Dnepropetrovsk Tel:+380562320045 www. csp-comel. comLLCTopazCompany Topaz-ServiceCompany, Mishinastr. 3, Kiev Ukrayna-03151 Tel:+380442457331 LatinAmerika ARJANTN Azopardo1480. (C1107ADZ)Cdad. deBuenosAires Tel:08003330856 E-posta:CIC. monitores@Philips. com BREZLYA AlamedaRajaGabaglia, 188-10°Andar-V. [. . . ] S6: LCDekrançiziklerekaridayanikli midir? Cvp. : Panelyüzeyiningenelolarakairi darbeleremaruzkalmamasivekeskin yadakörnesnelerekarikorunmasi S2: LCDmonitörüiçinönerilen önerilir. Monitörükullanirken, panel yenilemehizinedir?yüzeyindekitarafabasinçyada kuvvetuygulanmadiindanemin Cvp. : LCDmonitörlerindeönerilenyenileme olun. Budurumgarantiartlarini hizi60Hz'dir, ekrandabirbozulma etkileyebilir. olmasidurumunda75Hzdeerine kadarayarlayarakbozukluungidip gitmediinigörebilirsiniz. 42 S7: LCDyüzeyininasiltemizlemeliyim?Cvp. : Normaltemizlikiçintemiz, yumuak birbezkullanin. Kapsamlitemizlik içinlütfenizopropilalkolkullanin. Etil alkol, etanol, aseton, heksanvbdier çözücülerikullanmayin. [. . . ]

PHILIPS 191V2SB KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 191V2SB kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag