Kullanım kılavuzu PHILIPS 19S4LCS

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 19S4LCS kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 19S4LCS kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 19S4LCS kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 19S4LCS : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2820 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 19S4LCS (4478 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 19S4LCS

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 19S4L www. philips. com/welcome TR . XOODQ×F×HONLWDE× 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU 1 40 46 īoLQGHNLOHU     gQHPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 *YHQOLN|QOHPOHULYHEDN×P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 īŕDUHWOHU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 43   6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6RUXQ*LGHUPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 *HQHO666 ODU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 gQHPOL ‡ gQHPOL %XHOHNWURQLNNXOODQ×F×N×ODYX]X3KLOLSVPRQLW|U NXOODQDQKHUNHVLoLQWDVDUODQP×ŕW×U0RQLW|UQ] NXOODQPDGDQ|QFHEXNXOODQ×F×HONLWDE×Q×RNXPDN LoLQ]DPDQD\×U×Q0RQLW|UQ]QNXOODQ×OPDV×\OD LOJLOL|QHPOLELOJLYHQRWODULoHUPHNWHGLU %X3KLOLSVJDUDQWLVLUQDPDoODQDQNXOODQ×P×LoLQ X\JXQELUELoLPGHYHLŕOHWLPWDOLPDWODU×QDX\JXQ RODUDNNXOODQ×OG×Ě×YHVDW×QDOPDWDULKLVDW×F×Q×QDG× YHUQQPRGHOYHUHWLPQXPDUDV×Q×EHOLUWHQ EHOLUWHQRULMLQDOIDWXUD\DGD|GHPHPDNEX]XQXQ VXQXOPDV×KDOLQGHJHoHUOLGLU *YHQOLN|QOHPOHULYHEDN×P 8\DU×ODU %XEHOJHGHEHOLUWLOHQOHULQG×ŕ×QGDNRQWUROYH D\DU\DS×OPDV×YH\D\|QHWPHQOLNOHULQNXOODQ×OPDV× ŕRNHOHNWULNoDUSPDWHKOLNHVLYHYH\DPHNDQLN WHKOLNHOHUHVHEHSRODELOLU %LOJLVD\DUPRQLW|UQQEDĚODQW×V×Q×\DSDUNHQYH NXOODQ×UNHQEXWDOLPDWODUDX\XQX] dDO×ŕW×UPD ‡ /WIHQPRQLW|UGRĚUXGDQJQHŕ×ŕ×Ě×QGDQ oRNJoOSDUODN×ŕ×NODUGDQNRUX\XQYHGLĚHU ×V×ND\QDNODU×QGDQX]DNWXWXQ%XWURUWDPODUD X]XQVUHPDUX]NDOPDPRQLW|UGHUHQN ER]XOPDV×QD\DGDKDVDUDQHGHQRODELOPHNWHGLU ‡ +DYDODQG×UPDGHOLNOHULQHGŕHELOHFHN\D GDPRQLW|UQHOHNWURQLNDNVDP×Q×QG]JQ VRĚXWXOPDV×Q×|QOH\HELOHFHNKHUKDQJLELU QHVQH\LNDOG×U×Q ‡ . DVD]HULQGHNLKDYDODQG×UPDGHOLNOHULQL NDSDWPD\×Q ‡ 0RQLW|U\HUOHŕWLULUNHQHOHNWULNILŕLQHYHSUL]H NROD\HULŕLOHELOGLĚLQGHQHPLQROXQ ‡ 0RQLW|UHOHNWULNNDEORVXQXYH\D'&Jo NDEORVXQXD\×UDUDNNDSDW×\RUVDQ×]HOHNWULN NDEORVXQXYH\D'&JoNDEORVXQXQRUPDO oDO×ŕPDV×LoLQWDNPDGDQ|QFHVDQŕ\HEHNOH\LQ ‡ ‡ /WIHQKHU]DPDQ3KLOLSVWDUDI×QGDQRQD\O×Jo NDEORVXQXNXOODQ×Q(ĚHUJoNDEORQX]ND\×SVD OWIHQE|OJHQL]GHEXOXQDQVHUYLVPHUNH]L LOHWHPDVDJHoLQL] /WIHQ0ŕWHUL'HVWHĚL 7NHWLFL%LOJL0HUNHVLQHEDŕYXUXQX] 0RQLW|UoDO×ŕ×UNHQWLWUHŕLPHYH\DVHUW GDUEHOHUHPDUX]E×UDNPD\×Q dDO×ŕW×UPDYH\DQDNOL\HV×UDV×QGDPRQLW|UH YXUPD\×QYH\DPRQLW|UGŕUPH\LQ %DN×P ‡ 0RQLW|UQ]RODV×KDVDUODUGDQNRUXPDNLoLQ PRQLW|USDQHOLQHDŕ×U×EDV×QoX\JXODPD\×Q 0RQLW|UQ]WDŕ×UNHQNDOG×UPDNLoLQ oHUoHYHGHQWXWXQ(OLQL]LYH\DSDUPDNODU×Q×]× PRQLW|USDQHOLQLQ]HULQH\HUOHŕWLUHUHN PRQLW|UNDOG×UPD\×Q ‡ 8]XQVUHNXOODQPD\DFDNVDQ×]PRQLW|UQÀŕLQL SUL]HWDN×O×E×UDNPD\×Q ‡ +DÀIQHPOLELUEH]NXOODQDUDNWHPL]OHPHQL] JHUHNL\RUVDPRQLW|USUL]GHQo×NDU×Q(OHNWULN NHVLOGLĚLQGHHNUDQNXUXELUEH]NXOODQ×ODUDN WHPL]OHQHELOLU$QFDNPRQLW|UQ]WHPL]OHPHN LoLQDONROYH\DDPLQRED]O×V×Y×ODUJLELRUJDQL] o|]OHWLOHULDVODNXOODQPD\×Q ‡ (OHNWULNoDUSPDV×QDHQJHOROPDNYH\DVHWH NDO×F×KDVDUYHULOPHVLQL|QOHPHNLoLQPRQLW|U WR]D\DĚPXUDVX\DYH\DDŕ×U×QHPOLRUWDPODUD PDUX]E×UDNPD\×Q×] ‡ (ĚHUPRQLW|UQ]×VODQ×UVDPPNQRODQHQ N×VDVUHGHNXUXELUEH]LOHWHPL]OH\LQL] ‡ (ĚHUPRQLW|UQ]H\DEDQF×FLVLPYH\DVX JLUHUVHOWIHQKHPHQNDSDW×QYHJoNDEORVXQX SUL]GHQo×NDU×Q$UG×QGDQ\DEDQF×FLVPLYH\D VX\Xo×NDUDUDNEDN×PPHUNH]LQHJ|QGHULQ ‡ 0RQLW|U×V×GRĚUXGDQJQHŕ×ŕ×Ě×YH\DDŕ×U× VRĚXĚDPDUX]NDODQ\HUOHUGHGHSRODPD\×Q YH\DNXOODQPD\×Q ‡ 0RQLW|UQ]GHQHQL\LSHUIRUPDQV×DOPDN YHX]XQVUHNXOODQPDNLoLQPRQLW|UOWIHQ DŕDĚ×GDNLV×FDNO×NYHQHPDUDO×Ě×QDGŕHQ \HUOHUGHNXOODQ×Q×] ʄ 6×FDNO×Nƒ&ƒ) ʄ 1HP5+ 1 gQHPOL <DNPD*|OJHJ|UQWKDNN×QGD|QHPOLELOJL ‡ 0RQLW|UQ]J|]HWLPVL]E×UDNW×Ě×Q×]GD GDLPDKDUHNHWHGHQELUHNUDQNRUX\XFXVX SURJUDP×Q×HWNLQKDOHJHWLULQ0RQLW|UQ]GH GHĚLŕPH\HQVDELWELULoHULNJ|VWHULOHFHNVH GDLPDG|QHPVHOHNUDQ\HQLOHPHX\JXODPDV×Q× HWNLQOHŕWLULQ+DUHNHWVL]\DGDVDELWJ|UQWOHULQ NHVLQWLVL]RODUDNX]XQELUVUHJ|UQWOHQPHVL HNUDQ×Q×]GDDUG×ŕ×NJ|UQW\DGDJ|OJHOL J|UQWRODUDNGDELOLQHQ\DQPDHWNLVLQH QHGHQRODELOLU ‡ <DQPDHWNLVLDUG×ŕ×NJ|UQW\DGDJ|OJHOL J|UQWPRQLW|USDQHOLWHNQRORMLVLQGHELOLQHQ ELUGXUXPGXUdRĚXGXUXPGDJoNDSDW×OG×NWDQ VRQUD\DQPDHWNLVLDUG×ŕ×NJ|UQW\DGD J|OJHOLJ|UQWELUVUHVRQUDNDGHPHOL RODUDNJ|]GHQND\ERODFDNW×U īND] %LUHNUDQNRUX\XFX\X\DGDSHUL\RGLNHNUDQ \HQLOHPHX\JXODPDV×Q×HWNLQOHŕWLUPHPHNVXQXFXQXQ ´\DQPDV×µLOHVRQXoODQDELOLUYH\D´J|UQWVRQUDV×µ YH\D´J|OJHJ|UQWµGXUXPODU×Q×QND\EROPDPDV× \DGDRQDU×OPDPDV×LOHVRQXoODQDELOLU<XNDU×GD EDKVHGLOHQKDVDUJDUDQWLNDSVDP×QGDGHĚLOGLU 6HUYLV ‡ 0DKID]DNDSDĚ×VDGHFHNDOLÀ\HVHUYLVSHUVRQHOL WDUDI×QGDQDo×OPDO×G×U ‡ 2QDU×P\DGDHQWHJUDV\RQLoLQKHUKDQJLELU GRNPDQDJHUHNGX\XOXUVDOWIHQE|OJHQL]GHNL VHUYLVPHUNH]LLOHWHPDVDJHoLQL] /WIHQ 7NHWLFL%LOJLOHQGLUPH0HUNH]LE|OPQH EDN×Q×] ‡ 1DNOL\HELOJLOHULLoLQOWIHQ7HNQLNg]HOOLNOHUH EDN×Q ‡ 0RQLW|UQ]DUDEDNDP\RQHWLoLQGH GRĚUXGDQJQHŕ×ŕ×Ě×DOW×QGDE×UDNPD\×Q×] 1RW 0RQLW|UQRUPDOoDO×ŕPD]VD\DGDEXN×ODYX]GD\HU DODQWDOLPDWODU×\HULQHJHWLUGLĚLQL]GHQH\DSDFDĚ×Q×]× ELOPL\RUVDQ×]VHUYLVWHNQLV\HQLQHGDQ×ŕ×Q×] īŕDUHWOHU $ŕDĚ×GDNLE|OPOHUGHEXEHOJHGHNXOODQ×ODQ LŕDUHWOHUDo×NODQPDNWDG×U 1RW8\DU×YHīND]ODU %XN×ODYX]GDPHWLQEORNODU×Q×Q\DQ×QGDELUVLPJH EXOXQDELOLUYHNR\XYH\DLWDOLN\D]×OP×ŕRODELOLU%X EORNODUGDQRWX\DU×YHLND]ODUEXOXQXUYHDŕDĚ×GDNL JLELNXOODQ×O×U 1RW %XVLPJHELOJLVD\DUVLVWHPLQL]LQGDKDL\L NXOODQ×OPDV×QGDVL]H\DUG×PF×RODFDN|QHPOLELOJLYH |QHULOHULJ|VWHUPHNWHGLU 8\DU× %XVLPJHGRQDQ×PD]DUDUYHUHFHNYH\DYHUL ND\E×QD\RODoDFDNDU×]DODUGDQNDo×QPDNLoLQJHUHNOL ELOJLOHULJ|VWHUPHNWHGLU īND] %XVLPJHLQVDQODUD]DUDUYHUPHLKWLPDOLRODQ GXUXPODU×J|VWHULUYHEXVRUXQGDQQDV×ONDo×Q×OPDV× JHUHNWLĚLQLDo×NODU %D]×X\DU×ODUEDŕNDELUELoLPGHJ|UQHELOLU YH\DQ×QGDELUVLPJHEXOXQPD\DELOLU%XJLEL GXUXPODUGD|]HOX\DU×ELoLPOHUL\HWNLOLELUL WDUDI×QGDQEHOLUWLOPHOLGLU 2 gQHPOL hUQYHSDNHWOHPHPDO]HPHVLQLQDW×OPDV× :DVWH(OHFWULFDODQG(OHFWURQLF(TXLSPHQW :((( 5HF\FOLQJ, QIRUPDWLRQIRU&XVWRPHUV <RXUGLVSOD\LVPDQXIDFWXUHGZLWKKLJKTXDOLW\ PDWHULDOVDQGFRPSRQHQWVZKLFKFDQEHUHF\FOHG DQGUHXVHG 7ROHDUQPRUHDERXWRXUUHF\FOLQJSURJUDPSOHDVH YLVLWZZZSKLOLSVFRPDERXWVXVWDLQDELOLW\UHF\FOLQJ. 7KLVPDUNLQJRQWKHSURGXFWRURQLWVSDFNDJLQJ LOOXVWUDWHVWKDWXQGHU(XURSHDQ'LUHFWLYH (&JRYHUQLQJXVHGHOHFWULFDODQGHOHFWURQLF DSSOLDQFHVWKLVSURGXFWPD\QRWEHGLVSRVHG RIZLWKQRUPDOKRXVHKROGZDVWH<RXDUH UHVSRQVLEOHIRUGLVSRVDORIWKLVHTXLSPHQWWKURXJK DGHVLJQDWHGZDVWHHOHFWULFDODQGHOHFWURQLF HTXLSPHQWFROOHFWLRQ7RGHWHUPLQHWKHORFDWLRQV IRUGURSSLQJRIIVXFKZDVWHHOHFWULFDODQG HOHFWURQLFFRQWDFW\RXUORFDOJRYHUQPHQWRIILFH WKHZDVWHGLVSRVDORUJDQL]DWLRQWKDWVHUYHV\RXU KRXVHKROGRUWKHVWRUHDWZKLFK\RXSXUFKDVHG WKHSURGXFW <RXUQHZPRQLWRUFRQWDLQVPDWHULDOVWKDWFDQEH UHF\FOHGDQGUHXVHG6SHFLDOL]HGFRPSDQLHVFDQ UHF\FOH\RXUSURGXFWWRLQFUHDVHWKHDPRXQWRI UHXVDEOHPDWHULDOVDQGWRPLQLPL]HWKHDPRXQWWR EHGLVSRVHGRI $OOUHGXQGDQWSDFNLQJPDWHULDOKDVEHHQRPLWWHG :HKDYHGRQHRXUXWPRVWWRPDNHWKHSDFNDJLQJ HDVLO\VHSDUDEOHLQWRPRQRPDWHULDOV 3OHDVHILQGRXWDERXWWKHORFDOUHJXODWLRQVRQKRZ WRGLVSRVHRI\RXUROGPRQLWRUDQGSDFNLQJIURP \RXUVDOHVUHSUHVHQWDWLYH 3 0RQLW|UD\DUODPD 7DEDQVHKSDV×Q×WDNPD 6/6/$ 0RQLW|UD\DUODPD . XUXOXP 3DNHWLoHULĚL 19S4L/19S4LA 1. 0RQLW|UHNUDQ×QoL]LOPHVLYH\DKDVDU J|UPHVLQL|QOHPH\HGLNNDWHGHUHN|Q\] DŕDĚ×\DEDNDFDNŕHNLOGH\XPXŕDNYHG]ELU \]H\H\HUOHŕWLULQ 2. 0RQLW|UWDEDQVHKSDV×Q×KHULNLHOLQL]OHWXWXQ YHWDEDQVHKSDV×Q×WDEDQVWXQXQDV×N×FDWDN×Q 0DQGDOWDEDQDNLOLWOHQHQHNDGDUWDEDQ× WDEDQVWXQXQDQD]LNoHWDN×Q 7DEDQ×QDOW×QGDNLYLGD\×V×NPDNLoLQ SDUPDNODU×Q×]×NXOODQ×QYHWDEDQ×V×N×FD VWXQDVDELWOH\LQ 19S4LC 4 0RQLW|UD\DUODPD 7DEDQVHKSDV×Q×WDNPD 6/& 1. 0RQLW|UHNUDQ×QoL]LOPHVLYH\DKDVDU J|UPHVLQL|QOHPH\HGLNNDWHGHUHN|Q\] DŕDĚ×\DEDNDFDNŕHNLOGH\XPXŕDNYHG]ELU \]H\H\HUOHŕWLULQ 3. 0RQLW|UWDEDQVHKSDV×Q×KHULNLHOLQL]OHWXWXQ YHWDEDQVHKSDV×Q×WDEDQVWXQXQDV×N×FDWDN×Q 0DQGDOWDEDQDNLOLWOHQHQHNDGDUWDEDQ× WDEDQVWXQXQDQD]LNoHWDN×Q 7DEDQ×QDOW×QGDNLYLGD\×V×NPDNLoLQ SDUPDNODU×Q×]×NXOODQ×QYHWDEDQ×V×N×FD VWXQDVDELWOH\LQ 2. 9(6$PRQWDMDODQ×QGDNLWDEDQDJHoLULQ 5 0RQLW|UD\DUODPD %LOJLVD\DU×Q×]D%DĚODQPDV× 0RQLW|UoDO×ŕW×UPD hUQQ|QGHQJ|UQP . HQVLQJWRQK×UV×]O×N|QOHPHNLOLGL 9*$JLULŕL '9, 'JLULŕL 6HVJLULŕL 6/$) $&JoJLULŕL %LOJLVD\DUDEDĚOD\×Q 1. (OHNWULNNDEORVXQXPRQLW|UQDUNDV×QD V×N×FDWDN×Q×] %LOJLVD\DU×Q×]×NDSDW×Q×]YHJoNDEORVXQX o×NDU×Q×] 0RQLW|UVLQ\DONDEORVXQXELOJLVD\DU×Q×]×Q DUNDV×QGDEXOXQDQYLGHRNRQHNW|UQH EDĚOD\×Q×] 3&VHVNDEORVXQXELOJLVD\DU×Q×]×Q DUNDV×QGDNLVHVNRQHNW|UQHEDĚOD\×Q %LOJLVD\DU×Q×]YHPRQLW|UQ]QJo NDEORVXQX\DN×QGDNLELUo×N×ŕDVRNXQX] %LOJLVD\DUYHPRQLW|UQ]Do×Q×] 0RQLW|UELUJ|UQWJ|VWHUL\RUVDNXUXP WDPDPODQP×ŕW×U 3 7 6 5 4 2 1 3 7 6 5 4 2 1 4. 6. 0RQLW|UDoPDNYHNDSDWPDNLoLQ 26'PHQVQHHULŕPHNLoLQ. $ŕDĚ×GDNLLŕOHPOHUOHWDEDQVWDQG×Q×WDEDQ VWXQXQGDQD\×U×Q  3DUPDNODU×Q×]×NXOODQDUDNWDEDQ×QDOW×QGD EXOXQDQYLGD\×JHYŕHWLQ  7DEDQ×NLOLWOH\HQPDQGDO×DoPDNLoLQQD]LNoH \XNDU×DŕDĚ×KDUHNHWHWWLULQYHWDEDQ×WDEDQ VWXQXQGDQoHNLSD\×U×Q 5HOHDVH 6HUEHVWE×UDN GĚPHVLQLEDV×O× WXWDUNHQWDEDQ×HĚLQYHG×ŕDU×ND\G×U×Q 10 0RQLW|UD\DUODPD 1RW %XPRQLW|UPP[PP9(6$8\XPOX PRQWDMDUDELULPLQLNDEXOHGHU 100mm 100mm 11 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 6PDUW, PDJHQDV×OHWNLQOHŕWLULOLU" *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD *HWLULOPHVL 6PDUW, PDJH %XQHGLU" 6PDUW, PDJHHNUDQ×IDUNO×LoHULNWUOHULQHJ|UH RSWLPL]HHGHQSDUODNO×Ě×NRQWUDVW×UHQJLYHQHWOLĚL GLQDPLNRODUDNJHUoHN]DPDQO×D\DUOD\DQ|QD\DUODU VXQPDNWDG×U0HWLQX\JXODPDODU×J|UQWOHULQ J|VWHULOPHVLYH\DYLGHRL]OHQPHVL]HULQGHoDO×ŕ×Q 3KLOLSV6PDUW, PDJHPNHPPHORSWLPL]HHGLOHQ PRQLW|USHUIRUPDQV×VXQDU 1H\HLKWL\DF×PYDU" (QVHYGLĚLQL]LoHULNWUOHULQLRSWLPXPŕHNLOGH J|VWHUHQELUPRQLW|ULVWL\RUVXQX]6PDUW, PDJH \D]×O×P×SDUODNO×Ě×NRQWUDVW×UHQJLYHQHWOLĚLGLQDPLN RODUDNJHUoHN]DPDQO×D\DUOD\DUDNPRQLW|UL]OHPH GHQH\LPLQL]LDUW×U×U 1DV×OoDO×ŕ×U" 1. WXŕXQDEDVDUDNHNUDQGD6PDUW, PDJH·× EDŕODW×Q WXŕXQDEDV×O×WXWDUDN2IÀFH 2ÀV 3KRWR )RWRĚUDI 0RYLH )LOP *DPH 2\XQ (FRQRP\ (NRQRPL YH2II . DSDO× DUDV×QGD JHoLŕ\DS×Q 6PDUW, PDJH|]HO|QF3KLOLSVWHNQRORMLVLROXS HNUDQ×Q×]GDJ|VWHULOHQLoHULĚLDQDOL]HGHU6HoWLĚLQL] 4. 6PDUW, PDJHHWNLQOHŕWLULOGLĚLQGHV5*%ŕHPDV× RWRPDWLNRODUDNHQJHOOHQLUV5*%·\LNXOODQPDN VHQDU\R\DEDĚO×RODUDNJ|VWHULOHQLoHULĚLL\LOHŕWLUPHN LoLQ6PDUW, PDJH·×PRQLW|UQ]Q|QN×VP×QGDQ LoLQ6PDUW, PDJHNRQWUDVW×UHQNGR\JXQOXĚXQXYH GĚPHVLLOHHQJHOOHPHOLVLQL] J|UQWOHULGLQDPLNRODUDNJHOLŕWLULU²WDPDP×WHN ELUGĚPH\HEDV×ODUDNJHUoHN]DPDQO×\DS×OPDNWDG×U $ŕDĚ×LQPHNLoLQ WXŕXQXNXOODQPDQ×QG×ŕ×QGD GĚPHOHULQHEDVDUDNVHoLP\DSDELOLUYH “7DPDPµDEDVDUDNVHoLPLRQD\OD\DELOLUYH 6PDUW, PDJH26'·\LNDSDWDELOLUVLQL] 3. [. . . ] V5*%IDUNO×D\J×WODUDUDV×QGDGRĚUX J|UQWPRQLW|USDQHOLWHNQRORMLVLQGH UHQNGHĚLŕLPL\DS×OG×Ě×QGDQHPLQ ELOLQHQELUGXUXPGXU%LUoRNGXUXPGD ROPDNLoLQVWDQGDUWELUD\DUG×U |UQ \DQPDYH\DDUG×OJ|UQWYH\DKD\DOHW GLMLWDONDPHUDODUPRQLW|UOHU\D]×F×ODU J|UQWJoNDSDW×OG×NWDQVRQUD]DPDQ WDUD\×F×ODUYE JHoWLNoH\DYDŕ\DYDŕND\ERODFDNW×U 3. . XOODQ×F×7DQ×PO×NXOODQ×F×N×UP×]×\HŕLO 0RQLW|UQ]J|]HWLPVL]E×UDNW×Ě×Q×]GD PDYLUHQJLVHoHUHNNHQGLWHUFLKHWWLĚL GDLPDKDUHNHWHGHQELUHNUDQNRUX\XFXVX UHQND\DU×Q×VHoHELOLU SURJUDP×Q×HWNLQKDOHJHWLULQ 0RQLW|UQ]GHĚLŕPH\HQVDELWLoHULN 1RW J|VWHUHFHNVHGDLPDSHUL\RGLNELUHNUDQ %LUQHVQHQLQ×V×W×OG×Ě×QGD\D\G×Ě××ŕ×NUHQN|OoPGU \HQLOHPHX\JXODPDV×Q×HWNLQKDOHJHWLULQ %X|OoPPXWODNVNDODLOHLIDGHHGLOPHNWHGLU . HOYLQGHUHFH . JLELGŕN. HYLQV×FDNO×NODU× N×UP×]×G×U. JLEL\NVHN. HYLQV×FDNO×NODU× N×UP×]×G×UPDYLGLU1|WUV×FDNO×N. GHĚHULQGH EH\D]G×U 51 6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU īND] %LUHNUDQNRUX\XFX\X\DGDSHUL\RGLNHNUDQ \HQLOHPHX\JXODPDV×Q×HWNLQOHŕWLUPHPHNVXQXFXQXQ ´\DQPDV×µLOHVRQXoODQDELOLUYH\D´J|UQWVRQUDV×µ YH\D´J|OJHJ|UQWµGXUXPODU×Q×QND\EROPDPDV× \DGDRQDU×OPDPDV×LOHVRQXoODQDELOLU<XNDU×GD EDKVHGLOHQKDVDUJDUDQWLNDSVDP×QGDGHĚLOGLU 6 (NUDQ×PGDQHGHQPHWLQOHUQHW J|UQP\RUYHNDUDNWHUOHULSU]O J|VWHUL\RU" &YS 0RQLW|UQ][#+]GRĚDO o|]QUONGHĚHULQGHHQL\LoDO×ŕ×U(QL\L J|UQWLoLQOWIHQEXo|]QUOĚNXOODQ×Q 52 ‹. RQLQNOLMNH3KLOLSV(OHFWURQLFV19%WQKDNODU×VDNO×G×U 3KLOLSVYH3KLOLSV. RUXPD$PEOHPL. RQLQNOLMNH3KLOLSV(OHFWURQLFV19·QLQ ND\×WO×WLFDULPDUNDODU×G×UYH. RQLQNOLMNH3KLOLSV(OHFWURQLFV19OLVDQV× NDSVDP×QGDNXOODQ×O×U 7HNQLN|]HOOLNOHUELOJLYHULOPHGHQGHĚLŕWLULOHELOLU 06(4 [. . . ]

PHILIPS 19S4LCS KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 19S4LCS kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag