Kullanım kılavuzu PHILIPS 273E3SB

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 273E3SB kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 273E3SB kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 273E3SB kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 273E3SB : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (4018 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 273E3SB (3869 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 273E3SB

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 273E3 www. philips. com/welcome TR Kullanicielkitabi MüteriHizmetleriveGaranti SorunGidermeveSSS'lar 1 30 45 çindekiler 1. 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 Önemli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Güvenlikönlemlerivebakim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 aretler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Garantikapsami, monitörünüzüsatinaldiinizgün itibariylebalarvePhilipsC, E, T, VveXmodelleri için24ay, B, PveSmodelleriiçin36aygaranti süresiboyuncageçerlidir. Orijinalfaturanizsatin alimgününeilikinkanitinizdir, bunedenlegaranti kapsamindahizmetalabilmekiçinbubelgeyiözenli birekildesaklayin. 30 6. Müteri Hizmetleri ve Garanti C, E, T, VveXmodelleriiçin, monitörünüz adresinizdenalinacak, SertifikaliServis Merkezimizdetamiredilecekvealinmasindan sonra7güniçindeadresinizegerigetirilecektir. Eercihazinalinmasindansonra10igünüiçinde hiçbirtamiratgerçekletirilemezise, enazindan edeerbirmonitörsizegönderilecektir. Yenimonitörsizeaitolurken, kusurlu/orijinal monitörPhilips'tekalir. Deitirmeileverilen monitöriçingarantisüresi, orijinalmonitörün satinalindiitarihtenitibaren24aysüreyle, ayni artlardadevameder. B, PveSmodelleriiçin, garantikapsamialtinda herhangibirkusurbulunmasihalinde, monitörünüz enazindandenkbirmonitörledeitirilir. Philips'in amaciservistalebindensonra48saatiçinde monitörüdeitirmektir, zlandaveyadierulaimi zorbölgeleriçinamaç72saatiçindedeiimdir. Yenimonitörsizeaitolurken, kusurlu/orijinal monitörPhilips'tekalir. Deitirmeileverilen monitöriçingarantisüresi, orijinalmonitörün satinalindiitarihtenitibaren36aysüreyle, ayni artlardadevameder. BuPhilipsgarantisi, ürünamaçlanankullanimiiçin uygunbirbiçimdeveiletimtalimatlarinauygun olarakkullanildiivesatinalmatarihi, saticininadi veürününmodelveüretimnumarasinibelirten orijinalfaturayadaödememakbuzununsunulmasi halindegeçerlidir. BuPhilipsgarantisiaaidakihallerdeuygulanamaz, eer: · Belgelerdeherhangibirdeiiklikyapilmasi veyaokunaksizhalegetirilmesi; · Ürününmodelveyaüretimnumarasinin deitirilmesi, silinmesi, kaldirilmasiveya okunaksizhalegetirilmesi; · Onarimlarinveyaürünmodifikasyonlarinin yetkisizserviskurululariveyakiilertarafindan gerçekletirilmesi; · Yildirim, suveyayangin, kötüyekullanimveya ihmalkarlikdahilancakbununlasinirliolmayan nedenlerdendolayimeydanagelenhasarlar; · Sinyalartlariveyakabloveyaanten sistemlerininünitenindiindaolmasisonucu ortayaçikanradyosinyallerinialmaproblemleri; · Monitörünyanliveyakötükullanilmasisonucu oluanarizalar; · Ürününaslentasarlandii, üretildii, onaylandii ve/veyayetkiverildiiülkelerdiindaki ülkelerdegeçerliyerelveyaulusalteknik standartlarauygunhalegetirmeküzereürünün modifikasyonveyaadaptasyongerektirmesi. Bu yüzden, birürününbelirlibirülkedekullanilip kullanilamayacainiherzamankontrolediniz. · Philipsülkeleridahilindekullanilmaküzere tasarlanmami, üretilmemi, onaylanmami ve/veyayetkiverilmemiürünler, Philipslk SeçenekGarantisikapsamindadeildir. Bu gibidurumlardaPhilipsglobalgarantikoullari geçerlidir. Sadecetektikuzakta Herhangibirsorunhalindeiletimtalimatlarini dikkatlibirekildeokumaniziveyaekdestek almaniziçinhttp://www. philips. com/support websitesiniziyaretetmeniziöneririz. Sadecetelefonunuzkadaruzakta Gereksizkariikliklarinçikmasiniönlemekamaciyla, Philipsyardimmasasiiletemasageçmedenönce kullanmatalimatlarinidikkatliceokumaniziveyaek destekalmakiçinhttp://www. philips. com/support websitesiniziyaretetmeniziöneririz. Sorunlarinizinhizlaçözümekavuturulmasiiçin, Philipsyardimmasasiiletemasageçmedenönce lütfenaaidakihazirliklariyapiniz: · Philipstipnumarasi · Philipsserinumarasi · Satinalmatarihi(satinalmabelgesininkopyasi gerekebilir) · PCçevrelemcisi: o CUPveGrafikkartiadivesürücüsürümü o letimsistemi o Kullanilanuygulama 31 6. Müteri Hizmetleri ve Garanti · Monteedilmidierkartlar Ayrica, aaidakibilgilerdesürecinhizlanmasinayardimciolacaktir: · Aaidakibilgileriiçerensatinalmabelgesi:satinalmatarihi, bayiadi, modelveürünserinumarasi. · Kusurlumonitörünalinacaiveyenimonitörüngönderileceiyerintamadresi. Philipsmüteriyardimmasalaritümdünyadabulunmaktadir. rtibatBilgilerineerimekiçinburayitiklatin. veyabizeaaidakiadrestenulaabilirsiniz:Websitesi:http://www. philips. com/support BatiAvrupabölgesiiçinrtibatBilgisi: Almanya BirleikKrallik rlanda spanya Finlandiya Fransa Yunanistan talya Hollanda Danimarka Norveç sveç Polonya Avusturya Belçika Lüksemburg Portekiz sviçre +49 +44 +353 +34 +358 +33 +30 +39 +31 +45 +47 +46 +48 +43 "32 +352 +351 +41 01803386853 02079490069 016011161 902888785 0922901908 0821611658 0080031221223 840320041 09000400063 35258761 22708250 086320016 0223491505 0810000206 078250851 26843000 213591440 0223102116 0, 09 Bölgeselçaritarifi Bölgeselçaritarifi 0, 10 Bölgeselçaritarifi 0, 09 Ücretsiz 0, 08 0, 10 Bölgeselçaritarifi Bölgeselçaritarifi Bölgeselçaritarifi Bölgeselçaritarifi 0, 07 0, 06 Bölgeselçaritarifi Bölgeselçaritarifi Bölgeselçaritarifi 32 6. Müteri Hizmetleri ve Garanti OrtaveDouAvrupa'dakiGarantiniz SayinMüteri, BuPhilipsmonitörünüsatinaldiiniziçinteekkür ederiz. BütünPhilipsmonitörleriyüksekstandartlarda tasarlanmiveüretilmitirveyüksekkalitede performans, kullanimkolayliivekurulmakolaylii salarlar. Buürününkurulumuveyakullanimi sirasindabirsorunlakarilamanizhalinde, Philips Garantikoullarindanyararlanabilmekiçinlütfen dorudanPhilipsyardimmasasiylatemasageçiniz. Buservisgarantisi, monitörünüzhataliveyaarizali olmasihalindesatinaldiinizmodelegörebir çözümeulamanizisalar. OrtaveDouAvrupa'dakiPhilipsGarantisi ÇekCumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, Slovenya, Rusya, Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Baltikülkeleri, SirbistanKaradaveHirvatistan'i kapsamaktaolupsadecebuülkelerdekullanilmasi içintasarlanan, üretilen, onaylananve/veyaizin verilenmonitörleriçingeçerlidir. Garantikapsami, monitörünüzüsatinaldiinizgün itibariylebalarvePhilipsC, E, T, VveXmodelleri için24ay, B, PveSmodelleriiçin36aygaranti süresiboyuncageçerlidir. Orijinalfaturanizsatin alimgününeilikinkanitinizdir, bunedenlegaranti kapsamindahizmetalabilmekiçinbubelgeyiözenli birekildesaklayin. Bölgenizebaliolarak, monitörünüzübizim SertifikaliServisMerkezimizinadresine gönderebilirsiniz, yadamonitörünüzadresinden alinir. Monitörünüztamiredildiktensonra, monitörü servistensizalabilirsiniz, yadaarizaliünitelerin servismerkezimizegelmesindensonra10igünü içindeüniteadresinizeteslimedilecektir. [. . . ] Monitörsürücüleri(. infve. icmdosyalari) otomatikolarakkurulacaktir. Cvp. : örüntükartiniz/grafiksürücünüzve G monitörünüzmevcutçözünürlükleri birliktebelirler. stediinizçözünürlüü Windows®DenetimMasasinda"Görüntü özellikleri"ilebirlikteseçebilirsiniz S5: Monitörayarlariniyaparken kaybolursamneyapmaliyim?Cvp. : adeceTamamtuunabasin, ardindan S 'Sifirla'yiseçerekilkfabrikavarsayilan ayarlariniçarin. Cvp. : anelyüzeyiningenelolarakairi P darbeleremaruzkalmamasivekeskin yadakörnesnelerekarikorunmasi önerilir. Monitörükullanirken, panel yüzeyindekitarafabasinçyadakuvvet uygulanmadiindaneminolun. Budurum garantiartlarinietkileyebilir. [. . . ]

PHILIPS 273E3SB KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 273E3SB kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag