Kullanım kılavuzu PHILIPS 32PFL5007T

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 32PFL5007T kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 32PFL5007T kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 32PFL5007T kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 32PFL5007T : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1516 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 32PFL5007T QUICK START GUIDE (1058 ko)
   PHILIPS 32PFL5007T (1432 ko)
   PHILIPS 32PFL5007T QUICK START GUIDE (1058 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 32PFL5007T

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Isý kaynaklarýnýn yanýnda tutmayýn. Cihazýnýzý tozlu alanlarda bulundurmayýn. MENU MENU Cihazýnýzý sökmeye çalýþmayýn ve kendi baþýnýza tamir etmeye kalkýþmayýn. Kýrýlma, tamir ve diðer durumlara baðlý veri kayýplarýndan sorumlu tutulamayacaðýmýzý dikkate almanýzý rica ederiz. MENU 6 Güvenlik Talimatlarý I Kulaklýklar Trafik Güvenlik Talimatlarýný Takip Edin Sadece tehlikeli olmakla kalmaz; kurallara da uygun deðildir. G Yürürken kulaklýklarýn sesinin fazlaca açýlmasý, bir kazaya neden olabilir, özellikle karþýdan karþýya geçerken. Kulaklarýnýzý Koruyun G Sesi çok fazla açmayýn. Doktorlar, uzun süre yüksek sese maruz kalma konusunda uyarmaktadýrlar. G Kulaðýnýzda çýnlama varsa, cihazý kullanmayýn veya sesi kýsýn. G Yürürken veya egzersiz yaparken, kulaklýk kablosunun kolunuz veya diðer objelere dolanmadýðýndan emin olun. I Ortam Çalýþma Þartlarý G Ortam Sýcaklýðý : 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F) Nemlilik : 10 ~ 75% I Çevresel Bilgi G Ambalaj, piller ve eski elektronik araç gereci atarken çevre korunmasýna dair yerel þartlara göre hareket ediniz. G Sesçalarýnýzýn ambalajý, mukavva, polietilen vb. [. . . ] - Eðer bellek dolu ise ses kayýt iþlemi otomatik olarak durdurulacaktýr. 33 Müzik/Ses Dosyalarý Ýçin Arama I Çalma Sýrasýnda Belirli Bölümler için Arama Yapmak G Dinlemek istediðiniz bölümünü aramak için çalma esnasýnda basýlý tutun. G Normal çalma iþlemine kaldýðý yerden devam etmek için , , tuþuna basýn ve tuþunu serbest býrakýn. I Çalma Sýrasýnda Parça Deðiþtirmek G Bir sonraki parçayý çalmak için çalma sýrasýnda tuþuna kýsa bir süre için basýn. G Bir önceki þarkýya dönmek ve onu çalmak için, parça baþladýktan sonra 5 saniye içinde tuþuna basýn. Geçerli parçanýn baþýna gitmek için çalma iþlemi baþladýktan 5 saniye sonra tuþuna basýn. I Durdurulduðunda Parça Deðiþtirmek Not G Önceki/sonraki þarkýya gitmek için, Durma (Stop) modunda iken , tuþlarýna basýn. - VBR (Deðiþken Veri Yolu Hýzý) Dosyasý: Dosyada mevcut seslerin tiplerine göre (sesin perdesi gibi) sýkýþtýrma oranýný sabit bir þekilde deðiþtirebilen bir dosya. - Bir VBR dosyasý söz konusuysa, çalma baþladýktan sonraki 5 saniye içinde tuþuna bassanýz bile önceki þarkýyý çalamazsýnýz - MP1 veya MP2 þeklinde yüklenmiþ ve dosya uzantýsý MP3'e çevrilmiþ dosyalar çalmayabilir. 34 Döngü Tekrarý I Baþlama Noktasý Müzik dosyalarý çalarken ayarlamak istediðiniz döngünün baþlangýcý için kýsaca AB tuþuna basýn. G A ekranda görüntülenecektir. TR 35 I Bitiþ Noktasý Döngünün bitiþ noktasýný ayarlamak için A B tuþuna kýsa bir an için tekrar basýn. G AB ekranda görüntülenecektir. G Oluþturulan döngü tekrar tekrar çalacaktýr. Döngüyü iptal etmek için AB tuþuna kýsa bir süre basýn. Not - , tuþlarý ile hýzlý arama yaptýðýnýz takdirde döngü tekrarý otomatik olarak devre dýþý kalacaktýr. MENÜ Seçenekleri MENÜ moduna geçmek için MENU tuþuna basýn ve basýlý tutun. Ýstediðiniz menüye gitmek için , tuþlarýný kullanýn ve istediðiniz menüyü seçebilmek için kýsa süreliðine MENU tuþuna basýn. MENU modundan çýkmak için MENU tuþuna basýn ve basýlý tutun. G Music (Müzik) : O anda çalan parçayý kontrol etmek için. G Navigation (Navigasyon) : Navigasyon Moduna geçmek ve dosya ve klasörlerde dolaþmak için. G Playlist (Þarký Listesi) : Sadece istediðiniz dosyalarý çalmak için. 43 TR I Ön Ayarlý EQ (Ekolayzýr) Ekran Ayarlarý Ayarlar (Settings) bölümünde Ekran'ý (Display) seçin. I Kaydýrma [ Tipi ] G Kaydýrma tipini seçmek için , tuþlarýný kullanýn. G Horizontal (Yatay): Müzik baþlýðý yatay olarak hareket eder. G Vertical (Dikey): Müzik baþlýðý dikey olarak hareket eder. [ Hýzý ] G , tuþlarý ile Þarký Baþlýðýnýn hareket hýzýný ayarlamak üzere kaydýrma hýzýný X1-X5 arasýnda ayarlayýn. I Süre Göstergesi G , tuþlarýný kullanarak süre göstergesini seçin. G Play Time (Çalma Süresi): Geçerli çalma süresi görüntülenir. G Remain Time (Kalan Süre): Toplam çalma süresine baðlý olarak kalan süre görüntülenir. G Total Time (Toplam Süre): Toplam çalma süresi görüntülenir. 44 Ekran Ayarlarý I Ekran Iþýðý (LCD Ekran Iþýðý) , tuþlarý ile LCD Iþýk Kapanma Süresini Kapalý (Off) ile 60 saniye arasýnda ayarlayabilirsiniz. G Açýk (On) olarak ayarlandýðýnda, Iþýk sürekli olarak yanýk kalýr. G TR 45 I Kontrast G , tuþlarý ile Kontrastý 0-10 arasýnda seçerek ekranýn parlaklýðýný ayarlayabilirsiniz. I Etiket G , tuþlarý ile Etiket'i Açýk (On)veya Kapalý (Off) olarak seçin. G On (Açýk): Eðer müzik dosyasý etiket bilgisine sahipse bu bilgiyi gösterir. Eðer müzik dosyasý etiket bilgisine sahip deðilse sadece dosya ismini gösterir. G Off (Kapalý): Müzik dosyasýnýn ismini gösterir. I Veri Yolu Hýzý G , tuþlarý ile Veri Yolu Hýzýný Açýk (On) veya Kapalý (Off) olarak seçin. G On (Açýk): Ekranýn üstünde veri yolu hýzý görüntülenir. [. . . ] G "Kapalý" (Off) olarak ayarlandýðýnda cihaz otomatik olarak kapanmaz. TR 49 G , tuþlarý ile Otomatik Kapanma Süresin 0-3 dakika arasýnda ayarlayýn. I Otomatik Uyku G , tuþlarý ile Uyku zamanýný 10-120 dakika arasýnda ayarlayýn. G Sesçalar ayarlanan süre sonunda otomatik olarak kapanýr. G "Kapalý" (Off) olarak ayarlandýðýnda cihaz otomatik olarak kapanmaz. I Giriþ Süresi G , tuþlarý ile Giriþ Süresini 10, 20, 30 veya 60 saniye olarak ayarlayabilirsiniz. [. . . ]

PHILIPS 32PFL5007T KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 32PFL5007T kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag