Kullanım kılavuzu PHILIPS 247E4LHAB

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 247E4LHAB kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 247E4LHAB kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 247E4LHAB kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 247E4LHAB : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1896 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 247E4LHAB (2134 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 247E4LHAB

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 247E4 www. philips. com/welcome 785 . XOODQ×F× HO NLWDE× 0ŕWHUL +L]PHWOHUL YH *DUDQWL 6RUXQ *LGHUPH YH 666·ODU  īoLQGHNLOHU 1. gQHPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 *YHQOLN |QOHPOHUL YH EDN×P . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  īŕDUHWOHU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hUQ YH SDNHWOHPH PDO]HPHVLQLQ DW×OPDV× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0RQLW|U D\DUODPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . XUXOXP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0RQLW|U oDO×ŕW×UPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0+/ \H 0RELO <NVHN 7DQ×PODPDO× %DĚODQW× JLULŕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 *|UQW 2SWLPL]DV\RQX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6PDUW, PDJH /LWH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6PDUW&RQWUDVW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3KLOLSV 6PDUW&RQWURO /LWH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0LNURIRQOX <HUOHŕLN :HE . DPHUDV× . . 18 3& VLVWHPL JHUHNVLQLPOHUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  &LKD]×Q NXOODQ×P× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7HNQLN g]HOOLNOHU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 d|]QUON YH gQ $\DU 0RGODU× . . . . . . . .  *o <|QHWLPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 <|QHWPHQOLN %LOJLOHUL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 0ŕWHUL +L]PHWOHUL YH *DUDQWL . . . . . . . . . 31 3KLOLSV '] 3DQHO 0RQLW|UOHULQ 3LNVHO +DWD 3ROLWLNDV× . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0ŕWHUL 6RUXQODU× *DUDQWL . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6RUXQ *LGHUPH YH 666·ODU. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36   6RUXQ *LGHUPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6PDUW&RQWURO /LWH 666 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *HQHO 666ODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0+/ 666 OHUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. gQHPOL %X HOHNWURQLN NXOODQ×F× N×ODYX]X 3KLOLSV PRQLW|U NXOODQDQ KHUNHV LoLQ WDVDUODQP×ŕW×U 0RQLW|UQ] NXOODQPDGDQ |QFH EX NXOODQ×F× HO NLWDE×Q× RNXPDN LoLQ ]DPDQ D\×U×Q 0RQLW|UQ]Q NXOODQ×OPDV×\OD LOJLOL |QHPOL ELOJL YH QRWODU LoHUPHNWHGLU %X 3KLOLSV JDUDQWLVL UQ DPDoODQDQ NXOODQ×P× LoLQ X\JXQ ELU ELoLPGH YH LŕOHWLP WDOLPDWODU×QD X\JXQ RODUDN NXOODQ×OG×Ě× YH VDW×Q DOPD WDULKL VDW×F×Q×Q DG× YH UQQ PRGHO YH UHWLP QXPDUDV×Q× EHOLUWHQ RULMLQDO IDWXUD \D GD |GHPH PDNEX]XQXQ VXQXOPDV× KDOLQGH JHoHUOLGLU ‡ /WIHQ KHU ]DPDQ 3KLOLSV WDUDI×QGDQ RQD\O× Jo NDEORVXQX NXOODQ×Q (ĚHU Jo NDEORQX] ND\×SVD OWIHQ E|OJHQL]GH EXOXQDQ VHUYLV PHUNH]L LOH WHPDVD JHoLQL] /WIHQ 0ŕWHUL 'HVWHĚL 7NHWLFL %LOJL 0HUNH]LQH EDŕYXUXQX] 0RQLW|U oDO×ŕ×UNHQ WLWUHŕLPH YH\D VHUW GDUEHOHUH PDUX] E×UDNPD\×Q dDO×ŕW×UPD YH\D QDNOL\H V×UDV×QGD PRQLW|UH YXUPD\×Q YH\D PRQLW|U GŕUPH\LQ 0RQLW|UQ] RODV× KDVDUODUGDQ NRUXPDN LoLQ /&' SDQHOLQH Dŕ×U× EDV×Qo X\JXODPD\×Q 0RQLW|UQ] WDŕ×UNHQ NDOG×UPDN LoLQ oHUoHYHGHQ WXWXQ HOLQL]L YH\D SDUPDNODU×Q×]× /&' SDQHOLQLQ ]HULQH \HUOHŕWLUHUHN PRQLW|U NDOG×UPD\×Q 8]XQ VUH NXOODQPD\DFDNVDQ×] PRQLW|UQ ÀŕLQL SUL]H WDN×O× E×UDNPD\×Q +DÀI QHPOL ELU EH] NXOODQDUDN WHPL]OHPHQL] JHUHNL\RUVD PRQLW|U SUL]GHQ o×NDU×Q (OHNWULN NHVLOGLĚLQGH HNUDQ NXUX ELU EH] NXOODQ×ODUDN WHPL]OHQHELOLU $QFDN PRQLW|UQ] WHPL]OHPHN LoLQ DONRO YH\D DPLQR ED]O× V×Y×ODU JLEL RUJDQLN o|]HOWLOHUL DVOD NXOODQPD\×Q (OHNWULN oDUSPDV×QD HQJHO ROPDN YH\D VHWH NDO×F× KDVDU YHULOPHVLQL |QOHPHN LoLQ PRQLW|U WR]D \DĚPXUD VX\D YH\D Dŕ×U× QHPOL RUWDPODUD PDUX] E×UDNPD\×Q×] (ĚHU PRQLW|UQ] ×VODQ×UVD PPNQ RODQ HQ N×VD VUHGH NXUX ELU EH] LOH WHPL]OH\LQL] (ĚHU PRQLW|UQ]H \DEDQF× FLVLP YH\D VX JLUHUVH OWIHQ KHPHQ NDSDW×Q YH Jo NDEORVXQX SUL]GHQ o×NDU×Q $UG×QGDQ \DEDQF× FLVPL YH\D VX\X o×NDUDUDN EDN×P PHUNH]LQH J|QGHULQ 0RQLW|U ×V× GRĚUXGDQ JQHŕ ×ŕ×Ě× YH\D Dŕ×U× VRĚXĚD PDUX] NDODQ \HUOHUGH GHSRODPD\×Q YH\D NXOODQPD\×Q 0RQLW|UQ]GHQ HQ L\L SHUIRUPDQV× DOPDN YH X]XQ VUH NXOODQPDN LoLQ PRQLW|U OWIHQ DŕDĚ×GDNL V×FDNO×N YH QHP DUDO×Ě×QD GŕHQ \HUOHUGH NXOODQ×Q×] ‡ ‡ %DN×P ‡ 1. 1 *YHQOLN |QOHPOHUL YH EDN×P 8\DU×ODU %X EHOJHGH EHOLUWLOHQOHULQ G×ŕ×QGD NRQWURO YH D\DU \DS×OPDV× YH\D \|QHWPHQOLNOHULQ NXOODQ×OPDV× ŕRN HOHNWULN oDUSPD WHKOLNHVL YHYH\D PHNDQLN WHKOLNHOHUH VHEHS RODELOLU %LOJLVD\DU PRQLW|UQQ EDĚODQW×V×Q× \DSDUNHQ YH NXOODQ×UNHQ EX WDOLPDWODUD X\XQX] dDO×ŕW×UPD ‡ /WIHQ PRQLW|U GRĚUXGDQ JQHŕ ×ŕ×Ě× oRN JoO SDUODN ×ŕ×NODU YH GLĚHU ×V× ND\QDNODU×QGDQ X]DN WXWXQ 8]XQ VUH EX WU RUWDPD PDUX] NDOPDV× PRQLW|U UHQJLQLQ ER]XOPDV×QD YH PRQLW|UQ KDVDU J|UPHVLQH QHGHQ RODELOLU +DYDODQG×UPD GHOLNOHULQH GŕHELOHFHN \D GD PRQLW|UQ HOHNWURQLN DNVDP×Q×Q G]JQ VRĚXWXOPDV×Q× |QOH\HELOHFHN KHUKDQJL ELU QHVQH\L NDOG×U×Q . DVD ]HULQGHNL KDYDODQG×UPD GHOLNOHULQL NDSDWPD\×Q 0RQLW|U \HUOHŕWLULUNHQ HOHNWULN ÀŕLQH YH SUL]H NROD\ HULŕLOHELOGLĚLQGHQ HPLQ ROXQ 0RQLW|U HOHNWULN NDEORVXQX YH\D '& Jo NDEORVXQX D\×UDUDN NDSDW×\RUVDQ×] HOHNWULN NDEORVXQX YH\D '& Jo NDEORVXQX QRUPDO oDO×ŕPDV× LoLQ WDNPDGDQ |QFH VDQL\H EHNOH\LQ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 1. Önemli ‡ ‡ ‡ 6×FDNO×N  ƒ&  ƒ) 1HP  5+ 1. 2 īŕDUHWOHU $ŕDĚ×GDNL E|OPOHUGH EX EHOJHGH NXOODQ×ODQ LŕDUHWOHU Do×NODQPDNWDG×U 1RW 8\DU× YH īND]ODU %X N×ODYX]GD PHWLQ EORNODU×Q×Q \DQ×QGD ELU VLPJH EXOXQDELOLU YH NR\X YH\D LWDOLN \D]×OP×ŕ RODELOLU %X EORNODU QRWODU× X\DU×ODU× YH LND]ODU× LoHULU $ŕDĚ×GDNL ŕHNLOGH NXOODQ×O×UODU 1RW %X VLPJH ELOJLVD\DU VLVWHPLQL]LQ GDKD L\L NXOODQ×OPDV×QGD VL]H \DUG×PF× RODFDN |QHPOL ELOJL YH |QHULOHUL J|VWHUPHNWHGLU 8\DU× %X VLPJH GRQDQ×PD ]DUDU YHUHFHN YH\D YHUL ND\E×QD \RO DoDFDN DU×]DODUGDQ NDo×QPDN LoLQ JHUHNOL ELOJLOHUL J|VWHUPHNWHGLU īND] %X VLPJH LQVDQODUD ]DUDU YHUPH LKWLPDOL RODQ GXUXPODU× J|VWHULU YH EX VRUXQGDQ QDV×O NDo×Q×OPDV× JHUHNWLĚLQL Do×NODU %D]× X\DU×ODU EDŕND ELU ELoLPGH J|UQHELOLU YH \DQ×QGD ELU VLPJH EXOXQPD\DELOLU %X JLEL GXUXPODUGD |]HO X\DU× ELoLPOHUL \HWNLOL ELUL WDUDI×QGDQ EHOLUWLOPHOLGLU g1(0/ī 0RQLW|UQ] J|]HWLPVL] E×UDNW×Ě×Q×]GD GDLPD KDUHNHW HGHQ ELU HNUDQ NRUX\XFXVX SURJUDP×Q× HWNLQ KDOH JHWLULQ 0RQLW|UQ]GH GHĚLŕPH\HQ VDELW ELU LoHULN J|VWHULOHFHNVH GDLPD G|QHPVHO HNUDQ \HQLOHPH X\JXODPDV×Q× HWNLQOHŕWLULQ 6DELW \D GD VWDWLN J|UQWOHULQ X]XQ VUH NHVLQWLVL] RODUDN HNUDQGD NDOPDV× ´\DQPD\Dµ VHEHS RODELOLU EX D\Q× ]DPDQGD HNUDQ×Q×]GDNL ´DUG×O J|UQWµ YH\D ´KD\DOHW J|UQWµ RODUDN GD DQ×OPDNWDG×U ´<DQPDµ ´DUG×ŕ×N J|UQWµ \D GD ´J|OJHOL J|UQWµ /&' SDQHOL WHNQRORMLVLQGH ELOLQHQ ELU GXUXPGXU %LUoRN GXUXPGD ´\DQPDµ YH\D ´DUG×O J|UQWµ YH\D ´KD\DOHW J|UQWµ Jo NDSDW×OG×NWDQ VRQUD ]DPDQ JHoWLNoH \DYDŕ \DYDŕ ND\ERODFDNW×U īND] %LU HNUDQ NRUX\XFX YH\D G|QHPVHO HNUDQ \HQLOHPH X\JXODPDV×Q× HWNLQOHŕWLULOPHPHVL ED]× HNUDQGDQ JLWPH\HFHN YH\D RQDU×ODPD\DFDN ´\DQPDµ YH\D ´DUG×O J|UQWµ YH\D ´KD\DOHW J|UQWµ EHOLUWLOHUL LOH VRQXoODQDELOLU <XNDU×GD EHOLUWLOHQ KDVDU JDUDQWLQL] NDSVDP×QGD \HU DOPD] 6HUYLV ‡ ‡ 0DKID]D NDSDĚ× VDGHFH NDOLÀ\H VHUYLV SHUVRQHOL WDUDI×QGDQ Do×OPDO×G×U 2QDU×P \D GD HQWHJUDV\RQ LoLQ KHUKDQJL ELU GRNPDQD JHUHN GX\XOXUVD OWIHQ E|OJHQL]GHNL VHUYLV PHUNH]L LOH WHPDVD JHoLQL] /WIHQ ´7NHWLFL %LOJLOHQGLUPH 0HUNH]Lµ E|OPQH EDN×Q×] 1DNOL\H ELOJLOHUL LoLQ OWIHQ ´7HNQLN g]HOOLNOHU Hµ EDN×Q 0RQLW|UQ] DUDEDNDP\RQHW LoLQGH GRĚUXGDQ JQHŕ ×ŕ×Ě× DOW×QGD E×UDNPD\×Q×] ‡ ‡ 1RW 0RQLW|U QRUPDO oDO×ŕPD]VD \D GD EX N×ODYX]GD \HU DODQ WDOLPDWODU× \HULQH JHWLUGLĚLQL]GH QH \DSDFDĚ×Q×]× ELOPL\RUVDQ×] VHUYLV WHNQLV\HQLQH GDQ×ŕ×Q×] 1. [. . . ] 3URGXFW /LIHWLPH 3URGXFW 7DNH %DFN Minimum one-year product warranty. Product takeback 3DFNDJLQJ Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling (UJRQRPLF 8VHUFHQWHUHG GHVLJQ Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets) Acoustic performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers) Ergonomically designed keyboard (notebooks) (OHFWULFDO 6DIHW\ PLQLPDO HOHFWURPDJQHWLF (PLVVLRQV 7KLUG 3DUW\ 7HVWLQJ All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory. A detailed criteria set is available for download at www. tcodevelopment. com, where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products. TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia. For more information, please visit ww. tcodevelopment. com Technology for you and the planet (Only for selective models) 7. Yönetmenlik Bilgileri EPEAT (www. epeat. net) The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA. EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products. %HQHÀWV RI (3($7 Reduce use of primary materials Reduce use of toxic materials Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S requirement that all registered products meet ENERGY STAR’s energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life. &( 'HFODUDWLRQ RI &RQIRUPLW\ This product is in conformity with the following standards v EN60950-1:2006+A11:2009+A1: 2010+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment). EN55022:2010(Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment). EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment). EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission). EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable. 2004/108/EC (EMC Directive). v v v v v v v 2009/125/EC (ErP Directive, EC No. 1275/2008 Implementing Directive for Standby and Off mode power consumption) And is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level. v ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays). prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display). [. . . ] Note The EU Energy Label will be ONLY applied on the models bundling with HDMI and TV tuners.  0ŕWHUL +L]PHWOHUL YH *DUDQWL 8. 0ŕWHUL +L]PHWOHUL YH *DUDQWL 8. 1 3KLOLSV '] 3DQHO 0RQLW|UOHULQ 3LNVHO +DWD 3ROLWLNDV× 3KLOLSV \NVHN NDOLWHOL UQOHU VDWPD\D oDO×ŕPDNWDG×U %L] HQ JHOLŕPLŕ UHWLP WHNQLNOHULQL NXOODQPDNWD YH V×N× ELU NDOLWH NRQWURO PHNDQL]PDV× X\JXODPDNWD\×] )DNDW G] SDQHO PRQLW|UOHUGH NXOODQ×ODQ 7)7 0RQLW|U SDQHOOHULQGHNL SLNVHO YH\D DOW SLNVHO KDWDODU× LOH ED]HQ NDUŕ×ODŕPDNWD\×] hUHWLFLOHUGHQ KLo ELUL SDQHOOHULQ KLo ELULQGH SLNVHO KDWDV× EXOXQPD\DFDĚ×Q× JDUDQWL HGHPH] IDNDW 3KLOLSV NDEXO HGLOPH] VD\×GD KDWD EXOXQDQ PRQLW|UOHULQ JDUDQWL NDSVDP×QGD WDPLU HGLOHFHĚLQL YH\D \HQLVL LOH GHĚLŕWLULOHFHĚLQL JDUDQWL HWPHNWHGLU %X E|OPGH IDUNO× SLNVHO KDWD WLSOHUL Do×NODQPDNWD YH KHU WLS LoLQ NDEXO HGLOHELOLU SLNVHO VHYL\HOHUL WDQ×PODQPDNWDG×U *DUDQWL NDSVDP×QGD WDPLU YH\D \HQLVL LOH GHĚLŕWLUPH \DSDELOPHN LoLQ 7)7 0RQLW|U SDQHOLQGHNL SLNVHO KDWDODU×Q×Q VD\×V× NDEXO HGLOHELOLU VHYL\HOHUGHQ ID]OD ROPDO×G×U gUQHN YHUHFHN ROXUVDN ELU PRQLW|UGH DOW SLNVHO RUDQ×Q×Q GHQ ID]OD ROPDPDV× KDWDO× RODELOLU %XQODU×Q \DQ×QGD ED]× SLNVHO KDWD WLSOHUL YH\D NRPELQDV\RQXQXQ IDUN HGLOPHVL GLĚHUOHULQGHQ GDKD NROD\ ROGXĚX LoLQ 3KLOLSV EX WLS KDWDODU LoLQ GDKD \NVHN NDOLWH VWDQGDUWODU× EHOLUOHPLŕWLU %X SROLWLND WP GQ\DGD JHoHUOLGLU subpixel DOW SLNVHO SLNVHO EHUDEHU WHN ELU VL\DK SLNVHO JLEL J|UQU $o×N YH NR\X SLNVHOOHULQ GLĚHU NRPELQDV\RQODU× IDUNO× UHQNWH WHN ELU SLNVHO JLEL J|UQU 3LNVHO +DWD 7UOHUL 3LNVHO YH DOW SLNVHO KDWDODU× HNUDQGD IDUNO× ŕHNLOOHUGH J|UQU 3LNVHO KDWDODU× LoLQ LNL NDWHJRUL EXOXQPDNWDG×U YH KHU NDWHJRULGH oHŕLWOL DOW SLNVHO KDWD WUOHUL PHYFXWWXU 3DUODN 1RNWD +DWDODU× 3DUODN QRNWD KDWDODU× GDLPD \DQDQ YH\D Do×N RODQ SLNVHO YH\D DOW SLNVHO RODUDN J|UQU 3DUODN QRNWD PRQLW|U NR\X ELU |UQHN J|VWHUGLĚLQGH HNUDQGD EXOXQDQ ELU DOW SLNVHOGLU $ŕDĚ×GD SDUODN QRNWD KDWDODU× J|VWHULOPHNWHGLU %LU Do×N N×UP×]× \HŕLO YH\D PDYL DOW SLNVHO pixel SLNVHO īNL ELWLŕLN DOW SLNVHO . ×UP×]× 0DYL <HŕLO . ×UP×]× <HŕLO 6DU× <HŕLO 0DYL $o×N 0DYL 3LNVHO YH $OW 3LNVHOOHU %LU SLNVHO YH\D UHVLP HOHPDQ× WHPHO UHQNOHUL N×UP×]× \HŕLO YH PDYL RODQ o DOW SLNVHOGHQ ROXŕPDNWDG×U 3LNVHOOHU ELU DUD\D JHOHUHN ELU J|UQW ROXŕWXUXU 3LNVHOGHNL DOW SLNVHOOHULQ KHSVL Do×NVD UHQNOL o DOW SLNVHO EHUDEHU EH\D] ELU UHVLP JLEL J|UQU +HSVL NR\X\VD UHQNOL o DOW ho ELWLŕLN DOW SLNVHO ELU EH\D] SLNVHO  0ŕWHUL +L]PHWOHUL YH *DUDQWL 1RW . ×UP×]× YH\D PDYL UHQNWHNL SDUODN QRNWD NRPŕX QRNWDODU×Q SDUODNO×Ě×QGDQ \]GH GDKD SDUODN ROXUNHQ \HŕLO SDUODN QRNWD LVH NRPŕX QRNWDODUGDQ \]GH GDKD SDUODN ROPDO×G×U 6L\DK 1RNWD +DWDODU× 6L\DK QRNWD KDWDODU× KHU ]DPDQ NR\X YH\D NDSDO× RODQ SLNVHO YH\D DOW SLNVHO RODUDN J|UQU . R\X QRNWD PRQLW|U Do×N ELU |UQHN J|VWHUGLĚLQGH HNUDQGD EXOXQDQ ELU DOW SLNVHOGLU $ŕDĚ×GD VL\DK QRNWD KDWD WLSOHUL J|VWHULOPHNWHGLU 3LNVHO +DWDODU×Q×Q <DN×QO×Ě× %LUELULQH \DN×Q RODQ D\Q× WU SLNVHO YH DOW SLNVHO KDWDODU×Q×Q IDUN HGLOPHVL GDKD NROD\ ROGXĚX LoLQ 3KLOLSV SLNVHO KDWDODU×Q×Q \DN×QO×Ě× NRQXVXQGD GD WROHUDQVODU EHOLUOHPLŕWLU 3LNVHO +DWD 7ROHUDQVODU× *DUDQWL VUHVLQGH SLNVHO KDWDODU×QGDQ ND\QDNODQDQ WDPLU YH\D \HQLVL LOH GHĚLŕWLUPH LŕOHPOHULQL JHUoHNOHŕWLUPHN LoLQ ELU 3KLOLSV G] SDQHOLQGHNL 7)7 0RQLW|U SDQHOLQGH EXOXQDQ SLNVHO YH\D DOW SLNVHO KDWDODU× DŕDĚ×GDNL WDEORGD EHOLUWLOHQ VD\×ODUGDQ ID]OD ROPDO×G×U 3$5/$. 12. 7$ . 8685/$5, DGHW J|UQHQ DOW SLNVHO DGHW ELWLŕLN J|UQHQ DOW SLNVHO DGHW ELWLŕLN J|UQHQ DOW SLNVHO ELU EH\D] SLNVHO īNL SDUODN QRNWD NXVXUX DUDV×QGDNL X]DNO×N 7P WLSOHUGHNL WRSODP SDUODN QRNWD NXVXUODU× 6ī<$+ 12. 7$ . 8685/$5, DGHW NR\X DOW SLNVHO DGHW ELWLŕLN NR\X DOW SLNVHO DGHW ELWLŕLN NR\X DOW SLNVHO īNL VL\DK QRNWD NXVXUX DUDV×QGDNL PHVDIH +HU WUGHNL WRSODP VL\DK QRNWD NXVXUODU× 723/$0 12. 7$ . 8685/$5, +HU WUGHNL WRSODP SDUODN YH\D VL\DK QRNWD NXVXUODU× 1RW  YH\D ELWLŕLN DOW SLNVHO NXVXUX . $%8/ ('ī/(%ī/ī5 6(9ī<(  !PP . $%8/ ('ī/(%ī/ī5 6(9ī<( YH\D GDKD D] YH\D GDKD D] !PP YH\D GDKD D] . $%8/ ('ī/(%ī/ī5 6(9ī<( YH\D GDKD D] QRNWD NXVXUX %X PRQLW|U , 62 X\XPOXGXU , 62 (OHNWURQLN J|UVHO HNUDQODU LoLQ HUJRQRPLN LKWL\Do DQDOL] YH X\XP WHVW PHWRGODU×  0ŕWHUL +L]PHWOHUL YH *DUDQWL 8. 2 0ŕWHUL 6RUXQODU× *DUDQWL *DUDQWL NDSVDP× ELOJLOHUL YH E|OJHQL]H DLW HN GHVWHN NRŕXOODU× KDNN×QGD D\U×QW×O× ELOJL LoLQ OWIHQ ZZZSKLOLSV FRPVXSSRUW ZHEVLWHVLQL ]L\DUHW HGLQ $ŕDĚ×GD OLVWHOHQPLŕ RODQ \HUHO 3LKLOLSV 0ŕWHUL 6RUXQODU× WHOHIRQ QXPDUDV×Q× GD DUD\DELOLUVLQL] %DW× $YUXSD E|OJHVL LoLQ ī57ī%$7 %ī/*ī6ī hONH Germany United Kingdom Ireland Spain Finland France Greece Italy Netherlands Denmark Norway Sweden Poland Austria Belgium Luxembourg Portugal Switzerland ASC Siemens I&S Invec Scotland Invec Scotland Eatsa Spain A-novo A-novo Allman Hellas A-novo E Care A-novo A-novo A-novo Zolter Siemens I&S E Care E Care Eatsa Spain A-novo 0ŕWHUL GHVWHN QXPDUDV× +49 01803 386 853 +44 0207 949 0069 +353 01 601 1161 +34 902 888 785 +358 09 2290 1908 +33 082161 1658 +30 00800 3122 1223 +39 840 320 041 +31 0900 0400 063 +45 3525 8761 +47 2270 8250 +46 08 632 0016 +48 0223491505 +43 0810 000206 +32 078 250851 +352 26 84 30 00 +351 2 1359 1440 +41 02 2310 2116 )L\DW € 0, 09 Local call tariff Local call tariff € 0, 10 Local call tariff € 0, 09 Free of charge € 0, 08 € 0, 10 Local call tariff Local call tariff Local call tariff Local call tariff € 0, 07 € 0, 06 Local call tariff Local call tariff Local call tariff  0ŕWHUL +L]PHWOHUL YH *DUDQWL 257$ 9( '2ę8 $9583$ E|OJHVL LOHWLŕLP ELOJLOHUL hONH Belarus Bulgaria Croatia Estonia Latvia Lithuania Romania Serbia & Montenegro Slovenia Ukraine Russia Slovakia Turkey Czech Rep. Hungary dDĚU× PHUNH]L NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ASC IBA LAN Service Renoprom FUJITSU “ServiceNet LV” Ltd. [. . . ]

PHILIPS 247E4LHAB KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 247E4LHAB kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag