Kullanım kılavuzu PHILIPS 192EL2SB

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 192EL2SB kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 192EL2SB kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 192EL2SB kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 192EL2SB : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (6515 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 192EL2SB (4533 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 192EL2SB

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 192EL2 192E2 www. philips. com/welcome TR Kullanicielkitabi 1 MüteriHizmetleriveGaranti 30 SorunGidermeveSSS'lar 42 çindekiler 1. 7. 1 7. 2 7. 3 Önemli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ürünvepaketlememalzemesinin atilmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PhilipsSmartControlLite . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PhilipsFlatPanelMonitörlerin PikselHataYöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRADIGOMATT HUVUDBRYTAREOCHUTTAGÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄRDUSTÄLLERDIN UTRUSTNINGPÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRGVEDPLACERINGEN FOR, ATNETLEDNINGENSSTIK OGSTIKKONTAKTERNEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITALAITESITEN, ETTÄ VERKKOJOHTOVOIDAAN TARVITTAESSAHELPOSTIIRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅRDETTEUTSTYRETPLASSERES, MÅDUPASSEPÅATKONTAKTENEFOR STØMTILFØRSELERLETTEÅNÅ. BSMINotice(TaiwanOnly) 28 ErgonomieHinweis(nurDeutschland) DervonunsgelieferteFarbmonitor entsprichtdeninder"Verordnungüberden SchutzvorSchädendurchRöntgenstrahlen" festgelegtenVorschriften. ChinaRoHS ThePeople'sRepublicofChinareleased aregulationcalled"ManagementMethods forControllingPollutionbyElectronic InformationProducts"orcommonlyreferred toasChinaRoHS. Allproductsincluding AufderRückwanddesGerätesbefindetsich CRTandLCDmonitorwhichareproduced andsoldforChinamarkethavetomeet einAufkleber, deraufdieUnbedenklichkeit ChinaRoHSrequest. derInbetriebnahmehinweist, dadie VorschriftenüberdieBauartvon StörstrahlernnachAnlageIII¤5Abs. 4der Röntgenverordnungerfülltsind. DamitIhrMonitorimmerdeninder ZulassunggefordertenWertenentspricht, ist daraufzuachten, daß 1. AusergonomischenGründenwird empfohlen, dieGrundfarbenBlauund RotnichtaufdunklemUntergrundzu verwenden(schlechteLesbarkeitund erhöhteAugenbelastungbeizugeringem ZeichenkontrastwärendieFolge). DerarbeitsplatzbezogeneSchalldruckpegel nachDIN45635beträgt70dB(A)oder weniger. ACHTUNG:BEIMAUFSTELLEN DIESESGERÄTESDARAUF ACHTEN, DAßNETZSTECKERUND NETZKABELANSCHLUßLEICHT ZUGÄNGLICHSIND. (), , 29 6. MüteriHizmetleriveGaranti MüteriSorunlari&Garanti PhilipslkSeçenekGarantiniz BuPhilipsmonitörünüsatinaldiiniziçin teekkürederiz. BütünPhilipsmonitörleriyüksek standartlardatasarlanmive GARANTKAPSAMINIZINAYRINTILARINI üretilmitirveyüksekkalitede GÖZDENGEÇRMEKÇNÜLKE/ performans, kullanimkolaylii BÖLGENZSEÇN vekurulmakolayliisalarlar. Buürünün kurulumuveyakullanimisirasindabir BATIAVRUPA sorunlakarilamanizhalinde, Philipslk Avusturya/Belçika/Danimarka/Fransa/ SeçenekGarantinizdenyararlanabilmekiçin Almanya/Yunanistan/Finlandiya/rlanda/ lütfendorudanPhilipsyardimmasasiyla talya/Lüksemburg/Hollanda/Norveç/ temasageçiniz. Buikiyillikservisgarantisi, Portekiz/sveç/sviçre/spanya/ngiltere/ monitörünüzünarizaliveyakusurluçikmasi Polonya durumundasizeyerindemodeldeitirme hakkivermektedir. Philips, çarinizin DOUAVRUPA alinmasindanitibaren48saatiçinde ÇekCumhuriyeti/Macaristan/Rusya/ deiikliiyapmayiamaçlar. Slovakya/Slovenya/Türkiye LATNAMERKA Arjantin/Brezilya KUZEYAMERKA Kanada/ABD PASFK Avustralya/YeniZelanda ASYA Çin/HongKong/Hindistan/Endonezya/ Kore/Malezya/Pakistan/Filipinler/ Singapur/Tayvan/Tayland/Vietnam AFRKA GüneyAfrika ORTADOU BirleikArapEmirlikleri Garantikapsaminedir?PhilipslkSeçenekGarantisi, Andora, Avusturya, Belçika, Kibris, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Finlandiya, rlanda, talya, Liechtenstein, Lüksembourg, Monako, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, sveç, sviçre, spanyave ngiltere'degeçerliolup, sadecebuülkelerde kullanilmaküzeretasarlanan, üretilen, onaylananve/veyayetkiverilenmonitörleri kapsamaktadir. Garantikapsamimonitörüaldiinizgün balar. Bunutakipedenikiyilsüresince, garantikapsamialtindaherhangibirkusur bulunmasihalinde, monitörünüzenazindan denkbirmonitörledeitirilir. Yenimonitörsizeaitolurken, kusurlu/orijinal monitörPhilips'dekalir. Deitirmeileverilen monitöriçingarantisüresi, orijinalmonitörün satinalindiitarihtenitibaren24aysüreyle, ayniartlardadevameder. 30 Nelerhariçtir?PhilipslkSeçenekGarantisi, ürünün kullanmatalimatlarindaaçiklanankullanim amacinauygunolarakteslimedilmesi artiylavesatinalmatarihi, bayiadive ürününmodelveüretimnumarasinigösteren orijinalfaturaveyamakbuzunibrazedilmesi ilegeçerliolur. PhilipslkSeçenekGarantisiaaidaki durumlariçingeçerlideildir: · Eerdokümanlarüzerindeherhangibir deiiklikyapilmiyadaokunmazhale getirilmilerse; · ürününüstündekimodelyadaüretim numarasideitirilmi, silinmi, kaldirilmiyadaokunmazhale getirilmise; · yetkiliolmayanserviskurululariya dakiilertarafindanonarimyada ürünmodifikasyonlarivedeiiklikler yapilmisa; · yildirim, suveyayangin, kötüyekullanim veyaihmalkarlikdahilancakbununla sinirliolmayannedenlerdendolayi meydanagelenhasarlar; · sinyalartlariveyakabloveyaanten sistemlerininünitenindiindaolmasi sonucuortayaçikanradyosinyallerini almaproblemleri; · monitörünyanliveyakötükullanilmasi sonucuoluanarizalar; · Ürününaslentasarlandii, üretildii, onaylandiive/veyayetkiverildiiülkeler diindakiülkelerdegeçerliyerelveya ulusalteknikstandartlarauygunhale getirmeküzereürününmodifikasyon veyaadaptasyongerektirmesi. Bu yüzden, birürününbelirlibirülkede kullanilipkullanilamayacainiherzaman kontrolediniz. · PhilipslkSeçenekülkeleridahilinde kullanmaküzeretasarlanmami, üretilmemi, onaylanmamive/veya yetkiverilmemiürünler, Philipslk SeçenekGarantisikapsamindadeildir. BugibidurumlardaPhilipsglobalgaranti koullarigeçerlidir. Sadecetektikuzakta Herhangibirsorunhalindeiletim talimatlarinidikkatlibirekildeokumanizi veyaekdestekalmaniziçin www. philips. com/supportwebsitesiniziyaret etmeniziöneririz. Sadecetelefonunuzkadaruzakta Gereksizkariikliklarinçikmasiniönlemek amaciyla, Philipsyardimmasasiiletemasa geçmedenöncekullanmatalimatlarini dikkatliceokumaniziveyaekdestekalmak içinwww. philips. com/supportwebsitesini ziyaretetmeniziöneririz. Sorunlarinizinhizlaçözümekavuturulmasi için, Philipsyardimmasasiiletemasa geçmedenöncelütfenaaidakihazirliklari yapiniz: · Philipstipnumarasi · Philipsserinumarasi · Satinalmatarihi(satinalmabelgesinin kopyasigerekebilir) · PCçevrelemcisi: CPUveGrafikkartiadivesürücü sürümü letimsistemi Kullanilanuygulama · Monteedilmidierkartlar Ayrica, aaidakibilgilerdesürecin hizlanmasinayardimciolacaktir: · Aaidakibilgileriiçerensatinalma belgesi:satinalmatarihi, bayiadi, model veürünserinumarasi. · Kusurlumonitörünalinacaiveyeni monitörüngönderileceiyerintamadresi. Philips'müteriyardimmasalaritüm dünyadabulunmaktadir. BirinciSeçimrtibat Bilgilerineerimekiçinburayitiklatin. veyabizeaaidakiadrestenulaabilirsiniz: Websitesi:http://www. philips. com/support 31 lkSeçenekletiimBilgileri Ülke Avusturya Belçika Danimarka Finlandiya Lüksemburg Hollanda Norveç Polonya Portekiz spanya sveç sviçre BirleikKrallik Kod +43 +32 +45 +358 +352 +31 +47 +48 +351 +34 +46 +41 +44 Telefonnumarasi 0810000206 078250851 35258761 840320041 26843000 09000400063 22708250 0223491505 213591440 902888785 086320016 0223102116 02079490069 Tarife 0, 07 0, 06 Bölgeselçaritarifi 0, 08 Bölgeselçaritarifi 0, 10 Bölgeselçaritarifi Bölgeselçaritarifi Bölgeselçaritarifi 0, 10 Bölgeselçaritarifi Bölgeselçaritarifi Bölgeselçaritarifi 32 OrtaveDouAvrupa'dakiGarantiniz SayinMüteri, Enyüksekkalitestandartlarindatasarlanmi veüretilmiolanbuPhilipsürününüsatin aldiiniziçinteekkürederiz. Buürünle ilgiliherhangibirsorunyaamanizhalinde satinaldiiniztarihtenitibaren24aysüreyle Philipsücretsiziçilikveyedekparça hizmetinigarantietmektedir. [. . . ] S2: LCDmonitörüiçinönerilen yenilemehizinedir? Cvp. :Bunlarmonitörünüziçinolansürücü dosyalaridir. Kullanicielkitabinizdaki talimatlariizleyereksürücülerikurun. Monitörünüzüilkdefakurarken bilgisayarinizmonitörsürücülerinizi (. infve. icmdosyalari)veyasürücü diskiniisteyebilir. Bupakettekini eklemek(CD-ROMrehberi)için talimatlariizleyin. Monitörsürücüleri (. infve. icmdosyalari)otomatikolarak kurulacaktir. S4: Çözünürlüünasilayarlarim? Cvp. :Görüntükartiniz/grafiksürücünüzve monitörünüzmevcutçözünürlükleri birliktebelirler. stediinizçözünürlüü Windows®DenetimMasasinda "Görüntüözellikleri"ilebirlikte seçebilirsiniz. S5: Monitörayarlariniyaparken kaybolursamneyapmaliyim? Cvp. :SadeceTamamtuunabasin, ardindan'Sifirla'yiseçerekilkfabrika varsayilanayarlariniçarin. [. . . ]

PHILIPS 192EL2SB KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 192EL2SB kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag