Kullanım kılavuzu PHILIPS 196V3LAB5

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 196V3LAB5 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 196V3LAB5 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 196V3LAB5 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 196V3LAB5 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1493 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 196V3LAB5 (1505 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 196V3LAB5

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 196V3L www. philips. com/welcome 75 . XOODQ×F× HO NLWDE× 0 WHUL +L]PHWOHUL YH *DUDQWL 6RUXQ *LGHUPH YH 666·ODU oLQGHNLOHU Önemli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *YHQOLN |QOHPOHUL YH EDN×P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 DUHWOHU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 hUQ YH SDNHWOHPH PDO]HPHVLQLQ DW×OPDV× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0RQLW|U D\DUODPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 1 Kurulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0RQLW|U oDO× W×UPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7DEDQ 6HKSDV× YH 7DEDQ× 6|NPH . . . . . . . . . . . . . 7 *|UQW 2SWLPL]DV\RQX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6PDUW&RQWUDVW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3KLOLSV 6PDUW&RQWURO /LWH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7HNQLN g]HOOLNOHU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d|]QUON YH gQ $\DU 0RGODU× . . . . . . . . 19 *o <|QHWLPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 WHUL +L]PHWOHUL YH *DUDQWL . . . . . . . . . 3KLOLSV '] 3DQHO 0RQLW|UOHULQ 3LNVHO +DWD 3ROLWLNDV× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 0 WHUL 6RUXQODU× *DUDQWL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6RUXQ *LGHUPH YH 666·ODU. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6RUXQ *LGHUPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 8. 2 Genel SSSlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1. Önemli Önemli %X HOHNWURQLN NXOODQ×F× N×ODYX]X 3KLOLSV PRQLW|U NXOODQDQ KHUNHV LoLQ WDVDUODQP× W×U 0RQLW|UQ] NXOODQPDGDQ |QFH EX NXOODQ×F× HO NLWDE×Q× RNXPDN LoLQ ]DPDQ D\×U×Q 0RQLW|UQ]Q NXOODQ×OPDV×\OD LOJLOL |QHPOL ELOJL YH QRWODU LoHUPHNWHGLU %X 3KLOLSV JDUDQWLVL UQ DPDoODQDQ NXOODQ×P× LoLQ X\JXQ ELU ELoLPGH YH L OHWLP WDOLPDWODU×QD X\JXQ RODUDN NXOODQ×OG× × YH VDW×Q DOPD WDULKL VDW×F×Q×Q DG× YH UQQ PRGHO YH UHWLP QXPDUDV×Q× EHOLUWHQ RULMLQDO IDWXUD \D GD |GHPH PDNEX]XQXQ VXQXOPDV× KDOLQGH JHoHUOLGLU /WIHQ KHU ]DPDQ 3KLOLSV WDUDI×QGDQ RQD\O× Jo NDEORVXQX NXOODQ×Q ( HU Jo NDEORQX] ND\×SVD OWIHQ E|OJHQL]GH EXOXQDQ VHUYLV PHUNH]L LOH WHPDVD JHoLQL] /WIHQ 0 WHUL 'HVWH L 7NHWLFL %LOJL 0HUNH]LQH ED YXUXQX] 0RQLW|U oDO× ×UNHQ WLWUH LPH YH\D VHUW GDUEHOHUH PDUX] E×UDNPD\×Q dDO× W×UPD YH\D QDNOL\H V×UDV×QGD PRQLW|UH YXUPD\×Q YH\D PRQLW|U G UPH\LQ *YHQOLN |QOHPOHUL YH EDN×P 8\DU×ODU %X EHOJHGH EHOLUWLOHQOHULQ G× ×QGD NRQWURO YH D\DU \DS×OPDV× YH\D \|QHWPHQOLNOHULQ NXOODQ×OPDV× RN HOHNWULN oDUSPD WHKOLNHVL YHYH\D PHNDQLN WHKOLNHOHUH VHEHS RODELOLU %LOJLVD\DU PRQLW|UQQ ED ODQW×V×Q× \DSDUNHQ YH NXOODQ×UNHQ EX WDOLPDWODUD X\XQX] dDO× W×UPD /WIHQ PRQLW|U GR UXGDQ JQH × × × oRN JoO SDUODN × ×NODU YH GL HU ×V× ND\QDNODU×QGDQ X]DN WXWXQ 8]XQ VUH EX WU RUWDPD PDUX] NDOPDV× PRQLW|U UHQJLQLQ ER]XOPDV×QD YH PRQLW|UQ KDVDU J|UPHVLQH QHGHQ RODELOLU +DYDODQG×UPD GHOLNOHULQH G HELOHFHN \D GD PRQLW|UQ HOHNWURQLN DNVDP×Q×Q G]JQ VR XWXOPDV×Q× |QOH\HELOHFHN KHUKDQJL ELU QHVQH\L NDOG×U×Q . DVD ]HULQGHNL KDYDODQG×UPD GHOLNOHULQL NDSDWPD\×Q 0RQLW|U \HUOH WLULUNHQ HOHNWULN À LQH YH SUL]H NROD\ HUL LOHELOGL LQGHQ HPLQ ROXQ 0RQLW|U HOHNWULN NDEORVXQX YH\D '& Jo NDEORVXQX D\×UDUDN NDSDW×\RUVDQ×] HOHNWULN NDEORVXQX YH\D '& Jo NDEORVXQX QRUPDO oDO× PDV× LoLQ WDNPDGDQ |QFH VDQL\H EHNOH\LQ %DN×P 0RQLW|UQ] RODV× KDVDUODUGDQ NRUXPDN LoLQ /&' SDQHOLQH D ×U× EDV×Qo X\JXODPD\×Q 0RQLW|UQ] WD ×UNHQ NDOG×UPDN LoLQ oHUoHYHGHQ WXWXQ HOLQL]L YH\D SDUPDNODU×Q×]× /&' SDQHOLQLQ ]HULQH \HUOH WLUHUHN PRQLW|U NDOG×UPD\×Q 8]XQ VUH NXOODQPD\DFDNVDQ×] PRQLW|UQ À LQL SUL]H WDN×O× E×UDNPD\×Q +DÀI QHPOL ELU EH] NXOODQDUDN WHPL]OHPHQL] JHUHNL\RUVD PRQLW|U SUL]GHQ o×NDU×Q (OHNWULN NHVLOGL LQGH HNUDQ NXUX ELU EH] NXOODQ×ODUDN WHPL]OHQHELOLU $QFDN PRQLW|UQ] WHPL]OHPHN LoLQ DONRO YH\D DPLQR ED]O× V×Y×ODU JLEL RUJDQLN o|]HOWLOHUL DVOD NXOODQPD\×Q (OHNWULN oDUSPDV×QD HQJHO ROPDN YH\D VHWH NDO×F× KDVDU YHULOPHVLQL |QOHPHN LoLQ PRQLW|U WR]D \D PXUD VX\D YH\D D ×U× QHPOL RUWDPODUD PDUX] E×UDNPD\×Q×] ( HU PRQLW|UQ] ×VODQ×UVD PPNQ RODQ HQ N×VD VUHGH NXUX ELU EH] LOH WHPL]OH\LQL] ( HU PRQLW|UQ]H \DEDQF× FLVLP YH\D VX JLUHUVH OWIHQ KHPHQ NDSDW×Q YH Jo NDEORVXQX SUL]GHQ o×NDU×Q $UG×QGDQ \DEDQF× FLVPL YH\D VX\X o×NDUDUDN EDN×P PHUNH]LQH J|QGHULQ 0RQLW|U ×V× GR UXGDQ JQH × × × YH\D D ×U× VR X D PDUX] NDODQ \HUOHUGH GHSRODPD\×Q YH\D NXOODQPD\×Q 0RQLW|UQ]GHQ HQ L\L SHUIRUPDQV× DOPDN YH X]XQ VUH NXOODQPDN LoLQ PRQLW|U OWIHQ D D ×GDNL V×FDNO×N YH QHP DUDO× ×QD G HQ \HUOHUGH NXOODQ×Q×] 1. Önemli 6×FDNO×N & ) 1HP 5+ g1(0/ 0RQLW|UQ] J|]HWLPVL] E×UDNW× ×Q×]GD GDLPD KDUHNHW HGHQ ELU HNUDQ NRUX\XFXVX SURJUDP×Q× HWNLQ KDOH JHWLULQ 0RQLW|UQ]GH GH L PH\HQ VDELW ELU LoHULN J|VWHULOHFHNVH GDLPD G|QHPVHO HNUDQ \HQLOHPH X\JXODPDV×Q× HWNLQOH WLULQ 6DELW \D GD VWDWLN J|UQWOHULQ X]XQ VUH NHVLQWLVL] RODUDN HNUDQGD NDOPDV× ´\DQPD\Dµ VHEHS RODELOLU EX D\Q× ]DPDQGD HNUDQ×Q×]GDNL ´DUG×O J|UQWµ YH\D ´KD\DOHW J|UQWµ RODUDN GD DQ×OPDNWDG×U ´<DQPD HWNLVLµ ´DUG× ×N J|UQWµ \D GD ´J|OJHOL J|UQWµ /&' SDQHOL WHNQRORMLVLQGH ELOLQHQ ELU GXUXPGXU %LUoRN GXUXPGD ´\DQPDµ YH\D ´DUG×O J|UQWµ YH\D ´KD\DOHW J|UQWµ Jo NDSDW×OG×NWDQ VRQUD ]DPDQ JHoWLNoH \DYD \DYD ND\ERODFDNW×U DUHWOHU $ D ×GDNL E|OPOHUGH EX EHOJHGH NXOODQ×ODQ L DUHWOHU Do×NODQPDNWDG×U 1RW 8\DU× YH ND]ODU %X N×ODYX]GD PHWLQ EORNODU×Q×Q \DQ×QGD ELU VLPJH EXOXQDELOLU YH NR\X YH\D LWDOLN \D]×OP× RODELOLU %X EORNODU QRWODU× X\DU×ODU× YH LND]ODU× LoHULU $ D ×GDNL HNLOGH NXOODQ×O×UODU 1RW %X VLPJH ELOJLVD\DU VLVWHPLQL]LQ GDKD L\L NXOODQ×OPDV×QGD VL]H \DUG×PF× RODFDN |QHPOL ELOJL YH |QHULOHUL J|VWHUPHNWHGLU 8\DU× %X VLPJH GRQDQ×PD ]DUDU YHUHFHN YH\D YHUL ND\E×QD \RO DoDFDN DU×]DODUGDQ NDo×QPDN LoLQ JHUHNOL ELOJLOHUL J|VWHUPHNWHGLU ND] %X VLPJH LQVDQODUD ]DUDU YHUPH LKWLPDOL RODQ GXUXPODU× J|VWHULU YH EX VRUXQGDQ QDV×O NDo×Q×OPDV× JHUHNWL LQL Do×NODU %D]× X\DU×ODU ED ND ELU ELoLPGH J|UQHELOLU YH \DQ×QGD ELU VLPJH EXOXQPD\DELOLU %X JLEL GXUXPODUGD |]HO X\DU× ELoLPOHUL \HWNLOL ELUL WDUDI×QGDQ EHOLUWLOPHOLGLU ND] $ ×U× ´\DQPD HWNLVLµ YH\D ´DUG× ×N J|UQWµ YH\D ´J|OJHOL J|UQWµ EHOLUWLOHUL J|]GHQ ND\EROPD] YH RQDU×ODPD] <XNDU×GD EHOLUWLOHQ KDVDU JDUDQWLQL] NDSVDP×QGD \HU DOPD] 6HUYLV 0DKID]D NDSD × VDGHFH NDOLÀ\H VHUYLV SHUVRQHOL WDUDI×QGDQ Do×OPDO×G×U 2QDU×P \D GD HQWHJUDV\RQ LoLQ KHUKDQJL ELU GRNPDQD JHUHN GX\XOXUVD OWIHQ E|OJHQL]GHNL VHUYLV PHUNH]L LOH WHPDVD JHoLQL] /WIHQ ´7NHWLFL %LOJLOHQGLUPH 0HUNH]Lµ E|OPQH EDN×Q×] 1DNOL\H ELOJLOHUL LoLQ OWIHQ ´7HNQLN g]HOOLNOHU Hµ EDN×Q 0RQLW|UQ] DUDEDNDP\RQHW LoLQGH GR UXGDQ JQH × × × DOW×QGD E×UDNPD\×Q×] 1RW 0RQLW|U QRUPDO oDO× PD]VD \D GD EX N×ODYX]GD \HU DODQ WDOLPDWODU× \HULQH JHWLUGL LQL]GH QH \DSDFD ×Q×]× ELOPL\RUVDQ×] VHUYLV WHNQLV\HQLQH GDQ× ×Q×] 1. [. . . ] Low acoustic noise emissions (when applicable). v Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays: v The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified environmental management system (EMAS or ISO 14001). Very low energy consumption both in onand standby mode minimize climate impact. Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance). Both product and product packaging is prepared for recycling. v v v v The brand owner offers take-back options. The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labeling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world. For more information, please visit: www. tcodevelopment. com TCOF1058 TCO Document, Ver. 2. 1 Technology for you and the planet v (Only for selective models) <|QHWPHOLNOHUOH OJLOL %LOJLOHU EPEAT (www. epeat. net) The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA. EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products. Benefits of EPEAT Reduce use of primary materials Reduce use of toxic materials Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT'S requirement that all registered products meet ENERGY STAR's energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life. CE Declaration of Conformity This product is in conformity with the following standards v v EN60950-1:2006 (Safety requirement of Information Technology Equipment). EN55022:2006 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment). EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Immunity requirement of Information Technology Equipment). EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission). EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable. 2004/108/EC (EMC Directive). v v v v v v 2005/32/EC (EuP Directive, EC No. 1275/2008 mplementing Directive for Standby and Off mode power consumption) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level. The product also comply with the following standards v ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays). prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display). MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields). TCO CERTIFIED (Requirement for Environment Labeling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions. v v v v <|QHWPHOLNOHUOH OJLOL %LOJLOHU Energy Star Declaration (www. energystar. gov) As an ENERGY STAR® Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. [. . . ] To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible. A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251. <|QHWPHOLNOHUOH OJLOL %LOJLOHU North Europe (Nordic Countries) Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I IRROTTAA PISTORASIASTA. [. . . ]

PHILIPS 196V3LAB5 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 196V3LAB5 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag