Kullanım kılavuzu PHILIPS 19B4LPCB

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 19B4LPCB kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 19B4LPCB kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 19B4LPCB kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 19B4LPCB : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2826 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 19B4LPCB (4478 ko)
   PHILIPS 19B4LPCB ANNEXE 1 (3884 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 19B4LPCB

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 4 0RQLW|UoDO×ŕW×UPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 10 6PDUW, PDJH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (NUDQGDNL6PDUW, PDJHJ|UQWVVDQL\H HNUDQGDNDODFDNW×UYH\D´7DPDPµWXŕXQD EDVDUDNRQD\OD\DELOLUVLQL] 6PDUW, PDJH|]HO|QF3KLOLSVWHNQRORMLVLROXS 4. 6PDUW, PDJHHWNLQOHŕWLULOGLĚLQGHV5*%ŕHPDV× HNUDQ×Q×]GDJ|VWHULOHQLoHULĚLDQDOL]HGHU6HoWLĚLQL] RWRPDWLNRODUDNHQJHOOHQLUV5*%·\LNXOODQPDN VHQDU\R\DEDĚO×RODUDNJ|VWHULOHQLoHULĚLL\LOHŕWLUPHN LoLQ6PDUW, PDJH·×PRQLW|UQ]Q|QN×VP×QGDQ LoLQ6PDUW, PDJHNRQWUDVW×UHQNGR\JXQOXĚXQXYH GĚPHVLLOHHQJHOOHPHOLVLQL] J|UQWOHULGLQDPLNRODUDNJHOLŕWLULU²WDPDP×WHN ELUGĚPH\HEDV×ODUDNJHUoHN]DPDQO×\DS×OPDNWDG×U $ŕDĚ×LQPHNLoLQ WXŕXQXNXOODQPDQ×QG×ŕ×QGD GĚPHOHULQHEDVDUDNVHoLP\DSDELOLUYH´7DPDPµ DEDVDUDNVHoLPLRQD\OD\DELOLUYH6PDUW, PDJH 26'·\LNDSDWDELOLUVLQL] 10 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 6HoHELOHFHĚLQL]DOW×PRGYDUG×U2IILFH 2ILV 3KRWR ‡ )RWRĚUDI 0RYLH )LOP *DPH 2\XQ (FRQRP\ (NRQRPL YH2II . DSDO× ‡ (FRQRP\ (NRQRPL %XSURÀOGHSDUODNO×N YHNRQWUDVWD\DUODQ×UYHJQONRÀV X\JXODPDODU×Q×QGRĚUXJ|VWHULOPHVLYHGDKDD] JoWNHWLPLLoLQD\G×QODWPDLQFHD\DU×\DS×O×U 2II . DSDO× 6PDUW, PDJHLOHRSWLPL]DV\RQ\RN 6PDUW&RQWUDVW %XQHGLU" *|VWHULOHQLoHULĚLGLQDPLNRODUDNDQDOL]HGHQYH D]DPLJ|UVHOQHWOLNYHNH\LIOLJ|UQWOHPHLoLQ PRQLW|UQQNRQWUDVWRUDQ×Q×RWRPDWLNRODUDN RSWLPL]HHGHQHŕVL]WHNQRORMLQHWNHVNLQYH SDUODNJ|UQWHOGHHWPHNLoLQ×ŕ×Ě×DUW×U×U\DGD J|UQWOHULNR\XDUNDSODQGDQHWJ|VWHUPHNLoLQ ×ŕ×Ě×GŕUU 1H\HLKWL\DF×PYDU" ‡ 2IÀFH 2ÀV 0HWQLJHOLŕWLULUYHSDUODNO×Ě× GŕUHUHNRNXQDELOLUOLĚLDUW×U×UYHJ|] \RUXOPDV×Q×GŕUU+HVDSoL]HOJHVL3') GRV\DODU×WDUDQDQGRV\DODUYH\DGLĚHUJHQHORÀV X\JXODPDODU×LOHoDO×ŕ×UNHQEXPRGRNXQDELOLUOLĚL YHUHWNHQOLĚL|QHPOLRUDQGDDUW×U×U 3KRWR )RWRĚUDI %XSURÀOUHQNGR\JXQOXĚXQX GLQDPLNNRQWUDVW×YHQHWOLNL\LOHŕWLUPHVLQL ELUOHŕWLUHUHNIRWRĚUDÁDU×YHGLĚHUJ|UQWOHUL FDQO×UHQNOHULOHELUOLNWHPNHPPHOQHWOLN VDĚOD\DFDNŕHNLOGHJ|VWHULU²KLoELULQGH\DSD\ YHVROJXQUHQN\RNWXU 0RYLH )LOP $UWDQSDUODNO×NGHULQUHQN GR\JXQOXĚXGLQDPLNNRQWUDVWYHNHVNLQQHWOLN SDUODNDODQODUGDNLUHQN\×NDPDODU×ROPDGDQ YLGHRODU×Q×]×QNR\XE|OJHOHULQGHNLKHUD\U×QW×\× J|VWHUHUHNVRQYLGHRJ|VWHULPLLoLQGLQDPLN GRĚDOGHĚHUOHULVDĚODU *DPH 2\XQ (QL\L\DQ×WVUHVLLoLQK×]O×VUŕ GHYUHVLQLDo×QHNUDQGDK×]O×KDUHNHWHGHQ QHVQHOHULoLQoHQWLNOLNHQDUODU×D]DOW×QSDUODNYH NDUDQO×NŕHPDLoLQNRQWUDVWRUDQ×Q×L\LOHŕWLULQ EXSURÀOR\XQFXODULoLQHQL\LR\XQGHQH\LPLQL VXQDU +HUWULoHULNLoLQHQL\LJ|UVHOQHWOLNYH J|UQWOHPHUDKDWO×Ě×LVWL\RUVXQX]6PDUW&RQWUDVW NRQWUDVW×GLQDPLNRODUDNNRQWUROHGHUYHQHW NHVNLQSDUODNR\XQR\QDPDYHYLGHRJ|UQWOHPH LoLQ×ŕ×Ě×D\DUODU\DGDRILVLŕLLoLQPHWLQOHULQHWYH RNXQDELOLUJ|VWHULU0RQLW|UQ]QJoWNHWLPLQL GŕUHUHNHQHUMLPDOL\HWOHULQL]LGŕUUYH PRQLW|UQ]Q|PUQX]DW×UV×Q×] 1DV×OoDO×ŕ×U" 6PDUW&RQWUDVW·×HWNLQOHŕWLUGLĚLQL]GHUHQNOHUL D\DUODPDNYH×ŕ×N\RĚXQOXĚXQXNRQWUROHWPHNLoLQ J|VWHUGLĚLQL]LoHULĚLJHUoHN]DPDQO×RODUDNDQDOL] HGHU%XLŕOHYYLGHRL]OHUNHQYH\DR\XQR\QDUNHQ PXKWHŕHPHĚOHQFHGHQH\LPLLoLQNRQWUDVW×GLQDPLN RODUDNDUW×U×U ‡ ‡ ‡ 11 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 6PDUW6DWXUDWH %XQHGLU" 6PDUWWHNQRORMLVLUHQNGR\JXQOXĚXQXNRQWURO HGHU²HNUDQUHQNOHULQGHQELULNRPŕXUHQNOHULOH KDUPDQODQ×U²YLGHRODU×L]OHUNHQGDKDID]ODHĚOHQFH LoLQ]HQJLQYHFDQO×J|UQWOHUVXQDU 1H\HLKWL\DF×PYDU" )RWRĚUDIODU×YH\DYLGHRODU×L]OHUNHQGDKDID]OD HĚOHQFHLoLQ]HQJLQFDQO×J|UQWOHULVWL\RUVXQX] 1DV×OoDO×ŕ×U" 6PDUW6DWXUHHNUDQ×Q×]×Q0RYLH )LOP YH\D *DPH 2\XQ PRGXQGDJ|UQW\DGDYLGHR L]OHGLĚLQL]GHGDKDID]ODHĚOHQFHLoLQ]HQJLQYHFDQO× ELUHNUDQVXQPDN]HUHUHQNGR\JXQOXĚXHNUDQ UHQJLQLQNRPŕXUHQNOHUOHKDUPDQODQG×Ě×GHUHFH\H JHOPHVLQLGLQDPLNRODUDNNRQWUROHGHU2IILFH 2ILV X\JXODPDV×Q×QVWNDOLWHGHJ|VWHULPLYH(FRQRP\ (NRQRPL PRGXQGDJoWNHWLPLQLD]DOWPDNLoLQ NDSDW×O×U 6PDUW6KDUSQHVV %XQHGLU" (QVRQJ|UQWSHUIRUPDQV×DOPDQ×]JHUHNWLĚLQGH YHYLGHRODU×\DGDIRWRĚUDIODU×L]OHUNHQGDKDID]OD HĚOHQPHNLVWHGLĚLQL]GH6PDUWWHNQRORMLVLQHWOLĚL DUW×U×U 1H\HLKWL\DF×PYDU" )RWRĚUDIODU×YH\DYLGHRODU×L]OHUNHQGDKDID]OD HĚOHQFHLoLQHQL\LQHWOLĚLLVWL\RUVXQX] 1DV×OoDO×ŕ×U" 0RYLH )LOP YH\D*DPH 2\XQ PRGXQGDHQ VRQJ|UQWSHUIRUPDQV×Q×DOPDQ×]JHUHNWLĚLQGH YHYLGHRODU×\DGDIRWRĚUDIODU×L]OHUNHQGDKDID]OD HĚOHQPHNLVWHGLĚLQL]GH6PDUWWHNQRORMLVLQHWOLĚL DUW×U×U2IILFH 2ILV X\JXODPDODU×Q×QVWNDOLWHGH J|VWHULPLYH(FRQRP\ (NRQRPL PRGXQGDJo WNHWLPLQLD]DOWPDNLoLQNDSDW×O×U 12 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 3KLOLSV6PDUW&RQWURO3UHPLXP <HQL3KLOLSV6PDUW&RQWURO3UHPLXP\D]×O×P× HNUDQJUDILNDUDELULPLQLQNROD\NXOODQ×P×VD\HVLQGH PRQLW|UQ]NRQWUROHWPHQL]LVDĚODU%X NXOODQ×F×GRVWX\D]×O×Po|]QUONLQFHD\DU×5HQN NDOLEUDV\RQX6DDW)D]D\DUODU×5*%%H\D]QRNWD D\DU×YELQGHVL]L\|QOHQGLUHFHĚLQGHQNDUPDŕ×N D\DUODUDUW×NJHoPLŕWHNDOG× +×]O×LŕOHPYH\DQ×WYHUPHLoLQoHNLUGHNDOJRULWPDGD VRQWHNQRORML\OHGRQDW×OP×ŕEX:LQGRZVX\XPOX J|]DO×F×DQLPDV\RQOX6LPJHWDEDQO×\D]×O×P3KLOLSV PRQLW|UOHUOHGHQH\LPLQL]LDUW×UPD\DKD]×UG×U . XUXOXP ‡ ‡ ‡ 7DOLPDWODU×L]OH\LQYHNXUXOXPXWDPDPOD\×Q . XUXOXPWDPDPODQG×NWDQVRQUDEDŕODWDELOLUVLQL] 'DKDVRQUDEDŕODWPDNLVWL\RUVDQ×] PDVDVWQGHNLYH\DDUDooXEXĚXQGDNLN×VD\ROD W×NODPDO×V×Q×] īONEDŕODWPD6LKLUED] ‡ 6PDUW&RQWURO3UHPLXP·\LNXUGXNWDQVRQUDLON NH]EDŕODWW×Ě×Q×]GDRWRPDWLNRODUDN6LKLUED]D JLGHFHNWLU ‡ 6LKLUED]PRQLW|UQ]QSHUIRUPDQV×Q×DG×P DG×PD\DUODPDNLoLQN×ODYX]ELOJLYHUHFHNWLU ‡ 6LKLUED]×GDKDVRQUDEDŕODWPDNLoLQHNOHPHOHU PHQVQHJLGHELOLUVLQL] ‡ 6WDQGDUWSHQFHUHGHQVLKLUED]\RNNHQGDKD ID]ODVHoHQHND\DUOD\DELOLUVLQL] 13 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 6WDQGDUWSHQFHUHGHQEDŕODW $\DUPHQV ‡ $GMXVW $\DU 0HQV%ULJKWQHVV 3DUODNO×Ě× &RQWUDVW . RQWUDVW× )RFXV 2GDĚ× 3RVLWLRQ . RQXPX YH5HVROXWLRQ d|]QUOĚ D\DUODPDQ×]DRODQDNVDĚODU ‡ 7DOLPDWODU×L]OH\HELOLUYHD\DU\DSDELOLUVLQL] ‡ &DQFHO . XUXOXPX LSWDOHWPHNLVWL\RUVDQ×] NXOODQ×F×X\DU×ODU×Q×LSWDOHGLQ 14 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 5HQNPHQV ‡ &RORU0HQX 5HQN0HQV 5*%%ODFN /HYHO 6L\DK6HYL\HVL :KLWH3RLQW %H\D] 1RNWD 'LVSOD\*DPPD (NUDQ*DPPD &RORU&DOLEUDWLRQ 5HQN. DOLEUDV\RQX YH 6PDUW, PDJH·×D\DUODPDQ×]DRODQDNVDĚODU /WIHQ6PDUW, PDJHE|OPQHEDN×Q×] ‡ 7DOLPDWODU×L]OH\HELOLUYHD\DU\DSDELOLUVLQL] ‡ *LULŕLQL]HEDĚO×RODUDNDOWPHQ|ĚHVLLoLQ DŕDĚ×GDNLWDEOR\DEDN×Q×] ‡ &RORU&DOLEUDWLRQ 5HQN. DOLEUDV\RQX LoLQ gUQHN 1. ´6KRZ0Hµ ´%DQD*|VWHUµ UHQNNDOLEUDV\RQX HĚLWLPLQHEDŕODU 2. 6WDUW %DŕODW ²DG×PO×UHQNNDOLEUDV\RQX V×UDV×Q×EDŕODW×U 3. 4XLFN9LHZ +×]O×*|UQWOHPH J|UQWOHUGHQ |QFHVRQUD\NOHU 4. &RORU 5HQN DQDSHQFHUHVLQHG|QPHNLoLQ &DQFHO īSWDO GĚPHVLQHW×NOD\×Q 5. 5HQNNDOLEUDV\RQXQXHWNLQOHŕWLULU²YDUVD\×ODQ RODUDNDo×NW×U(ĚHULŕDUHWOLGHĚLOVHUHQN NDOLEUDV\RQXQXQROPDV×QDRODQDNVDĚODPD] EDŕODWPDYHK×]O×J|UQWOHPHGĚPHOHULQL NDUDUW×U 6. . DOLEUDV\RQHNUDQ×QGDSDWHQELOJLVLQHVDKLS ROPDO×V×Q×] 15 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL īONUHQNNDOLEUDV\RQHNUDQ× (&23RZHU ‡ ‡ ‡ ‡ īNLQFLUHQNHNUDQ×HQJHOOHQLQFH\HNDGDU 3UHYLRXV |QFHNL GĚPHHQJHOOHQLU 6RQUDV×QGD1H[W VRQUDNL KHGHIHJLGHU KHGHI )LQDO 6RQRODUDN 'RV\D!3UHVHWSDQH gQ D\DUODUSHQFHUHVLQHJLGHU . XOODQ×F×$UD\]Q&DQFHO īSWDO LOHNDSDW×Q YHHNOHQWLVD\IDV×QDG|QQ 7KHIW'HWHUUHQFH3DQH +×UV×]O×N(QJHOOHPH 3HQFHUHVL \DOQ×]FDDŕDĚ×Do×O×U(NOHQWLPHQVQGHQ +×UV×]O×N(QJHOOHPH\LVHoWLĚLQL]GHHWNLQOHŕWLULOHFHNWLU 6PDUW, PDJH . XOODQ×F×Q×QLoHULĚHEDĚO×RODUDNGDKDL\LHNUDQ J|UQWVVDĚODPDV×LoLQD\DU×GHĚLŕWLUPHVLQH RODQDNVDĚODU (ĚOHQFHD\DUODQG×Ě×QGD6PDUW&RQWUDVWYH 6PDUW5HVSRQVHHWNLQOHŕWLULOLU 16 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 7KHIW'HWHUUHQFH +×UV×]O×N(QJHOOHPH\L HWNLQOHŕWLUPHNLoLQ7KHIW'HWHUUHQFH0RGH +×UV×]O×N(QJHOOHPH0RGXQX (WNLQOHŕWLUGĚPHVL W×NODW×OG×Ě×QGDDŕDĚ×GDNLHNUDQJHOLU ‡ ‡ ‡ ‡ 2SWLRQV!3UHIHUHQFHV 6HoHQHNOHU! 7HUFLKOHU ²<DOQ×]FDīQGLUPHOL2SWLRQ 6HoHQHNOHU PHQVQGHQ3UHIHUHQFHV 7HUFLKOHUL VHoWLĚLQL]GH HWNLQOHŕWLULOHFHNWLU''&&, |]HOOLĚLEXOXQDQ GHVWHNOHQPH\HQELUHNUDQGD\DOQ×]FD+HOS <DUG×P . XOODQ×F×\DOQ×]FDLOHDUDV×QGDVD\×GDQROXŕDQ YH2SWLRQV 6HoHQHNOHU VHNPHOHULNXOODQ×ODELOLU 3, 1·LJLUHELOLU 3, 1·LJLUGLNWHQVRQUD$FFHSW . DEXO GĚPHVLQHW×NODG×Ě×Q×]GDNXOODQ×F×VRQUDNL VD\IDGDDo×ODQLOHWLŕLPNXWXVXQDJLGHU 0LQLPXPGDNLND·HD\DUO×G×U. D\G×U×F× YDUVD\×ODQRODUDN·HD\DUO×G×U 7KHIW'HWHUUHQFH0RGH +×UV×]O×N(QJHOOHPH PRGXQD JLWPHNLoLQHNUDQ×QIDUNO×ELUDQD VLVWHPHWDN×OPDV×JHUHNPH] ‡ ‡ ‡ 3, 1ROXŕWXUGXNWDQVRQUD7KHIW'HWHUUHQFH3DQH +×UV×]O×N. RUXPDSHQFHUHVLQGH 7KHIW'HWHUUHQFH (QDEOHG +×UV×]O×N. RUXPD(WNLQ J|VWHULOHFHN ‡ YH3, 12SWLRQ 3, 16HoHQHNOHUL GĚPHVL VDĚODQDFDNW×U ‡ 7KHIW'HWHUUHQFH(QDEOHG +×UV×]O×N6DSWDPD (WNLQ J|VWHULOHFHNWLU ‡ 7KHIW'HWHUUHQFH0RGH +×UV×]O×N(QJHOOHPH 0RGXQX 'HYUH'×ŕ×%×UDNVRQUDNLVD\IDGDNL HNUDQE|OPHVLQLDoDU ‡ 3, 16HoHQHNOHULGĚPHVL\DOQ×]FDNXOODQ×F×3, 1·L ROXŕWXUGXNWDQVRQUDNXOODQ×ODELOLUGĚPH\H EDV×ODUDNJYHQLOLU3, 1ZHEVLWHVLDo×O×U 0HYFXWWHUFLKD\DUODU×Q×J|VWHULU īŕDUHWOLELUNXWX|]HOOLĚLHWNLQOHŕWLULU2QD\ NXWXVXGHĚLŕWLULOHELOLU īoHULN0HQVQPDVDVWQGHHWNLQOHŕWLU YDUVD\×ODQRODUDN $o×N NRQXPXQDJHWLULOLU īoHULĚLHWNLQOHŕWLUPHQVgQD\DU6Ho VHoHQHNOHULLoLQ6PDUW&RQWURO3UHPLXP·X YHPDVDVWQGHVDĚW×NODQDQLoHULN PHQVQGH$\DU(NUDQ×Q×J|VWHULU'HYUH'×ŕ× 6PDUW&RQWURO3UHPLXP·XVDĚW×NODWPDEDĚODP PHQVQGHQNDOG×U×U *|UHYL(WNLQOHŕWLU7HSVLVLVLPJHVLYDUVD\×ODQ RODUDN $o×N ·DLŕDUHWOLGLU%DĚODPPHQVQ HWNLQOHŕWLU6PDUW&RQWURO3UHPLXPLoLQJ|UHY WHSVLVLPHQVQJ|VWHULU*|UHYWHSVLVL VLPJHVLQHVDĚW×NODQPDV×+HOS <DUG×P 7HFKQLFDO6XSSRUW 7HNQLN'HVWHN LoLQ PHQVHoHQNOHULQLJ|VWHULU8SJUDGH <NVHOWPH $ERXW +DNN×QGD YH([LW d×N×ŕ ·× LŕDUHWOH\LQ*|UHYLHWNLQOHŕWLUWHSVLVLPHQV HQJHOOHQGLĚLQGHJ|UHYWHSVLVLQLQVLPJHVL \DOQ×]FDd, . , Ŕ·WDJ|VWHULOHFHNWLU 17 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL ‡ ‡ 5XQDW6WDUXS %DŕODQJ×o·WDdDO×ŕW×U YDUVD\×ODQ RODUDN $o×N ·DD\DUO×G×U(QJHOOHQGLĚLQGH 6PDUW&RQWURO3UHPLXPEDŕODQJ×oWD\DGDJ|UHY WHSVLVLQGHEDŕODWPD\DFDNW×U6PDUW&RQWURO 3UHPLXP¶XEDŕODWPDQ×QWHN\ROXPDVDVW N×VD\ROXQGDQ\DGDSURJUDPGRV\DV×QGDQG×U %XNXWXQXQLŕDUHWLNDOG×U×OG×Ě×QGDEDŕODQJ×oWD oDO×ŕW×UPDNLoLQRODQKHUKDQJLELU|QD\DU \NOHQPH\HFHNWLU 'LVDEOHG (QJHOOL ŔHIIDÁ×NPRGXQXHWNLQOHŕWLU :LQGRZV9LVWD ;3 9DUVD\×ODQPDWW×U 2SWLRQV!$XGLR 6HoHQHNOHU!6HV ²<DOQ×]FD īQGLUPHOL6HoHQHNOHUPHQVQGHQ6HV6HYL\HVLQL VHoWLĚLQL]GHHWNLQOHŕWLULOHFHNWLU ''&&, |]HOOLĚLEXOXQDQGHVWHNOHQPH\HQELU HNUDQGD\DOQ×]FD+HOS <DUG×P YH6HoHQHNOHU VHNPHOHULNXOODQ×ODELOLU 2SWLRQV!, QSXW 6HoHQHNOHU!*LULŕ ²<DOQ×]FD īQGLUPHOL6HoHQHNOHUPHQVQGHQ, QSXW *LULŕL 2SWLRQ VHoWLĚLQL]GH HWNLQOHŕWLULOHFHNWLU''& &, |]HOOLĚLEXOXQDQGHVWHNOHQPH\HQELUHNUDQGD \DOQ×]FD+HOS <DUG×P YH6HoHQHNOHUVHNPHOHUL NXOODQ×ODELOLU'LĚHUWP6PDUW&RQWURO3UHPLXP VHNPHOHULNXOODQ×ODPD] 2SWLRQ!$XWR3LYRW 6HoHQHN!2WR'ĚPHVL ‡ ‡ . D\QDNWDOLPDWSHQFHUHVLQLYHPHYFXWJLULŕ ND\QDND\DU×Q×J|VWHULQ 7HNOLJLULŕHNUDQODU×QGDEXSHQFHUH J|UQPH\HFHNWLU 18 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL +HOS!8VHU0DQXDO <DUG×P!. XOODQ×F× (ONLWDE× ²<DOQ×]FDīQGLUPHOL<DUG×PPHQVQGHQ 8VHU0HQX . XOODQ×F×(ONLWDE×Q× VHoWLĚLQL]GH HWNLQOHŕHFHNWLU''&&, |]HOOLĚLEXOXQDQ GHVWHNOHQPH\HQELUHNUDQGD\DOQ×]FD+HOS <DUG×P YH2SWLRQ 6HoHQHNOHU VHNPHOHULNXOODQ×ODELOLU īoHULĚH+DVVDVPHQ īoHULĚH+DVVDVPHQYDUVD\×ODQRODUDNHWNLQOHŕWLULOLU LoHULĚL(WNLQOHŕWLU0HQV2SWLRQ!3UHIHUHQFHV 6HoHQHNOHU!7HUFLKOHUHNUDQ×QGDHWNLQOHŕWLULOLUVH EXGXUXPGDPHQJ|UQURODFDNW×U +HOS!9HUVLRQ <DUG×P!6UP ²<DOQ×]FD īQGLUPHOL<DUG×PPHQVQGHQ9HUVLRQ 6UP VHoWLĚLQL]GHHWNLQOHŕWLULOHFHNWLU''&&, |]HOOLĚL EXOXQDQGHVWHNOHQPH\HQELUHNUDQGD\DOQ×]FD +HOS <DUG×P YH2SWLRQ 6HoHQHNOHU VHNPHOHUL NXOODQ×ODELOLU īoHULN0HQVQGHG|UWJLULŕYDUG×U ‡ 6PDUW&RQWURO3UHPLXP²6HoLOGLĚLQGH$ERXW 6FUHHQ +DNN×QGD(NUDQ× J|VWHULOLU ‡ gQD\DU×6Ho²$Q×QGDNXOODQ×PLoLQND\GHGLOHQ |QD\DUODU×QKL\HUDUŕLNPHQVQVXQDU%LURQD\ LŕDUHWLPHYFXWVHoLOHQ|QD\DU×J|VWHULU)DEULND gQD\DU×GDLQGLUPHOLPHQGHQoDĚU×ODELOLU ‡ 7XQH'LVSOD\ $\DU(NUDQ× ²6PDUW&RQWURO 3UHPLXPGHQHWLPPDVDV×Q×DoDU ‡ 6PDUW, PDJH²2DQNLD\DUODU×2IÀFH 2ÀV 3KRWR )RWRĚUDI 0RYLH )LOP *DPH 2\XQ (FRQRP\ (NRQRPL 2II . DSDO× ·\×NRQWUROHGLQ 19 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL *|UHY7HSVLVL0HQV(WNLQ *|UHYWHSVLVLPHQV6PDUW&RQWURO 3UHPLXPVLPJHVLQHJ|UHYWHSVLVLQGHQVDĚW×NOD\DUDN J|VWHULOHELOLU6RO7×NODG×Ě×Q×]GDX\JXODPD\× EDŕODWDFDNW×U *|UHY7HSVLVL0HQV(QJHOOL 7DVN7UD\ *|UHY7HSVLVL WHUFLKNODV|UQGH HQJHOOHQGLĚLQGH\DOQ×]FDd, . , ŔVHoLPLNXOODQ×ODELOLU 6PDUW&RQWUROO3UHPLXP·XJ|UHYWHSVLVLQGHQ WDPDPHQo×NDUPDNLoLQ6HoHQHNOHU!7HUFLKOHU·GH dDO×ŕW×U·×GHYUHG×ŕ×E×UDN×Q 1RW %XE|OPGHNLWPUHVLPOHU\DOQ×]FDUHIHUDQV DPDF×\ODYHULOPLŕWLU6PDUW&RQWURO\D]×O×P×VUP ELOGLULPROPDGDQGHĚLŕWLULOHELOLU6PDUW&RQWURO \D]×O×P×Q×QVRQVUPQDOPDNLoLQOWIHQKHU ]DPDQZZZSRUWUDLWFRPGWXQHSKOHQXLQGH[ DGUHVLQGHNLUHVPL3RUWUDLWZHEVLWHVLQL]L\DUHWHGLQ *|UHYWHSVLVLQGHEHŕJLULŕYDUG×U ‡ +HOS <DUG×P ²8VHU0HQX . XOODQ×F×(ONLWDE× GRV\DV×QDHULŕLP9DUVD\×ODQWDUD\×F×SHQFHUHVLQL NXOODQDUDN8VHU0HQX . XOODQ×F×(ONLWDE× GRV\DV×Q×Do×Q ‡ 7HFKQLFDO6XSSRUW 7HNQLN'HVWHN ²WHNQLN GHVWHNVD\IDV×Q×J|VWHULU ‡ &KHFNIRU83GDWH *QFHOOHPHOHUL. RQWURO HW ². XOODQ×F×\×3', īQLŕLQHJHWLULUYHPHYFXW RODQHQ\HQLVUPOHNXOODQ×F×VUPQ NDUŕ×ODŕW×U×U ‡ $ERXW +DNN×QGD ²$\U×QW×O×UHIHUDQVELOJLOHULQL J|VWHULUUQVUPo×N×ŕELOJLVLYHUQDG× ‡ ([LW d×N×ŕ ²6PDUW&RQWURO3UHPLXP¶XNDSDW×Q 6PDUW&RQWUROO3UHPLXP·\LWHNUDUoDO×ŕW×UPDN LoLQ3URJUDPPHQVQGHQ6PDUW&RQWUROO 3UHPLXP·\LVHoLQ\DGDPDVDVW3&·QL]HoLIW W×NOD\×QYH\DVLVWHPL\HQLGHQEDŕODW×Q 20 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 6PDUW'HVNWRS. ×ODYX]X 6PDUW'HVNWRS 6PDUW'HVNWRS6PDUW&RQWURO3UHPLXPLoLQGH \HUDO×U6PDUW&RQWURO3UHPLXP X\NOH\LQYH 2SWLRQV GDQ 6HoHQHNOHU 6PDUW'HVNWRS ×VHoLQ 3HQFHUHOHUL6UNOH\LS%×UDNPD %|OPHOHU\DS×ODQG×U×OG×Ě×QGDYH$OLJQWRSDUWLWLRQ %|OPHKL]DOD VHoLOGLĚLQGHE|OPHVUNOHQHQ SHQFHUHOHURWRPDWLNRODUDNKL]DODQDFDNW×U3HQFHUH YHIDUHLPOHFLDODQ×QLoLQGH\NHQDODQYXUJXODQP×ŕ GXUXPDJHOHFHNWLU 1RW 6KRZZLQGRZVFRQWHQWVZKLOHGUDJJLQJ 6UNOHUNHQSHQFHOHULJ|VWHU VHoLOLGHĚLONHQ SHQFHUHVUNOHPHV×UDV×QGDDODQ×QG×ŕKDWODU× J|UQPH](WNLQOHŕWLUPHNLoLQ 'HQHWLP0DVDV× QGD6LVWHP LW×NODW×Q  *HOLŕPLŕVLVWHPD\DUODU×Q×W×NODW×Q 9LVWD YH:LQīŕOHWLPVLVWHPOHULLoLQVRONHQDU oXEXĚXQGDEXOXQXU 3HUIRUPDQVE|OPQGH$\DUODU ×W×NODW×Q  . XWXGD6UNOHUNHQSHQFHUHLoHULNOHULQL J|VWHU LLŕDUHWOH\LQYH7DPDP ×W×NODW×Q 'LĚHUDOWHUQDWLI\RO 9LVWD 'HQHWLP0DVDV×!. LŕLVHOOHŕWLUPH!3HQFHUH5HQJL YH*|UQP!'DKDoRNUHQNVHoHQHĚLLoLQ NODVLNJ|UQP|]HOOLNOHULQLDo×W×NODW×Q!(IHNWOHU GĚPHVLQLW×NODW×Q!6UNOHUNHQSHQFHUHLoHULĚLQL J|VWHU ;3 *|UQWg]HOOLNOHUL!*|UQP!(IHNWOHU! 6UNOHUNHQSHQFHUHLoHULĚLQLJ|VWHU LLŕDUHWOH\LQ :LQ %DŕNDDOWHUQDWLIELU\ROEXOXQPDPDNWDG×U ‡ $ OLJQWRSDUWLWLRQ %|OPHKL]DOD RQD\NXWXVX WDQ×PO×E|OPHVUNOHQGLĚLQGHSHQFHUHQLQ RWRPDWLNKL]DODQPDV×Q×VDĚOD\DFDNW×U ‡ V LPJHVLQLW×NODWDUDNLVWHGLĚLQL]E|OPVHoLQ %|OPPDVDVWQHX\JXODQDFDNYHVLPJHVL YXUJXODQDFDNW×U ‡ , GHQWLI\ WDQ×POD WDEOR\XJ|UPHQLQK×]O×ELU \ROXGXU 21 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL %DŕO×NdXEXĚX6HoHQHNOHUL 0DVDVWE|OPQHHWNLQSHQFHUHQLQEDŕO×N oXEXĚXQGDQXODŕ×ODELOLU%XGXUXPPDVDVWQ \|QHWPHQLQYHKHUKDQJLELUSHQFHUH\LVUNOH\LS E×UDNPDN]RUXQGDNDOPDGDQKHUKDQJLELUE|OPH J|QGHUPHQLQNROD\FDK×]O×ELU\ROXQXVXQDU$ŕDĚ× Do×O×UPHQ\HXODŕPDNLoLQLPOHFLHWNLQSHQFHUH EDŕO×NoXEXĚXQDJ|WUQ 1RW %LUGHQID]ODHNUDQEDĚO×\VDNXOODQ×F×E|OP GHĚLŕWLUPHNLoLQKHGHÁHQHQHNUDQ×VHoHELOLU6HoLOHQ VLPJHRV×UDGDHWNLQRODQE|OPWHPVLOHGHU , GHQWLI\3DUWLWLRQ %|OP 7DQ×POD ²0DVDVWQGHJHoHUOLE|OPHLoLQG×ŕ ×]JDUD\×J|VWHULU $ OLJQ2Q$OLJQ2II +L]DODPD$o×N+L]DODPD . DSDO× ²6UNOHPHYHE×UDNPDRWRPDWLN KL]DODPD|]HOOLĚLQLHWNLQOHŕWLULUNDSDW×U ( [LW d×N×ŕ ²'HVNWRS3DUWLWLRQ × 0DVDVW %|OP YH'LVSOD\7XQH XNDSDW×U7HNUDU EDŕODWPDNLoLQEDŕODWPHQVQGHQ\DGD PDVDVWQGHQ'LVSOD\7XQH XEDŕODW×Q 6DĚ7×NODPD0HQV $ŕDĚ×Do×O×UPHQ\J|UPHNLoLQ0DVDVW%|OP VLPJHVLQLVDĚW×NODW×Q 1. )LQG:LQGRZV 3HQFHUH\H%XO ²%D]× GXUXPODUGDNXOODQ×F×D\Q×E|OPHELUGHQID]OD SHQFHUHJ|QGHUHELOPHNWHGLU)LQG:LQGRZ 3HQFHUHEXO WPDo×NSHQFHUHOHULJ|VWHUHFHN YHVHoLOHQSHQFHUH\L|QHJHWLUHFHNWLU ' HVNWRS3DUWLWLRQ 0DVDVW %|OP ²0DVDVW%|OPRV×UDGDVHoLOL RODQE|OPJ|VWHULUYHNXOODQ×F×QDŕDĚ×Do×O×U PHQGHJ|VWHULOHQE|OPOHUGHQKHUKDQJL ELULQHoDEXFDNJHoPHVLQLVDĚODU 22 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 6RO7×NODPD0HQV 'HVNWRS3DUWLWLRQ 0DVDVW%|OP VLPJHVL VUNOH\LSE×UDNPD\×JHUHNWLUPHGHQHWNLQSHQFHUH\L oDEXFDNKHUKDQJLELUE|OPHJ|QGHUPHQL]LVDĚODU )DUHQLQE×UDN×OPDV×SHQFHUH\LYXUJXODQDQE|OPH J|QGHULU *|UHY7HSVLVL6DĚ7×NODPD %XJ|UHYWHSVLVLGHEDŕO×NoXEXĚXQGDGHVWHNOHQHQ |]HOOLNOHULQELUoRĚXQXGDLoHULU ELUSHQFHUH\L RWRPDWLNRODUDNKHUKDQJLELUE|OPHJ|QGHUPH KDULo ‡ ) LQG:LQGRZV 3HQFHUH\H%XO ²%D]× GXUXPODUGDNXOODQ×F×D\Q×E|OPHELUGHQID]OD SHQFHUHJ|QGHUHELOPHNWHGLU)LQG:LQGRZ 3HQFHUHEXO WPDo×NSHQFHUHOHULJ|VWHUHFHN YHVHoLOHQSHQFHUH\L|QHJHWLUHFHNWLU ‡ ' HVNWRS3DUWLWLRQ 0DVDVW %|OP ²0DVDVW%|OPRV×UDGDVHoLOL RODQE|OPJ|VWHULUYHNXOODQ×F×QDŕDĚ×Do×O×U PHQGHJ|VWHULOHQE|OPOHUGHQKHUKDQJL ELULQHoDEXFDNJHoPHVLQLVDĚODU ‡ , GHQWLI\3DUWLWLRQ %|OP7DQ×POD ² 0DVDVWQGHJHoHUOLE|OPHLoLQG×ŕ×]JDUD\× J|VWHULU ‡ $ OLJQ2Q$OLJQ2II +L]DODPD$o×N+L]DODPD . DSDO× ²6UNOHPHYHE×UDNPDRWRPDWLN KL]DODPD|]HOOLĚLQLHWNLQOHŕWLULUNDSDW×U 23 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 6PDUW'HVNWRS%|OP7DQ×PODU× īVLP )XOO'HVNWRS 7DP0DVDVW $o×NODPD 7PD\DUODU×PDVDVWQQKHSVLQHX\JXODU *|UQW 9HUWLFDO 'LNH\ (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×WDPHŕLW ER\XWOXGLNH\DODQDD\×U×U LoLQGLNH\\DS×ODQG×UPD\×NRUX\XQ <DWD\ (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×WDPHŕLW ER\XWOX\DWD\DODQDD\DU×U LoLQ\DWD\\DS×ODQG×UPD\×NRUX\XQ 9HUWLFDO7ULSOH 'LNH\hoO (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×HŕLWER\XWOX oGLNH\DODQDD\DU×U %|OP\DWD\VW%|OP\DWD\RUWD%|OP\DWD\DOW LoLQ %|OP\DWD\VW%|OP\DWD\RUWD%|OP\DWD\ DOWLoLQ 9HUWLFDO6SOLW/HIW 'LNH\ (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×LNLGLNH\ %|OPH6RO E|OPH\HD\×U×UVROWDUDIWHNE|OPHLNHQVDĚWDUDILNLHŕLW ER\XWOXDODQDE|OQU %|OPVWWH%|OPYHDOWWDLoLQ %|OPDOWWD%|OPYHVWWH (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×LNLGLNH\ E|OPH\HD\×U×UVDĚWDUDIWHNE|OPHLNHQVROWDUDILNLHŕLW ER\XWOXDODQDE|OQU %|OPYHVWWH%|OPHDOWWD %|OPVWWH%|OPYHDOWWD 9HUWLFDO6SOLW5LJKW 'LNH\%|OPH6DĚ 24 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL īVLP +RUL]RQWDO6SOLW7RS <DWD\%|OPHhVW $o×NODPD (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×LNLHŕLW\DWD\ E|OPH\HD\×U×UVWWDUDIWHNE|OPHLNHQDOWWDUDILNLHŕLW ER\XWOXDODQDE|OQU *|UQW %|OPVDĚWDUDIWDYH'LNH\%|OPYHVROWDUDIWD 'LNH\ %|OPVROWDUDIWDYH'LNH\%|OPYHVDĚWDUDIWD 'LNH\ +RUL]RQWDO6SOLW%RWWRP (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×LNLHŕLW\DWD\ E|OPH\HD\×U×UDOWWDUDIWHNE|OPHLNHQVWWDUDILNLHŕLW <DWD\%|OPH$OW ER\XWOXDODQDE|OQU %|OPYHVDĚWDUDIWDYH'LNH\%|OPVROWDUDIWD 'LNH\ %|OPYHVROWDUDIWDYH'LNH\%|OPVDĚWDUDIWD 'LNH\ (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×HŕLWER\XWOX G|UWDODQDD\DU×U (YHQ6SOLW (ŕLW%|OPH 25 3RZHU6HQVRUŒ 3RZHU6HQVRUTM %XWHNQRORMLQDV×OoDO×ŕ×U" ‡ 3 RZHU6HQVRUNXOODQ×F×Q×QYDUO×Ě×Q×DOJ×ODPDN LoLQ]DUDUV×]N×]×O|WHVLVLQ\DOOHULQLOHWLPLYHDO×P× LONHVLQHJ|UHoDO×ŕ×U ‡ . XOODQ×F×Q×QD\DUODG×Ě×|QFHGHQEHOLUOHQPLŕ D\DUODUGD 3DUODNO×NNRQWUDVWUHQNYE NXOODQ×F× PRQLW|UQNDUŕ×V×QGD\NHQPRQLW|UQRUPDO oDO×ŕ×U ‡ gUQHĚLQPRQLW|UQSDUODNO×ND\DU×QD JHWLULOGLĚLIDU]HGLOGLĚLQGHNXOODQ×F×\HULQGHQ D\U×OG×Ě×QGDYHDUW×NPRQLW|UQNDUŕ×V×QGD EXOXQPDG×Ě×QGDPRQLW|URWRPDWLNRODUDNJo WNHWLPLQL HNDGDUD]DOW×U . XOODQ×F×NDUŕ×V×QGD . XOODQ×F×\RN ‡ 9 DUVD\×ODQPRGDLVWHGLĚLQL]]DPDQG|QHELOLUVLQL] D\DU . ×VD\ROWXŕX 6HQV|UPHVDIHVL <DWD\'LNH\PRG <XNDU×GDNLUHVLPOHU\DOQ×]FDUHIHUDQVDPDF×\ODYHULOPLŕWLU <XNDU×GDJ|VWHULOHQJoWNHWLPL\DOQ×]FDUHIHUDQVDPDoO×G×U $\DUODU 9DUVD\×ODQD\DUODU 9DUVD\×ODQD\DU×QGD $\DU 3RZHU6HQVRU HNUDQGDQYHFP YHLQo X]DNO×NWDNL YHPRQLW|UQEHŕGHUHFHVROYH\DVDĚ×QGDNL NXOODQ×F×Q×QYDUO×Ě×Q×DOJ×ODU g]HOD\DUODU <XNDU×GDOLVWHOHQHQoHYUHG×ŕ×QGDELU\HUGHGXUPD\× WHUFLKHGL\RUVDQ×]RSWLPDODOJ×ODPDYHULPOLOLĚL LoLQGDKD\NVHNJoOELUVLQ\DOVHoLQ$\DUQH NDGDU\NVHNVHDOJ×ODPDVLQ\DOLRNDGDUJoOROXU 0DNVLPXP3RZHU6HQVRUYHULPOLOLĚLYHG]JQ DOJ×ODPDLoLQOWIHQGRĚUXGDQPRQLW|UQ|QQH RWXUXQ ‡ 0RQLW|UGHQFPYH\DLQoX]DNWD GXUPD\×WHUFLKHGL\RUVDQ×]FPYH\D LQoHNDGDURODQX]DNO×NODUGDPDNVLPXP DOJ×ODPDVLQ\DOLQLNXOODQ×Q D\DU ‡ %D]×NR\XUHQNOLN×\DIHWOHUNXOODQ×F×HNUDQGDQ FPYH\DLQoX]DNWDROVDELOHN×]×O|WHVL ×ŕ×QODU×Q×HPPHHĚLOLPLJ|VWHULUVL\DKYH\DGLĚHU NR\XWRQODUGDELUN×\DIHWJL\HUNHQVLQ\DOJFQ DUW×U×Q 26 $\DUODUQDV×OD\DUODQ×U 3RZHU6HQVRUYDUVD\×ODQDUDO×NGDKLOLQGHYH\D KDULFLQGHG]JQoDO×ŕP×\RUVDDOJ×ODPD\DŕXŕHNLOGH LQFHD\DU\DSDELOLUVLQL] ‡ 3RZHU6HQVRUN×VD\ROWXŕXQDEDV×Q ‡ $\DUoXEXĚXQGDYDUVD\×ODQNRQXPRODQ  EXODFDNV×Q×] ‡ 3RZHU6HQVRUDOJ×ODPDV×D\DU×Q×$\DU HJHWLULQ YH7DPDP DEDV×Q ‡ 3RZHU6HQVRU QEXOXQGXĚXQX]\HUGHQG]JQ ŕHNLOGHVL]LDOJ×ODG×Ě×Q×J|UPHNLoLQ\HQLD\DU× WHVWHGLQ ‡ 3RZHU6HQVRULŕOHYL\DOQ×]FD\DWD\PRGGD oDO×ŕPDN]HUHWDVDUODQP×ŕW×U3RZHU6HQVRU Do×OG×NWDQVRQUDPRQLW|UGLNH\PRGGDLVH GHUHFHGLNNRQXP RWRPDWLNRODUDN . $3$1$&$. 7, 5PRQLW|UYDUVD\×ODQ \DWD\PRGDG|QPŕVHRWRPDWLNRODUDN $d, /$&$. 7, 5 1RW 0DQXHORODUDNVHoLOL3RZHU6HQVRUPRGX\HQLGHQ D\DUODQ×QFD\DYH\DYDUVD\×ODQD\DUJHULoDĚU×O×QFD\D NDGDUoDO×ŕ×\RUNDODFDN3RZHU6HQVRU QKHUKDQJL ELUQHGHQOH\DN×QODUGDNLKDUHNHWOHUHNDUŕ×Dŕ×U× GX\DUO×ROGXĚXQXJ|UG\VHQL]OWIHQGDKDGŕN ELUVLQ\DOJFQHD\DUOD\×Q 7HNQLNg]HOOLNOHU 7HNQLNg]HOOLNOHU 5HVLP(NUDQ 0RQLW|USDQHOLWU $UND$\G×QODWPD 3DQHOER\XWX (QER\RUDQ× 3LNVHO1RNWDV× 3DUODNO×N 6PDUW&RQWUDVW . RQWUDVWRUDQ× WLSLN <DQ×WVUHVL WLSLN 2SWLPXPo|]QUON *|UQWOHPHDo×V× 5HVLP*HOLŕWLUPH (NUDQUHQNOHUL 'LNH\\HQLOHPHK×]× <DWD\)UHNDQV V5*% %DĚODQDELOLUOLN 6LQ\DOJLULŕL USB *LULŕVLQ\DOL 6HV*LULŕLd×N×ŕ× *YHQLOLUOLN 'DKLOLKRSDUO|UOHU . XOODQ×F×. ROD\O×Ě× 26''LOOHUL 'LĚHUNROD\O×NODU 7DNYHdDO×ŕW×U8\XPOX 6HKSD (ĚLP '|QHU <NVHNOLN$\DU× 7)7/&' /(' : FP [PP FGPô  PV [#+] ƒ + ƒ 9 #&5! 6PDUW, PDJH 0 +]+] N+]N+] (9(7 '9, ' 'LMLWDO 9*$ $QDORJ 86%[ $\U×6HQN<HŕLOh]HULQGH6HQN 3&VHVJLULŕLNXODNO×No×N×ŕ× :[ īQJLOL]FH)UDQV×]FD$OPDQFDīWDO\DQFD5XVoDīVSDQ\ROFD %DVLWOHŕWLULOPLŕdLQFH3RUWHNL]FH 9(6$PRQWDM× [PP . HQVLQJWRQNLOLGL ''&&, V5*%:LQGRZV9LVWD;30DF26;/LQX[  PP 27 7HNQLNg]HOOLNOHU *o %/ $o×NPRG $o×NPRG (&2PRGX WLSLN (QHUML7NHWLPL (QHUJ\6WDUWHVW\|QWHPL 1RUPDOdDO×ŕPD WLSLN 8\NX WLSLN . DSDO× , V×'DĚ×WPD 1RUPDOdDO×ŕPD 8\NX WLSLN . DSDO× *o/('J|VWHUJHVL *o%HVOHPHVL (EDW 6HKSDEXOXQDQUQ *[<[' 6HKSDEXOXQPD\DQUQ *[<[' . XWXHEDW× *[<[' $Ě×UO×N 6HKSDEXOXQDQUQ 6HKSDEXOXQPD\DQUQ $PEDODMOׁUQ dDO×ŕPD'XUXPX 6×FDNO×NDUDO×Ě× %DĚ×OQHP 5DN×P 07%) : WLSLN : PDNV 6HVYH86%[LOH : 9$&9$& 9$&9$& 9$&9$& +]+] +]+] +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ GHĚHULQGH$&*LULŕ GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× 9ROWDM× 9ROWDM× : : : : : : 0W 0W 0W 9$&9$& 9$&9$& 9$&9$& +]+] +]+] +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ GHĚHULQGH$&*LULŕ GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× 9ROWDM× 9ROWDM× %78 %78 %78 %78 %78 %78 0 BTU 0 BTU 0 BTU $o×NPRG%H\D]%HNOHPHGH8\NXPRGX%H\D] \DQ×SV|Q\RU 'DKLOL9$&+] [[PP [[PP [[PP NJ NJ NJ 6DNODPDƒ&ƒ& dDO×ŕW×UPDƒ&ƒ& LOHDUDV× dDO×ŕPDG×ŕ×IW P dDO×ŕW×UPDIW P VDDW 28 7HNQLNg]HOOLNOHU dHYUH 52+6 (3($7 (QHUJ\6WDU $PEDODM g]HO0DGGHOHU 8\XPYHVWDQGDUWODU ']HQOH\LFL2QD\ODU . DELQ 5HQN . DSODPD (9(7 $OW×Q ZZZHSHDWQHW 5. 0 JHULG|QŕPO 39&%)5VHUEHVWJ|YGH %60, &(LŕDUHWL)&&6×Q×I%*2676(0. 2 TCO Certified Edge8/F8/, 62789*6789(UJR 6L\DK*Pŕ 'RNX 1RW (3($7*ROG\DGD6LOYHU\DOQ×]FD3KLOLSV LQUQND\GHWWLĚL\HUOHUGHJHoHUOLGLU/WIHQONHQL]GHNLND\×W GXUXPXLoLQZZZHSHDWQHWDGUHVLQL]L\DUHWHGLQ %XYHULOHU|QFHGHQKDEHUYHULOPHGHQGHĚLŕWLULOHELOLU. LWDSo×Ě×QVRQVUPQNDUŕ×GDQ\NOHPHNLoLQ ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWDGUHVLQHJLGLQ 29 7HNQLNg]HOOLNOHU d|]QUONYHgQ$\DU0RGODU× $]DPLd|]QUON [#+]GHĚHULQGH DQDORJ JLULŕ [#+]GHĚHULQGH GLMLWDOJLULŕ gQHULOHQd|]QUON [#+]GHĚHULQGH GLMLWDOJLULŕ <IUHN N+]          d|]QUON [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 'IUHN +]          1RW (NUDQ×Q×]×Q[+]DV×Oo|]QUONWH HQL\LoDO×ŕW×Ě×Q×KDW×UODW×U×](QL\LJ|UQWNDOLWHVL LoLQOWIHQEXo|]QUON|QHULVLQLX\JXOD\×Q 30 *o<|QHWLPL *o<|QHWLPL 2WRPDWLN*o7DVDUUXIX (ĚHU9(6$'30X\XPOXHNUDQNDUW×Q×]YDUVD YH\D3& QL]H\D]×O×PNXUXOPXŕVDPRQLW|U NXOODQ×OPDG×Ě×QGDJoWNHWLPLQLRWRPDWLNRODUDN GŕUHELOLU(ĚHUNODY\HGHQIDUHGHQYH\DGLĚHUJLULŕ \DSDELOHFHĚLQL]ELUD\J×WWDQJLULŕ\DSW×Ě×Q×]DOJ×ODQ×UVD PRQLW|URWRPDWLNRODUDN X\DQ×U $ŕDĚ×GDNL WDEORJoWNHWLPLQLYHEXRWRPDWLNJoWDVDUUXI |]HOOLĚLQLQVLQ\DOOHQPHVLQLJ|VWHUPHNWHGLU *o7NHWLPL7DQ×P× 9(6$ 0RGX (WNLQ 9LGHR $d, . <VHQN (YHW 'VHQN . XOODQ×ODQ*o /('UHQJL (YHW : WLSLN : PDNV 6HVYH 86%[LOH : %H\D] 8\NX WLSLN . DSDWPD . $3$/, +D\×U +D\×U . $3$/,  0W %H\D] <DQ×S V|Q\RU . $3$/, $ŕDĚ×GDNLD\DUEXPRQLW|UGHNLJoWNHWLPLQL |OoPHNLoLQNXOODQ×O×U 'RĚDOo|]QUON[ . RQWUDVW 3DUODNO×NQLWV 5HQNV×FDNO×Ě×7DPEH\D]PRGHOLOHN 6HVYH86%(WNLQ'HĚLO . DSDO× 1RW %XYHULOHU|QFHGHQKDEHUYHULOPHGHQGHĚLŕWLULOHELOLU 31 <|QHWPHQOLN%LOJLOHUL <|QHWPHQOLN%LOJLOHUL /HDGIUHH3URGXFW Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community’s stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle. TCO Certified Edge Congratulations, Your display is designed for both you and the planet!The display you have just purchased carries the TCO Certified Edge label. [. . . ] EHL(UVDW]GHU%LOGU|KUHQXUHLQHEDXDUWJOHLFKH HLQJHEDXWZLUG $XVHUJRQRPLVFKHQ*UQGHQZLUGHPSIRKOHQ GLH*UXQGIDUEHQ%ODXXQG5RWQLFKWDXIGXQNOHP 8QWHUJUXQG]XYHUZHQGHQ VFKOHFKWH/HVEDUNHLW XQGHUK|KWH$XJHQEHODVWXQJEHL]XJHULQJHP =HLFKHQNRQWUDVWZlUHQGLH)ROJH 'HUDUEHLWVSODW]EH]RJHQH6FKDOOGUXFNSHJHOQDFK ', 1EHWUlJWG% $ RGHUZHQLJHU $&+781*%(, 0$8)67(//(1 ', (6(6*(5b7(6'$5$8) $&+7(1'$‰1(7=67(&. (581' 1(7=. $%(/$16&+/8‰/(, &+7 =8*b1*/, &+6, 1' &KLQD 5R+6 7KH3HRSOH V5HSXEOLFRI&KLQDUHOHDVHGD UHJXODWLRQFDOOHG0DQDJHPHQW0HWKRGVIRU &RQWUROOLQJ3ROOXWLRQE\(OHFWURQLF, QIRUPDWLRQ 3URGXFWVRUFRPPRQO\UHIHUUHGWRDV&KLQD 5R+6$OOSURGXFWVDUHSURGXFHGDQGVROGIRU &KLQDPDUNHWKDYHWRPHHW&KLQD5R+6UHTXHVW ⦃ֱՓ⫼ᳳ䰤 ℸᷛ䆚ᣛᳳ䰤˄कᑈ˅ˈ⬉ᄤֵᙃѻકЁ৿ ᳝ⱘ᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪‫ܗ‬㋴೼ℷᐌՓ⫼ⱘᴵӊ ϟϡӮথ⫳໪⊘៪さবˈ⬉ᄤֵᙃѻક⫼᠋ Փ⫼䆹⬉ᄤֵᙃѻકϡӮᇍ⦃๗䗴៤Ϲ䞡∵ ᶧ៪ᇍ݊Ҏ䑿ǃ䋶ѻ䗴៤Ϲ䞡ᤳᆇⱘᳳ䰤DŽ ljᑳᓗ⬉఼⬉ᄤѻકಲᬊ໘⧚ㅵ⧚ᴵ՟NJᦤ⼎ᗻ䇈ᯢ Ўњ᳈དഄ݇⠅ঞֱᡸഄ⧗ˈᔧ⫼᠋ϡ‫ݡ‬䳔㽕ℸѻક៪ѻકᇓ ੑ㒜ℶᯊˈ䇋䙉ᅜ೑ᆊᑳᓗ⬉఼⬉ᄤѻકಲᬊ໘⧚Ⳍ݇⊩ᕟ⊩ 㾘ˈᇚ݊Ѹ㒭ᔧഄ‫݋‬᳝೑ᆊ䅸ৃⱘಲᬊ໘⧚䌘䋼ⱘॖଚ䖯㸠ಲ ᬊ໘⧚DŽ 37 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 3KLOLSV)ODW3DQHO0RQLW|UOHULQ3LNVHO+DWD <|QWHPL 3KLOLSV\NVHNNDOLWHOLUQOHUVDWPD\DoDO×ŕPDNWDG×U %L]HQJHOLŕPLŕUHWLPWHNQLNOHULQLNXOODQPDNWDYH V×N×ELUNDOLWHNRQWUROPHNDQL]PDV×X\JXODPDNWD\×] )DNDWIODWSDQHOPRQLW|UOHULQGHNXOODQ×ODQ7)7 PRQLW|USDQHOOHULQGHNLSLNVHOYH\DDOWSLNVHO KDWDODU×LOHED]HQNDUŕ×ODŕPDNWD\×]hUHWLFLOHUGHQ KLoELULSDQHOOHULQKLoELULQGHSLNVHOKDWDV× EXOXQPD\DFDĚ×Q×JDUDQWLHGHPH]IDNDW3KLOLSV NDEXOHGLOPH]VD\×GDKDWDEXOXQDQPRQLW|UOHULQ JDUDQWLNDSVDP×QGDWDPLUHGLOHFHĚLQLYH\D\HQLVL LOHGHĚLŕWLULOHFHĚLQLJDUDQWLHWPHNWHGLU%XE|OPGH IDUNO×SLNVHOKDWDWLSOHULDo×NODQPDNWDYHKHUWLSLoLQ NDEXOHGLOHELOLUSLNVHOVHYL\HOHULWDQ×PODQPDNWDG×U *DUDQWLNDSVDP×QGDWDPLUYH\D\HQLVLLOHGHĚLŕWLUPH \DSDELOPHNLoLQ7)7PRQLW|USDQHOLQGHNLSLNVHO KDWDODU×Q×QVD\×V×NDEXOHGLOHELOLUVHYL\HOHUGHQID]OD ROPDO×G×UgUQHNYHUHFHNROXUVDNELUPRQLW|UGHDOW SLNVHORUDQ×Q×Q GHQID]ODROPDPDV×KDWDO× RODELOLU%XQODU×Q\DQ×QGDED]×SLNVHOKDWDWLSOHULYH\D NRPELQDV\RQXQXQIDUNHGLOPHVLGLĚHUOHULQGHQGDKD NROD\ROGXĚXLoLQ3KLOLSVEXWLSKDWDODULoLQGDKD \NVHNNDOLWHVWDQGDUWODU×EHOLUOHPLŕWLU%XSROLWLND WPGQ\DGDJHoHUOLGLU 3LNVHOYH$OW3LNVHOOHU %LUSLNVHOYH\DUHVLPHOHPDQ×WHPHOUHQNOHULN×UP×]× \HŕLOYHPDYLRODQoDOWSLNVHOGHQROXŕPDNWDG×U 3LNVHOOHUELUDUD\DJHOHUHNELUJ|UQWROXŕWXUXU 3LNVHOGHNLDOWSLNVHOOHULQKHSVLDo×NVDUHQNOLoDOW SLNVHOEHUDEHUEH\D]ELUUHVLPJLELJ|UQU+HSVL NR\X\VDUHQNOLoDOWSLNVHOEHUDEHUWHNELUVL\DK SLNVOHJLELJ|UQU$o×NYHNR\XSLNVHOOHULQGLĚHU NRPELQDV\RQXGLĚHUUHQNWHWHNELUSLNVHOJLEL J|UQU 3LNVHO+DWD7UOHUL 3LNVHOYHDOWSLNVHOKDWDODU×HNUDQGDIDUNO× ŕHNLOOHUGHJ|UQU3LNVHOKDWDODU×LoLQLNLNDWHJRUL EXOXQPDNWDG×UYHKHUNDWHJRULGHoHŕLWOLDOWSLNVHO KDWDWUOHULPHYFXWWXU 3DUODN1RNWD+DWDODU× 3DUODNQRNWDKDWDODU×GDLPD\DQDQYH\DDo×NRODQ SLNVHOYH\DDOWSLNVHORODUDNJ|UQU3DUODNQRNWD PRQLW|UNR\XELU|UQHNJ|VWHUGLĚLQGHHNUDQGD EXOXQDQELUDOWSLNVHOGLUdHŕLWOLWLSOHUGHSDUODN QRNWDKDWDODU×EXOXQPDNWDG×U %LUDo×NN×UP×]×\HŕLOYH\DPDYLDOWSLNVHO 38 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL īNLELWLŕLNDOWSLNVHO . ×UP×]×0DYL <HŕLO . ×UP×]×\HŕLO 6DU× <HŕLO0DYL $o×N0DYL 3LNVHO+DWDODU×Q×Q<DN×QO×Ě× %LUELULQH\DN×QRODQD\Q×WUSLNVHOYHDOWSLNVHO KDWDODU×Q×QIDUHGLOPHVLGDKDNROD\ROGXĚXLoLQ 3KLOLSVSLNVHOKDWDODU×Q×Q\DN×QO×Ě×NRQXVXQGDGD WROHUDQVODUEHOLUOHPLŕWLU 3LNVHO+DWD7ROHUDQVODU× *DUDQWLVUHVLQGHSLNVHOKDWDODU×QGDQND\QDNODQDQ WDPLUYH\D\HQLVLLOHGHĚLŕWLUPHLŕOHPOHULQL JHUoHNOHŕWLUPHNLoLQELU3KLOLSVIODWSDQHOLQGHNL7)7 PRQLW|USDQHOLQGHEXOXQDQSLNVHOYH\DDOWSLNVHO KDWDODU×DŕDĚ×GDNLWDEORGDEHOLUWLOHQVD\×ODUGDQID]OD ROPDO×G×U hoELWLŕLNDOWSLNVHO ELUEH\D]SLNVHO 1RW . ×UP×]×YH\DPDYLUHQNWHNLSDUODNQRNWDNRPŕX QRNWDODU×QSDUODNO×Ě×QGDQ\]GHGDKDSDUODN ROXUNHQ\HŕLOSDUODNQRNWDLVHNRPŕXQRNWDODUGDQ \]GHGDKDSDUODNROPDO×G×U 6L\DK1RNWD+DWDODU× 6L\DKQRNWDKDWDODU×KHU]DPDQNR\XYH\D NDSDO×RODQSLNVHOYH\DDOWSLNVHORODUDNJ|UQU . R\XQRNWDPRQLW|UDo×NELU|UQHNJ|VWHUGLĚLQGH HNUDQGDEXOXQDQELUDOWSLNVHOGLU$ŕDĚ×GDVL\DK QRNWDKDWDWLSOHULJ|VWHULOPHNWHGLU 39 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 3$5/$. 12. 7$. 8685/$5, J|UQHQDOWSLNVHOOHU ELWLŕLNJ|UQHQDOWSLNVHOOHU ELWLŕLNJ|UQHQDOWSLNVHOOHU ELUEH\D]SLNVHO īNLSDUODNQRNWDNXVXUXDUDV×QGDNLX]DNO×N 7PWLSOHUGHNLWRSODPSDUODNQRNWDNXVXUODU× 6ī<$+12. 7$. 8685/$5, NR\XDOWSLNVHO NRPŕXNR\XDOWSLNVHO NRPŕXNR\XDOWSLNVHO , NL6L\DKQRNWDNXVXUXDUDV×QGDNLPHVDIH +HUWUGHNLWRSODPVL\DKQRNWDNXVXUODU× 723/$012. 7$+$6$5/$5, +HUWUGHNLWRSODPSDUODNQRNWDNXVXUODU× . $%8/('ī/(%ī/ī56(9ī<( 3 1 0 !PP 3 . $%8/('ī/(%ī/ī56(9ī<( YH\DGDKDD] YH\DGDKDD] 0 !PP YH\DGDKDD] . $%8/('ī/(%ī/ī56(9ī<( YH\DGDKDD] 1RW YH\DNRPŕXDOWSLNVHODU×]DV× QRNWDDU×]DV× %XPRQLW|U, 62X\XPOXGXU , 62(OHNWURQLNJ|UVHOHNUDQODULoLQHUJRQRPL JHUHNVLQLPLDQDOL]YHX\XPWHVWOHUL\|QWHPOHUL 40 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL *DUDQWLNDSVDP×ELOJLOHULYHE|OJHQL]HDLWHNGHVWHNNRŕXOODU×KDNN×QGDD\U×QW×O×ELOJLLoLQOWIHQZZZSKLOLSV FRPVXSSRUWZHEVLWHVLQL]L\DUHWHGLQ$ŕDĚ×GDOLVWHOHQPLŕRODQ\HUHO3LKLOLSV0ŕWHUL6RUXQODU×WHOHIRQ QXPDUDV×Q×GDDUD\DELOLUVLQL] %DW×$YUXSDE|OJHVLLoLQī57ī%$7%ī/*ī6ī hONH $XVWULD %HOJLXP 'HQPDUN )LQODQG )UDQFH *HUPDQ\ *UHHFH , UHODQG , WDO\ /X[HPERXUJ 1HWKHUODQGV 1RUZD\ 3RODQG 3RUWXJDO 6ZLW]HUODQG 6SDLQ 6ZHGHQ 8QLWHG. LQJGRP $6& 6LHPHQV, 6 (&DUH $QRYR $QRYR $QRYR 6LHPHQV, 6 $OOPDQ+HOODV , QYHF6FRWODQG $QRYR (&DUH (&DUH $QRYR =ROWHU (DWVD6SDLQ $QRYR (DWVD6SDLQ $QRYR , QYHF6FRWODQG 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV×          )L\DW € 0. 07 € 0. 06 /RFDOFDOOWDULII /RFDOFDOOWDULII € 0. 09 € 0. 09 )UHHRIFKDUJH /RFDOFDOOWDULII € 0. 08 /RFDOFDOOWDULII € 0. 10 /RFDOFDOOWDULII /RFDOFDOOWDULII /RFDOFDOOWDULII /RFDOFDOOWDULII € 0. 10 /RFDOFDOOWDULII /RFDOFDOOWDULII 41 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 257$9('2ę8$9583$E|OJHVLLOHWLŕLPELOJLOHUL hONH %HODUXV %XOJDULD &URDWLD &]HFK5HS (VWRQLD +XQJDU\ /DWYLD /LWKXDQLD 5RPDQLD 5XVVLD 6HUELD 0RQWHQHJUR 6ORYDNLD 6ORYHQLD 8NUDLQH 7XUNH\ dDĚU×PHUNH]L 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ $6& , %$ /$16HUYLFH 5HQRSURP $VXSSRUW )8-, 768 6HUZDUH 3URÀ6HUYLFH ´6HUYLFH1HW/9µ/WG 8$%6HUYLFHQHW %OXH5LGJH, QWO &36 &(((3DUWQHUV . LP7HFGRR 'DWDODQ6HUYLFH 3&+DQG &RPHO 7RSD]6HUYLFH&RPSDQ\ 7HFKSUR 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV×  800 100 697     IRUUHSDLU  IRUVDOHV    /$7ī1$0(5ī. $E|OJHVLLOHWLŕLPELOJLOHUL hONH $UJHQWLQD %UD]LO dDĚU×PHUNH]L 9HUPRQW 9HUPRQW 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV× 0800 3330 856 . 8=(<$0(5ī. $LOHWLŕLPELOJLOHUL hONH &DQDGD 86$ dDĚU×PHUNH]L 6XSHUFRP TOS $6& 6XSHUFRP 7HOHSODQ 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV×   dLQLOHWLŕLPELOJLOHUL dLQ 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV× 42 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL $30($ $V\D3DVLÀN2UWDGRĚXYH$IULND E|OJHVLLOHWLŕLPELOJLOHUL hONH $XVWUDOLD %DQJODGHVK &DPERGLD +RQJ. RQJ 0DFDX , QGLD , QGRQHVLD , VUDHO 0DOD\VLD 1HSDO 1HZ=HDODQG 3DNLVWDQ 3KLOLSSLQHV 6LQJDSRUH 6RXWK$IULFD 6RXWK. RUHD 6UL/DQND 7DLZDQ 7KDLODQG 8QLWHG$UDE (PLUDWHV 9LHWQDP dDĚU×PHUNH]L 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 3&&: 7HOHVHUYLFHV 7DLZDQ 1$ 1$ 1$ $6& $*261(7:25. 37</7' 'LVWULEXWRU&RPSXWHU6RXUFH /WG ZDUUDQW\EX\RXW 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV× 1300 360 386  'LVWULEXWRU1HDW7HFKQRORJ\3WH /WG 6LQJDSRUH ZDUUDQW\EX\ RXW 6PDUW3L[HOV7HFKQRORJ\/WG 5(', 1*721, 1', $/7' 37*DGLQJVDULHOHNWURQLND3ULPD (DVWURQLFV/7' +RQJ. RQJ7HO 0DFDX7HO  7HO 6063+, /, 36WR 7HO 7511530 $IWHU0DUNHW6ROXWLRQV &( 6GQ 603 7953 3370 %KG 'LVWULEXWRU6\DNDU&R/WG ZDUUDQW\EX\RXW 9LVXDO*URXS/WG 3KLOLSV&RQVXPHU6HUYLFH *OHH(OHFWURQLFV, QF 0800 657447  WR WR 3KLOLSV(OHFWURQLFV6LQJDSRUH 3WH/WG 3KLOLSV&RQVXPHU&DUH  &HQWHU 6\OYDUD7HFKQRORJLHV3W\/WG 3&62QH. RUHD/WG QRGLVWULEXWRUDQGRUVHUYLFH SURYLGHUFXUUHQWO\ )(7(&&2 086 0000 888 $[LV&RPSXWHU6\VWHP&R/WG  $/6+$+'&20387(5//& 00971 4 2276525 +R&KL0LQK&LW\ )376HUYLFH, QIRUPDWLF&RPSDQ\ 'DQDQJ&LW\ /WG &DQWKR3URYLQFH 43 6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU 6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU 6RUXQ*LGHUPH %XVD\IDGDNXOODQ×F×WDUDI×QGDQJLGHULOHELOHFHN VRUXQODUHOHDO×QP×ŕW×U %Xo|]POHULGHQHGLNWHQVRQUDVRUXQKDOD o|]OPH]VH3KLOLSVPŕWHULKL]PHWOHULWHPVLOFLVLLOH WHPDVDJHoLQ *HQHO6RUXQODU 5HVLP<RN *o/(' L\DQP×\RU ‡ *oNDEORVXQXQHOHNWULNSUL]LQHYHPRQLW|UQ DUNDV×QGDNL\HULQHWDN×OG×Ě×QGDQHPLQROXQ ‡ īONRODUDNPRQLW|UQ|QQGHNLJoGĚPHVLQLQ . $3$/, NRQXPGDROGXĚXQGDQHPLQROXQ DUG×QGDQ$d, . DEDV×Q 5HVLP<RN *o/(' LEH\D]\DQ×SV|Q\RU ‡ %LOJLVD\DU×Q×]×QDo×OG×Ě×QGDQHPLQROXQ ‡ 6LQ\DONDEORVXQXQELOJLVD\DU×Q×]DGRĚUX EDĚODQG×Ě×QGDQHPLQROXQ ‡ 0RQLW|UNDEORVXQXQEDĚODQW×WDUDI×QGDHĚLOHQ SLPLEXOXQPDG×Ě×QGDQHPLQROXQ(ĚHUYDUVD NDEOR\XRQDU×Q\DGDGHĚLŕWLULQ ‡ (QHUML7DVDUUXIX|]HOOLĚLHWNLQOHŕWLULOHELOLU (NUDQGDEHOLUWLOHQOHU 272GĚPHVLoDO×ŕP×\RU ‡ 2WRLŕOHYL\DOQ×]FD9*$$QDORJPRGXQGD NXOODQ×ODELOLU6RQXoWDQPHPQXQNDO×QPD]VD 26'PHQV\OHPDQHORODUDN D\DUOD\DELOLUVLQL] 1RW 2WRLŕOHYL'9, 'LMLWDOPRGDJHUHNOLROPDG×Ě×QGDQ NXOODQ×ODPD] *|UOHELOLUGXPDQYH\DN×Y×OF×PEHOLUWLOHUL ‡ 6RUXQJLGHUPHDG×PODU×Q×JHUoHNOHŕWLUPH\LQ ‡ *YHQOLNLoLQPRQLW|UGHUKDOHOHNWULNJo ND\QDĚ×QGDQD\×U×Q ‡ 'HUKDO3KLOLSVPŕWHULKL]PHWOHULWHPVLOFLVL\OH LUWLEDWDJHoLQ *|UQWOHPH6RUXQODU× *|UQWRUWDODQDP×\RU ‡ 26'$QD. RQWUROOHULQGHNL2WRLŕOHYL\OH J|UQWNRQXPXQXD\DUOD\×Q ‡ 26'$QD. RQWUROOHULQGH)D]. XUXOXP6DDWL QL NXOODQDUDNJ|UQWNRQXPXQXD\DUOD\×Q <DOQ×]FD9*$PRGXQGDJHoHUOLGLU *|UQWHNUDQGDWLWUHU ‡ 6LQ\DONDEORVXQXQJUDILNNDUW×QDYH\D3& \H VDĚODPELUŕHNLOGHEDĚODQG×Ě×Q×NRQWUROHGLQ 'LNH\WLWUHPHROXŕXU ‡ ‡ 0RQLW|UNDEORVXQXQELOJLVD\DU×Q×]DGRĚUX EDĚODQG×Ě×QGDQHPLQROXQ $\U×FD+×]O× %DŕODWPD. ×ODYX]X QDEDN×Q 0RQLW|UNDEORVXQXQSLPOHULQLQHĚLOLS HĚLOPHGLĚLQHEDNDUDNNRQWUROHGLQ %LOJLVD\DU×Q×]×QDo×OG×Ě×QGDQHPLQROXQ ‡ ‡ ‡ 26'$QD. RQWUROOHULQGHNL2WRLŕOHYL\OH J|UQWNRQXPXQXD\DUOD\×Q 26'$QD. RQWUROOHULQGH)D]. XUXOXP6DDWL QL NXOODQDUDNGLNH\oL]JLOHULRUWDGDQNDOG×U×Q <DOQ×]FD9*$PRGXQGDJHoHUOLGLU 44 6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU <DWD\WLWUHPHROXŕXU ‡ ‡ 26'$QD. RQWUROOHULQGHNL2WRLŕOHYL\OH J|UQWNRQXPXQXD\DUOD\×Q 26'$QD. RQWUROOHULQGH)D]. XUXOXP6DDWL QL NXOODQDUDNGLNH\oL]JLOHULRUWDGDQNDOG×U×Q <DOQ×]FD9*$PRGXQGDJHoHUOLGLU *|UQWER]XNJ|UQU0HWLQEXODQ×NYH\D GRQXN ‡ 3& QLQHNUDQo|]QUOĚQPRQLW|UQ |QHULOHQGRĚDOHNUDQo|]QUOĚLOHD\Q× GHĚHUHJHWLULQ (NUDQGD\HŕLON×UP×]×PDYLNR\XYHEH\D] QRNWDODUEHOLULU ‡ *HULGHNDODQQRNWDODUJQP]WHNQRORMLVLQGH NXOODQ×ODQQRUPDONDUDNWHUOHUGLU/WIHQGDKD ID]ODELOJLLoLQSLNVHOSROLWLNDV×QDEDN×Q *oDo×N×ŕ×Ě×oRNJoOYHEHQLUDKDWV×]HGL\RU ‡ 26'DQDNRQWUROOHULQGH. XUXOXPGDNL Jo/(' LQLNXOODQDUDNJoDo×N×ŕ×Ě×Q× D\DUOD\DELOLUVLQL] 6HVVRUXQX 6HV\RN ‡ 6HVNDEORVXQXQELOJLVD\DUYHPRQLW|UHGRĚUX EDĚODQG×Ě×Q×NRQWUROHGLQ ‡ 6HVLQN×V×OPDG×Ě×QGDQHPLQROXQ26' 0HQ\HEDV×Q6HVLYHDUG×QGDQ6HVVL]L VHoLQ. DSDO×NRQXPGDROGXĚXQXNRQWUROHGLQ ‡ 6HVVHYL\HVLQLD\DUODPDNLoLQ26'DQD NRQWUROQGH6HV6HYL\HVLQHEDV×Q 86%VRUXQX 86%oHYUHELULPOHULoDO×ŕP×\RU ‡ <XNDU×DN×ŕNDEORVXQXQPRQLW|UQ]HGRĚUX EDĚODQ×SEDĚODQPDG×Ě×Q×NRQWUROHGLQ ‡ 0RQLW|UQ]ELUGHID. $3$7, 3$d, 186% VUFOHULQLELOJLVD\DU×Q×]D\NOHPHQL]\HQLGHQ \NOHPHQL]YHKXE·×QoDO×ŕW×Ě×QGDQHPLQ ROPDQ×]JHUHNHELOLU ‡ 86%oHYUHELULPOHULQL]L\HQLGHQEDĚOD\×Q 'DKDID]OD\DUG×PLoLQ7NHWLFL%LOJL0HUNH]L OLVWHVLQHEDN×QYH3KLOLSVPŕWHULKL]PHWOHUL WHPVLOFLVLLOHWHPDVDJHoLQ G|UQWEXODQ×NEHOLUVL]\DGDoRNNDUDQO×N J|UQU ‡ . RQWUDVW×YHSDUODNO×Ě×(NUDQhVW . XPDQGDV×QGDQD\DUOD\×Q $UG×OJ|UQW\DQPDYH\DKD\DOHWJ|UQW JoNDSDW×OG×NWDQVRQUDHNUDQGDNDO×U ‡ 6DELW\DGDVWDWLNJ|UQWOHULQX]XQVUH NHVLQWLVL]RODUDNHNUDQGDNDOPDV×\DQPD\D VHEHSRODELOLUEXD\Q×]DPDQGDHNUDQ×Q×]GDNL DUG×OJ|UQWYH\DKD\DOHWJ|UQWRODUDN GDDQ×OPDNWDG×U<DQPDHWNLVLDUG×ŕ×N J|UQW\DGDJ|OJHOLJ|UQWPRQLW|U SDQHOLWHNQRORMLVLQGHELOLQHQELUGXUXPGXU %LUoRNGXUXPGD\DQPDYH\DDUG×OJ|UQW YH\DKD\DOHWJ|UQWJoNDSDW×OG×NWDQVRQUD ]DPDQJHoWLNoH\DYDŕ\DYDŕND\ERODFDNW×U ‡ 0RQLW|UQ]J|]HWLPVL]E×UDNW×Ě×Q×]GDGDLPD KDUHNHWHGHQELUHNUDQNRUX\XFXVXSURJUDP×Q× HWNLQKDOHJHWLULQ ‡ 0RQLW|UQ]GHĚLŕPH\HQVDELWLoHULN J|VWHUHFHNVHGDLPDSHUL\RGLNELUHNUDQ \HQLOHPHX\JXODPDV×Q×HWNLQKDOHJHWLULQ ‡ %LUHNUDQNRUX\XFX\X\DGDSHUL\RGLNHNUDQ \HQLOHPHX\JXODPDV×Q×HWNLQOHŕWLUPHPHN VXQXFXQXQ´\DQPDV×µLOHVRQXoODQDELOLUYH\D ´J|UQWVRQUDV×µYH\D´J|OJHJ|UQWµ GXUXPODU×Q×QND\EROPDPDV×\DGDRQDU×OPDPDV× LOHVRQXoODQDELOLU<XNDU×GDEDKVHGLOHQKDVDU JDUDQWLNDSVDP×QGDGHĚLOGLU 45 6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU 6PDUW&RQWURO3UHPLXP666·ODU 6 %LUELOJLVD\DUGDNLPRQLW|UGHĚLŕWLUGLPYH 6PDUW&RQWURONXOODQ×ODPD]KDOHJHOGLQH \DSPDO×\×P" 6 6PDUW&RQWURO3UHPLXP·X\NOHGLNWHQ VRQUD6PDUW&RQWURO3UHPLXPVHNPHVL W×NODW×OG×Ě×QGDELUVUHVRQUDKLoELUŕH\ J|VWHUPL\RUYH\DELUKDWDLOHWLVLJ|VWHUL\RU QHROGX" &YS %LOJLVD\DU×Q×]×\HQLGHQEDŕODW×QYH 6PDUW&RQWURO3UHPLXP·XQoDO×ŕ×S oDO×ŕPDG×Ě×Q×NRQWUROHGLQ$NVLKDOGH 6PDUW&RQWURO3UHPLXP NDOG×U×S\HQLGHQ NXUDUDNGRĚUXVUFQQNXUXOGXĚXQGDQ HPLQROPDO×V×Q×] 6 6PDUW&RQWURO3UHPLXPLŕOHYOHUL|QFHGHQ L\LoDO×ŕ×\RUGXDQFDNDUW×NoDO×ŕP×\RUQH \DSDELOLULP" &YS $ŕDĚ×GDNLLŕOHPOHU\DS×OP×ŕVDPRQLW|U VUFVQQ\HQLGHQNXUXOPDV×JHUHNOLGLU ‡ 9LGHRJUDILNDGDSW|UQGHĚLŕWLULQ ‡ 9LGHRVUFVQJQFHOOH\LQ ‡ 6HUYLVSDNHWLYH\D\DPDJLELīŕOHWLP 6LVWHPLQGHHWNLQOHŕWLULQ ‡ :LQGRZV8SGDWH LYHJQFHOOHQHQ PRQLW|UYHYH\DYLGHRVUFVQ oDO×ŕW×U×Q ‡ 0RQLW|UNDSDO×YH\DEDĚODQW×V×NHVLNNHQ :LQGRZV\HQLGHQEDŕODW×O×U%XOPDN LoLQOWIHQ%LOJLVD\DU×P DVDĚW×NOD\×Q YHg]HOOLNOHU!'RQDQ×P!$\J×W <|QHWLFLVL QHW×NOD\×Q0RQLW|UN×VP×QGD 7DNYHdDO×ŕW×U0RQLW|UJ|UUVHQL]EX GXUXPGD\HQLGHQNXUPDQ×]JHUHNOLGLU 6PDUW&RQWURO3UHPLXP·X\HQLGHQ \NOH\LQ &YS *UDILNEDĚGDŕW×U×F×Q×]6PDUW&RQWURO 3UHPLXPLOHX\XPOXROPD\DELOLU(ĚHU JUDILNDGDSW|UQ]\XNDU×GDEHOLUWLOHQ PDUNDODUGDQELULLVHHQVRQJQFHOOHQHQ JUDILNDGDSW|UVUFVQLOJLOLŕLUNHWLQ ZHEVLWHVLQGHQLQGLUPH\HoDO×ŕ×Q6UF\ NXUXQ6PDUW&RQWURO3UHPLXP¶XNDOG×U×QYH ELUNH]GDKDNXUXQ +DODoDO×ŕP×\RUVDJUDILNDGDSW|UQ] GHVWHNOHQPL\RURODELOLU/WIHQ3KLOLSV ZHEVLWHVLQL]L\DUHWHGLQYH6PDUW&RQWURO 3UHPLXPVUFVQQROXSROPDG×Ě×Q× NRQWUROHGLQ 6 hUQELOJLVLQHW×NODG×Ě×PGD\DOQ×]FDN×VPL ELOJLOHUJ|UQU QHROGX" &YS *UDILNNDUW×DGDSW|UQQVUFV''& &, DUD\]QWDPGHVWHNOH\HQHQVRQ JQFHOOHQHQVUPROPD\DELOLU/WIHQ LOJLOLŕLUNHWOHULQZHEVLWHVLQGHQHQVRQ JQFHOOHQHQJUDILNDGDSW|UQLQGLUPH\H oDO×ŕ×Q6UF\NXUXQ6PDUW&RQWURO 3UHPLXP¶XNDOG×U×QYHELUNH]GDKDNXUXQ 46 6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU 6 +×UV×]O×NgQOHPHīŕOHYLLoLQRODQ3, 1 QXPDUDP×XQXWWXP1H\DSDELOLULP" &YS 3KLOLSV6HUYLVPHUNH]LPRQLW|UQVDKLEL ROGXĚXQXWHVSLWHWPHNLoLQ\DVDONLPOLNYH \HWNLVRUPDKDNN×QDVDKLSWLU dDO×QPD\DNDUŕ×HQJHOOHPHLŕOHYLQLQ \DOQ×]FDNXOODQ×ŕO×YHFUHWVL]ELUVHoHQHN RODUDNYHULOGLĚLQLXQXWPD\×Q3, 1 QXPDUDODU×Q\|QHWLOPHVLQLQ\DOQ×]FDEXQODU× EHOLUOH\HQNXOODQ×F×Q×Q\DGDNXUXOXŕODU×Q VRUXPOXOXĚXQGDROGXĚXQXXQXWPD\×Q 3, 1QXPDUDV×XQXWXOXUVD3KLOLSVVHUYLV PHUNH]LUQHVDKLSROGXĚXQX]X GRĚUXODG×NWDQVRQUDX\JXQELUFUHW NDUŕ×O×Ě×QGDVL]LQLoLQ3, 1 LWHNUDU D\DUOD\DELOHFHNWLU%XLŕOHPLQVWDQGDUW JDUDQWLNRŕXOODU×NDSVDP×QGDROPDG×Ě×Q× XQXWPD\×Q 6PDUWOPDJH|]HOOLĚLEXOXQDQELUPRQLW|UGH 6PDUW&RQWURO3UHPLXP·GDNLUHQNV×FDNO×N LŕOHYLQLQV5*%ŕHPDV×\DQ×WYHUPL\RU QHGHQ" 6 &YS 6PDUW, PDJHHWNLQOHŕWLULOGLĚLQGHV5*% ŕHPDV×RWRPDWLNRODUDNHQJHOOHQLU V5*% \LNXOODQPDNLoLQ6PDUW, PDJH × PRQLW|UQ]Q|QN×VP×QGDQ GĚPHVL LOHHQJHOOHPHOLVLQL] 47 6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU *HQHO666 ODU 6 0RQLW|UP]LONNH]NXUGXĚXPGD HNUDQGD %XYLGHRPRGXQXJ|VWHUHPL\RU J|UUVHPQH\DSPDO×\××P" 6 &'520 GDNLLQIYHLFPGRV\DODU× QHOHUGLU"6UFOHULQDV×ONXUDU×P LQIYH LFP " &YS %XQODUPRQLW|UQ]LoLQRODQVUF GRV\DODU×G×U. XOODQ×F×HONLWDE×Q×]GDNL WDOLPDWODU×L]OH\HUHNVUFOHULNXUXQ &YS %XPRQLW|ULoLQ|QHULOHQo|]P 0RQLW|UQ]LONGHIDNXUDUNHQ [#+] ELOJLVD\DU×Q×]PRQLW|UVUFOHULQL]L LQIYH ‡ 7PNDEORODU×o×NDU×QDUG×QGDQ3& QL]L LFPGRV\DODU× YH\DVUFGLVNLQLLVWH\HELOLU |QFHGHQNXOODQG×Ě×Q×]PRQLW|UHEDĚOD\×Q %XSDNHWWHNLQLHNOHPHN &'520UHKEHUL ‡ :LQGRZV%DŕODW0HQVQGH$\DUODU LoLQWDOLPDWODU×L]OH\LQ0RQLW|UVUFOHUL 'HQHWLP0DVDV× Q×VHoLQ'HQHWLP0DVDV× LQIYHLFPGRV\DODU× RWRPDWLNRODUDN 3HQFHUHVLQGH*|UQWVLPJHVLQLVHoLQ NXUXODFDNW×U 'HQHWLP0DVDV×Q×*|VWHULoLQGH $\DUODU VHNPHVLQLVHoLQ$\DUODUVHNPHVLQGH 6 d|]QUOĚQDV×OD\DUODU×P" PDVDVWDODQ× HWLNHWOLNXWXGDND\DU oXEXĚX[SLNVHOHJHWLULQ &YS *|UQWNDUW×Q×]JUDILNVUFQ]YH ‡ *HOLŕPLŕg]HOOLNOHU LDo×QYH<HQLOHPH PRQLW|UQ]PHYFXWo|]QUONOHULELUOLNWH +×]×Q×+]GHĚHULQHD\DUOD\×QDUG×QGDQ EHOLUOHUīVWHGLĚLQL]o|]QUOĚ:LQGRZV® 7DPDP DW×NOD\×Q 'HQHWLP0DVDV×QGD*|UQW|]HOOLNOHULLOH ‡ %LOJLVD\DU×Q×]×\HQLGHQEDŕODW×QYH$G×P ELUOLNWHVHoHELOLUVLQL] YH WHNUDUOD\DUDN3& QL]LQ[ #+]GHĚHULQHD\DUODQG×Ě×Q×GRĚUXOD\×Q 6 0RQLW|UD\DUODU×Q×\DSDUNHQND\EROXUVDP ‡ %LOJLVD\DU×Q×]×NDSDW×QHVNLPRQLW|UQ]Q QH\DSPDO×\×P" EDĚODQW×V×Q×NHVLQYH3KLOLSVPRQLW|UQ] &YS 6DGHFH7DPDPWXŕXQDEDV×QDUG×QGDQ EDĚOD\×Q 6×I×UOD \×VHoHUHNLONIDEULNDYDUVD\×ODQ ‡ 0RQLW|UQ]Do×QYHDUG×QGDQ3& QL]L D\DUODU×Q×oDĚU×Q Do×Q 6 0RQLW|ULoLQ|QHULOHQ\HQLOHPHK×]×QHGLU" 6 0RQLW|UHNUDQ×oL]LNOHUHNDUŕ×GD\DQ×NO× P×G×U" &YS 0RQLW|UOHUGH|QHULOHQ\HQLOHPHK×]× +] GLUHNUDQGDELUER]XOPDROPDV× GXUXPXQGD+]GHĚHULQHNDGDU D\DUOD\DUDNER]XNOXĚXQJLGLSJLWPHGLĚLQL J|UHELOLUVLQL] &YS 3DQHO\]H\LQLQJHQHORODUDNDŕ×U×GDUEHOHUH PDUX]NDOPDPDV×YHNHVNLQ\DGDN|U QHVQHOHUHNDUŕ×NRUXQPDV×|QHULOLU0RQLW|U NXOODQ×UNHQSDQHO\]H\LQGHNLWDUDIDEDV×Qo \DGDNXYYHWX\JXODQPDG×Ě×QGDQHPLQROXQ %XGXUXPJDUDQWLŕDUWODU×Q×HWNLOH\HELOLU 48 6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU 6 0RQLW|U\]H\LQLQDV×OWHPL]OHPHOL\LP" 6 &YS 1RUPDOWHPL]OLNLoLQWHPL]\XPXŕDN ELUEH]NXOODQ×Q. DSVDPO×WHPL]OLNLoLQ OWIHQL]RSURSLODONRONXOODQ×Q(WLODONRO HWDQRODVHWRQKHNVDQYEGLĚHUo|]FOHUL NXOODQPD\×Q 6 %LOJLVD\DU×P×QUHQND\DU×Q×GHĚLŕWLUHELOLU PL\LP" 0RQLW|UPKHUKDQJLELU3& \HLŕ LVWDV\RQXQDYH\D0DF HEDĚOD\DELOLUPL\LP" &YS (YHW7P3KLOLSVPRQLW|UOHULVWDQGDUW 3& OHU0DF OHUYHLŕLVWDV\RQODU×LOHWDP X\XPOXGXU0RQLW|U0DFVLVWHPLQH EDĚODPDNLoLQELUNDEORDGDSW|UQHLKWL\Do GX\DELOLUVLQL]'DKDID]ODELOJLLoLQOWIHQ 3KLOLSVVDW×ŕWHPVLOFLQL]LOHWHPDVDJHoLQL] 6 3KLOLSVPRQLW|UOHUL7DNdDO×ŕW×UP×G×U" &YS (YHW5HQND\DU×Q×]×26'NRQWUROQGHQŕX &YS (YHWPRQLW|UOHU7DNdDO×ŕW×UROXS:LQGRZV SURVHGUOHULOHGHĚLŕWLUHELOLUVLQL] 9LVWD;3170DF26;YH/LQX[LOH ‡ 26' (NUDQ PHQVQJ|VWHUPHNLoLQ X\XPOXGXU 7DPDPDEDV×Q ‡ 5HQNVHoHQHĚLQLEHOLUOHPHNLoLQ$ŕDĚ× 2NDEDV×QYHDUG×QGDQUHQND\DU×QD 6 0RQLW|USDQHOOHULQGHNL*|UQW<DS×ŕPDV× JLUPHNLoLQ7DPDPDEDV×Q$ŕDĚ×GDNLJLEL YH\D*|UQW<DQPDV×YH\D$UG×O*|UQW oDGHWD\DUYDUG×U YH\D+D\DOHW*|UQWQHGLU" 1. 5HQN6×FDNO×Ě×$OW×D\DUŕXQODUG×U &YS 6DELW\DGDVWDWLNJ|UQWOHULQX]XQ . . . . . VUHNHVLQWLVL]RODUDNHNUDQGDNDOPDV× YH. . DUDO×Ě×QGDNLD\DUODU \DQPD\DVHEHSRODELOLUEXD\Q×]DPDQGD LOHSDQHON×UP×]×EH\D]UHQNWRQXQGD HNUDQ×Q×]GDNLDUG×OJ|UQWYH\DKD\DOHW ¶V×FDN J|UQU. V×FDNO×NLVH J|UQWRODUDNGDDQ×OPDNWDG×U<DQPD VRĚXNPDYLEH\D]WR]VXQDU HWNLVLDUG×ŕ×NJ|UQW\DGDJ|OJHOL 2. [. . . ]

PHILIPS 19B4LPCB KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 19B4LPCB kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag