Kullanım kılavuzu PHILIPS 241B4LPYCB

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 241B4LPYCB kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 241B4LPYCB kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 241B4LPYCB kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 241B4LPYCB : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2526 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 241B4LPYCB (3055 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 241B4LPYCB

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 241B4LP www. philips. com/welcome TR . XOODQ×F×HONLWDE× 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU 1 38 44 īoLQGHNLOHU         gQHPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 *YHQOLN|QOHPOHULYHEDN×P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 īŕDUHWOHU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 46 *HQHO666 ODU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 gQHPOL ‡ gQHPOL %XHOHNWURQLNNXOODQ×F×N×ODYX]X3KLOLSVPRQLW|U NXOODQDQKHUNHVLoLQWDVDUODQP×ŕW×U0RQLW|UQ] NXOODQPDGDQ|QFHEXNXOODQ×F×HONLWDE×Q×RNXPDN LoLQ]DPDQD\×U×Q0RQLW|UQ]QNXOODQ×OPDV×\OD LOJLOL|QHPOLELOJLYHQRWODULoHUPHNWHGLU %X3KLOLSVJDUDQWLVLUQDPDoODQDQNXOODQ×P×LoLQ X\JXQELUELoLPGHYHLŕOHWLPWDOLPDWODU×QDX\JXQ RODUDNNXOODQ×OG×Ě×YHVDW×QDOPDWDULKLVDW×F×Q×QDG× YHUQQPRGHOYHUHWLPQXPDUDV×Q×EHOLUWHQ EHOLUWHQRULMLQDOIDWXUD\DGD|GHPHPDNEX]XQXQ VXQXOPDV×KDOLQGHJHoHUOLGLU *YHQOLN|QOHPOHULYHEDN×P 8\DU×ODU %XEHOJHGHEHOLUWLOHQOHULQG×ŕ×QGDNRQWUROYH D\DU\DS×OPDV×YH\D\|QHWPHQOLNOHULQNXOODQ×OPDV× ŕRNHOHNWULNoDUSPDWHKOLNHVLYHYH\DPHNDQLN WHKOLNHOHUHVHEHSRODELOLU %LOJLVD\DUPRQLW|UQQEDĚODQW×V×Q×\DSDUNHQYH NXOODQ×UNHQEXWDOLPDWODUDX\XQX] dDO×ŕW×UPD ‡ /WIHQPRQLW|UGRĚUXGDQJQHŕ×ŕ×Ě×QGDQ oRNJoOSDUODN×ŕ×NODUGDQNRUX\XQYHGLĚHU ×V×ND\QDNODU×QGDQX]DNWXWXQ%XWURUWDPODUD X]XQVUHPDUX]NDOPDPRQLW|UGHUHQN ER]XOPDV×QD\DGDKDVDUDQHGHQRODELOPHNWHGLU ‡ +DYDODQG×UPDGHOLNOHULQHGŕHELOHFHN\D GDPRQLW|UQHOHNWURQLNDNVDP×Q×QG]JQ VRĚXWXOPDV×Q×|QOH\HELOHFHNKHUKDQJLELU QHVQH\LNDOG×U×Q ‡ . DVD]HULQGHNLKDYDODQG×UPDGHOLNOHULQL NDSDWPD\×Q ‡ 0RQLW|U\HUOHŕWLULUNHQHOHNWULNILŕLQHYHSUL]H NROD\HULŕLOHELOGLĚLQGHQHPLQROXQ ‡ 0RQLW|UHOHNWULNNDEORVXQXYH\D'&Jo NDEORVXQXD\×UDUDNNDSDW×\RUVDQ×]HOHNWULN NDEORVXQXYH\D'&JoNDEORVXQXQRUPDO oDO×ŕPDV×LoLQWDNPDGDQ|QFHVDQŕ\HEHNOH\LQ ‡ ‡ /WIHQKHU]DPDQ3KLOLSVWDUDI×QGDQRQD\O×Jo NDEORVXQXNXOODQ×Q(ĚHUJoNDEORQX]ND\×SVD OWIHQE|OJHQL]GHEXOXQDQVHUYLVPHUNH]L LOHWHPDVDJHoLQL] /WIHQ0ŕWHUL'HVWHĚL 7NHWLFL%LOJL0HUNHVLQHEDŕYXUXQX] 0RQLW|UoDO×ŕ×UNHQWLWUHŕLPHYH\DVHUW GDUEHOHUHPDUX]E×UDNPD\×Q dDO×ŕW×UPDYH\DQDNOL\HV×UDV×QGDPRQLW|UH YXUPD\×QYH\DPRQLW|UGŕUPH\LQ %DN×P ‡ 0RQLW|UQ]RODV×KDVDUODUGDQNRUXPDNLoLQ PRQLW|USDQHOLQHDŕ×U×EDV×QoX\JXODPD\×Q 0RQLW|UQ]WDŕ×UNHQNDOG×UPDNLoLQ oHUoHYHGHQWXWXQ(OLQL]LYH\DSDUPDNODU×Q×]× PRQLW|USDQHOLQLQ]HULQH\HUOHŕWLUHUHN PRQLW|UNDOG×UPD\×Q ‡ 8]XQVUHNXOODQPD\DFDNVDQ×]PRQLW|UQÀŕLQL SUL]HWDN×O×E×UDNPD\×Q ‡ +DÀIQHPOLELUEH]NXOODQDUDNWHPL]OHPHQL] JHUHNL\RUVDPRQLW|USUL]GHQo×NDU×Q(OHNWULN NHVLOGLĚLQGHHNUDQNXUXELUEH]NXOODQ×ODUDN WHPL]OHQHELOLU$QFDNPRQLW|UQ]WHPL]OHPHN LoLQDONROYH\DDPLQRED]O×V×Y×ODUJLELRUJDQL] o|]OHWLOHULDVODNXOODQPD\×Q ‡ (OHNWULNoDUSPDV×QDHQJHOROPDNYH\DVHWH NDO×F×KDVDUYHULOPHVLQL|QOHPHNLoLQPRQLW|U WR]D\DĚPXUDVX\DYH\DDŕ×U×QHPOLRUWDPODUD PDUX]E×UDNPD\×Q×] ‡ (ĚHUPRQLW|UQ]×VODQ×UVDPPNQRODQHQ N×VDVUHGHNXUXELUEH]LOHWHPL]OH\LQL] ‡ (ĚHUPRQLW|UQ]H\DEDQF×FLVLPYH\DVX JLUHUVHOWIHQKHPHQNDSDW×QYHJoNDEORVXQX SUL]GHQo×NDU×Q$UG×QGDQ\DEDQF×FLVPLYH\D VX\Xo×NDUDUDNEDN×PPHUNH]LQHJ|QGHULQ ‡ 0RQLW|U×V×GRĚUXGDQJQHŕ×ŕ×Ě×YH\DDŕ×U× VRĚXĚDPDUX]NDODQ\HUOHUGHGHSRODPD\×Q YH\DNXOODQPD\×Q ‡ 0RQLW|UQ]GHQHQL\LSHUIRUPDQV×DOPDN YHX]XQVUHNXOODQPDNLoLQPRQLW|UOWIHQ DŕDĚ×GDNLV×FDNO×NYHQHPDUDO×Ě×QDGŕHQ \HUOHUGHNXOODQ×Q×] ʄ 6×FDNO×Nƒ&ƒ) ʄ 1HP5+ 1 gQHPOL <DNPD*|OJHJ|UQWKDNN×QGD|QHPOLELOJL ‡ 0RQLW|UQ]J|]HWLPVL]E×UDNW×Ě×Q×]GD GDLPDKDUHNHWHGHQELUHNUDQNRUX\XFXVX SURJUDP×Q×HWNLQKDOHJHWLULQ0RQLW|UQ]GH GHĚLŕPH\HQVDELWELULoHULNJ|VWHULOHFHNVH GDLPDG|QHPVHOHNUDQ\HQLOHPHX\JXODPDV×Q× HWNLQOHŕWLULQ+DUHNHWVL]\DGDVDELWJ|UQWOHULQ NHVLQWLVL]RODUDNX]XQELUVUHJ|UQWOHQPHVL HNUDQ×Q×]GDDUG×ŕ×NJ|UQW\DGDJ|OJHOL J|UQWRODUDNGDELOLQHQ\DQPDHWNLVLQH QHGHQRODELOLU <DQPDHWNLVLDUG×ŕ×NJ|UQW\DGDJ|OJHOL J|UQWPRQLW|USDQHOLWHNQRORMLVLQGHELOLQHQ ELUGXUXPGXUdRĚXGXUXPGDJoNDSDW×OG×NWDQ VRQUD\DQPDHWNLVLDUG×ŕ×NJ|UQW\DGD J|OJHOLJ|UQWELUVUHVRQUDNDGHPHOL RODUDNJ|]GHQND\ERODFDNW×U īŕDUHWOHU $ŕDĚ×GDNLE|OPOHUGHEXEHOJHGHNXOODQ×ODQ LŕDUHWOHUDo×NODQPDNWDG×U 1RW8\DU×YHīND]ODU %XN×ODYX]GDPHWLQEORNODU×Q×Q\DQ×QGDELUVLPJH EXOXQDELOLUYHNR\XYH\DLWDOLN\D]×OP×ŕRODELOLU%X EORNODUGDQRWX\DU×YHLND]ODUEXOXQXUYHDŕDĚ×GDNL JLELNXOODQ×O×U 1RW %XVLPJHELOJLVD\DUVLVWHPLQL]LQGDKDL\L NXOODQ×OPDV×QGDVL]H\DUG×PF×RODFDN|QHPOLELOJLYH |QHULOHULJ|VWHUPHNWHGLU 8\DU× %XVLPJHGRQDQ×PD]DUDUYHUHFHNYH\DYHUL ND\E×QD\RODoDFDNDU×]DODUGDQNDo×QPDNLoLQJHUHNOL ELOJLOHULJ|VWHUPHNWHGLU īND] %XVLPJHLQVDQODUD]DUDUYHUPHLKWLPDOLRODQ GXUXPODU×J|VWHULUYHEXVRUXQGDQQDV×ONDo×Q×OPDV× JHUHNWLĚLQLDo×NODU %D]×X\DU×ODUEDŕNDELUELoLPGHJ|UQHELOLU YH\DQ×QGDELUVLPJHEXOXQPD\DELOLU%XJLEL GXUXPODUGD|]HOX\DU×ELoLPOHUL\HWNLOLELUL WDUDI×QGDQEHOLUWLOPHOLGLU ‡ īND] %LUHNUDQNRUX\XFX\X\DGDSHUL\RGLNHNUDQ \HQLOHPHX\JXODPDV×Q×HWNLQOHŕWLUPHPHNVXQXFXQXQ ´\DQPDV×µLOHVRQXoODQDELOLUYH\D´J|UQWVRQUDV×µ YH\D´J|OJHJ|UQWµGXUXPODU×Q×QND\EROPDPDV× \DGDRQDU×OPDPDV×LOHVRQXoODQDELOLU<XNDU×GD EDKVHGLOHQKDVDUJDUDQWLNDSVDP×QGDGHĚLOGLU 6HUYLV ‡ 0DKID]DNDSDĚ×VDGHFHNDOLÀ\HVHUYLVSHUVRQHOL WDUDI×QGDQDo×OPDO×G×U ‡ 2QDU×P\DGDHQWHJUDV\RQLoLQKHUKDQJLELU GRNPDQDJHUHNGX\XOXUVDOWIHQE|OJHQL]GHNL VHUYLVPHUNH]LLOHWHPDVDJHoLQL] /WIHQ 7NHWLFL%LOJLOHQGLUPH0HUNH]LE|OPQH EDN×Q×] ‡ 1DNOL\HELOJLOHULLoLQOWIHQ7HNQLNg]HOOLNOHUH EDN×Q ‡ 0RQLW|UQ]DUDEDNDP\RQHWLoLQGH GRĚUXGDQJQHŕ×ŕ×Ě×DOW×QGDE×UDNPD\×Q×] 1RW 0RQLW|UQRUPDOoDO×ŕPD]VD\DGDEXN×ODYX]GD\HU DODQWDOLPDWODU×\HULQHJHWLUGLĚLQL]GHQH\DSDFDĚ×Q×]× ELOPL\RUVDQ×]VHUYLVWHNQLV\HQLQHGDQ×ŕ×Q×] 2 gQHPOL hUQYHSDNHWOHPHPDO]HPHVLQLQDW×OPDV× :DVWH(OHFWULFDODQG(OHFWURQLF(TXLSPHQW :((( 5HF\FOLQJ, QIRUPDWLRQIRU&XVWRPHUV <RXUGLVSOD\LVPDQXIDFWXUHGZLWKKLJKTXDOLW\ PDWHULDOVDQGFRPSRQHQWVZKLFKFDQEHUHF\FOHG DQGUHXVHG 7ROHDUQPRUHDERXWRXUUHF\FOLQJSURJUDPSOHDVH YLVLWZZZSKLOLSVFRPDERXWVXVWDLQDELOLW\UHF\FOLQJ. 7KLVPDUNLQJRQWKHSURGXFWRURQLWVSDFNDJLQJ LOOXVWUDWHVWKDWXQGHU(XURSHDQ'LUHFWLYH (&JRYHUQLQJXVHGHOHFWULFDODQGHOHFWURQLF DSSOLDQFHVWKLVSURGXFWPD\QRWEHGLVSRVHG RIZLWKQRUPDOKRXVHKROGZDVWH<RXDUH UHVSRQVLEOHIRUGLVSRVDORIWKLVHTXLSPHQWWKURXJK DGHVLJQDWHGZDVWHHOHFWULFDODQGHOHFWURQLF HTXLSPHQWFROOHFWLRQ7RGHWHUPLQHWKHORFDWLRQV IRUGURSSLQJRIIVXFKZDVWHHOHFWULFDODQG HOHFWURQLFFRQWDFW\RXUORFDOJRYHUQPHQWRIILFH WKHZDVWHGLVSRVDORUJDQL]DWLRQWKDWVHUYHV\RXU KRXVHKROGRUWKHVWRUHDWZKLFK\RXSXUFKDVHG WKHSURGXFW <RXUQHZPRQLWRUFRQWDLQVPDWHULDOVWKDWFDQEH UHF\FOHGDQGUHXVHG6SHFLDOL]HGFRPSDQLHVFDQ UHF\FOH\RXUSURGXFWWRLQFUHDVHWKHDPRXQWRI UHXVDEOHPDWHULDOVDQGWRPLQLPL]HWKHDPRXQWWR EHGLVSRVHGRI $OOUHGXQGDQWSDFNLQJPDWHULDOKDVEHHQRPLWWHG :HKDYHGRQHRXUXWPRVWWRPDNHWKHSDFNDJLQJ HDVLO\VHSDUDEOHLQWRPRQRPDWHULDOV 3OHDVHILQGRXWDERXWWKHORFDOUHJXODWLRQVRQKRZ WRGLVSRVHRI\RXUROGPRQLWRUDQGSDFNLQJIURP \RXUVDOHVUHSUHVHQWDWLYH 3 0RQLW|UD\DUODPD 2. 9(6$PRQWDMDODQ×QGDNLWDEDQDJHoLULQ 0RQLW|UD\DUODPD . XUXOXP 3DNHWLoHULĚL Register your product and get support at www. philips. com/welcome 241B4LP Start 3. 0RQLW|UWDEDQVHKSDV×Q×KHULNLHOLQL]OHWXWXQ YHWDEDQVHKSDV×Q×WDEDQVWXQXQDV×N×FDWDN×Q 0DQGDOWDEDQDNLOLWOHQHQHNDGDUWDEDQ× WDEDQVWXQXQDQD]LNoHWDN×Q 7DEDQ×QDOW×QGDNLYLGD\×V×NPDNLoLQ SDUPDNODU×Q×]×NXOODQ×QYHWDEDQ×V×N×FD VWXQDVDELWOH\LQ Quick lr ig ht s Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N. V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N. V. res er v ed . U nau thor lic f app ized duplication is a violation o abl . M ws e la nd ea ad DVI (optional) VGA (optional) 7DEDQVHKSDV×Q×WDNPD 1. 0RQLW|UHNUDQ×QoL]LOPHVLYH\DKDVDU J|UPHVLQL|QOHPH\HGLNNDWHGHUHN|Q\] DŕDĚ×\DEDNDFDNŕHNLOGH\XPXŕDNYHG]ELU\]H\H \HUOHŕWLULQ pr in te d in C hin a. Ver sion M324 1PQ l . A . V , N ics 1Q 5B. 1EQ01. 0 01 © 2011 Konink lijke ip Phil lec sE n tro 4 0RQLW|UD\DUODPD %LOJLVD\DU×Q×]D%DĚODQPDV× 0RQLW|UoDO×ŕW×UPD . HQVLQJWRQK×UV×]O×N|QOHPHNLOLGL 9*$JLULŕL '9, 'JLULŕL 'LVSOD\SRUW %/3< 6HVJLULŕL $&JoJLULŕL 6×I×UJo$QDKWDU× 86%LQGLUPH 86%NDUŕ×\D\NOHPH %LOJLVD\DUDEDĚOD\×Q 1. (OHNWULNNDEORVXQXPRQLW|UQDUNDV×QD V×N×FDWDN×Q×] %LOJLVD\DU×Q×]×NDSDW×Q×]YHJoNDEORVXQX o×NDU×Q×] 0RQLW|UVLQ\DONDEORVXQXELOJLVD\DU×Q×]×Q DUNDV×QGDEXOXQDQYLGHRNRQHNW|UQH EDĚOD\×Q×] 3&VHVNDEORVXQXELOJLVD\DU×Q×]×Q DUNDV×QGDNLVHVNRQHNW|UQHEDĚOD\×Q %LOJLVD\DU×Q×]YHPRQLW|UQ]QJo NDEORVXQX\DN×QGDNLELUo×N×ŕDVRNXQX] 0RQLW|UGHNL86%DN×ŕ\XNDU×SRUWXQXYH ELOJLVD\DU×Q×]GDNL86%SRUWXQXELU86% NDEORVX\ODEDĚOD\×Q86%DN×ŕDŕDĚ×SRUWX DUW×NKHUKDQJLELU86%FLKD]×Q×QWDN×OPDV× LoLQKD]×U %LOJLVD\DUYHPRQLW|UQ]Do×Q×] 0RQLW|UELUJ|UQWJ|VWHUL\RUVDNXUXP WDPDPODQP×ŕW×U 3 7 6 5 4 2 1 hUQQ|QGHQJ|UQP 0RQLW|UDoPDNYHNDSDWPDNLoLQ 26'PHQVQHHULŕPHNLoLQ. 26'D\DUODU×Q×\DSPDNLoLQ 3RZHU6HQVRU (NUDQ×QVHVG]H\LQLD\DUODPDNLoLQ gQFHNL26'VHYL\HVLQHJHULG|Q PDUW, PDJH6HoLOHELOHFHNPRG 6 YDUG×U2ÀV)RWRĚUDI)LOP2\XQ (NRQRPLYH. DSDO× 4. 2. WXŕXQDEDVDUDNHNUDQGD6PDUW, PDJH·× EDŕODW×Q WXŕXQDEDV×O×WXWDUDN2IÀFH 2ÀV 3KRWR )RWRĚUDI 0RYLH )LOP *DPH 2\XQ (FRQRP\ (NRQRPL YH2II . DSDO× DUDV×QGD JHoLŕ\DS×Q 3. (NUDQGDNL6PDUW, PDJHJ|UQWVVDQL\H HNUDQGDNDODFDNW×UYH\D´7DPDPµWXŕXQD EDVDUDNRQD\OD\DELOLUVLQL] 4. 6PDUW, PDJHHWNLQOHŕWLULOGLĚLQGHV5*%ŕHPDV× RWRPDWLNRODUDNHQJHOOHQLUV5*%·\LNXOODQPDN LoLQ6PDUW, PDJH·×PRQLW|UQ]Q|QN×VP×QGDQ GĚPHVLLOHHQJHOOHPHOLVLQL] 6PDUW, PDJH|]HO|QF3KLOLSVWHNQRORMLVLROXS HNUDQ×Q×]GDJ|VWHULOHQLoHULĚLDQDOL]HGHU6HoWLĚLQL] VHQDU\R\DEDĚO×RODUDNJ|VWHULOHQLoHULĚLL\LOHŕWLUPHN LoLQ6PDUW, PDJHNRQWUDVW×UHQNGR\JXQOXĚXQXYH $ŕDĚ×LQPHNLoLQ WXŕXQXNXOODQPDQ×QG×ŕ×QGD J|UQWOHULGLQDPLNRODUDNJHOLŕWLULU²WDPDP×WHN GĚPHOHULQHEDVDUDNVHoLP\DSDELOLUYH´7DPDPµ ELUGĚPH\HEDV×ODUDNJHUoHN]DPDQO×\DS×OPDNWDG×U DEDVDUDNVHoLPLRQD\OD\DELOLUYH6PDUW, PDJH 26'·\LNDSDWDELOLUVLQL] 10 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 6HoHELOHFHĚLQL]DOW×PRGYDUG×U2IILFH 2ILV 3KRWR 6PDUW&RQWUDVW )RWRĚUDI 0RYLH )LOP *DPH 2\XQ (FRQRP\ %XQHGLU" (NRQRPL YH2II . DSDO× *|VWHULOHQLoHULĚLGLQDPLNRODUDNDQDOL]HGHQYH D]DPLJ|UVHOQHWOLNYHNH\LIOLJ|UQWOHPHLoLQ PRQLW|UQQNRQWUDVWRUDQ×Q×RWRPDWLNRODUDN RSWLPL]HHGHQHŕVL]WHNQRORMLQHWNHVNLQYH SDUODNJ|UQWHOGHHWPHNLoLQ×ŕ×Ě×DUW×U×U\DGD J|UQWOHULNR\XDUNDSODQGDQHWJ|VWHUPHNLoLQ ×ŕ×Ě×GŕUU 1H\HLKWL\DF×PYDU" +HUWULoHULNLoLQHQL\LJ|UVHOQHWOLNYH J|UQWOHPHUDKDWO×Ě×LVWL\RUVXQX]6PDUW&RQWUDVW NRQWUDVW×GLQDPLNRODUDNNRQWUROHGHUYHQHW 2IÀFH 2ÀV 0HWQLJHOLŕWLULUYHSDUODNO×Ě× NHVNLQSDUODNR\XQR\QDPDYHYLGHRJ|UQWOHPH GŕUHUHNRNXQDELOLUOLĚLDUW×U×UYHJ|] LoLQ×ŕ×Ě×D\DUODU\DGDRILVLŕLLoLQPHWLQOHULQHWYH \RUXOPDV×Q×GŕUU+HVDSoL]HOJHVL3') GRV\DODU×WDUDQDQGRV\DODUYH\DGLĚHUJHQHORÀV RNXQDELOLUJ|VWHULU0RQLW|UQ]QJoWNHWLPLQL X\JXODPDODU×LOHoDO×ŕ×UNHQEXPRGRNXQDELOLUOLĚL GŕUHUHNHQHUMLPDOL\HWOHULQL]LGŕUUYH PRQLW|UQ]Q|PUQX]DW×UV×Q×] YHUHWNHQOLĚL|QHPOLRUDQGDDUW×U×U 3KRWR )RWRĚUDI %XSURÀOUHQNGR\JXQOXĚXQX 1DV×OoDO×ŕ×U" GLQDPLNNRQWUDVW×YHQHWOLNL\LOHŕWLUPHVLQL ELUOHŕWLUHUHNIRWRĚUDÁDU×YHGLĚHUJ|UQWOHUL 6PDUW&RQWUDVW·×HWNLQOHŕWLUGLĚLQL]GHUHQNOHUL FDQO×UHQNOHULOHELUOLNWHPNHPPHOQHWOLN D\DUODPDNYH×ŕ×N\RĚXQOXĚXQXNRQWUROHWPHNLoLQ VDĚOD\DFDNŕHNLOGHJ|VWHULU²KLoELULQGH\DSD\ J|VWHUGLĚLQL]LoHULĚLJHUoHN]DPDQO×RODUDNDQDOL] YHVROJXQUHQN\RNWXU HGHU%XLŕOHYYLGHRL]OHUNHQYH\DR\XQR\QDUNHQ 0RYLH )LOP $UWDQSDUODNO×NGHULQUHQN PXKWHŕHPHĚOHQFHGHQH\LPLLoLQNRQWUDVW×GLQDPLN GR\JXQOXĚXGLQDPLNNRQWUDVWYHNHVNLQQHWOLN RODUDNDUW×U×U SDUODNDODQODUGDNLUHQN\×NDPDODU×ROPDGDQ YLGHRODU×Q×]×QNR\XE|OJHOHULQGHNLKHUD\U×QW×\× J|VWHUHUHNVRQYLGHRJ|VWHULPLLoLQGLQDPLN GRĚDOGHĚHUOHULVDĚODU *DPH 2\XQ (QL\L\DQ×WVUHVLLoLQK×]O×VUŕ GHYUHVLQLDo×QHNUDQGDK×]O×KDUHNHWHGHQ QHVQHOHULoLQoHQWLNOLNHQDUODU×D]DOW×QSDUODNYH NDUDQO×NŕHPDLoLQNRQWUDVWRUDQ×Q×L\LOHŕWLULQ EXSURÀOR\XQFXODULoLQHQL\LR\XQGHQH\LPLQL VXQDU (FRQRP\ (NRQRPL %XSURÀOGHSDUODNO×N YHNRQWUDVWD\DUODQ×UYHJQONRÀV X\JXODPDODU×Q×QGRĚUXJ|VWHULOPHVLYHGDKDD] JoWNHWLPLLoLQD\G×QODWPDLQFHD\DU×\DS×O×U 2II . DSDO× 6PDUW, PDJHLOHRSWLPL]DV\RQ\RN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 11 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 6PDUW6DWXUDWH %XQHGLU" 6PDUWWHNQRORMLVLUHQNGR\JXQOXĚXQXNRQWURO HGHU²HNUDQUHQNOHULQGHQELULNRPŕXUHQNOHULOH KDUPDQODQ×U²YLGHRODU×L]OHUNHQGDKDID]ODHĚOHQFH LoLQ]HQJLQYHFDQO×J|UQWOHUVXQDU 1H\HLKWL\DF×PYDU" )RWRĚUDIODU×YH\DYLGHRODU×L]OHUNHQGDKDID]OD HĚOHQFHLoLQ]HQJLQFDQO×J|UQWOHULVWL\RUVXQX] 1DV×OoDO×ŕ×U" 6PDUW6DWXUHHNUDQ×Q×]×Q0RYLH )LOP YH\D *DPH 2\XQ PRGXQGDJ|UQW\DGDYLGHR L]OHGLĚLQL]GHGDKDID]ODHĚOHQFHLoLQ]HQJLQYHFDQO× ELUHNUDQVXQPDN]HUHUHQNGR\JXQOXĚXHNUDQ UHQJLQLQNRPŕXUHQNOHUOHKDUPDQODQG×Ě×GHUHFH\H JHOPHVLQLGLQDPLNRODUDNNRQWUROHGHU2IILFH 2ILV X\JXODPDV×Q×QVWNDOLWHGHJ|VWHULPLYH(FRQRP\ (NRQRPL PRGXQGDJoWNHWLPLQLD]DOWPDNLoLQ NDSDW×O×U 6PDUW6KDUSQHVV %XQHGLU" (QVRQJ|UQWSHUIRUPDQV×DOPDQ×]JHUHNWLĚLQGH YHYLGHRODU×\DGDIRWRĚUDIODU×L]OHUNHQGDKDID]OD HĚOHQPHNLVWHGLĚLQL]GH6PDUWWHNQRORMLVLQHWOLĚL DUW×U×U 1H\HLKWL\DF×PYDU" )RWRĚUDIODU×YH\DYLGHRODU×L]OHUNHQGDKDID]OD HĚOHQFHLoLQHQL\LQHWOLĚLLVWL\RUVXQX] 1DV×OoDO×ŕ×U" 0RYLH )LOP YH\D*DPH 2\XQ PRGXQGDHQ VRQJ|UQWSHUIRUPDQV×Q×DOPDQ×]JHUHNWLĚLQGH YHYLGHRODU×\DGDIRWRĚUDIODU×L]OHUNHQGDKDID]OD HĚOHQPHNLVWHGLĚLQL]GH6PDUWWHNQRORMLVLQHWOLĚL DUW×U×U2IILFH 2ILV X\JXODPDODU×Q×QVWNDOLWHGH J|VWHULPLYH(FRQRP\ (NRQRPL PRGXQGDJo WNHWLPLQLD]DOWPDNLoLQNDSDW×O×U 12 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 3KLOLSV6PDUW&RQWURO3UHPLXP <HQL3KLOLSV6PDUW&RQWURO3UHPLXP\D]×O×P× HNUDQJUDILNDUDELULPLQLQNROD\NXOODQ×P×VD\HVLQGH PRQLW|UQ]NRQWUROHWPHQL]LVDĚODU%X NXOODQ×F×GRVWX\D]×O×Po|]QUONLQFHD\DU×5HQN NDOLEUDV\RQX6DDW)D]D\DUODU×5*%%H\D]QRNWD D\DU×YELQGHVL]L\|QOHQGLUHFHĚLQGHQNDUPDŕ×N D\DUODUDUW×NJHoPLŕWHNDOG× +×]O×LŕOHPYH\DQ×WYHUPHLoLQoHNLUGHNDOJRULWPDGD VRQWHNQRORML\OHGRQDW×OP×ŕEX:LQGRZVX\XPOX J|]DO×F×DQLPDV\RQOX6LPJHWDEDQO×\D]×O×P3KLOLSV PRQLW|UOHUOHGHQH\LPLQL]LDUW×UPD\DKD]×UG×U . XUXOXP ‡ ‡ ‡ 7DOLPDWODU×L]OH\LQYHNXUXOXPXWDPDPOD\×Q . XUXOXPWDPDPODQG×NWDQVRQUDEDŕODWDELOLUVLQL] 'DKDVRQUDEDŕODWPDNLVWL\RUVDQ×] PDVDVWQGHNLYH\DDUDooXEXĚXQGDNLN×VD\ROD W×NODPDO×V×Q×] īONEDŕODWPD6LKLUED] ‡ 6PDUW&RQWURO3UHPLXP·\LNXUGXNWDQVRQUDLON NH]EDŕODWW×Ě×Q×]GDRWRPDWLNRODUDN6LKLUED]D JLGHFHNWLU ‡ 6LKLUED]PRQLW|UQ]QSHUIRUPDQV×Q×DG×P DG×PD\DUODPDNLoLQN×ODYX]ELOJLYHUHFHNWLU ‡ 6LKLUED]×GDKDVRQUDEDŕODWPDNLoLQHNOHPHOHU PHQVQHJLGHELOLUVLQL] ‡ 6WDQGDUWSHQFHUHGHQVLKLUED]\RNNHQGDKD ID]ODVHoHQHND\DUOD\DELOLUVLQL] 13 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 6WDQGDUWSHQFHUHGHQEDŕODW $\DUPHQV ‡ $GMXVW $\DU 0HQV%ULJKWQHVV 3DUODNO×Ě× &RQWUDVW . RQWUDVW× )RFXV 2GDĚ× 3RVLWLRQ . RQXPX YH5HVROXWLRQ d|]QUOĚ D\DUODPDQ×]DRODQDNVDĚODU ‡ 7DOLPDWODU×L]OH\HELOLUYHD\DU\DSDELOLUVLQL] ‡ &DQFHO . XUXOXPX LSWDOHWPHNLVWL\RUVDQ×] NXOODQ×F×X\DU×ODU×Q×LSWDOHGLQ 14 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 5HQNPHQV ‡ &RORU0HQX 5HQN0HQV 5*%%ODFN/HYHO 6L\DK6HYL\HVL :KLWH3RLQW %H\D]1RNWD &RORU&DOLEUDWLRQ 5HQN. DOLEUDV\RQX YH 6PDUW, PDJH·×D\DUODPDQ×]DRODQDNVDĚODU /WIHQ6PDUW, PDJHE|OPQHEDN×Q×] ‡ 7DOLPDWODU×L]OH\HELOLUYHD\DU\DSDELOLUVLQL] ‡ *LULŕLQL]HEDĚO×RODUDNDOWPHQ|ĚHVLLoLQ DŕDĚ×GDNLWDEOR\DEDN×Q×] ‡ &RORU&DOLEUDWLRQ 5HQN. DOLEUDV\RQX LoLQ gUQHN 1. ´6KRZ0Hµ ´%DQD*|VWHUµ UHQNNDOLEUDV\RQX HĚLWLPLQHEDŕODU 2. 6WDUW %DŕODW ²DG×PO×UHQNNDOLEUDV\RQX V×UDV×Q×EDŕODW×U 3. [. . . ] V5*%IDUNO×D\J×WODUDUDV×QGDGRĚUXUHQNGHĚL ŕLPL\DS×OG×Ě×QGDQHPLQROPDNLoLQVWDQGDUW ELUD\DUG×U |UQGLMLWDONDPHUDODUPRQLW|UOHU \D]×F×ODUWDUD\×F×ODUYE 3. . XOODQ×F×7DQ×PO×NXOODQ×F×N×UP×]×\HŕLOPDYL UHQJLVHoHUHNNHQGLWHUFLKHWWLĚLUHQND\DU×Q× VHoHELOLU 1RW %LUQHVQHQLQ×V×W×OG×Ě×QGD\D\G×Ě××ŕ×NUHQN|OoPGU %X|OoPPXWODNVNDODLOHLIDGHHGLOPHNWHGLU . HOYLQGHUHFH . JLELGŕN. HYLQV×FDNO×NODU× N×UP×]×G×U. JLEL\NVHN. HYLQV×FDNO×NODU× N×UP×]×G×UPDYLGLU1|WUV×FDNO×N. GHĚHULQGH EH\D]G×U 6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU 6 0RQLW|USDQHOOHULQGHNL*|UQW<DS×ŕPDV× YH\D*|UQW<DQPDV×YH\D$UG×O*|UQW YH\D+D\DOHW*|UQWQHGLU" &YS 6DELW\DGDVWDWLNJ|UQWOHULQX]XQ VUHNHVLQWLVL]RODUDNHNUDQGDNDOPDV× \DQPD\DVHEHSRODELOLUEXD\Q×]DPDQGD HNUDQ×Q×]GDNLDUG×OJ|UQWYH\DKD\DOHW J|UQWRODUDNGDDQ×OPDNWDG×U<DQPD HWNLVLDUG×ŕ×NJ|UQW\DGDJ|OJHOL J|UQWPRQLW|USDQHOLWHNQRORMLVLQGH ELOLQHQELUGXUXPGXU%LUoRNGXUXPGD \DQPDYH\DDUG×OJ|UQWYH\DKD\DOHW J|UQWJoNDSDW×OG×NWDQVRQUD]DPDQ JHoWLNoH\DYDŕ\DYDŕND\ERODFDNW×U 0RQLW|UQ]J|]HWLPVL]E×UDNW×Ě×Q×]GD GDLPDKDUHNHWHGHQELUHNUDQNRUX\XFXVX SURJUDP×Q×HWNLQKDOHJHWLULQ 0RQLW|UQ]GHĚLŕPH\HQVDELWLoHULN J|VWHUHFHNVHGDLPDSHUL\RGLNELUHNUDQ \HQLOHPHX\JXODPDV×Q×HWNLQKDOHJHWLULQ īND] &LGGL\DQPDYH\DDUG×OJ|UQWYH\D KD\DOHWJ|UQWEXOJXODU×ND\EROPD\DFDNYH RQDU×ODPD\DFDNW×U<XNDU×GDEDKVHGLOHQKDVDUJDUDQWL NDSVDP×QGDGHĚLOGLU 6 (NUDQ×PGDQHGHQPHWLQOHUQHW J|UQP\RUYHNDUDNWHUOHULSU]O J|VWHUL\RU" &YS 0RQLW|UQ][#+]GRĚDO o|]QUONGHĚHULQGHHQL\LoDO×ŕ×U(QL\L J|UQWLoLQOWIHQEXo|]QUOĚNXOODQ×Q 50 ‹. RQLQNOLMNH3KLOLSV(OHFWURQLFV19%WQKDNODU×VDNO×G×U 3KLOLSVYH3KLOLSV. RUXPD$PEOHPL. RQLQNOLMNH3KLOLSV(OHFWURQLFV19·QLQ ND\×WO×WLFDULPDUNDODU×G×UYH. RQLQNOLMNH3KLOLSV(OHFWURQLFV19OLVDQV× NDSVDP×QGDNXOODQ×O×U 7HNQLN|]HOOLNOHUELOJLYHULOPHGHQGHĚLŕWLULOHELOLU 0%(4 [. . . ]

PHILIPS 241B4LPYCB KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 241B4LPYCB kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag