Kullanım kılavuzu PHILIPS 249C4QSB

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 249C4QSB kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 249C4QSB kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 249C4QSB kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 249C4QSB : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1762 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 249C4QSB (2728 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 249C4QSB

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ]  *o<|QHWLPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 <|QHWPHQOLN%LOJLOHUL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 0ŕWHULKL]PHWOHULYHJDUDQWL . . . . . . . . . . . . 32 3KLOLSV']3DQHO0RQLW|UOHULQ3LNVHO +DWD3ROLWLNDV×. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 6RUXQ*LGHUPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Görüntü Optimizasyonu (FR3RZHU (NR*o PHQV (QDEOH&RQWH[W0HQX īoHULĚL(WNLQOHŕWLU 0HQV 6HOHFW3UHVHW gQD\DU6Ho VHoHQHNOHULLoLQ6PDUW&RQWURO3UHPLXP·X YHPDVDVWQGHVDĚW×NODPDLOHXODŕ×ODQ EDĚODPPHQVQGH7XQH'LVSOD\ īQFH $\DU(NUDQ×Q× J|VWHULU'HYUH'×ŕ× 6PDUW&RQWURO3UHPLXP XVDĚW×NODPDLOH XODŕ×ODQEDĚODPPHQVQGHQNDOG×U×U ‡ (QDEOH7DVN7UD\ *|UHYL(WNLQOHŕWLU 7HSVLVL VLPJHVLYDUVD\×ODQRODUDN $o×N LŕDUHWOLGLU%DĚODPPHQVQHWNLQOHŕWLU 6PDUW&RQWURO3UHPLXPLoLQJ|UHY WHSVLVLPHQVQJ|VWHULU*|UHYWHSVLVL VLPJHVLQHVDĚW×NODPDN+HOS <DUG×P 7HFKQLFDO6XSSRUW 7HNQLN'HVWHN LoLQ PHQVHoHQHNOHULQLJ|VWHULU&KHFNIRU 8SGDWH *QFHOOHPH $ERXW +DNN×QGD YH([LW d×N×ŕ ×LŕDUHWOH\LQ*|UHYL HWNLQOHŕWLUWHSVLVLPHQVHQJHOOHQGLĚLQGH J|UHYWHSVLVLVLPJHVLQGH\DOQ×]FD([LW d×N×ŕ J|VWHULOHFHNWLU ‡ 5XQDW6WDUWXS %DŕODQJ×o WDdDO×ŕW×U YDUVD\×ODQRODUDN $o×N DD\DUO×G×U'HYUH G×ŕ×E×UDN×OG×Ě×QGD6PDUW&RQWURO3UHPLXP EDŕODQJ×oWD\DGDJ|UHYWHSVLVLQGH EDŕODPD\DFDNW×U6PDUW&RQWURO3UHPLXP¶X EDŕODWPDQ×QWHN\ROXPDVDVWN×VD \ROXQGDQ\DGDSURJUDPGRV\DV×QGDQG×U %XNXWXQXQLŕDUHWLNDOG×U×OG×Ě×QGD EDŕODQJ×oWDoDO×ŕW×UPD\DLOLŕNLQKHUKDQJLELU |QD\DU\NOHQPH\HFHNWLU 'HYUHG×ŕ× ‡ ŔHIIDÁ×NPRGXQXHWNLQOHŕWLU :LQGRZV 9LVWD;3 9DUVD\×ODQ0DWW×U 2SWLRQV 6HoHQHNOHU PHQV 2SWLRQV 6HoHQHNOHU !3UHIHUHQFHV 7HUFLKOHU <DOQ×]FDDo×O×U2SWLRQV 6HoHQHNOHU PHQVQGHQ3UHIHUHQFHV 7HUFLKOHUL VHoWLĚLQL]GHHWNLQOHŕWLULOHFHNWLU''&&, |]HOOLĚL EXOXQDQDQFDNGHVWHNOHQPH\HQELUHNUDQGD \DOQ×]FD+HOS <DUG×P YH2SWLRQV 6HoHQHNOHU VHNPHOHULNXOODQ×ODELOLU ‡ 0HYFXWWHUFLKD\DUODU×Q×J|VWHULU ‡ īŕDUHWOLELUNXWXLOJLOL|]HOOLĚLHWNLQOHŕWLULU 2QD\NXWXVXGHĚLŕWLULOHELOLU ‡ 0DVDVWQGHNL(QDEOH&RQWH[W 0HQX īoHULĚL(WNLQOHŕWLU0HQV YDUVD\×ODQRODUDN $o×N NRQXPXQDJHWLULOLU 3. Görüntü Optimizasyonu 2SWLRQV 6HoHQHNOHU !$XGLR 6HV <DOQ×]FD Do×O×U2SWLRQV 6HoHQHNOHU PHQVQGHQ6HV 6HYL\HVLQLVHoWLĚLQL]GHHWNLQOHŕWLULOHFHNWLU ''&&, |]HOOLĚLEXOXQDQDQFDNGHVWHNOHQPH\HQ ELUHNUDQGD\DOQ×]FD+HOS <DUG×P YH2SWLRQV 6HoHQHNOHU VHNPHOHULNXOODQ×ODELOLU ‡ 6RXUFH . D\QDN WDOLPDWSHQFHUHVLQLYH PHYFXWJLULŕND\QDND\DU×Q×J|VWHULU ‡ 7HNOLJLULŕOLHNUDQODUGDEXSHQFHUH J|UQPH\HFHNWLU 2SWLRQV 6HoHQHNOHU !7KHIW'HWHUUHQFH +×UV×]O×N(QJHOOHPH 7KHIW'HWHUUHQFH +×UV×]O×N(QJHOOHPH 3HQFHUHVL3OXJLQ (NOHQWL PHQVQGHQ7KHIW'HWHUUHQFH +×UV×]O×N(QJHOOHPH 0RGXQXVHoWLĚLQL]GH HWNLQOHŕWLULOHFHNWLU 2SWLRQV 6HoHQHNOHU !$XWR3LYRW 2WR 'ĚPHVL 2SWLRQV 6HoHQHNOHU !, QSXW *LULŕ <DOQ×]FD Do×O×U2SWLRQV 6HoHQHNOHU PHQVQGHQ, QSXW *LULŕL VHoWLĚLQL]GHHWNLQOHŕWLULOHFHNWLU''& &, |]HOOLĚLEXOXQDQDQFDNGHVWHNOHQPH\HQELU HNUDQGD\DOQ×]FD+HOS <DUG×P YH2SWLRQV 6HoHQHNOHU VHNPHOHULNXOODQ×ODELOLU'LĚHUWP 6PDUW&RQWURO3UHPLXPVHNPHOHULNXOODQ×ODPD] 7KHIW'HWHUUHQFH +×UV×]O×N(QJHOOHPH ·\L HWNLQOHŕWLUPHNLoLQDŕDĚ×GDNLHNUDQ×JHWLUPHN ]HUH2Q $o×N GĚPHVLQHW×NOD\×Q ‡ . XOODQ×F×\DOQ×]FDLOHKDQHOL3, 1 L JLUHELOLU 3. Görüntü Optimizasyonu ‡ 3, 1 LJLUGLNWHQVRQUD$FFHSW . DEXO GĚPHVLQHW×NODG×Ě×Q×]GDNXOODQ×F×VRQUDNL VD\IDGDDo×ODQLOHWLŕLPNXWXVXQDJLGHU ‡ 0LQLPXPGDNLND HD\DUO×G×U. D\G×U×F× YDUVD\×ODQRODUDN HD\DUO×G×U ‡ 7KHIW'HWHUUHQFH +×UV×]O×N(QJHOOHPH PRGXQDJLWPHNLoLQHNUDQ×QIDUNO×ELUDQD VLVWHPHWDN×OPDV×JHUHNPH] 3, 1ROXŕWXUGXNWDQVRQUD7KHIW'HWHUUHQFH +×UV×]O×N(QJHOOHPH SHQFHUHVLQGH7KHIW 'HWHUUHQFH(QDEOHG +×UV×]O×N(QJHOOHPH(WNLQ J|VWHULOHFHNYH3, 12SWLRQV 3, 16HoHQHNOHUL GĚPHVLVDĚODQDFDNW×U ‡ 7KHIW'HWHUUHQFH(QDEOHG +×UV×]O×N (QJHOOHPH(WNLQ J|VWHULOHFHNWLU ‡ 7KHIW'HWHUUHQFH +×UV×]O×N(QJHOOHPH 0RGXQX'HYUH'×ŕ×%×UDN VRQUDNL VD\IDGDNLHNUDQE|OPHVLQLDoDU ‡ 3, 12SWLRQV 3, 16HoHQHNOHUL GĚPHVL \DOQ×]FDNXOODQ×F×3, 1 LROXŕWXUGXNWDQVRQUD NXOODQ×ODELOLUGĚPH\HEDV×ODUDNJYHQLOLU 3, 1ZHEVLWHVLDo×O×U +HOS <DUG×P PHQV +HOS <DUG×P !8VHU0DQXDO . XOODQ×F× (ONLWDE× <DOQ×]FDDo×O×U+HOS <DUG×P PHQVQGHQ8VHU0DQXDO . XOODQ×F×(ONLWDE×Q× VHoWLĚLQL]GHHWNLQOHŕHFHNWLU''&&, |]HOOLĚL EXOXQDQDQFDNGHVWHNOHQPH\HQELUHNUDQGD \DOQ×]FD+HOS <DUG×P YH2SWLRQV 6HoHQHNOHU VHNPHOHULNXOODQ×ODELOLU +HOS <DUG×P !9HUVLRQ 6UP <DOQ×]FDDo×O×U +HOS <DUG×P PHQVQGHQ9HUVLRQ 6UP VHoWLĚLQL]GHHWNLQOHŕWLULOHFHNWLU''&&, |]HOOLĚL EXOXQDQDQFDNGHVWHNOHQPH\HQELUHNUDQGD \DOQ×]FD+HOS <DUG×P YH2SWLRQV 6HoHQHNOHU VHNPHOHULNXOODQ×ODELOLU &RQWH[W6HQVLWLYH0HQX īoHULĚH+DVVDV0HQ &RQWH[W6HQVLWLYH0HQX īoHULĚH+DVVDV 0HQ YDUVD\×ODQRODUDNHWNLQOHŕWLULOLU(QDEOH &RQWH[W0HQX īoHULĚL(WNLQOHŕWLU0HQV 2SWLRQV 6HoHQHNOHU !3UHIHUHQFHV 7HUFLKOHU HNUDQ×QGDHWNLQOHŕWLULOLUVHEXGXUXPGDPHQ J|UQURODFDNW×U &RQWH[W0HQX īoHULN0HQVQGH G|UWJLULŕ YDUG×U ‡ 6PDUW&RQWURO3UHPLXP²6HoLOGLĚLQGH $ERXW +DNN×QGD (NUDQ×J|VWHULOLU ‡ 6HOHFW3UHVHW gQD\DU×6Ho $Q×QGD NXOODQ×PLoLQND\GHGLOHQ|QD\DUODU×Q KL\HUDUŕLNPHQVQVXQDU2QD\LŕDUHWL PHYFXWVHoLOHQ|QD\DU×J|VWHULU)DFWRU\ 3. Görüntü Optimizasyonu 3UHVHW )DEULNDgQD\DU× GDDo×O×UPHQGHQ oDĚU×ODELOLU ‡ 7XQH'LVSOD\ īQFH$\DU(NUDQ× 6PDUW&RQWURO3UHPLXPGHQHWLPPDVDV×Q× DoDU ‡ 6PDUW, PDJH²2DQNLD\DUODU×7H[W <D]× 2IÀFH 2ÀV 3KRWR )RWRĚUDI 0RYLH )LOP *DPH 2\XQ (FRQRP\ (NRQRPL 2II . DSDO× ·\×NRQWUROHGLQ *|UHY7HSVLVL0HQV(WNLQ *|UHYWHSVLVLPHQV6PDUW&RQWURO3UHPLXP VLPJHVLQHJ|UHYWHSVLVLQGHQVDĚW×NOD\DUDN J|UQWOHQHELOLU6RO7×NODG×Ě×Q×]GDX\JXODPD\× EDŕODWDFDNW×U ‡ ([LW d×N×ŕ 6PDUW&RQWURO3UHPLXP¶X NDSDW×U 6PDUW&RQWURO3UHPLXP XWHNUDUoDO×ŕW×UPDNLoLQ 3URJUDPPHQVQGHQ6PDUW&RQWURO3UHPLXP X VHoLQ\DGDPDVDVWQGHNL%LOJLVD\DU×PVLPJHVLQH oLIWW×NOD\×QYH\DVLVWHPL\HQLGHQEDŕODW×Q *|UHY7HSVLVL0HQV'HYUH'×ŕ× *|UHY7HSVLVLWHUFLKNODV|UQGHGHYUHG×ŕ× E×UDN×OG×Ě×QGD\DOQ×]FD([LW d×N×ŕ VHoLPL NXOODQ×ODELOLU6PDUW&RQWURO3UHPLXP XJ|UHY WHSVLVLQGHQWDPDPHQo×NDUPDNLoLQ2SWLRQV 6HoHQHNOHU !3UHIHUHQFHV 7HUFLKOHU GH5XQ DW6WDUWXS %DŕODQJ×oWDdDO×ŕW×U ×GHYUHG×ŕ× E×UDN×Q 1RW %XE|OPGHNLWPUHVLPOHUVDGHFHUHIHUDQV LoLQGLU6PDUW&RQWURO\D]×O×PVUPKDEHU YHULOPHGHQGHĚLŕWLULOHELOLU(QVRQ6PDUW&RQWURO \D]×O×P×VUPQLQGLUPHNLoLQOWIHQUHVPL 3RUWUDLWZHEVLWHVLQLZZZSRUWUDLWFRPGWXQH SKOHQXLQGH[]L\DUHWHGLQ *|UHYWHSVLVLQGHEHŕJLULŕYDUG×U ‡ +HOS <DUG×P 8VHU0DQXDO . XOODQ×F× (ONLWDE× GRV\DV×QDHULŕLP9DUVD\×ODQ WDUD\×F×SHQFHUHVLQLNXOODQDUDN8VHU0DQXDO . XOODQ×F×(ONLWDE× GRV\DV×Q×Do×Q ‡ 7HFKQLFDO6XSSRUW 7HNQLN'HVWHN WHNQLNGHVWHNVD\IDV×Q×J|VWHULU ‡ &KHFNIRU8SGDWH *QFHOOHPHOHUL . RQWUROHW . XOODQ×F×\×3', īQLŕLQHJHWLULU YHPHYFXWRODQHQ\HQLVUPOHNXOODQ×F× VUPQNDUŕ×ODŕW×U×U ‡ $ERXW +DNN×QGD $\U×QW×O×UHIHUDQV ELOJLOHULQLJ|VWHULUUQVUPo×N×ŕELOJLVL YHUQDG× 3. Görüntü Optimizasyonu 3. 6 6PDUW'HVNWRS. ×ODYX]X 6PDUW'HVNWRS 6PDUW'HVNWRS6PDUW&RQWURO3UHPLXPLoLQGH \HUDO×U6PDUW&RQWURO3UHPLXP·X\NOH\LQYH 2SWLRQV 6HoHQHNOHU ·GHQ6PDUW'HVNWRS·×VHoLQ 1RW 3HQFHUHVUNOHPHV×UDV×QGDDODQ×QG×ŕKDWODU× J|UQPH]VH6KRZZLQGRZVFRQWHQWVZKLOH GUDJJLQJµ 6UNOHUNHQSHQFHUHLoHULNOHULQL J|VWHU GHYUHG×ŕ×G×U(WNLQOHŕWLUPHNLoLQ &RQWURO3DQHO 'HQHWLP0DVDV× ·QGD 6\VWHP 6LVWHP ·LW×NODW×Q *HOLŕPLŕ$GYDQFHGV\VWHPVHWWLQJV VLVWHP D\DUODU×Q×W×NODW×Q 9LVWDYH:LQīŕOHWLP VLVWHPOHULLoLQVRONHQDUoXEXĚXQGDEXOXQXU 3HUIRUPDQFH 3HUIRUPDQV E|OPQGH 6HWWLQJV $\DUODU ·×W×NODW×Q 4. . XWXGD6KRZZLQGRZVFRQWHQWVZKLOH GUDJJLQJ 6UNOHUNHQSHQFHUHLoHULNOHULQL J|VWHU LLŕDUHWOH\LQYH2. 7DPDP × W×NODW×Q 'LĚHUDOWHUQDWLI\RO 9LVWD “&RQWURO3DQHO 'HQHWLP0DVDV× µ! “3HUVRQDOL]DWLRQ . LŕLVHOOHŕWLUPH µ!:LQGRZ &RORUDQG$SSHDUDQFH 3HQFHUH5HQJLYH *|UQP !“2SHQ&ODVVLFDSSHDUDQFH SURSHUWLHVIRUPRUHFRORURSWLRQV 'DKDoRN UHQNVHoHQHĚLLoLQNODVLNJ|UQP|]HOOLNOHULQL Do×W×NODW×Q µ! “(IIHFWV (IHNWOHU µGĚPHVLQL W×NODW×Q!6UNOHUNHQ “6KRZZLQGRZFRQWHQWV ZKLOHGUDJJLQJ 6UNOHUNHQSHQFHUHLoHULNOHULQL J|VWHU µ. ;3 “'LVSOD\3URSHU WLHV *|UQWg]HOOLNOHUL µ! “$SSHDUDQFH *|UQP !“(IIHFWV (IHNWOHU µ ! “6KRZZLQGRZFRQWHQWVZKLOHGUDJJLQJ 6UNOHUNHQSHQFHUHLoHULNOHULQLJ|VWHU µ L LŕDUHWOH\LQ :LQ %DŕNDDOWHUQDWLIELU\ROEXOXQPDPDNWDG×U ‡ $OLJQWRSDUWLWLRQ %|OPHKL]DOD RQD\ NXWXVXWDQ×PO×E|OPHVUNOHQGLĚLQGH SHQFHUHQLQRWRPDWLNKL]DODQPDV×Q× VDĚOD\DFDNW×U ‡ 6LPJHVLQLW×NODWDUDNLVWHGLĚLQL]E|OP VHoLQ%|OPPDVDVWQHX\JXODQDFDNYH VLPJHVLYXUJXODQDFDNW×U ‡ , GHQWLI\ 7DQ×POD WDEOR\XJ|UPHQLQK×]O×ELU \ROXGXU 3HQFHUHOHUL6UNOH\LS%×UDNPD %|OPHOHU\DS×ODQG×U×OG×Ě×QGDYH$OLJQWR3DUWLWLRQ %|OPHKL]DOD VHoLOGLĚLQGHE|OPHVUNOHQHQ SHQFHUHOHURWRPDWLNRODUDNKL]DODQDFDNW×U 3HQFHUHYHIDUHLPOHFLDODQ×QLoLQGH\NHQDODQ YXUJXODQP×ŕGXUXPDJHOHFHNWLU 3. Görüntü Optimizasyonu %DŕO×NdXEXĚX6HoHQHNOHUL 0DVDVWE|OPQHHWNLQSHQFHUHQLQEDŕO×N oXEXĚXQGDQXODŕ×ODELOLU%XGXUXPPDVDVWQ \|QHWPHQLQYHKHUKDQJLELUSHQFHUH\LVUNOH\LS E×UDNPDN]RUXQGDNDOPDGDQKHUKDQJLELU E|OPHJ|QGHUPHQLQNROD\FDK×]O×ELU\ROXQX VXQDU$ŕDĚ×Do×O×UPHQ\HXODŕPDNLoLQLPOHFL HWNLQSHQFHUHEDŕO×NoXEXĚXQDJ|WUQ 1RW %LUGHQID]ODHNUDQEDĚO×\VDNXOODQ×F×E|OP GHĚLŕWLUPHNLoLQKHGHÁHQHQHNUDQ×VHoHELOLU 6HoLOHQVLPJHRV×UDGDHWNLQRODQE|OPWHPVLO HGHU 3. , QGHQWLI\3DUWLWLRQ %|OP7DQ×POD – 0DVDVWQGHJHoHUOLE|OPHLoLQG×ŕ×]JDUD\× J|VWHULU 4. $OLJQ2Q$OLJQ2II +L]DODPD$o×N +L]DODPD. DSDO× ²6UNOHPHYHE×UDNPD RWRPDWLNKL]DODPD|]HOOLĚLQLHWNLQOHŕWLULU NDSDW×U 6DĚ7×NODPD0HQV $ŕDĚ×Do×O×UPHQ\J|UPHNLoLQ'HVNWRS 3DU WLWLRQ 0DVDVWB|OP VLPJHVLQLVDĚ W×NODW×Q 5. ([LW d×N×ŕ ²'HVNWRS3DUWLWLRQ 0DVDVW %|OPQ YH'LVSOD\7XQH īQFH $\DUODU×*|VWHU |ĚHOHULQLNDSDW×U7HNUDU EDŕODWPDNLoLQEDŕODWPHQVQGHQ\DGD PDVDVWQGHQ'LVSOD\7XQH īQFH$\DUODU× *|UQWOH ·\LEDŕODW×Q 6RO7×NODPD0HQV 'HVNWRS3DUWLWLRQ 0DVDVW%|OP VLPJHVL VUNOH\LSE×UDNPD\×JHUHNWLUPHGHQHWNLQ SHQFHUH\LoDEXFDNKHUKDQJLELUE|OPH J|QGHUPHQL]LVDĚODU)DUHQLQE×UDN×OPDV× SHQFHUH\LYXUJXODQDQE|OPHJ|QGHULU 1. )LQG:LQGRZV 3HQFHUH%XO ²%D]× GXUXPODUGDNXOODQ×F×D\Q×E|OPHELUGHQ ID]ODSHQFHUHJ|QGHUHELOPHNWHGLU)LQG :LQGRZV 3HQFHUH%XO WPDo×N SHQFHUHOHULJ|VWHUHFHNYHVHoLOHQSHQFHUH\L |QHJHWLUHFHNWLU 2. [. . . ] Sorun Giderme ve SSS’lar *|UQWEXODQ×NEHOLUVL]\DGDoRNNDUDQO×N J|UQU ‡ . RQWUDVW×YHSDUODNO×Ě×(NUDQhVW . XPDQGDV×QGDQD\DUOD\×Q ´$UG×OJ|UQWµ´\DQPDµYH\D´KD\DOHW J|UQWµJoNDSDW×OG×NWDQVRQUDHNUDQGDNDO×U ‡ 6DELW\DGDVWDWLNJ|UQWOHULQX]XQ VUHNHVLQWLVL]RODUDNHNUDQGDNDOPDV× ´\DQPD\DµVHEHSRODELOLUEXD\Q×]DPDQGD HNUDQ×Q×]GDNL´DUG×OJ|UQWµYH\D´KD\DOHW J|UQWµRODUDNGDDQ×OPDNWDG×U´<DQPD HWNLVLµ´DUG×ŕ×NJ|UQWµ\DGD´J|OJHOL J|UQWµ/&'SDQHOLWHNQRORMLVLQGHELOLQHQ ELUGXUXPGXU%LUoRNGXUXPGD´\DQPDµ YH\D´DUG×OJ|UQWµYH\D´KD\DOHWJ|UQWµ JoNDSDW×OG×NWDQVRQUD]DPDQJHoWLNoH \DYDŕ\DYDŕND\ERODFDNW×U ‡ 0RQLW|UQ]J|]HWLPVL]E×UDNW×Ě×Q×]GD GDLPDKDUHNHWHGHQELUHNUDQNRUX\XFXVX SURJUDP×Q×HWNLQKDOHJHWLULQ ‡ /&'PRQLW|UQ]GHGHĚLŕPH\HQVDELWELU LoHULNJ|VWHULOHFHNVHGDLPDG|QHPVHOHNUDQ \HQLOHPHX\JXODPDV×Q×HWNLQOHŕWLULQ ‡ %LUHNUDQNRUX\XFXYH\DG|QHPVHOHNUDQ \HQLOHPHX\JXODPDV×Q×HWNLQOHŕWLULOPHPHVL ED]×HNUDQGDQJLWPH\HFHNYH\D RQDU×ODPD\DFDN´\DQPDµYH\D´DUG×O J|UQWµYH\D´KD\DOHWJ|UQWµEHOLUWLOHUL LOHVRQXoODQDELOLU<XNDU×GDEHOLUWLOHQKDVDU JDUDQWLQL]NDSVDP×QGD\HUDOPD] *|UQWER]XNJ|UQU0HWLQEXODQ×NYH\D GRQXN ‡ 3& QLQHNUDQo|]QUOĚQPRQLW|UQ |QHULOHQGRĚDOHNUDQo|]QUOĚLOHD\Q× GHĚHUHJHWLULQ (NUDQGD\HŕLON×UP×]×PDYLNR\XYHEH\D] QRNWDODUEHOLULU ‡ *HULGHNDODQQRNWDODUJQP] WHNQRORMLVLQGHNXOODQ×ODQQRUPDO NDUDNWHUOHUGLU/WIHQGDKDID]ODELOJLLoLQ SLNVHOSROLWLNDV×QDEDN×Q ´*oDo×Nµ×ŕ×Ě×oRNJoOYHEHQLUDKDWV×] HGL\RU ‡ 26'DQDNRQWUROOHULQGHJo/('D\DU×Q× NXOODQDUDN´JoDo×Nµ×ŕ×Ě×Q×D\DUOD\DELOLUVLQL] 'DKDID]OD\DUG×PLoLQ7NHWLFL%LOJL0HUNH]L OLVWHVLQHEDN×QYH3KLOLSVPŕWHULKL]PHWOHUL WHPVLOFLVLLOHWHPDVDJHoLQ 8. 2 6PDUW&RQWURO3UHPLXP666·ODU 6 %LUELOJLVD\DUGDNLPRQLW|UGHĚLŕWLUGLP YH6PDUW&RQWURONXOODQ×ODPD]KDOH JHOGLQH\DSPDO×\×P" &YS %LOJLVD\DU×Q×]×\HQLGHQEDŕODW×QYH 6PDUW&RQWURO3UHPLXP XQoDO×ŕ×S oDO×ŕPDG×Ě×Q×NRQWUROHGLQ$NVLKDOGH 6PDUW&RQWURO3UHPLXP XNDOG×U×S \HQLGHQNXUDUDNGRĚUXVUFQQ NXUXOGXĚXQGDQHPLQROPDO×V×Q×] 6 6PDUW&RQWURO3UHPLXPLŕOHYOHUL |QFHGHQL\LoDO×ŕ×\RUGXDQFDNDUW×N oDO×ŕP×\RUQH\DSDELOLULP" &YS $ŕDĚ×GDNLLŕOHPOHU\DS×OP×ŕVDPRQLW|U VUFVQQ\HQLGHQNXUXOPDV× JHUHNOLGLU ‡ 9LGHRJUDILNDGDSW|UQGHĚLŕWLULQ ‡ 9LGHRVUFVQJQFHOOH\LQ ‡ 6HUYLVSDNHWLYH\D\DPDJLELīŕOHWLP 6LVWHPLQGHHWNLQOHŕWLULQ ‡ :LQGRZV8SGDWH LYHJQFHOOHQHQ PRQLW|UYHYH\DYLGHRVUFVQ oDO×ŕW×U×Q ‡ 0RQLW|UNDSDO×YH\DEDĚODQW×V×NHVLNNHQ :LQGRZV\HQLGHQEDŕODW×O×U ‡ %XOPDNLoLQOWIHQ0\&RPSXWHU %LOJLVD\DU×P D VDĚW×NOD\×QYH3URSHUWLHV g]HOOLNOHU !+DUGZDUH 'RQDQ×P ! 'HYLFH0DQDJHU $\J×W<|QHWLFLVL QH W×NOD\×Q ‡ 0RQLWRU 0RQLW|U N×VP×QGD´3OXJDQG 3OD\0RQLWRU 7DNYHdDO×ŕW×U0RQLW|U J|UUVHQL] µEXGXUXPGD\HQLGHQNXUPDQ×] JHUHNOLGLU6PDUW&RQWURO3UHPLXP·X\HQLGHQ 8. Sorun Giderme ve SSS’lar \NOH\LQ6PDUW&RQWURO3UHPLXP·X\HQLGHQ \NOH\LQ 6 6PDUW&RQWURO3UHPLXP·X\NOHGLNWHQ VRQUD6PDUW&RQWURO3UHPLXPVHNPHVL W×NODW×OG×Ě×QGDELUVUHVRQUDKLoELU ŕH\J|VWHUPL\RUYH\DELUKDWDLOHWLVL J|VWHUL\RUQHROGX" 8. 3 *HQHO666·ODU 4 0RQLW|UPLONNH]NXUGXĚXPGD HNUDQGD´&DQQRWGLVSOD\WKLV YLGHRPRGH %XYLGHRPRGXQX J|VWHUHPL\RU µJ|UUVHPQH \DSPDO×\×P" &YS *UDÀNEDĚGDŕW×U×F×Q×]6PDUW&RQWURO /LWHLOHX\XPOXROPD\DELOLU(ĚHU JUDÀNDGDSW|UQ]\XNDU×GDEHOLUWLOHQ PDUNDODUGDQELULLVHHQVRQJQFHOOHQHQ JUDÀNDGDSW|UVUFVQLOJLOL ŕLUNHWLQZHEVLWHVLQGHQLQGLUPH\H oDO×ŕ×Q6UF\NXUXQ6PDUW&RQWURO 3UHPLXP¶XNDOG×U×QYHELUNH]GDKD NXUXQ +DODoDO×ŕP×\RUVDJUDÀNDGDSW|UQ] GHVWHNOHQPL\RURODELOLU/WIHQ 3KLOLSVZHEVLWHVLQL]L\DUHWHGLQYH 6PDUW&RQWURO3UHPLXPVUFVQQ ROXSROPDG×Ě×Q×NRQWUROHGLQ 6 3URGXFW, QIRUPDWLRQ hUQELOJLVLQH W×NODG×Ě×PGD\DOQ×]FDN×VPLELOJLOHU J|UQUQHROGX" &YS %XPRQLW|ULoLQ|QHULOHQo|]P[ +]GHĚHULQGH ‡ 7PNDEORODU×o×NDU×QDUG×QGDQ3& QL]L |QFHGHQNXOODQG×Ě×Q×]PRQLW|UHEDĚOD\×Q ‡ :LQGRZV6WDUW %DŕODW 0HQVQGH 6HWWLQJV&RQWURO3DQHO $\DUODU'HQHWLP 0DVDV× Q×VHoLQ'HQHWLP0DVDV× 3HQFHUHVLQGH'LVSOD\ *|UQW VLPJHVLQL VHoLQ'HQHWLP0DVDV×Q×'LVSOD\ *|VWHU LoLQGH´6HWWLQJV $\DUODU µVHNPHVLQL VHoLQ$\DUODUVHNPHVLQGH´GHVNWRSDUHD PDVDVWDODQ× µHWLNHWOLNXWXGDND\DU oXEXĚX[SLNVHOHJHWLULQ ‡ ´$GYDQFHG3URSHUWLHV *HOLŕPLŕ g]HOOLNOHU L µDo×QYH5HIUHVK5DWH <HQLOHPH +×]×Q× +]GHĚHULQHD\DUOD\×QDUG×QGDQ 2. 7DPDP DW×NOD\×Q ‡ %LOJLVD\DU×Q×]×\HQLGHQEDŕODW×QYH$G×P YH WHNUDUOD\DUDN3& QL]LQ[ #+]GHĚHULQHD\DUODQG×Ě×Q×GRĚUXOD\×Q ‡ %LOJLVD\DU×Q×]×NDSDW×QHVNLPRQLW|UQ]Q EDĚODQW×V×Q×NHVLQYH3KLOLSV/&' PRQLW|UQ]EDĚOD\×Q ‡ 0RQLW|UQ]Do×QYHDUG×QGDQ3& QL]LDo×Q 4 /&'PRQLW|ULoLQ|QHULOHQ\HQLOHPH K×]×QHGLU" &YS *UDÀNNDUW×DGDSW|UQQVUFV ''&&, DUD\]QWDPGHVWHNOH\HQ HQVRQJQFHOOHQHQVUPROPD\DELOLU /WIHQLOJLOLŕLUNHWOHULQZHEVLWHVLQGHQ HQVRQJQFHOOHQHQJUDÀNDGDSW|UQ LQGLUPH\HoDO×ŕ×Q6UF\NXUXQ 6PDUW&RQWURO3UHPLXP¶XNDOG×U×QYHELU NH]GDKDNXUXQ Attention Theft mode enabled &YS /&'PRQLW|UOHUGH|QHULOHQ\HQLOHPH K×]×+] GLUHNUDQGDELUER]XOPD ROPDV×GXUXPXQGD+]GHĚHULQH NDGDUD\DUOD\DUDNER]XNOXĚXQJLGLS JLWPHGLĚLQLJ|UHELOLUVLQL] 6 &'520 GDNLLQIYHLFPGRV\DODU× QHOHUGLU"6UFOHULQDV×ONXUDU×P LQI YHLFP " 6 7KHIW'HWHUUHQFH +×UV×]O×N(QJHOOHPH īŕOHYLLoLQRODQ3, 1QXPDUDP×XQXWWXP 1H\DSDELOLULP" &YS 3KLOLSV6HUYLVPHUNH]LPRQLW|UQVDKLEL ROGXĚXQXWHVSLWHWPHNLoLQ\DVDONLPOLN YH\HWNLVRUPDKDNN×QDVDKLSWLU &YS %XQODUPRQLW|UQ]LoLQRODQVUF GRV\DODU×G×U. XOODQ×F×HONLWDE×Q×]GDNL WDOLPDWODU×L]OH\HUHNVUFOHULNXUXQ 8. [. . . ]

PHILIPS 249C4QSB KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 249C4QSB kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag