Kullanım kılavuzu PHILIPS 241S4LYCS

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 241S4LYCS kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 241S4LYCS kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 241S4LYCS kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 241S4LYCS : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2453 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 241S4LYCS (3030 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 241S4LYCS

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 3   0RQLW|UD\DUODPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . XUXOXP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0RQLW|UoDO×ŕW×UPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7DEDQ6HKSDV×YH7DEDQ×6|NPH (241S4L/241S4LA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N. V. res er v ed . U nau thor lic f app ized duplication is a violation o abl . M ws e la nd ea ad DVI (optional) VGA (optional) pr in te d in C hin a. Ver sion M324 1PQ l . A . V , N ics 1Q 5B. 1EQ01. 0 01 © 2011 Konink lijke ip Phil lec sE n tro 4 0RQLW|UD\DUODPD 7DEDQVHKSDV×Q×WDNPD 6/&6/< 1. 0RQLW|UHNUDQ×QoL]LOPHVLYH\DKDVDU J|UPHVLQL|QOHPH\HGLNNDWHGHUHN|Q\] DŕDĚ×\DEDNDFDNŕHNLOGH\XPXŕDNYHG]ELU \]H\H\HUOHŕWLULQ 3. 0RQLW|UWDEDQVHKSDV×Q×KHULNLHOLQL]OHWXWXQ YHWDEDQVHKSDV×Q×WDEDQVWXQXQDV×N×FDWDN×Q 0DQGDOWDEDQDNLOLWOHQHQHNDGDUWDEDQ× WDEDQVWXQXQDQD]LNoHWDN×Q 7DEDQ×QDOW×QGDNLYLGD\×V×NPDNLoLQ SDUPDNODU×Q×]×NXOODQ×QYHWDEDQ×V×N×FD VWXQDVDELWOH\LQ 2. 9(6$PRQWDMDODQ×QGDNLWDEDQDJHoLULQ 5 0RQLW|UD\DUODPD %LOJLVD\DU×Q×]D%DĚODQPDV× 0RQLW|UoDO×ŕW×UPD . HQVLQJWRQK×UV×]O×N|QOHPHNLOLGL 9*$JLULŕL '9, 'JLULŕL 'LVSOD\SRUW 1S4LY) 6HVJLULŕL 64LA) $&JoJLULŕL %LOJLVD\DUDEDĚOD\×Q 1. 0RQLW|UHNUDQ×QoL]LOPHVLYH\DKDVDUJ|UPHVLQL |QOHPH\HGLNNDWHGHUHN|Q\]DŕDĚ×\DEDNDFDN ŕHNLOGH\XPXŕDNELU\]H\H\HUOHŕWLULQ 7DEDQ×o×NDU×Q 'XUXP ‡ 9(6$VWDQGDUG×PRQWDMX\JXODPDODU×LoLQ YLGD\×GDo×NDU×QYHDUG×QGDQWDEDQ×PRQLW|UGHQ o×NDU×Q 2. $ŕDĚ×GDNLLŕOHPOHUOHWDEDQVWDQG×Q×WDEDQ VWXQXQGDQD\×U×Q  3DUPDNODU×Q×]×NXOODQDUDNWDEDQ×QDOW×QGD EXOXQDQYLGD\×JHYŕHWLQ  7DEDQ×NLOLWOH\HQPDQGDO×DoPDNLoLQQD]LNoH \XNDU×DŕDĚ×KDUHNHWHWWLULQYHWDEDQ×WDEDQ VWXQXQGDQoHNLSD\×U×Q 1RW %XPRQLW|UPP[PP9(6$8\XPOX PRQWDMDUDELULPLQLNDEXOHGHU 100mm 100mm 9 0RQLW|UD\DUODPD 7DEDQ6HKSDV×YH7DEDQ×6|NPH 6/&6/< 7DEDQ6HKSDV×Q×o×NDU×Q 0RQLW|UWDEDQ×Q×V|NPH\HEDŕODPDGDQ|QFHOWIHQ KDVDUYH\D\DUDODQPD\×|QOHPHNLoLQDŕDĚ×GDNL \|QHUJHOHUHX\XQ 1. 0RQLW|UHNUDQ×QoL]LOPHVLYH\DKDVDUJ|UPHVLQL |QOHPH\HGLNNDWHGHUHN|Q\]DŕDĚ×\DEDNDFDN ŕHNLOGH\XPXŕDNELU\]H\H\HUOHŕWLULQ 7DEDQ×o×NDU×Q 'XUXP ‡ 9(6$VWDQGDUG×PRQWDMX\JXODPDODU×LoLQ 0RQLW|UWDEDQ×Q×PDNVLPXP\NVHNOLĚLQHX]DW×Q 0RQLW|UHNUDQ×QoL]LOPHVLYH\DKDVDUJ|UPHVLQL |QOHPH\HGLNNDWHGHUHN|Q\]DŕDĚ×\D EDNDFDNŕHNLOGH\XPXŕDNELU\]H\H\HUOHŕWLULQ $UG×QGDQPRQLW|UWDEDQ×Q×NDOG×U×Q 2. $ŕDĚ×GDNLLŕOHPOHUOHWDEDQVWDQG×Q×WDEDQ VWXQXQGDQD\×U×Q  3DUPDNODU×Q×]×NXOODQDUDNWDEDQ×QDOW×QGD EXOXQDQYLGD\×JHYŕHWLQ  7DEDQ×NLOLWOH\HQPDQGDO×DoPDNLoLQQD]LNoH \XNDU×DŕDĚ×KDUHNHWHWWLULQYHWDEDQ×WDEDQ VWXQXQGDQoHNLSD\×U×Q 5HOHDVH 6HUEHVWE×UDN GĚPHVLQLEDV×O× WXWDUNHQWDEDQ×HĚLQYHG×ŕDU×ND\G×U×Q 10 0RQLW|UD\DUODPD 1RW %XPRQLW|UPP[PP9(6$8\XPOX PRQWDMDUDELULPLQLNDEXOHGHU 100mm 100mm 11 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 6PDUW, PDJHQDV×OHWNLQOHŕWLULOLU" *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD *HWLULOPHVL 6PDUW, PDJH %XQHGLU" 6PDUW, PDJHHNUDQ×IDUNO×LoHULNWUOHULQHJ|UH RSWLPL]HHGHQSDUODNO×Ě×NRQWUDVW×UHQJLYHQHWOLĚL GLQDPLNRODUDNJHUoHN]DPDQO×D\DUOD\DQ|QD\DUODU VXQPDNWDG×U0HWLQX\JXODPDODU×J|UQWOHULQ J|VWHULOPHVLYH\DYLGHRL]OHQPHVL]HULQGHoDO×ŕ×Q 3KLOLSV6PDUW, PDJHPNHPPHORSWLPL]HHGLOHQ PRQLW|USHUIRUPDQV×VXQDU 1H\HLKWL\DF×PYDU" (QVHYGLĚLQL]LoHULNWUOHULQLRSWLPXPŕHNLOGH J|VWHUHQELUPRQLW|ULVWL\RUVXQX]6PDUW, PDJH \D]×O×P×SDUODNO×Ě×NRQWUDVW×UHQJLYHQHWOLĚLGLQDPLN RODUDNJHUoHN]DPDQO×D\DUOD\DUDNPRQLW|UL]OHPH GHQH\LPLQL]LDUW×U×U 1DV×OoDO×ŕ×U" 1. 2. WXŕXQDEDVDUDNHNUDQGD6PDUW, PDJH·× EDŕODW×Q WXŕXQDEDV×O×WXWDUDN2IÀFH 2ÀV 3KRWR )RWRĚUDI 0RYLH )LOP *DPH 2\XQ (FRQRP\ (NRQRPL YH2II . DSDO× DUDV×QGD JHoLŕ\DS×Q 3. (NUDQGDNL6PDUW, PDJHJ|UQWVVDQL\H HNUDQGDNDODFDNW×UYH\D´7DPDPµWXŕXQD EDVDUDNRQD\OD\DELOLUVLQL] 4. 6PDUW, PDJHHWNLQOHŕWLULOGLĚLQGHV5*%ŕHPDV× RWRPDWLNRODUDNHQJHOOHQLUV5*%·\LNXOODQPDN LoLQ6PDUW, PDJH·×PRQLW|UQ]Q|QN×VP×QGDQ GĚPHVLLOHHQJHOOHPHOLVLQL] 6PDUW, PDJH|]HO|QF3KLOLSVWHNQRORMLVLROXS HNUDQ×Q×]GDJ|VWHULOHQLoHULĚLDQDOL]HGHU6HoWLĚLQL] VHQDU\R\DEDĚO×RODUDNJ|VWHULOHQLoHULĚLL\LOHŕWLUPHN LoLQ6PDUW, PDJHNRQWUDVW×UHQNGR\JXQOXĚXQXYH $ŕDĚ×LQPHNLoLQ WXŕXQXNXOODQPDQ×QG×ŕ×QGD J|UQWOHULGLQDPLNRODUDNJHOLŕWLULU²WDPDP×WHN GĚPHOHULQHEDVDUDNVHoLP\DSDELOLUYH´ 7DPDPµ ELUGĚPH\HEDV×ODUDNJHUoHN]DPDQO×\DS×OPDNWDG×U DEDVDUDNVHoLPLRQD\OD\DELOLUYH6PDUW, PDJH 26'·\LNDSDWDELOLUVLQL] 13 3. Görüntünün En İyi Duruma Getirilmesi Seçebileceğiniz altı mod vardır: Office (Ofis), Photo (Fotoğraf), Movie (Film), Game (Oyun), Economy (Ekonomi) ve Off (Kapalı). 3. 2 SmartContrast Bu nedir?Gösterilen içeriği dinamik olarak analiz eden ve azami görsel netlik ve keyifli görüntüleme için monitörünün kontrast oranını otomatik olarak optimize eden eşsiz teknoloji, net, keskin ve parlak görüntü elde etmek için ışığı artırır ya da görüntüleri koyu arkaplanda net göstermek için ışığı düşürür. Her tür içerik için en iyi görsel netlik ve görüntüleme rahatlığı istiyorsunuz. SmartContrast kontrastı dinamik olarak kontrol eder ve net, keskin, parlak oyun oynama ve video görüntüleme için ışığı ayarlar ya da ofis işi için metinleri net ve okunabilir gösterir. Monitörünüzün güç tüketimini düşürerek enerji maliyetlerinizi düşürür ve monitörünüzün ömrünü uzatırsınız. [. . . ] )LQG:LQGRZV 3HQFHUH\H%XO ²%D]× GXUXPODUGDNXOODQ×F×D\Q×E|OPHELUGHQID]OD SHQFHUHJ|QGHUHELOPHNWHGLU)LQG:LQGRZ 3HQFHUHEXO WPDo×NSHQFHUHOHULJ|VWHUHFHN YHVHoLOHQSHQFHUH\L|QHJHWLUHFHNWLU ' HVNWRS3DUWLWLRQ 0DVDVW %|OP ²0DVDVW%|OPRV×UDGDVHoLOL RODQE|OPJ|VWHULUYHNXOODQ×F×QDŕDĚ×Do×O×U PHQGHJ|VWHULOHQE|OPOHUGHQKHUKDQJL ELULQHoDEXFDNJHoPHVLQLVDĚODU 25 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 6RO7×NODPD0HQV 'HVNWRS3DUWLWLRQ 0DVDVW%|OP VLPJHVL VUNOH\LSE×UDNPD\×JHUHNWLUPHGHQHWNLQSHQFHUH\L oDEXFDNKHUKDQJLELUE|OPHJ|QGHUPHQL]LVDĚODU )DUHQLQE×UDN×OPDV×SHQFHUH\LYXUJXODQDQE|OPH J|QGHULU *|UHY7HSVLVL6DĚ7×NODPD %XJ|UHYWHSVLVLGHEDŕO×NoXEXĚXQGDGHVWHNOHQHQ |]HOOLNOHULQELUoRĚXQXGDLoHULU ELUSHQFHUH\L RWRPDWLNRODUDNKHUKDQJLELUE|OPHJ|QGHUPH KDULo ‡ ) LQG:LQGRZV 3HQFHUH\H%XO ²%D]× GXUXPODUGDNXOODQ×F×D\Q×E|OPHELUGHQID]OD SHQFHUHJ|QGHUHELOPHNWHGLU)LQG:LQGRZ 3HQFHUHEXO WPDo×NSHQFHUHOHULJ|VWHUHFHN YHVHoLOHQSHQFHUH\L|QHJHWLUHFHNWLU ‡ ' HVNWRS3DUWLWLRQ 0DVDVW %|OP ²0DVDVW%|OPRV×UDGDVHoLOL RODQE|OPJ|VWHULUYHNXOODQ×F×QDŕDĚ×Do×O×U PHQGHJ|VWHULOHQE|OPOHUGHQKHUKDQJL ELULQHoDEXFDNJHoPHVLQLVDĚODU ‡ , GHQWLI\3DUWLWLRQ %|OP7DQ×POD ² 0DVDVWQGHJHoHUOLE|OPHLoLQG×ŕ×]JDUD\× J|VWHULU ‡ $ OLJQ2Q$OLJQ2II +L]DODPD$o×N+L]DODPD . DSDO× ²6UNOHPHYHE×UDNPDRWRPDWLN KL]DODPD|]HOOLĚLQLHWNLQOHŕWLULUNDSDW×U 26 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 6PDUW'HVNWRS%|OP7DQ×PODU× īVLP )XOO'HVNWRS 7DP0DVDVW $o×NODPD 7PD\DUODU×PDVDVWQQKHSVLQHX\JXODU *|UQW 9HUWLFDO 'LNH\ (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×WDPHŕLW ER\XWOXGLNH\DODQDD\×U×U LoLQGLNH\\DS×ODQG×UPD\×NRUX\XQ <DWD\ (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×WDPHŕLW ER\XWOX\DWD\DODQDD\DU×U LoLQ\DWD\\DS×ODQG×UPD\×NRUX\XQ 9HUWLFDO7ULSOH 'LNH\hoO (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×HŕLWER\XWOX oGLNH\DODQDD\DU×U %|OP\DWD\VW%|OP\DWD\RUWD%|OP\DWD\DOW LoLQ %|OP\DWD\VW%|OP\DWD\RUWD%|OP\DWD\ DOWLoLQ 9HUWLFDO6SOLW/HIW 'LNH\ (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×LNLGLNH\ %|OPH6RO E|OPH\HD\×U×UVROWDUDIWHNE|OPHLNHQVDĚWDUDILNLHŕLW ER\XWOXDODQDE|OQU %|OPVWWH%|OPYHDOWWDLoLQ%|OPDOWWD %|OPYHVWWH (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×LNLGLNH\ E|OPH\HD\×U×UVDĚWDUDIWHNE|OPHLNHQVROWDUDILNLHŕLW ER\XWOXDODQDE|OQU %|OPYHVWWH%|OPHDOWWD %|OPVWWH%|OPYHDOWWD 9HUWLFDO6SOLW5LJKW 'LNH\%|OPH6DĚ 27 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL īVLP +RUL]RQWDO6SOLW7RS <DWD\%|OPHhVW $o×NODPD (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×LNLHŕLW\DWD\ E|OPH\HD\×U×UVWWDUDIWHNE|OPHLNHQDOWWDUDILNLHŕLW ER\XWOXDODQDE|OQU *|UQW %|OPVDĚWDUDIWDYH'LNH\%|OPYHVROWDUDIWD 'LNH\ %|OPVROWDUDIWDYH'LNH\%|OPYHVDĚWDUDIWD 'LNH\ +RUL]RQWDO6SOLW%RWWRP (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×LNLHŕLW\DWD\ E|OPH\HD\×U×UDOWWDUDIWHNE|OPHLNHQVWWDUDILNLHŕLW <DWD\%|OPH$OW ER\XWOXDODQDE|OQU %|OPYHVDĚWDUDIWDYH'LNH\%|OPVROWDUDIWD 'LNH\ %|OPYHVROWDUDIWDYH'LNH\%|OPVDĚWDUDIWD 'LNH\ (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×HŕLWER\XWOX G|UWDODQDD\DU×U (YHQ6SOLW (ŕLW%|OPH 28 7HNQLNg]HOOLNOHU 7HNQLNg]HOOLNOHU 5HVLP(NUDQ 0RQLW|USDQHOLWU $UND$\G×QODWPD 3DQHOER\XWX (QER\RUDQ× 3LNVHO1RNWDV× 3DUODNO×N 6PDUW&RQWUDVW . RQWUDVWRUDQ× WLSLN <DQ×WVUHVL WLSLN 2SWLPXPo|]QUON *|UQWOHPHDo×V× 5HVLP*HOLŕWLUPH (NUDQUHQNOHUL 'LNH\\HQLOHPHK×]× <DWD\)UHNDQV V5*% %DĚODQDELOLUOLN 6LQ\DOJLULŕL 6/6/$6/& 6LQ\DOJLULŕL 6/< *LULŕVLQ\DOL 6HV*LULŕLd×N×ŕ× 6/$ *YHQLOLUOLN 'DKLOLKRSDUO|UOHU 6/$ . XOODQ×F×. ROD\O×Ě× 6/6/&6/< . XOODQ×F×. ROD\O×Ě× 6/$ 26''LOOHUL 'LĚHUNROD\O×NODU 7DNYHdDO×ŕW×U8\XPOX 6HKSD (ĚLP '|QHU 6/&6/< <NVHNOLN$\DU× 6/&6/< 7)7/&' /(' : FP [PP FGPô  PV [#+] ƒ + ƒ 9 #&5! 6PDUW, PDJH 0 +]+] N+]N+] (9(7 '9, ' 'LMLWDO 9*$ $QDORJ '9, ' 'LMLWDO 9*$ $QDORJ 'LVSOD\SRUW $\U×6HQN<HŕLOh]HULQGH6HQN 3&VHVJLULŕLNXODNO×No×N×ŕ× :[ īQJLOL]FH)UDQV×]FD$OPDQFDīWDO\DQFD5XVoDīVSDQ\ROFD %DVLWOHŕWLULOPLŕdLQFH3RUWHNL]FH 9(6$PRQWDM× [PP . HQVLQJWRQNLOLGL ''&&, V5*%:LQGRZV9LVWD;30DF26;/LQX[  PP 29 7HNQLNg]HOOLNOHU *o 6/$ $o×NPRG $o×NPRG (&2PRGX WLSLN (QHUML7NHWLPL (QHUJ\6WDUWHVW\|QWHPL 1RUPDOdDO×ŕPD WLSLN 8\NX WLSLN . DSDO× , V×'DĚ×WPD 1RUPDOdDO×ŕPD 8\NX WLSLN . DSDO× *o 6/ $o×NPRG $o×NPRG (&2PRGX WLSLN (QHUML7NHWLPL (QHUJ\6WDUWHVW\|QWHPL : WLSLN : PDNV 12W 9$&9$& 9$&9$& +]+] +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× 9ROWDM× : : : : : : 9$&9$& 9$&9$& +]+] +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× 9ROWDM× %78 %78 %78 %78 %78 %78 : WLSLN 12W 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× : : : 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× %78 %78 %78 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× : : : 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× %78 %78 %78 1RUPDOdDO×ŕPD WLSLN 8\NX WLSLN . DSDO× , V×'DĚ×WPD 1RUPDOdDO×ŕPD 8\NX WLSLN . DSDO× 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× : : : 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× %78 %78 %78 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× : : : 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× %78 %78 %78 30 7HNQLNg]HOOLNOHU *o 6/& $o×NPRG $o×NPRG (&2PRGX WLSLN (QHUML7NHWLPL (QHUJ\6WDUWHVW\|QWHPL 1RUPDOdDO×ŕPD WLSLN 8\NX WLSLN . DSDO× , V×'DĚ×WPD 1RUPDOdDO×ŕPD 8\NX WLSLN . DSDO× *o 6/< $o×NPRG $o×NPRG (&2PRGX WLSLN (QHUML7NHWLPL (QHUJ\6WDUWHVW\|QWHPL : WLSLN 12W 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× : : : 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× %78 %78 %78 : WLSLN 12W 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× : : : 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× %78 %78 %78 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× : : : 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× %78 %78 %78 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× : : : 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× %78 %78 %78 1RUPDOdDO×ŕPD WLSLN 8\NX WLSLN . DSDO× , V×'DĚ×WPD 1RUPDOdDO×ŕPD 8\NX WLSLN . DSDO× 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× : : : 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× %78 %78 %78 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× : : : 9$&9$& +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× %78 %78 %78 31 7HNQLNg]HOOLNOHU *o/('J|VWHUJHVL *o%HVOHPHVL (EDW 6HKSDEXOXQDQUQ *[<[' 6HKSDEXOXQPD\DQUQ *[<[' . XWXHEDW× *[<[' $Ě×UO×N 6HKSDEXOXQDQUQ 6HKSDEXOXQPD\DQUQ $PEDODMOׁUQ dDO×ŕPD'XUXPX 6×FDNO×NDUDO×Ě× %DĚ×OQHP 5DN×P 07%) dHYUH 52+6 (3($7 (QHUJ\6WDU $PEDODM g]HO0DGGHOHU 8\XPYHVWDQGDUWODU ']HQOH\LFL2QD\ODU . DELQ 5HQN . DSODPD $o×NPRG%H\D] %HNOHPHGH8\NXPRGX%H\D] \DQ×SV|Q\RU 'DKLOL9$&+] [[PP 6/6/$ [[PP 6/&6/< [[PP 6/6/$ [[PP 6/&6/< [[PP 6/6/$ [[PP 6/&6/< NJ 6/6/$ NJ 6/&6/< NJ 6/6/$ NJ 6/&6/< NJ 6/6/$ NJ 6/&6/< 6DNODPDƒ&ƒ& dDO×ŕW×UPDƒ&ƒ& LOHDUDV× dDO×ŕPDG×ŕ×IW P dDO×ŕW×UPDIW P VDDW (9(7 $OW×Q ZZZHSHDWQHW 5. 0 JHULG|QŕPO 39&%)5VHUEHVWJ|YGH %60, &(LŕDUHWL)&&6×Q×I%*2676(0. 27&2&HUWLÀHG8/ F8/, 62789*6789(UJR 6L\DK*Pŕ 'RNX 1RW (3($7*ROG\DGD6LOYHU\DOQ×]FD3KLOLSV LQUQND\GHWWLĚL\HUOHUGHJHoHUOLGLU/WIHQONHQL]GHNLND\×W GXUXPXLoLQZZZHSHDWQHWDGUHVLQL]L\DUHWHGLQ %XYHULOHU|QFHGHQKDEHUYHULOPHGHQGHĚLŕWLULOHELOLU. LWDSo×Ě×QVRQVUPQNDUŕ×GDQ\NOHPHNLoLQ ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWDGUHVLQHJLGLQ 32 7HNQLNg]HOOLNOHU d|]QUONYHgQ$\DU0RGODU× $]DPLd|]QUON 6/6/$6/&6/<LoLQ [#+]GHĚHULQGH DQDORJJLULŕ [#+]GHĚHULQGH GLMLWDOJLULŕ gQHULOHQd|]QUON 6/6/$6/&6/<LoLQ [#+]GHĚHULQGH GLMLWDOJLULŕ <IUHN N+]          d|]QUON [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 'IUHN +]          1RW (NUDQ×Q×]×Q[#+]DV×Oo|]QUONWH HQL\LoDO×ŕW×Ě×Q×KDW×UODW×U×] (QL\LJ|UQWNDOLWHVLLoLQOWIHQEXo|]QUON |QHULVLQLX\JXOD\×Q 33 *o<|QHWLPL *o<|QHWLPL 2WRPDWLN*o7DVDUUXIX (ĚHU9(6$'30X\XPOXHNUDQNDUW×Q×]YDUVD YH\D3& QL]H\D]×O×PNXUXOPXŕVDPRQLW|U NXOODQ×OPDG×Ě×QGDJoWNHWLPLQLRWRPDWLNRODUDN GŕUHELOLU(ĚHUNODY\HGHQIDUHGHQYH\DGLĚHUJLULŕ \DSDELOHFHĚLQL]ELUD\J×WWDQJLULŕ\DSW×Ě×Q×]DOJ×ODQ×UVD PRQLW|URWRPDWLNRODUDN X\DQ×U $ŕDĚ×GDNL WDEORJoWNHWLPLQLYHEXRWRPDWLNJoWDVDUUXI |]HOOLĚLQLQVLQ\DOOHQPHVLQLJ|VWHUPHNWHGLU *o7NHWLPL7DQ×P× 6/6/$ 9(6$ 0RGX (WNLQ 8\NX WLSLN . DSDWPD 9LGHR $d, . . $3$/, <VHQN (YHW +D\×U 'VHQN . XOODQ×ODQ*o /('UHQJL (YHW +D\×U : WLSLN : %H\D] %H\D] <DQ×S V|Q\RU . $3$/, 1RW %XYHULOHU|QFHGHQKDEHUYHULOPHGHQGHĚLŕWLULOHELOLU . $3$/,  : *o7NHWLPL7DQ×P× 6/& 9(6$ 0RGX (WNLQ 8\NX WLSLN . DSDWPD 9LGHR $d, . . $3$/, <VHQN (YHW +D\×U 'VHQN . XOODQ×ODQ*o /('UHQJL (YHW +D\×U : WLSLN : %H\D] %H\D] <DQ×S V|Q\RU . $3$/, . $3$/,  : *o7NHWLPL7DQ×P× 6/< 9(6$ 0RGX (WNLQ 8\NX WLSLN . DSDWPD 9LGHR $d, . . $3$/, <VHQN (YHW +D\×U 'VHQN . XOODQ×ODQ*o /('UHQJL (YHW +D\×U : WLSLN : %H\D] %H\D] <DQ×S V|Q\RU . $3$/, . $3$/,  : $ŕDĚ×GDNLD\DUEXPRQLW|UGHNLJoWNHWLPLQL |OoPHNLoLQNXOODQ×O×U 'RĚDOo|]QUON[ . RQWUDVW 3DUODNO×NQLWV 5HQNV×FDNO×Ě×7DPEH\D]PRGHOLOHN 34 <|QHWPHQOLN%LOJLOHUL <|QHWPHQOLN%LOJLOHUL /HDGIUHH3URGXFW /HDGIUHHGLVSOD\SURPRWHV HQYLURQPHQWDOO\VRXQGUHFRYHU\DQG GLVSRVDORIZDVWHIURPHOHFWULFDODQG HOHFWURQLFHTXLSPHQW7R[LFVXEVWDQFHV OLNH/HDGKDVEHHQHOLPLQDWHGDQGFRPSOLDQFHZLWK (XURSHDQFRPPXQLW\·VVWULQJHQW5R+VGLUHFWLYH PDQGDWLQJUHVWULFWLRQVRQKD]DUGRXVVXEVWDQFHV LQHOHFWULFDODQGHOHFWURQLFHTXLSPHQWKDYHEHHQ DGKHUHGWRLQRUGHUWRPDNH3KLOLSVPRQLWRUVVDIH WRXVHWKURXJKRXWLWVOLIHF\FOH &RQJUDWXODWLRQV <RXUGLVSOD\LVGHVLJQHGIRUERWK\RXDQGWKH SODQHW 7KHGLVSOD\\RXKDYHMXVWSXUFKDVHG FDUULHVWKH7&2&HUWLÀHGODEHO 7KLVHQVXUHVWKDW\RXUGLVSOD\ LVGHVLJQHGPDQXIDFWXUHGDQG WHVWHGDFFRUGLQJWRVRPHRIWKHVWULFWHVWTXDOLW\ DQGHQYLURQPHQWDOUHTXLUHPHQWVLQWKHZRUOG 7KLVPDNHVIRUDKLJKSHUIRUPDQFHSURGXFW GHVLJQHGZLWKWKHXVHULQIRFXVWKDWDOVRPLQLPL]HV WKHLPSDFWRQWKHFOLPDWHDQGRXUQDWXUDO HQYLURQPHQW 7&2&HUWLÀHGLVDWKLUGSDUW\YHULÀHGSURJUDP ZKHUHHYHU\SURGXFWPRGHOLVWHVWHGE\DQ DFFUHGLWHGLPSDUWLDOWHVWODERUDWRU\7&2&HUWLÀHG UHSUHVHQWVRQHRIWKHWRXJKHVWFHUWLÀFDWLRQVIRU GLVSOD\VZRUOGZLGH 6RPHRIWKH8VDELOLW\IHDWXUHVRIWKH7&2 &HUWLÀHGIRUGLVSOD\V ‡ 9 LVXDOHUJRQRPLFVIRUJRRGLPDJHTXDOLW\LV WHVWHGWRHQVXUHWRSSHUIRUPDQFHDQGUHGXFH VLJKWDQGVWUDLQSUREOHPV, PSRUWDQWSDUDPHWHUV DUHOXPLQDQFHFRQWUDVWUHVROXWLRQEODFNOHYHO JDPPDFXUYHFRORXUDQGOXPLQDQFHXQLIRUPLW\ DQGFRORXUUHQGHULQJ ‡ 3URGXFWVDUHWHVWHGDFFRUGLQJWRULJRURXVVDIHW\ VWDQGDUGVDWLPSDUWLDOODERUDWRULHV ‡ ( OHFWULFDQGPDJQHWLFÀHOGVHPLVVLRQVDVORZDV QRUPDOKRXVHKROGEDFNJURXQGOHYHOV ‡ /RZDFRXVWLFQRLVHHPLVVLRQV ZKHQDSSOLFDEOH 6RPHRIWKH(QYLURQPHQWDOIHDWXUHVRIWKH7&2 &HUWLÀHGIRUGLVSOD\V ‡ 7 KHEUDQGRZQHUGHPRQVWUDWHVFRUSRUDWH VRFLDOUHVSRQVLELOLW\DQGKDVDFHUWLÀHG HQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQWV\VWHP (0$6RU , 62 ‡ 9HU\ORZHQHUJ\FRQVXPSWLRQERWKLQRQDQG VWDQGE\PRGHPLQLPL]HFOLPDWHLPSDFW ‡ 5HVWULFWLRQVRQFKORULQDWHGDQGEURPLQDWHG ÁDPHUHWDUGDQWVSODVWLFL]HUVSODVWLFVDQGKHDY\ PHWDOVVXFKDVFDGPLXPPHUFXU\DQGOHDG 5R+6FRPSOLDQFH ‡ %RWKSURGXFWDQGSURGXFWSDFNDJLQJLVSUHSDUHG IRUUHF\FOLQJ ‡ 7KHEUDQGRZQHURIIHUVWDNHEDFNRSWLRQV 7KHUHTXLUHPHQWVFDQEHGRZQORDGHGIURPRXU ZHEVLWH7KHUHTXLUHPHQWVLQFOXGHGLQWKLVODEHO KDYHEHHQGHYHORSHGE\7&2'HYHORSPHQWLQ FRRSHUDWLRQZLWKVFLHQWLVWVH[SHUWVXVHUVDVZHOO DVPDQXIDFWXUHUVDOORYHUWKHZRUOG6LQFHWKHHQG RIWKHV7&2KDVEHHQLQYROYHGLQLQÁXHQFLQJ WKHGHYHORSPHQWRI, 7HTXLSPHQWLQDPRUHXVHU IULHQGO\GLUHFWLRQ2XUODEHOLQJV\VWHPVWDUWHGZLWK GLVSOD\VLQDQGLVQRZUHTXHVWHGE\XVHUV DQG, 7PDQXIDFWXUHUVDOORYHUWKHZRUOG$ERXW RIDOOGLVSOD\VZRUOGZLGHDUH7&2FHUWLÀHG )RUPRUHLQIRUPDWLRQSOHDVHYLVLW ZZZWFRGHYHORSPHQWFRP )RUGLVSOD\VZLWKJORVV\EH]HOVWKHXVHUVKRXOG FRQVLGHUWKHSODFHPHQWRIWKHGLVSOD\DVWKHEH]HO PD\FDXVHGLVWXUELQJUHÁHFWLRQVIURPVXUURXQGLQJ OLJKWDQGEULJKWVXUIDFHV 35 <|QHWPHQOLN%LOJLOHUL (3($7 ZZZHSHDWQHW 7KH(3($7 (OHFWURQLF3URGXFW (QYLURQPHQWDO$VVHVVPHQW7RRO SURJUDPHYDOXDWHVFRPSXWHU GHVNWRSVODSWRSVDQGPRQLWRUV EDVHGRQHQYLURQPHQWDOFULWHULDGHYHORSHG WKURXJKDQH[WHQVLYHVWDNHKROGHUFRQVHQVXV SURFHVVVXSSRUWHGE\86(3$ (3($7V\VWHPKHOSVSXUFKDVHUVLQWKHSXEOLF DQGSULYDWHVHFWRUVHYDOXDWHFRPSDUHDQGVHOHFW GHVNWRSFRPSXWHUVQRWHERRNVDQGPRQLWRUV EDVHGRQWKHLUHQYLURQPHQWDODWWULEXWHV(3($7 DOVRSURYLGHVDFOHDUDQGFRQVLVWHQWVHWRI SHUIRUPDQFHFULWHULDIRUWKHGHVLJQRISURGXFWV DQGSURYLGHVDQRSSRUWXQLW\IRUPDQXIDFWXUHUVWR VHFXUHPDUNHWUHFRJQLWLRQIRUHIIRUWVWRUHGXFH WKHHQYLURQPHQWDOLPSDFWRILWVSURGXFWV %HQHÀWVRI(3($7 5HGXFHXVHRISULPDU\PDWHULDOV 5HGXFHXVHRIWR[LFPDWHULDOV $YRLGWKHGLVSRVDORIKD]DUGRXVZDVWH(3($7·6 UHTXLUHPHQWWKDWDOOUHJLVWHUHGSURGXFWVPHHW (1(5*<67$5·VHQHUJ\HIÀFLHQF\VSHFLÀFDWLRQV PHDQVWKDWWKHVHSURGXFWVZLOOFRQVXPHOHVV HQHUJ\WKURXJKRXWWKHLUOLIH &('HFODUDWLRQRI&RQIRUPLW\ 7KLVSURGXFWLVLQFRQIRUPLW\ZLWKWKHIROORZLQJ VWDQGDUGV ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ (1 6DIHW\UHTXLUHPHQWRI , QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\(TXLSPHQW (1 5DGLR'LVWXUEDQFH UHTXLUHPHQWRI, QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\ (TXLSPHQW (1$$ , PPXQLW\ UHTXLUHPHQWRI, QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\ (TXLSPHQW (1 /LPLWVIRU+DUPRQLF &XUUHQW(PLVVLRQ (1$$ /LPLWDWLRQRI9ROWDJH)OXFWXDWLRQDQG)OLFNHU IROORZLQJSURYLVLRQVRIGLUHFWLYHVDSSOLFDEOH (& /RZ9ROWDJH'LUHFWLYH (& (0&'LUHFWLYH ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ (& (X3'LUHFWLYH(&1R PSOHPHQWLQJ'LUHFWLYHIRU6WDQGE\DQG2II PRGHSRZHUFRQVXPSWLRQ DQGLVSURGXFHG E\DPDQXIDFWXULQJRUJDQL]DWLRQRQ, 62 OHYHO 7KHSURGXFWDOVRFRPSO\ZLWKWKHIROORZLQJ VWDQGDUGV , 62 (UJRQRPLFUHTXLUHPHQW $QDO\VLVDQGFRPSOLDQFHWHVWPHWKRGVIRU HOHFWURQLFYLVXDOGLVSOD\V *6(. *6PDUNUHTXLUHPHQW SU(1 /RZ)UHTXHQF\(OHFWULFDQG 0DJQHWLFÀHOGVIRU9LVXDO'LVSOD\ 035, , 035/RZ)UHTXHQF\ (OHFWULFDQG0DJQHWLFÀHOGV 7&2FHUWLÀHG 5HTXLUHPHQWIRU(QYLURQPHQW /DEHOLQJRI(UJRQRPLFV(QHUJ\(FRORJ\DQG (PLVVLRQ7&26ZHGLVK&RQIHGHUDWLRQRI 3URIHVVLRQDO(PSOR\HHV IRU7&2YHUVLRQV (QHUJ\6WDU'HFODUDWLRQ ZZZHQHUJ\VWDUJRY $VDQ(1(5*<67$5®3DUWQHUZH KDYHGHWHUPLQHGWKDWWKLVSURGXFW PHHWVWKH(1(5*<67$5®JXLGHOLQHV IRUHQHUJ\HIÀFLHQF\ 1RWH :HUHFRPPHQG\RXVZLWFKRIIWKHPRQLWRUZKHQ LWLVQRWLQXVHIRUDORQJWLPH 36 <|QHWPHQOLN%LOJLOHUL )HGHUDO &RPPXQLFDWLRQV &RPPLVVLRQ )&& 1RWLFH 86 2QO\ 7KLVHTXLSPHQWKDVEHHQWHVWHGDQGIRXQG WRFRPSO\ZLWKWKHOLPLWVIRUD&ODVV%GLJLWDO GHYLFHSXUVXDQWWR3DUWRIWKH)&& 5XOHV7KHVHOLPLWVDUHGHVLJQHGWRSURYLGH UHDVRQDEOHSURWHFWLRQDJDLQVWKDUPIXO LQWHUIHUHQFHLQDUHVLGHQWLDOLQVWDOODWLRQ7KLV HTXLSPHQWJHQHUDWHVXVHVDQGFDQUDGLDWH UDGLRIUHTXHQF\HQHUJ\DQGLIQRWLQVWDOOHG DQGXVHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKHLQVWUXFWLRQV PD\FDXVHKDUPIXOLQWHUIHUHQFHWRUDGLR FRPPXQLFDWLRQV+RZHYHUWKHUHLVQR JXDUDQWHHWKDWLQWHUIHUHQFHZLOOQRWRFFXU LQDSDUWLFXODULQVWDOODWLRQ, IWKLVHTXLSPHQW GRHVFDXVHKDUPIXOLQWHUIHUHQFHWRUDGLRRU WHOHYLVLRQUHFHSWLRQZKLFKFDQEHGHWHUPLQHG E\WXUQLQJWKHHTXLSPHQWRIIDQGRQWKH XVHULVHQFRXUDJHGWRWU\WRFRUUHFWWKH LQWHUIHUHQFHE\RQHRUPRUHRIWKHIROORZLQJ PHDVXUHV 5HRULHQWRUUHORFDWHWKHUHFHLYLQJDQWHQQD , QFUHDVHWKHVHSDUDWLRQEHWZHHQWKH HTXLSPHQWDQGUHFHLYHU &RQQHFWWKHHTXLSPHQWLQWRDQRXWOHWRQ DFLUFXLWGLIIHUHQWIURPWKDWWRZKLFKWKH UHFHLYHULVFRQQHFWHG &RQVXOWWKHGHDOHURUDQH[SHULHQFHGUDGLR 79WHFKQLFLDQIRUKHOS &KDQJHVRUPRGLÀFDWLRQVQRWH[SUHVVO\ DSSURYHGE\WKHSDUW\UHVSRQVLEOHIRU FRPSOLDQFHFRXOGYRLGWKHXVHU VDXWKRULW\WR RSHUDWHWKHHTXLSPHQW 8VHRQO\5)VKLHOGHGFDEOHWKDWZDVVXSSOLHGZLWK WKHPRQLWRUZKHQFRQQHFWLQJWKLVPRQLWRUWRD FRPSXWHUGHYLFH 7RSUHYHQWGDPDJHZKLFKPD\UHVXOWLQÀUHRU VKRFNKD]DUGGRQRWH[SRVHWKLVDSSOLDQFHWRUDLQ RUH[FHVVLYHPRLVWXUH 7+, 6&/$66%', *, 7$/$33$5$7860((76 $//5(48, 5(0(1762)7+(&$1$', $1 , 17(5)(5(1&(&$86, 1*(48, 30(17 5(*8/$7, 216 )&& 'HFODUDWLRQ RI &RQIRUPLW\ 'HFODUDWLRQRI&RQIRUPLW\IRU3URGXFWV0DUNHG ZLWK)&&/RJR 8QLWHG6WDWHV2QO\ ‡ ‡ ‡ 7KLVGHYLFHFRPSOLHVZLWK3DUWRIWKH)&& 5XOHV2SHUDWLRQLVVXEMHFWWRWKHIROORZLQJWZR FRQGLWLRQV WKLVGHYLFHPD\QRWFDXVHKDUPIXO LQWHUIHUHQFHDQG WKLVGHYLFHPXVWDFFHSWDQ\ LQWHUIHUHQFHUHFHLYHGLQFOXGLQJLQWHUIHUHQFHWKDW PD\FDXVHXQGHVLUHGRSHUDWLRQ ‡ 37 <|QHWPHQOLN%LOJLOHUL &RPPLVVLRQ)HGHUDOHGHOD&RPPXQLFDWLRQ )&&'HFODUDWLRQ &HWpTXLSHPHQWDpWpWHVWpHWGpFODUp FRQIRUPHDX[OLPLWHVGHVDSSDUHLOVQXPpULTXHV GHFODVV%DX[WHUPHVGHO DUWLFOH'HV UqJOHVGHOD)&&&HVOLPLWHVVRQWFRQoXHV GHIDoRQjIRXULUXQHSURWHFWLRQUDLVRQQDEOH FRQWUHOHVLQWHUIpUHQFHVQXLVLEOHVGDQVOHFDGUH G XQHLQVWDOODWLRQUpVLGHQWLHOOH &(7DSSDUHLOSURGXLWXWLOLVHHWSHXWpPHWWUH GHVK\SHUIUpTXHQFHVTXLVLO DSSDUHLOQ HVWSDV LQVWDOOpHWXWLOLVpVHORQOHVFRQVLJQHVGRQQpHV SHXYHQWFDXVHUGHVLQWHUIpUHQFHVQXLVLEOHVDX[ FRPPXQLFDWLRQVUDGLR &HSHQGDQWULHQQHSHXWJDUDQWLUO DEVHQFH G LQWHUIpUHQFHVGDQVOHFDGUHG XQHLQVWDOODWLRQ SDUWLFXOLqUH6LFHWDSSDUHLOHVWODFDXVH G LQWHUIpUHQFHVQXLVLEOHVSRXUODUpFHSWLRQGHV VLJQDX[GHUDGLRRXGHWpOpYLVLRQFHTXLSHXW rWUHGpFHOpHQIHUPDQWO pTXLSHPHQWSXLVHQ OHUHPHWWDQWHQIRQFWLRQO XWLOLVDWHXUSRXUUDLW HVVD\HUGHFRUULJHUODVLWXDWLRQHQSUHQDQWOHV PHVXUHVVXLYDQWHV 5pRULHQWHURXGpSODFHUO DQWHQQHGHUpFHSWLRQ $XJPHQWHUODGLVWDQFHHQWUHO pTXLSHPHQWHW OHUpFHSWHXU %UDQFKHUO pTXLSHPHQWVXUXQDXWUHFLUFXLWTXH FHOXLXWLOLVpSDUOHUpFHSWHXU 'HPDQGHUO DLGHGXPDUFKDQGRXG XQ WHFKQLFLHQFKHYURQQpHQUDGLRWpOpYLVLRQ 7RXWHVPRGLÀFDWLRQVQ D\DQWSDVUHoX O DSSUREDWLRQGHVVHUYLFHVFRPSpWHQWV HQPDWLqUHGHFRQIRUPLWpHVWVXVFHSWLEOH G LQWHUGLUHjO XWLOLVDWHXUO XVDJHGXSUpVHQW pTXLSHPHQW 1 XWLOLVHUTXHGHVFkEOHV5)DUPpVSRXU OHVFRQQHFWLRQVDYHFGHVRUGLQDWHXUVRX SpULSKpULTXHV &(7$33$5(, /180(5, 48('(/$&/$66( %5(63(&7(7287(6/(6(;, *(1&(6'8 5(*/(0(17685/(0$7(5, (/%528, //(85 '8&$1$'$ (1&RPSOLDQFH &]HFK5HSXEOLF2QO\  ‡ ‡ ‡ ‡ 38 <|QHWPHQOLN%LOJLOHUL 3ROLVK&HQWHUIRU7HVWLQJDQG&HUWLÀFDWLRQ 1RWLFH 7KHHTXLSPHQWVKRXOGGUDZSRZHUIURPDVRFNHW ZLWKDQDWWDFKHGSURWHFWLRQFLUFXLW DWKUHH SURQJVRFNHW $OOHTXLSPHQWWKDWZRUNVWRJHWKHU FRPSXWHUPRQLWRUSULQWHUDQGVRRQ VKRXOG KDYHWKHVDPHSRZHUVXSSO\VRXUFH 7KHSKDVLQJFRQGXFWRURIWKHURRP VHOHFWULFDO LQVWDOODWLRQVKRXOGKDYHDUHVHUYHVKRUWFLUFXLW SURWHFWLRQGHYLFHLQWKHIRUPRIDIXVHZLWKD QRPLQDOYDOXHQRODUJHUWKDQDPSHUHV $ 7RFRPSOHWHO\VZLWFKRIIWKHHTXLSPHQWWKH SRZHUVXSSO\FDEOHPXVWEHUHPRYHGIURPWKH SRZHUVXSSO\VRFNHWZKLFKVKRXOGEHORFDWHG QHDUWKHHTXLSPHQWDQGHDVLO\DFFHVVLEOH $SURWHFWLRQPDUN%FRQÀUPVWKDWWKH HTXLSPHQWLVLQFRPSOLDQFHZLWKWKHSURWHFWLRQ XVDJHUHTXLUHPHQWVRIVWDQGDUGV317 DQG31( 1RUWK(XURSH 1RUGLF&RXQWULHV , QIRUPDWLRQ 3ODFHULQJ9HQWLODWLRQ 9$51, 1* )g56b. 5$', *20$77+898'%5<7$5( 2&+877$*b5/b7c7. 20/, *$1b5'8 67b//(5', 18758671, 1*3c3/$76 3ODFHULQJ9HQWLODWLRQ $'9$56(/ 6‘5*9('3/$&(5, 1*(1)25$7 1(7/('1, 1*(1667, . 2*67, . . 217$. 7(5 1(077, /*1*(/, *( 3DLNND, OPDQNLHUWR 9$52, 786 6, -2, 7$/$, 7(6, 7(1(77b9(5. . 2-2+72 92, '$$17$59, 77$(66$+(/3267, , 55277$$3, 6725$6, $67$ 3ODVVHULQJ9HQWLODVMRQ $'9$56(/ 1c5'(77(8767<5(73/$66(5(60c '83$66(3c$7. 217$. 7(1()25 67‘07, /)‘56(/(5/(77(c1c %60, 1RWLFH 7DLZDQ2QO\ 39 <|QHWPHQOLN%LOJLOHUL (UJRQRPLH +LQZHLV QXU 'HXWVFKODQG 'HUYRQXQVJHOLHIHUWH)DUEPRQLWRUHQWVSULFKWGHQ LQGHU9HURUGQXQJEHUGHQ6FKXW]YRU6FKlGHQ GXUFK5|QWJHQVWUDKOHQIHVWJHOHJWHQ9RUVFKULIWHQ $XIGHU5FNZDQGGHV*HUlWHVEHÀQGHWVLFK HLQ$XINOHEHUGHUDXIGLH8QEHGHQNOLFKNHLWGHU , QEHWULHEQDKPHKLQZHLVWGDGLH9RUVFKULIWHQEHU GLH%DXDUWYRQ6W|UVWUDKOHUQQDFK$QODJH, , , ʔ $EVGHU5|QWJHQYHURUGQXQJHUIOOWVLQG 'DPLW, KU0RQLWRULPPHUGHQLQGHU=XODVVXQJ JHIRUGHUWHQ:HUWHQHQWVSULFKWLVWGDUDXI]X DFKWHQGD‰ 1. EHL(UVDW]GHU%LOGU|KUHQXUHLQHEDXDUWJOHLFKH HLQJHEDXWZLUG $XVHUJRQRPLVFKHQ*UQGHQZLUGHPSIRKOHQ GLH*UXQGIDUEHQ%ODXXQG5RWQLFKWDXIGXQNOHP 8QWHUJUXQG]XYHUZHQGHQ VFKOHFKWH/HVEDUNHLW XQGHUK|KWH$XJHQEHODVWXQJEHL]XJHULQJHP =HLFKHQNRQWUDVWZlUHQGLH)ROJH 'HUDUEHLWVSODW]EH]RJHQH6FKDOOGUXFNSHJHOQDFK ', 1EHWUlJWG% $ RGHUZHQLJHU $&+781*%(, 0$8)67(//(1 ', (6(6*(5b7(6'$5$8) $&+7(1'$‰1(7=67(&. (581' 1(7=. $%(/$16&+/8‰/(, &+7 =8*b1*/, &+6, 1' &KLQD 5R+6 7KH3HRSOH V5HSXEOLFRI&KLQDUHOHDVHGD UHJXODWLRQFDOOHG0DQDJHPHQW0HWKRGVIRU &RQWUROOLQJ3ROOXWLRQE\(OHFWURQLF, QIRUPDWLRQ 3URGXFWVRUFRPPRQO\UHIHUUHGWRDV&KLQD 5R+6$OOSURGXFWVDUHSURGXFHGDQGVROGIRU &KLQDPDUNHWKDYHWRPHHW&KLQD5R+6UHTXHVW ⦃ֱՓ⫼ᳳ䰤 ℸᷛ䆚ᣛᳳ䰤˄कᑈ˅ˈ⬉ᄤֵᙃѻકЁ৿ ᳝ⱘ᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪‫ܗ‬㋴೼ℷᐌՓ⫼ⱘᴵӊ ϟϡӮথ⫳໪⊘៪さবˈ⬉ᄤֵᙃѻક⫼᠋ Փ⫼䆹⬉ᄤֵᙃѻકϡӮᇍ⦃๗䗴៤Ϲ䞡∵ ᶧ៪ᇍ݊Ҏ䑿ǃ䋶ѻ䗴៤Ϲ䞡ᤳᆇⱘᳳ䰤DŽ ljᑳᓗ⬉఼⬉ᄤѻકಲᬊ໘⧚ㅵ⧚ᴵ՟NJᦤ⼎ᗻ䇈ᯢ Ўњ᳈དഄ݇⠅ঞֱᡸഄ⧗ˈᔧ⫼᠋ϡ‫ݡ‬䳔㽕ℸѻક៪ѻકᇓ ੑ㒜ℶᯊˈ䇋䙉ᅜ೑ᆊᑳᓗ⬉఼⬉ᄤѻકಲᬊ໘⧚Ⳍ݇⊩ᕟ⊩ 㾘ˈᇚ݊Ѹ㒭ᔧഄ‫݋‬᳝೑ᆊ䅸ৃⱘಲᬊ໘⧚䌘䋼ⱘॖଚ䖯㸠ಲ ᬊ໘⧚DŽ 40 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 3KLOLSV)ODW3DQHO0RQLW|UOHULQ3LNVHO+DWD <|QWHPL 3KLOLSV\NVHNNDOLWHOLUQOHUVDWPD\DoDO×ŕPDNWDG×U %L]HQJHOLŕPLŕUHWLPWHNQLNOHULQLNXOODQPDNWDYH V×N×ELUNDOLWHNRQWUROPHNDQL]PDV×X\JXODPDNWD\×] )DNDWIODWSDQHOPRQLW|UOHULQGHNXOODQ×ODQ7)7 PRQLW|USDQHOOHULQGHNLSLNVHOYH\DDOWSLNVHO KDWDODU×LOHED]HQNDUŕ×ODŕPDNWD\×]hUHWLFLOHUGHQ KLoELULSDQHOOHULQKLoELULQGHSLNVHOKDWDV× EXOXQPD\DFDĚ×Q×JDUDQWLHGHPH]IDNDW3KLOLSV NDEXOHGLOPH]VD\×GDKDWDEXOXQDQPRQLW|UOHULQ JDUDQWLNDSVDP×QGDWDPLUHGLOHFHĚLQLYH\D\HQLVL LOHGHĚLŕWLULOHFHĚLQLJDUDQWLHWPHNWHGLU%XE|OPGH IDUNO×SLNVHOKDWDWLSOHULDo×NODQPDNWDYHKHUWLSLoLQ NDEXOHGLOHELOLUSLNVHOVHYL\HOHULWDQ×PODQPDNWDG×U *DUDQWLNDSVDP×QGDWDPLUYH\D\HQLVLLOHGHĚLŕWLUPH \DSDELOPHNLoLQ7)7PRQLW|USDQHOLQGHNLSLNVHO KDWDODU×Q×QVD\×V×NDEXOHGLOHELOLUVHYL\HOHUGHQID]OD ROPDO×G×UgUQHNYHUHFHNROXUVDNELUPRQLW|UGHDOW SLNVHORUDQ×Q×Q GHQID]ODROPDPDV×KDWDO× RODELOLU%XQODU×Q\DQ×QGDED]×SLNVHOKDWDWLSOHULYH\D NRPELQDV\RQXQXQIDUNHGLOPHVLGLĚHUOHULQGHQGDKD NROD\ROGXĚXLoLQ3KLOLSVEXWLSKDWDODULoLQGDKD \NVHNNDOLWHVWDQGDUWODU×EHOLUOHPLŕWLU%XSROLWLND WPGQ\DGDJHoHUOLGLU 3LNVHOYH$OW3LNVHOOHU %LUSLNVHOYH\DUHVLPHOHPDQ×WHPHOUHQNOHULN×UP×]× \HŕLOYHPDYLRODQoDOWSLNVHOGHQROXŕPDNWDG×U 3LNVHOOHUELUDUD\DJHOHUHNELUJ|UQWROXŕWXUXU 3LNVHOGHNLDOWSLNVHOOHULQKHSVLDo×NVDUHQNOLoDOW SLNVHOEHUDEHUEH\D]ELUUHVLPJLELJ|UQU+HSVL NR\X\VDUHQNOLoDOWSLNVHOEHUDEHUWHNELUVL\DK SLNVOHJLELJ|UQU$o×NYHNR\XSLNVHOOHULQGLĚHU NRPELQDV\RQXGLĚHUUHQNWHWHNELUSLNVHOJLEL J|UQU 3LNVHO+DWD7UOHUL 3LNVHOYHDOWSLNVHOKDWDODU×HNUDQGDIDUNO× ŕHNLOOHUGHJ|UQU3LNVHOKDWDODU×LoLQLNLNDWHJRUL EXOXQPDNWDG×UYHKHUNDWHJRULGHoHŕLWOLDOWSLNVHO KDWDWUOHULPHYFXWWXU 3DUODN1RNWD+DWDODU× 3DUODNQRNWDKDWDODU×GDLPD\DQDQYH\DDo×NRODQ SLNVHOYH\DDOWSLNVHORODUDNJ|UQU3DUODNQRNWD PRQLW|UNR\XELU|UQHNJ|VWHUGLĚLQGHHNUDQGD EXOXQDQELUDOWSLNVHOGLUdHŕLWOLWLSOHUGHSDUODN QRNWDKDWDODU×EXOXQPDNWDG×U %LUDo×NN×UP×]×\HŕLOYH\DPDYLDOWSLNVHO 41 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL īNLELWLŕLNDOWSLNVHO . ×UP×]×0DYL <HŕLO . ×UP×]×\HŕLO 6DU× <HŕLO0DYL $o×N0DYL 3LNVHO+DWDODU×Q×Q<DN×QO×Ě× %LUELULQH\DN×QRODQD\Q×WUSLNVHOYHDOWSLNVHO KDWDODU×Q×QIDUHGLOPHVLGDKDNROD\ROGXĚXLoLQ 3KLOLSVSLNVHOKDWDODU×Q×Q\DN×QO×Ě×NRQXVXQGDGD WROHUDQVODUEHOLUOHPLŕWLU 3LNVHO+DWD7ROHUDQVODU× *DUDQWLVUHVLQGHSLNVHOKDWDODU×QGDQND\QDNODQDQ WDPLUYH\D\HQLVLLOHGHĚLŕWLUPHLŕOHPOHULQL JHUoHNOHŕWLUPHNLoLQELU3KLOLSVIODWSDQHOLQGHNL7)7 PRQLW|USDQHOLQGHEXOXQDQSLNVHOYH\DDOWSLNVHO KDWDODU×DŕDĚ×GDNLWDEORGDEHOLUWLOHQVD\×ODUGDQID]OD ROPDO×G×U hoELWLŕLNDOWSLNVHO ELUEH\D]SLNVHO 1RW . ×UP×]×YH\DPDYLUHQNWHNLSDUODNQRNWDNRPŕX QRNWDODU×QSDUODNO×Ě×QGDQ\]GHGDKDSDUODN ROXUNHQ\HŕLOSDUODNQRNWDLVHNRPŕXQRNWDODUGDQ \]GHGDKDSDUODNROPDO×G×U 6L\DK1RNWD+DWDODU× 6L\DKQRNWDKDWDODU×KHU]DPDQNR\XYH\D NDSDO×RODQSLNVHOYH\DDOWSLNVHORODUDNJ|UQU . R\XQRNWDPRQLW|UDo×NELU|UQHNJ|VWHUGLĚLQGH HNUDQGDEXOXQDQELUDOWSLNVHOGLU$ŕDĚ×GDVL\DK QRNWDKDWDWLSOHULJ|VWHULOPHNWHGLU 42 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 3$5/$. 12. 7$. 8685/$5, J|UQHQDOWSLNVHOOHU ELWLŕLNJ|UQHQDOWSLNVHOOHU ELWLŕLNJ|UQHQDOWSLNVHOOHU ELUEH\D]SLNVHO īNLSDUODNQRNWDNXVXUXDUDV×QGDNLX]DNO×N 7PWLSOHUGHNLWRSODPSDUODNQRNWDNXVXUODU× 6ī<$+12. 7$. 8685/$5, NR\XDOWSLNVHO NRPŕXNR\XDOWSLNVHO NRPŕXNR\XDOWSLNVHO , NL6L\DKQRNWDNXVXUXDUDV×QGDNLPHVDIH +HUWUGHNLWRSODPVL\DKQRNWDNXVXUODU× 723/$012. 7$+$6$5/$5, +HUWUGHNLWRSODPSDUODNQRNWDNXVXUODU× . $%8/('ī/(%ī/ī56(9ī<( 3 1 0 !PP 3 . $%8/('ī/(%ī/ī56(9ī<( YH\DGDKDD] YH\DGDKDD] 0 !PP YH\DGDKDD] . $%8/('ī/(%ī/ī56(9ī<( YH\DGDKDD] 1RW YH\DNRPŕXDOWSLNVHODU×]DV× QRNWDDU×]DV× %XPRQLW|U, 62X\XPOXGXU , 62(OHNWURQLNJ|UVHOHNUDQODULoLQHUJRQRPL JHUHNVLQLPLDQDOL]YHX\XPWHVWOHUL\|QWHPOHUL 43 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL *DUDQWLNDSVDP×ELOJLOHULYHE|OJHQL]HDLWHNGHVWHNNRŕXOODU×KDNN×QGDD\U×QW×O×ELOJLLoLQOWIHQZZZSKLOLSV FRPVXSSRUWZHEVLWHVLQL]L\DUHWHGLQ$ŕDĚ×GDOLVWHOHQPLŕRODQ\HUHO3LKLOLSV0ŕWHUL6RUXQODU×WHOHIRQ QXPDUDV×Q×GDDUD\DELOLUVLQL] %DW×$YUXSDE|OJHVLLoLQī57ī%$7%ī/*ī6ī hONH $XVWULD %HOJLXP 'HQPDUN )LQODQG )UDQFH *HUPDQ\ *UHHFH , UHODQG , WDO\ /X[HPERXUJ 1HWKHUODQGV 1RUZD\ 3RODQG 3RUWXJDO 6ZLW]HUODQG 6SDLQ 6ZHGHQ 8QLWHG. LQJGRP $6& 6LHPHQV, 6 (&DUH $QRYR $QRYR $QRYR 6LHPHQV, 6 $OOPDQ+HOODV , QYHF6FRWODQG $QRYR (&DUH (&DUH $QRYR =ROWHU (DWVD6SDLQ $QRYR (DWVD6SDLQ $QRYR , QYHF6FRWODQG 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV×          )L\DW € 0. 07 € 0. 06 /RFDOFDOOWDULII /RFDOFDOOWDULII € 0. 09 € 0. 09 )UHHRIFKDUJH /RFDOFDOOWDULII € 0. 08 /RFDOFDOOWDULII € 0. 10 /RFDOFDOOWDULII /RFDOFDOOWDULII /RFDOFDOOWDULII /RFDOFDOOWDULII € 0. 10 /RFDOFDOOWDULII /RFDOFDOOWDULII 44 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 257$9('2ę8$9583$E|OJHVLLOHWLŕLPELOJLOHUL hONH %HODUXV %XOJDULD &URDWLD &]HFK5HS (VWRQLD +XQJDU\ /DWYLD /LWKXDQLD 5RPDQLD 5XVVLD 6HUELD 0RQWHQHJUR 6ORYDNLD 6ORYHQLD 8NUDLQH 7XUNH\ dDĚU×PHUNH]L NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA $6& , %$ /$16HUYLFH 5HQRSURP $VXSSRUW )8-, 768 6HUZDUH 3URÀ6HUYLFH ´6HUYLFH1HW/9µ/WG 8$%6HUYLFHQHW %OXH5LGJH, QWO CPS &(((3DUWQHUV . LP7HFGRR 'DWDODQ6HUYLFH 3&+DQG &RPHO 7RSD]6HUYLFH&RPSDQ\ 7HFKSUR 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV×  800 100 697     IRUUHSDLU  IRUVDOHV    /$7ī1$0(5ī. $E|OJHVLLOHWLŕLPELOJLOHUL hONH $UJHQWLQD %UD]LO dDĚU×PHUNH]L 9HUPRQW 9HUPRQW 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV× 0800 3330 856 . 8=(<$0(5ī. $LOHWLŕLPELOJLOHUL hONH &DQDGD U. S. A. dDĚU×PHUNH]L 6XSHUFRP TOS $6& 6XSHUFRP 7HOHSODQ 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV×   dLQLOHWLŕLPELOJLOHUL dLQ 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV× 45 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL $30($ $V\D3DVLÀN2UWDGRĚXYH$IULND E|OJHVLLOHWLŕLPELOJLOHUL hONH $XVWUDOLD %DQJODGHVK &DPERGLD +RQJ. RQJ 0DFDX , QGLD , QGRQHVLD , VUDHO 0DOD\VLD 1HSDO 1HZ=HDODQG 3DNLVWDQ 3KLOLSSLQHV 6LQJDSRUH 6RXWK$IULFD 6RXWK. RUHD 6UL/DQND 7DLZDQ 7KDLODQG 8QLWHG$UDE (PLUDWHV 9LHWQDP dDĚU×PHUNH]L NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA PCCW 7HOHVHUYLFHV 7DLZDQ NA NA NA $6& $*261(7:25. 37</7' 'LVWULEXWRU&RPSXWHU6RXUFH /WG ZDUUDQW\EX\RXW 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV× 1300 360 386  'LVWULEXWRU1HDW7HFKQRORJ\3WH /WG 6LQJDSRUH ZDUUDQW\EX\ RXW 6PDUW3L[HOV7HFKQRORJ\/WG 5(', 1*721, 1', $/7' 37*DGLQJVDULHOHNWURQLND3ULPD (DVWURQLFV/7' +RQJ. RQJ7HO 0DFDX7HO  7HO 6063+, /, 36WR 7HO 7511530 $IWHU0DUNHW6ROXWLRQV &( 6GQ 603 7953 3370 %KG 'LVWULEXWRU6\DNDU&R/WG ZDUUDQW\EX\RXW 9LVXDO*URXS/WG 3KLOLSV&RQVXPHU6HUYLFH *OHH(OHFWURQLFV, QF 0800 657447  WR WR 3KLOLSV(OHFWURQLFV6LQJDSRUH 3WH/WG 3KLOLSV&RQVXPHU&DUH (65) 6882 3999 &HQWHU 6\OYDUD7HFKQRORJLHV3W\/WG 3&62QH. RUHD/WG QRGLVWULEXWRUDQGRUVHUYLFH SURYLGHUFXUUHQWO\ )(7(&&2 086 0000 888 $[LV&RPSXWHU6\VWHP&R/WG  $/6+$+'&20387(5//& 00971 4 2276525 +R&KL0LQK&LW\ )376HUYLFH, QIRUPDWLF&RPSDQ\ 'DQDQJ&LW\ /WG &DQWKR3URYLQFH 46 6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU 6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU 6RUXQ*LGHUPH %XVD\IDGDNXOODQ×F×WDUDI×QGDQJLGHULOHELOHFHN VRUXQODUHOHDO×QP×ŕW×U %Xo|]POHULGHQHGLNWHQVRQUDVRUXQKDOD o|]OPH]VH3KLOLSVPŕWHULKL]PHWOHULWHPVLOFLVLLOH WHPDVDJHoLQ *HQHO6RUXQODU 5HVLP<RN *o/(' L\DQP×\RU ‡ *oNDEORVXQXQHOHNWULNSUL]LQHYHPRQLW|UQ DUNDV×QGDNL\HULQHWDN×OG×Ě×QGDQHPLQROXQ ‡ īONRODUDNPRQLW|UQ|QQGHNLJoGĚPHVLQLQ . $3$/, NRQXPGDROGXĚXQGDQHPLQROXQ DUG×QGDQ$d, . DEDV×Q 5HVLP<RN *o/(' LEH\D]\DQ×SV|Q\RU ‡ %LOJLVD\DU×Q×]×QDo×OG×Ě×QGDQHPLQROXQ ‡ 6LQ\DONDEORVXQXQELOJLVD\DU×Q×]DGRĚUX EDĚODQG×Ě×QGDQHPLQROXQ ‡ PRQLW|UNDEORVXQXQEDĚODQW×WDUDI×QGDHĚLOHQ SLPLEXOXQPDG×Ě×QGDQHPLQROXQ(ĚHUYDUVD NDEOR\XRQDU×Q\DGDGHĚLŕWLULQ ‡ (QHUML7DVDUUXIX|]HOOLĚLHWNLQOHŕWLULOHELOLU (NUDQGDEHOLUWLOHQOHU 272GĚPHVLoDO×ŕP×\RU ‡ 2WRLŕOHYL\DOQ×]FD9*$$QDORJPRGXQGD NXOODQ×ODELOLU6RQXoWDQPHPQXQNDO×QPD]VD 26'PHQV\OHPDQHORODUDN D\DUOD\DELOLUVLQL] 1RW 2WRLŕOHYL'9, 'LMLWDOPRGDJHUHNOLROPDG×Ě×QGDQ NXOODQ×ODPD] *|UOHELOLUGXPDQYH\DN×Y×OF×PEHOLUWLOHUL ‡ 6RUXQJLGHUPHDG×PODU×Q×JHUoHNOHŕWLUPH\LQ ‡ *YHQOLNLoLQPRQLW|UGHUKDOHOHNWULNJo ND\QDĚ×QGDQD\×U×Q ‡ 'HUKDO3KLOLSVPŕWHULKL]PHWOHULWHPVLOFLVL\OH LUWLEDWDJHoLQ *|UQWOHPH6RUXQODU× *|UQWRUWDODQDP×\RU ‡ 26'$QD. RQWUROOHULQGHNL2WRLŕOHYL\OH J|UQWNRQXPXQXD\DUOD\×Q ‡ 26'$QD. RQWUROOHULQGH)D]. XUXOXP6DDWL QL NXOODQDUDNJ|UQWNRQXPXQXD\DUOD\×Q <DOQ×]FD9*$PRGXQGDJHoHUOLGLU *|UQWHNUDQGDWLWUHU ‡ 6LQ\DONDEORVXQXQJUDILNNDUW×QDYH\D3& \H VDĚODPELUŕHNLOGHEDĚODQG×Ě×Q×NRQWUROHGLQ 'LNH\WLWUHPHROXŕXU ‡ ‡ 0RQLW|UNDEORVXQXQELOJLVD\DU×Q×]DGRĚUX EDĚODQG×Ě×QGDQHPLQROXQ $\U×FD+×]O× %DŕODWPD. ×ODYX]X QDEDN×Q 0RQLW|UNDEORVXQXQSLPOHULQLQHĚLOLS HĚLOPHGLĚLQHEDNDUDNNRQWUROHGLQ %LOJLVD\DU×Q×]×QDo×OG×Ě×QGDQHPLQROXQ ‡ 26'$QD. RQWUROOHULQGHNL2WRLŕOHYL\OH J|UQWNRQXPXQXD\DUOD\×Q 26'$QD. RQWUROOHULQGH)D]. XUXOXP6DDWL QL NXOODQDUDNGLNH\oL]JLOHULRUWDGDQNDOG×U×Q <DOQ×]FD9*$PRGXQGDJHoHUOLGLU ‡ ‡ 47 6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU <DWD\WLWUHPHROXŕXU ‡ ‡ 26'$QD. RQWUROOHULQGHNL2WRLŕOHYL\OH J|UQWNRQXPXQXD\DUOD\×Q 26'$QD. RQWUROOHULQGH)D]. XUXOXP6DDWL QL NXOODQDUDNGLNH\oL]JLOHULRUWDGDQNDOG×U×Q <DOQ×]FD9*$PRGXQGDJHoHUOLGLU (NUDQGD\HŕLON×UP×]×PDYLNR\XYHEH\D] QRNWDODUEHOLULU ‡ *HULGHNDODQQRNWDODUJQP]WHNQRORMLVLQGH NXOODQ×ODQQRUPDONDUDNWHUOHUGLU/WIHQGDKD ID]ODELOJLLoLQSLNVHOSROLWLNDV×QDEDN×Q *oDo×N×ŕ×Ě×oRNJoOYHEHQLUDKDWV×]HGL\RU ‡ 26'DQDNRQWUROOHULQGH. XUXOXPGDNL Jo/(' LQLNXOODQDUDNJoDo×N×ŕ×Ě×Q× D\DUOD\DELOLUVLQL] 'DKDID]OD\DUG×PLoLQ7NHWLFL%LOJL0HUNH]L OLVWHVLQHEDN×QYH3KLOLSVPŕWHULKL]PHWOHUL WHPVLOFLVLLOHWHPDVDJHoLQ J|UQWEXODQ×NEHOLUVL]\DGDoRNNDUDQO×N J|UQU ‡ . RQWUDVW×YHSDUODNO×Ě×(NUDQhVW . XPDQGDV×QGDQD\DUOD\×Q $UG×OJ|UQW\DQPDYH\DKD\DOHWJ|UQW JoNDSDW×OG×NWDQVRQUDHNUDQGDNDO×U ‡ 6DELW\DGDVWDWLNJ|UQWOHULQX]XQVUH NHVLQWLVL]RODUDNHNUDQGDNDOPDV×\DQPD\D VHEHSRODELOLUEXD\Q×]DPDQGDHNUDQ×Q×]GDNL DUG×OJ|UQWYH\DKD\DOHWJ|UQWRODUDN GDDQ×OPDNWDG×U<DQPDHWNLVLDUG×ŕ×N J|UQW\DGDJ|OJHOLJ|UQWPRQLW|U SDQHOLWHNQRORMLVLQGHELOLQHQELUGXUXPGXU %LUoRNGXUXPGD\DQPDYH\DDUG×OJ|UQW YH\DKD\DOHWJ|UQWJoNDSDW×OG×NWDQVRQUD ]DPDQJHoWLNoH\DYDŕ\DYDŕND\ERODFDNW×U ‡ 0RQLW|UQ]J|]HWLPVL]E×UDNW×Ě×Q×]GDGDLPD KDUHNHWHGHQELUHNUDQNRUX\XFXVXSURJUDP×Q× HWNLQKDOHJHWLULQ ‡ 0RQLW|UQ]GHĚLŕPH\HQVDELWLoHULN J|VWHUHFHNVHGDLPDSHUL\RGLNELUHNUDQ \HQLOHPHX\JXODPDV×Q×HWNLQKDOHJHWLULQ ‡ $ŕ×U×\DQPDHWNLVLYH\DDUG×ŕ×NJ|UQWYH\D J|OJHOLJ|UQWEHOLUWLOHULJ|]GHQND\EROPD] YHRQDU×ODPD]<XNDU×GDEDKVHGLOHQKDVDU JDUDQWLNDSVDP×QGDGHĚLOGLU *|UQWER]XNJ|UQU0HWLQEXODQ×NYH\D GRQXN ‡ 3& QLQHNUDQo|]QUOĚQPRQLW|UQ |QHULOHQGRĚDOHNUDQo|]QUOĚLOHD\Q× GHĚHUHJHWLULQ 48 6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU 6PDUW&RQWURO3UHPLXP666·ODU 6 %LUELOJLVD\DUGDNLPRQLW|UGHĚLŕWLUGLPYH 6PDUW&RQWURONXOODQ×ODPD]KDOHJHOGLQH \DSPDO×\×P" 6 6PDUW&RQWURO3UHPLXP·X\NOHGLNWHQ VRQUD6PDUW&RQWURO3UHPLXPVHNPHVL W×NODW×OG×Ě×QGDELUVUHVRQUDKLoELUŕH\ J|VWHUPL\RUYH\DELUKDWDLOHWLVLJ|VWHUL\RU QHROGX" &YS %LOJLVD\DU×Q×]×\HQLGHQEDŕODW×QYH 6PDUW&RQWURO3UHPLXP·XQoDO×ŕ×S oDO×ŕPDG×Ě×Q×NRQWUROHGLQ$NVLKDOGH 6PDUW&RQWURO3UHPLXP NDOG×U×S\HQLGHQ NXUDUDNGRĚUXVUFQQNXUXOGXĚXQGDQ HPLQROPDO×V×Q×] 6 6PDUW&RQWURO3UHPLXPLŕOHYOHUL|QFHGHQ L\LoDO×ŕ×\RUGXDQFDNDUW×NoDO×ŕP×\RUQH \DSDELOLULP" &YS $ŕDĚ×GDNLLŕOHPOHU\DS×OP×ŕVDPRQLW|U VUFVQQ\HQLGHQNXUXOPDV×JHUHNOLGLU ‡ 9LGHRJUDILNDGDSW|UQGHĚLŕWLULQ 6 ‡ 9LGHRVUFVQJQFHOOH\LQ ‡ 6HUYLVSDNHWLYH\D\DPDJLELīŕOHWLP6LVWHPLQGH HWNLQOHŕWLULQ ‡ :LQGRZV8SGDWH LYHJQFHOOHQHQPRQLW|UYH &YS YH\DYLGHRVUFVQoDO×ŕW×U×Q ‡ 0RQLW|UNDSDO×YH\DEDĚODQW×V×NHVLNNHQ:LQGRZV \HQLGHQEDŕODW×O×U %XOPDNLoLQOWIHQ%LOJLVD\DU×P DVDĚW×NOD\×QYH g]HOOLNOHU!'RQDQ×P!$\J×W<|QHWLFLVL QH W×NOD\×Q 0RQLW|UN×VP×QGD7DNYHdDO×ŕW×U0RQLW|U J|UUVHQL]EXGXUXPGD\HQLGHQNXUPDQ×] JHUHNOLGLU6PDUW&RQWURO3UHPLXP·X\HQLGHQ \NOH\LQ &YS *UDILNEDĚGDŕW×U×F×Q×]6PDUW&RQWURO 3UHPLXPLOHX\XPOXROPD\DELOLU(ĚHU JUDILNDGDSW|UQ]\XNDU×GDEHOLUWLOHQ PDUNDODUGDQELULLVHHQVRQJQFHOOHQHQ JUDILNDGDSW|UVUFVQLOJLOLŕLUNHWLQ ZHEVLWHVLQGHQLQGLUPH\HoDO×ŕ×Q6UF\ NXUXQ6PDUW&RQWURO3UHPLXP¶XNDOG×U×QYH ELUNH]GDKDNXUXQ +DODoDO×ŕP×\RUVDJUDILNDGDSW|UQ] GHVWHNOHQPL\RURODELOLU/WIHQ3KLOLSV ZHEVLWHVLQL]L\DUHWHGLQYH6PDUW&RQWURO 3UHPLXPVUFVQQROXSROPDG×Ě×Q× NRQWUROHGLQ hUQELOJLVLQHW×NODG×Ě×PGD\DOQ×]FDN×VPL ELOJLOHUJ|UQU QHROGX" *UDILNNDUW×DGDSW|UQQVUFV''& &, DUD\]QWDPGHVWHNOH\HQHQVRQ JQFHOOHQHQVUPROPD\DELOLU/WIHQ LOJLOLŕLUNHWOHULQZHEVLWHVLQGHQHQVRQ JQFHOOHQHQJUDILNDGDSW|UQLQGLUPH\H oDO×ŕ×Q6UF\NXUXQ6PDUW&RQWURO 3UHPLXP¶XNDOG×U×QYHELUNH]GDKDNXUXQ 49 6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU 6 +×UV×]O×NgQOHPHīŕOHYLLoLQRODQ3, 1 QXPDUDP×XQXWWXP1H\DSDELOLULP" &YS 3KLOLSV6HUYLVPHUNH]LPRQLW|UQVDKLEL ROGXĚXQXWHVSLWHWPHNLoLQ\DVDONLPOLNYH \HWNLVRUPDKDNN×QDVDKLSWLU dDO×QPD\DNDUŕ×HQJHOOHPHLŕOHYLQLQ \DOQ×]FDNXOODQ×ŕO×YHFUHWVL]ELUVHoHQHN RODUDNYHULOGLĚLQLXQXWPD\×Q3, 1 QXPDUDODU×Q\|QHWLOPHVLQLQ\DOQ×]FDEXQODU× EHOLUOH\HQNXOODQ×F×Q×Q\DGDNXUXOXŕODU×Q VRUXPOXOXĚXQGDROGXĚXQXXQXWPD\×Q 3, 1QXPDUDV×XQXWXOXUVD3KLOLSVVHUYLV PHUNH]LUQHVDKLSROGXĚXQX]X GRĚUXODG×NWDQVRQUDX\JXQELUFUHW NDUŕ×O×Ě×QGDVL]LQLoLQ3, 1 LWHNUDU D\DUOD\DELOHFHNWLU%XLŕOHPLQVWDQGDUW JDUDQWLNRŕXOODU×NDSVDP×QGDROPDG×Ě×Q× XQXWPD\×Q 6PDUWOPDJH|]HOOLĚLEXOXQDQELUPRQLW|UGH 6PDUW&RQWURO3UHPLXP·GDNLUHQNV×FDNO×N LŕOHYLQLQV5*%ŕHPDV×\DQ×WYHUPL\RU QHGHQ" 6 &YS 6PDUW, PDJHHWNLQOHŕWLULOGLĚLQGHV5*% ŕHPDV×RWRPDWLNRODUDNHQJHOOHQLU V5*% \LNXOODQPDNLoLQ6PDUW, PDJH × PRQLW|UQ]Q|QN×VP×QGDQ GĚPHVL LOHHQJHOOHPHOLVLQL] 50 6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU *HQHO666 ODU 6 0RQLW|UP]LONNH]NXUGXĚXPGD HNUDQGD %XYLGHRPRGXQXJ|VWHUHPL\RU J|UUVHPQH\DSPDO×\××P" 6 &'520 GDNLLQIYHLFPGRV\DODU× QHOHUGLU"6UFOHULQDV×ONXUDU×P LQIYH LFP " &YS %XPRQLW|ULoLQ|QHULOHQo|]P [#+] ‡ 7PNDEORODU×o×NDU×QDUG×QGDQ3& QL]L|QFHGHQ NXOODQG×Ě×Q×]PRQLW|UHEDĚOD\×Q ‡ :LQGRZV%DŕODW0HQVQGH$\DUODU'HQHWLP 0DVDV× Q×VHoLQ'HQHWLP0DVDV×3HQFHUHVLQGH *|UQWVLPJHVLQLVHoLQ'HQHWLP0DVDV×Q× *|VWHULoLQGH $\DUODU VHNPHVLQLVHoLQ$\DUODU VHNPHVLQGH PDVDVWDODQ× HWLNHWOLNXWXGDND\DU oXEXĚX[SLNVHOHJHWLULQ ‡ *HOLŕPLŕg]HOOLNOHU LDo×QYH<HQLOHPH+×]×Q× +]GHĚHULQHD\DUOD\×QDUG×QGDQ7DPDP D W×NOD\×Q ‡ %LOJLVD\DU×Q×]×\HQLGHQEDŕODW×QYH$G×PYH  WHNUDUOD\DUDN3& QL]LQ[ #+]GHĚHULQHD\DUODQG×Ě×Q×GRĚUXOD\×Q ‡ %LOJLVD\DU×Q×]×NDSDW×QHVNLPRQLW|UQ]Q EDĚODQW×V×Q×NHVLQYH3KLOLSVPRQLW|UQ] EDĚOD\×Q ‡ 0RQLW|UQ]Do×QYHDUG×QGDQ3& QL]LDo×Q 6 0RQLW|ULoLQ|QHULOHQ\HQLOHPHK×]×QHGLU" &YS %XQODUPRQLW|UQ]LoLQRODQVUF GRV\DODU×G×U. XOODQ×F×HONLWDE×Q×]GDNL WDOLPDWODU×L]OH\HUHNVUFOHULNXUXQ 0RQLW|UQ]LONGHIDNXUDUNHQ ELOJLVD\DU×Q×]PRQLW|UVUFOHULQL]L LQIYH LFPGRV\DODU× YH\DVUFGLVNLQLLVWH\HELOLU %XSDNHWWHNLQLHNOHPHN &'520UHKEHUL LoLQWDOLPDWODU×L]OH\LQ0RQLW|UVUFOHUL LQIYHLFPGRV\DODU× RWRPDWLNRODUDN NXUXODFDNW×U 6 d|]QUOĚQDV×OD\DUODU×P" &YS *|UQWNDUW×Q×]JUDILNVUFQ]YH PRQLW|UQ]PHYFXWo|]QUONOHULELUOLNWH EHOLUOHUīVWHGLĚLQL]o|]QUOĚ:LQGRZV® 'HQHWLP0DVDV×QGD*|UQW|]HOOLNOHULLOH ELUOLNWHVHoHELOLUVLQL] 6 0RQLW|UD\DUODU×Q×\DSDUNHQND\EROXUVDP QH\DSPDO×\×P" &YS 6DGHFH7DPDPWXŕXQDEDV×QDUG×QGDQ 6×I×UOD \×VHoHUHNLONIDEULNDYDUVD\×ODQ D\DUODU×Q×oDĚU×Q 6 0RQLW|UHNUDQ×oL]LNOHUHNDUŕ×GD\DQ×NO× P×G×U" &YS 0RQLW|UOHUGH|QHULOHQ\HQLOHPHK×]× +] GLUHNUDQGDELUER]XOPDROPDV× GXUXPXQGD+]GHĚHULQHNDGDU D\DUOD\DUDNER]XNOXĚXQJLGLSJLWPHGLĚLQL J|UHELOLUVLQL] &YS 3DQHO\]H\LQLQJHQHORODUDNDŕ×U×GDUEHOHUH PDUX]NDOPDPDV×YHNHVNLQ\DGDN|U QHVQHOHUHNDUŕ×NRUXQPDV×|QHULOLU0RQLW|U NXOODQ×UNHQSDQHO\]H\LQGHNLWDUDIDEDV×Qo \DGDNXYYHWX\JXODQPDG×Ě×QGDQHPLQROXQ %XGXUXPJDUDQWLŕDUWODU×Q×HWNLOH\HELOLU 51 6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU 6 0RQLW|U\]H\LQLQDV×OWHPL]OHPHOL\LP" 6 &YS 1RUPDOWHPL]OLNLoLQWHPL]\XPXŕDN ELUEH]NXOODQ×Q. DSVDPO×WHPL]OLNLoLQ OWIHQL]RSURSLODONRONXOODQ×Q(WLODONRO HWDQRODVHWRQKHNVDQYEGLĚHUo|]FOHUL NXOODQPD\×Q 6 %LOJLVD\DU×P×QUHQND\DU×Q×GHĚLŕWLUHELOLU PL\LP" 3KLOLSV0RQLW|UGXYDUDPRQWHHGLOHELOLU PL" &YS (YHW3KLOLSVPRQLW|UOHULEXRSVL\HQHO |]HOOLĚHVDKLSWLU$UNDNDSDNWDNLVWDQGDUW 9(6$PRQWDMGHOLNOHULNXOODQ×F×Q×Q3KLOLSV PRQLW|UQELUoRN9(6$VWDQGDUWNROXQD YH\DDNVHVXDU×QDPRQWHHGLOPHVLQHRODQDN VDĚODU'DKDID]ODELOJLLoLQ3KLOLSVVDW×ŕ WHPVLOFLQL]LOHWHPDVDJHoPHQL]L|QHULUL] 6 0RQLW|UPKHUKDQJLELU3& \HLŕ LVWDV\RQXQDYH\D0DF HEDĚOD\DELOLUPL\LP" &YS (YHW7P3KLOLSVPRQLW|UOHULVWDQGDUW 3& OHU0DF OHUYHLŕLVWDV\RQODU×LOHWDP X\XPOXGXU0RQLW|U0DFVLVWHPLQH EDĚODPDNLoLQELUNDEORDGDSW|UQHLKWL\Do GX\DELOLUVLQL]'DKDID]ODELOJLLoLQOWIHQ 3KLOLSVVDW×ŕWHPVLOFLQL]LOHWHPDVDJHoLQL] 6 3KLOLSVPRQLW|UOHUL7DNdDO×ŕW×UP×G×U" &YS (YHWPRQLW|UOHU7DNdDO×ŕW×UROXS:LQGRZV 9LVWD;3170DF26;YH/LQX[LOH X\XPOXGXU &YS (YHW5HQND\DU×Q×]×26'NRQWUROQGHQŕX SURVHGUOHULOHGHĚLŕWLUHELOLUVLQL] ‡ 26' (NUDQ PHQVQJ|VWHUPHNLoLQ 7DPDPDEDV×Q ‡ 5HQNVHoHQHĚLQLEHOLUOHPHNLoLQ$ŕDĚ×2ND EDV×QYHDUG×QGDQUHQND\DU×QDJLUPHNLoLQ 7DPDPDEDV×Q$ŕDĚ×GDNLJLELoDGHWD\DU YDUG×U 1. 5HQN6×FDNO×Ě×$OW×D\DUŕXQODUG×U. . . . . YH. . DUDO×Ě×QGDNLD\DUODULOHSDQHON×UP×]× EH\D]UHQNWRQXQGD¶V×FDN J|UQU. V×FDNO×NLVHVRĚXNPDYLEH\D]WR]VXQDU 2. [. . . ]

PHILIPS 241S4LYCS KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 241S4LYCS kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag