Kullanım kılavuzu PHILIPS 225BL2CB

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 225BL2CB kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 225BL2CB kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 225BL2CB kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 225BL2CB : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (7283 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 225BL2CB (5227 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 225BL2CB

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 225BL2 225B2 www. philips. com/welcome TR Kullanicielkitabi 1 MüteriHizmetleriveGaranti 35 SorunGidermeveSSS'lar 47 çindekiler 1. 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 Önemli Güvenlikönlemlerivebakim . . . . . . . . . . . . . . . . 1 aretler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ürünvepaketlememalzemesinin atilmasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Monitörüayarlama Kurulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Monitörüçalitirma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 TabanSehpasiveTabaniSökme . . . . . . . . . 8 ÜrünBilgisi SmartImage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 SmartContrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 SmartSaturate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 SmartSharpness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 PhilipsSmartControlPremium . . . . . . . . . . . 13 PowerSensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 P hilipsFlatPanelMonitörlerin PikselHataYöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4 TeknikÖzellikler 4. 1 ÇözünürlükveÖnAyarModlari . . . . . . . . . . 28 4. 2 OtomatikGüçTasarrufu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5 6 7 7. 1 7. 2 7. 3 YönetmenlikBilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 MüteriHizmetleriveGaranti . . . . . . . . . . 35 SorunGidermeveSSS'lar SorunGiderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 SmartControlPremiumSSS'lar . . . . . . . . . . 49 GenelSSSlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 1. nemli Ö · BuelektronikkullanicikilavuzuPhilips monitörükullananherkesiçintasarlanmitir. Monitörünüzükullanmadanöncebukullanici elkitabiniokumakiçinzamanayirin. [. . . ] Brancherl'équipementsurunautre circuitqueceluiutiliséparlerécepteur. Demanderl'aidedumarchandoud'un technicienchevronnéenradio/télévision. outesmodificationsn'ayantpasreçu T l'approbationdesservicescompétents enmatièredeconformitéestsusceptible d'interdireàl'utilisateurl'usagedu présentéquipement. N'utiliserquedescâblesRFarméspour lesconnectionsavecdesordinateursou périphériques. CETAPPAREILNUMERIQUEDELA CLASSEBRESPECTETOUTESLES EXIGENCESDUREGLEMENTSURLE MATERIELBROUILLEURDUCANADA. 32 PolishCenterforTestingandCertification NorthEurope(NordicCountries) Information Notice Theequipmentshoulddrawpowerfroma socketwithanattachedprotectioncircuit (athree-prongsocket). Allequipmentthat workstogether(computer, monitor, printer, andsoon)shouldhavethesamepower supplysource. Thephasingconductoroftheroom's electricalinstallationshouldhaveareserve short-circuitprotectiondeviceintheformof afusewithanominalvaluenolargerthan 16amperes(A). Tocompletelyswitchofftheequipment, thepowersupplycablemustberemoved fromthepowersupplysocket, whichshould belocatedneartheequipmentandeasily accessible. Aprotectionmark"B"confirmsthatthe equipmentisincompliancewiththe protectionusagerequirementsofstandards PN-93/T-42107andPN-89/E-06251. Placering/Ventilation VARNING: F Ö R S Ä K R A D I G O M A T T H U V U D B R Y TA R E O C H U T TA G Ä R LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNINGPÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: S Ø R G V E D P L A C E R I N G E N F O R , AT N E T L E D N I N G E N S S T I K O G S T I K K O N T A K T E R N E M T TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: S I J O I T A L A I T E S I T E N , E T T Ä V E R K K O J O H T O V O I D A A N TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅDUPASSEPÅATKONTAKTENEFOR STØMTILFØRSELERLETTEÅNÅ. BSMINotice(TaiwanOnly) 33 ErgonomieHinweis(nurDeutschland) DervonunsgelieferteFarbmonitor entsprichtdeninder"Verordnungüberden SchutzvorSchädendurchRöntgenstrahlen" festgelegtenVorschriften. ChinaRoHS ThePeople'sRepublicofChinareleased aregulationcalled"ManagementMethods forControllingPollutionbyElectronic InformationProducts"orcommonlyreferred toasChinaRoHS. Allproductsincluding AufderRückwanddesGerätesbefindetsich CRTandLCDmonitorwhichareproduced andsoldforChinamarkethavetomeet einAufkleber, deraufdieUnbedenklichkeit ChinaRoHSrequest. derInbetriebnahmehinweist, dadie VorschriftenüberdieBauartvon StörstrahlernnachAnlageIII¤5Abs. 4der Röntgenverordnungerfülltsind. DamitIhrMonitorimmerdeninder ZulassunggefordertenWertenentspricht, ist daraufzuachten, daß 1. A u s e r g o n o m i s c h e n G r ü n d e n w i r d empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhteAugenbelastung bei zu geringem ZeichenkontrastwärendieFolge). DerarbeitsplatzbezogeneSchalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger. ACHTUNG:BEIMAUFSTELLEN DIESESGERÄTESDARAUF ACHTEN, DAßNETZSTECKERUND NETZKABELANSCHLUßLEICHT ZUGÄNGLICHSIND. (), , 34 6MüteriHizmetlerive Garanti MüteriSorunlari&Garanti PhilipslkSeçenekGarantiniz BuPhilipsmonitörünüsatinaldiiniziçin teekkürederiz. BütünPhilipsmonitörleriyüksek standartlardatasarlanmive GARANTKAPSAMINIZINAYRINTILARINI üretilmitirveyüksekkalitede GÖZDENGEÇRMEKÇNÜLKE/ performans, kullanimkolaylii BÖLGENZSEÇN vekurulmakolayliisalarlar. Buürünün kurulumuveyakullanimisirasindabir BATIAVRUPA sorunlakarilamanizhalinde, Philipslk Avusturya/Belçika/Danimarka/Fransa/ SeçenekGarantinizdenyararlanabilmekiçin Almanya/Yunanistan/Finlandiya/rlanda lütfendorudanPhilipsyardimmasasiyla /talya/Lüksemburg/Hollanda/Norveç/ Portekiz/sveç/sviçre/spanya/ngiltere/ temasageçiniz. Buüçyillikservisgarantisi, monitörünüzünarizaliveyakusurluçikmasi Polonya durumundasizeyerindemodeldeitirme hakkivermektedir. Philips, çarinizin DOUAVRUPA alinmasindanitibaren48saatiçinde ÇekCumhuriyeti/Macaristan/Rusya/ deiikliiyapmayiamaçlar. Slovakya/Slovenya/Türkiye LATNAMERKA Arjantin/Brezilya KUZEYAMERKA Kanada/ABD PASFK Avustralya/YeniZelanda ASYA Çin/HongKong/Hindistan/Endonezya /Kore/Malezya/Pakistan/Filipinler/ Singapur/Tayvan/Tayland/Vietnam AFRKA GüneyAfrika ORTADOU BirleikArapEmirlikleri Garantikapsaminedir?PhilipslkSeçenekGarantisi, Andora, Avusturya, Belçika, Kibris, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Finlandiya, rlanda, talya, Liechtenstein, Lüksembourg, Monako, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, sveç, sviçre, spanyave ngiltere'degeçerliolup, sadecebuülkelerde kullanilmaküzeretasarlanan, üretilen, onaylananve/veyayetkiverilenmonitörleri kapsamaktadir. Garantikapsamimonitörüaldiinizgün balar. Bunutakipedenüçyilsüresince, garantikapsamialtindaherhangibirkusur bulunmasihalinde, monitörünüzenazindan denkbirmonitörledeitirilir. Yenimonitörsizeaitolurken, kusurlu/orijinal monitörPhilips'dekalir. Deitirmeileverilen monitöriçingarantisüresi, orijinalmonitörün satinalindiitarihtenitibaren36aysüreyle, ayniartlardadevameder. 35 Nelerhariçtir?PhilipslkSeçenekGarantisi, ürünün kullanmatalimatlarindaaçiklanankullanim amacinauygunolarakteslimedilmesi artiylavesatinalmatarihi, bayiadive ürününmodelveüretimnumarasinigösteren orijinalfaturaveyamakbuzunibrazedilmesi ilegeçerliolur. PhilipslkSeçenekGarantisiaaidaki durumlariçingeçerlideildir: · Eerdokümanlarüzerindeherhangibir deiiklikyapilmiyadaokunmazhale getirilmilerse; · ürününüstündekimodelyadaüretim numarasideitirilmi, silinmi, kaldirilmiyadaokunmazhale getirilmise; · yetkiliolmayanserviskurululariya dakiilertarafindanonarimyada ürünmodifikasyonlarivedeiiklikler yapilmisa; · yildirim, suveyayangin, kötüyekullanim veyaihmalkarlikdahilancakbununla sinirliolmayannedenlerdendolayi meydanagelenhasarlar; · sinyalartlariveyakabloveyaanten sistemlerininünitenindiindaolmasi sonucuortayaçikanradyosinyallerini almaproblemleri; · monitörünyanliveyakötükullanilmasi sonucuoluanarizalar; · Ürününaslentasarlandii, üretildii, onaylandiive/veyayetkiverildiiülkeler diindakiülkelerdegeçerliyerelveya ulusalteknikstandartlarauygunhale getirmeküzereürününmodifikasyon veyaadaptasyongerektirmesi. Bu yüzden, birürününbelirlibirülkede kullanilipkullanilamayacainiherzaman kontrolediniz. [. . . ] S6: LCDekrançiziklerekaridayanikli midir? Cvp. : Panelyüzeyiningenelolarakairi darbeleremaruzkalmamasivekeskin yadakörnesnelerekarikorunmasi S2: LCDmonitörüiçinönerilen önerilir. Monitörükullanirken, panel yenilemehizinedir?yüzeyindekitarafabasinçyada kuvvetuygulanmadiindanemin Cvp. : LCDmonitörlerindeönerilenyenileme olun. Budurumgarantiartlarini hizi60Hz'dir, ekrandabirbozulma etkileyebilir. olmasidurumunda75Hzdeerine kadarayarlayarakbozukluungidip gitmediinigörebilirsiniz. 51 S7: LCDyüzeyininasiltemizlemeliyim?Cvp. : Normaltemizlikiçintemiz, yumuak birbezkullanin. Kapsamlitemizlik içinlütfenizopropilalkolkullanin. Etil alkol, etanol, aseton, heksanvbdier çözücülerikullanmayin. [. . . ]

PHILIPS 225BL2CB KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 225BL2CB kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag