Kullanım kılavuzu PHILIPS 37910-31-16

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 37910-31-16 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 37910-31-16 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 37910-31-16 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 37910-31-16 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2595 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 37910-31-16 QUICK START GUIDE (1233 ko)
   PHILIPS 37910-31-16 BROCHURE (1494 ko)
   PHILIPS 37910-31-16 QUICK START GUIDE (1233 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 37910-31-16

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Sistem ayarları (sayfa 77) Sıkça sorulan sorular ve sıkışan kağıdın nasıl çıkarılacağı Arıza Giderme (sayfa 83) Makineyi kullanmadan önce lütfen okuyunuz. Lütfen yazıcı genişletme kiti kurulduğunda okuyun. Emniyet Kılavuzu Önemli güvenlik bilgilerini ve makinenin spesifikasyonlarını içerir. Yazılım Kurulumu Kılavuzu Yazıcı sürücüsü ve tarayıcı sürücüsü kurulum prosedürlerini açıklar. Bu kılavuzlar çevre koruma amacıyla birleştirilmiştir. 3') IRUPDWÕQGDNL NÕODYX]ODU Makinede kullanılan fonksiyonların ayrıntılı açıklamaları PDF formatındaki İşletim Kılavuzunda bulunmaktadır. İşletim Kılavuzu makineyle birlikte verilen CD-ROM’un içindedir. Kullanım Kılavuzu Makineyle birlikte verilen "37910-31-16 Serisi İşletim Kılavuzu" CD-ROM’u İşletim Kılavuzunu da içerir. Ayrıntılı bilgi için İşletim Kılavuzunu elverişli kullanma yöntemleri İlk sayfada düzenli bir İçindekiler listesi ve ". . . "mek istiyorum" İçindekiler listesi, ne yapmak istediğine bağlı olarak sizi bir açıklamaya gönderir. Örneğin, "fotokopi fonksiyonunu sık kullanıyorum; bu nedenle kağıttan tasarruf etmek istiyorum". [. . . ] Kaðýt yüklerken, istifin gösterge çizgisini geçmemesine dikkat edin. Aþaðýda görüldüðü gibi yüklemeyin. 7DEOD D\DUODUÕQÕ GH L WLUPH %LU WDEODGDNL ND ÕGÕ GH L WLUGL LQL] ]DPDQ VLVWHP D\DUODUÕQGD WDEOD D\DUODUÕQÕQ GD GH L WLULOPHVL JHUHNLU SĐSTEM AYARLARI 1 >6 67(0 $<$5/$5, @ WX XQD EDVÕQÕ] Sistem Ayarları İdareci Parolası Liste Baskı (Kullanıcı) Faks Veri Alma/İletme USB-Aygıt Kontrolü Çıkış 2 Toplam Sayı Kaðıt Tablası Ayarları Yazıcı Durum Ayarları Varsayılan Ayarlar 7DEOD D\DUODUÕQÕ GRNXQPDWLN HNUDQGD \DSÕQ $\DUODUGDQ ED]ÕODUÕ \DOQÕ]FD \|QHWLFL KDNODUÕQD VDKLS ROGX XQX]GD J|UQWOHQLU Adres Kontrolü Belge Dosyalama Kontrolü (1) >. D ÕW 7DEODVÕ $\DUODUÕ@ WX XQD GRNXQXQ >7HSVL $\DUODUÕ@ WX XQD GRNXQXQ TAMAM Sistem Ayarları Kaðıt Tablası Ayarları Tepsi Ayarları Kaðıt Türü Kaydı Otomatik Tepsi Deðiştirme (2) Sistem Ayarları Kaðıt Tablası Ayarları Tür / Boyut Tepsi 1 Normal / Otomatik-AB Sab. Kðt Tar. Yıðın Devr. Dışı Zımba Devr. Dışı 1/6 TAMAM >7HSVL @ WX XQD GRNXQXQ Yazdır Kopyala Faks (3)I-Faks Sistem Ayarları Tepsi 1 Tür/Boyut Ayarı Kaðıt türü seç. 1/2 Normal Ön-Delgili Aðır Kaðıt 1/3 2/3 Ön Baskılı Renkli G. dönüşt. Antetli İptal >* G|Q W@ WX XQD GRNXQXQ (4) >2WRPDWLN$%@ WX XQD GRNXQXQ Sistem Ayarları Tepsi 1 Tür/Boyut Ayarı Tür G. dönüşt. Auto-Inch Otomatik-AB Boyut 11x17, 8 12x14, 8 12x11 8 12x11R, 7 14x10 12R A3, A4, A4R, B4, B5 B5R, 216x330(8 12x13) Tür TAMAM Elle (6) 'DKD ID]OD ELOJL LoLQ OHWLP . ÕODYX]XQGD 6 67(0 $<$5/$5, NÕVPÕQGD . D ÕW 7DEOD $\DUODUÕ E|OPQH EDNÕQÕ] >7$0$0@ WX XQD GRNXQXQ 2/3 (5) <XNDUÕGDNL DGÕPODU WDEOD LoLQ ND ÕW D\DUODUÕQÕ $ [ JHUL G|Q PO ND ÕGD J|UH GH L WLULU 'L HU WDEODODUD ND ÕW \NOHPH %\SDVV WDEODVÕ Üzerine kopyalanacak taraf aþaðý bakmalýdýr! A3W, A3 veya B4 boyutlu bir kaðýt yüklerken, tabla uzantýsýný çekerek çýkarýn. Baypas tablasýna yüklenebilen maksimum yaprak sayýsý düz kaðýt için yaklaþýk 100 ve zarflar için de yaklaþýk olarak 20'dir. gUQHN %LU ]DUIÕQ \NOHQPHVL A5 (7-1/4" x 10-1/2") veya daha küçük boyutlu kaðýdý yatay yönde yerleþtirin. Zarflarýn sadece adres tarafý yazdýrýlabilir. Zarflarý adres tarafý aþaðýya bakacak þekilde yerleþtirin. Diðer tablalara yüklenemeyen özel kaðýt türleri baypas tablasýna yüklenebilir. Baypas tablasý konusunda ayrýntýlý bilgi için Ýþletim Kýlavuzunda “1. MAKÝNEYÝ KULLANMADAN ÖNCE” bölümünde “BAYPAS TABLASINA KAÐIT YÜKLEME” bölümüne bakýnýz. *HQL NDSDVLWHOL WDEOD 7DEOD ND ÕW ER\XWX VDGHFH ELU VHUYLV WHNQLV\HQL WDUDIÕQGDQ GH L WLULOHELOLU Kaðýt tablasýný yavaþça dýþarý çekin. Kaðýdý, baský tarafý aþaðý bakacak þekilde yerleþtirin. Kaðýdý yerleþtirmeden önce üfleyerek havalandýrýn. Aksi taktirde bir defada birden fazla kaðýt giderek kaðýt sýkýþmasýna yol açabilir. 1 5 2 6 Geri Çaðır 3 7 4 8 Kaydet/Sil Çıkış 2 'RNXQPDWLN HNUDQGD D\DUODUÕ VHoLQ >. D\GHW6LO@ VHNPHVLQH GRNXQXQ 1/6 (1) İş Programları Program numarasına basın. 1 5 (2) 2 6 Geri Çaðır 3 7 4 8 Kaydet/Sil Çıkış %LU L SURJUDPÕQÕ ND\GHWPHN LVWHGL LQL] WX D GRNXQXQ 9XUJXODQPDPÕ RODQ KHUKDQJL ELU WX D GRNXQXQ %LU L SURJUDPÕ ND\GHGLOPL RODQ WX ODU YXUJXODQÕU 1/6 Saklamak için seçimleri yapın ve [OK] 'a basın, silmek için [Cancel] bas. Ç İş Ayrıntı Ayarları Otomtk Poz 100% Kopya Oranı Orijinal A4 İptal (5) TAMAM 2-Yüzlü Kopya Çıktı . D\GHWPHN LVWHGL LQL] NRS\D D\DUODUÕQÕ VHoLQ >3URJUDP $GÕ@ WX XQD GRNXQXQ %LU PHWLQ JLUL HNUDQÕ DoÕODFDNWÕU OJLOL SURJUDPÕQ DGÕQÕ JLULQ Normal A4 1. 4. A4 A4R B4 A3 Program Adı (3) (4) >7$0$0@ WX XQD GRNXQXQ %LU L SURJUDPÕQÕ NXOODQPD 1 > 3@ WX XQD 2ULMLQDOL \HUOH WLULQ EDVÕQ İş Programları Program numarasına basın. 1 5 2 6 Geri Çaðır 3 7 4 8 Kaydet/Sil Çıkış 2 1/6 VWHQHQ L SURJUDPÕQÕQ WX XQD GRNXQXQ SURJUDPÕQÕ VHoWLNWHQ VRQUD NRS\D VD\ÕVÕQÕ EHOLUOH\LQ YH NRS\DODPD\D ED ODPDN LoLQ >%$ /$7@ WX XQD EDVÕQ %LU L SURJUDPÕQÕQ VLOLQPHVL 1 > 3@ WX XQD EDVÕQ İş Programları Program numarasına basın. 1 5 2 6 Geri Çaðır 3 7 4 8 Kaydet/Sil Çıkış 2 'RNXQPDWLN HNUDQGD D\DUODUÕ VHoLQ >. D\GHW6LO@ VHNPHVLQH GRNXQXQ 1/6 (1) İş Programları Program numarasına basın. 1 5 2 6 (2) Geri Çaðır 3 7 4 8 Kaydet/Sil Çıkış 6LOPHN LVWHGL LQL] L SURJUDPÕQÕQ WX XQD GRNXQXQ 9XUJXODQPDPÕ RODQ ELU WX D GRNXQXQ %LU L SURJUDPÕ ND\GHGLOPL RODQ WX ODU YXUJXODQÕU 1/6 Bu konumda kayıtlı bir iş programı zaten var (NUDQGDNL PHVDMÕ RNX\XQ YH >6LO@ WX XQD GRNXQXQ İptal Sil Sakla (3) İş Programları Program numarasına basın. 1 5 2 6 Geri Çaðır 3 7 4 8 Kaydet/Sil Çıkış (4) 1/6 >dÕNÕ @ WX XQD GRNXQXQ g=(/ 02'/$5 g]HO PRGODU oH LWOL |]HO DPDoOÕ NRS\D L OHUL LoLQ NXOODQÕODELOLU %X E|OPGH |]HO PRGODUOD \DSÕODELOHQ oH LWOL NRS\DODPD WUOHUL DoÕNODQPÕ WÕU +HU ELU |]HO PRGX NXOODQPD SURVHGU DoÕNODQPDPÕ WÕU +HU |]HO PRG LoLQ |]HO D\DU YH L OHPOHU YDUGÕU DQFDN WHPHO SURVHGU EWQ PRGODU LoLQ D\QÕGÕU gUQHN RODUDN 0DUM . D\GÕUPD NXOODQÕODUDN JHOHQ VD\IDGD ELU |]HO PRGX VHoPH WHPHO SURVHGU DoÕNODQPÕ WÕU g]HO PRGODUÕ NXOODQPD SURVHGUOHUL LoLQ OHWLP . ÕODYX]XQGD . 23<$/$0$ NÕVPÕQGD g=(/ 02'/$5 E|OPQH EDNÕQÕ] g]HO PRGODU Kopya için taramaya hazır. 4. 0 2-Yüzlü Kopya Çıktı Özel Modlar Dosya Hızlı Dosya A4 B5 A4R B4 A3 %LU |]HO PRGX NXOODQPDN LoLQ |]HO PRGODU PHQVQ DoÕQ YH NXOODQPDN LVWHGL LQL] PRGXQ WX XQD GRNXQXQ %X PHQ G|UW HNUDQGDQ ROX PDNWDGÕU (NUDQODU DUDVÕQGD JHoL \DSPDN LoLQ WX ODUÕQÕ NXOODQÕQ g]HO PRGODU PHQVQ DoPDN LoLQ DQD HNUDQGD >g]HO 0RGODU@ WX XQD GRNXQXQ > $\UÕQWÕVÕ $\DUODUÕ@ WX XQD GRNXQGXNWDQ VRQUD J|UQHQ >g]HO 0RGODU@ WX XQD GRNXQDUDN |]HO PRGODU PHQVQ GH DoDELOLUVLQL] HNUDQ HNUDQ Özel Modlar Kenar Boşluðu Kaydır Broşür Kopyalama İki Sayfa Kopya Paralel Kopya TAMAM 1/4 Sil Özel Modlar Kapakları/ Ekleme Kitap Kopyası Asetat Eklemeler TAMAM 2/4 Çoklu Film İş Oluştur Sekme Kopyası Kart Atışı HNUDQ Özel Modlar TAMAM 3/4 Mühür Görüntü Düzen Netlik HNUDQ Özel Modlar Orijinal Sayım Karma Boy Orijinal Yavaş Tara Modu OK 4/4 Dosya Hizli Dosya Kopya Denetle HNUDQGDNL >*|UQW ']HQ@ WX XQD GRNXQGXNWDQ VRQUD D D ÕGDNL PHQ DoÕOÕU Görüntü Düzen Çoklu Sayfa Büyütme Ortalama Ayna Görüntü TAMAM Foto Tekrar A3 Tam Akma B/W Ters LOH GDLUH LoLQH DOÕQPÕ RODQ ELU |]HO PRGD GRNXQXOGX X ]DPDQ EX WX YXUJXODQÕU YH D\DU WDPDPODQÕU %D ND ELU |]HO PRG WX XQD GRNXQXOGX XQGD EX PRGD DLW D\DUODUÕ VHoPHQL]L VD OD\DQ ELU HNUDQ DoÕOÕU (NUDQGD J|UOHQ WX ODU NXUXOX EXOXQDQ oHYUHVHO GRQDQÕPODUD J|UH GH L LU (NUDQGD J|UOHQ WX ODU ONH\H E|OJH\H YH WDNÕOÕ RODQ oHYUHVHO GRQDQÕPODUD J|UH oH LWOLOLN J|VWHULU % 5 g=(/ 02' 6(d0( &LOW SD\ODUÕQÕ HNOHPH . HQDU %RžOX X . D\GÕUPD VHoPH SURVHGU |UQHN RODUDN D D ÕGD DoÕNODQPÕ WÕU +HU |]HO PRG LoLQ VSHVLILN D\DUODU GH L VH GH JHQHO SURVHGU D\QÕGÕU Taranacak taraf yukarý bakmalýdýr! 1 2ULMLQDOOHUL \HUOH WLULQ %HOJH FDPÕQÕ NXOODQÕUNHQ RULMLQDOL WDUDQDFDN \] D D Õ EDNDFDN HNLOGH \HUOH WLULQ Kopya için taramaya hazır. İş Ayrıntı Ayarları Otomtk Poz 100% Kopya Oranı Orijinal A4 Normal A4 1. 4. 0 2-Yüzlü Kopya Çıktı Özel Modlar Dosya 2 'RNXQPDWLN HNUDQGD D\DUODUÕ VHoLQ >g]HO 0RGODU@ WX XQD GRNXQXQ A4 A4R B4 A3 (1) >. HQDU %R OX X . D\GÕU@ WX XQD GRNXQXQ 6RO PDUMÕQ PP ND\GÕUÕOPDVÕ ELU |UQHN RODUDN DoÕNODQDFDNWÕU Hızlı Dosya Özel Modlar Kenar Boşluðu Kaydır Broşür Kopyalama İki Sayfa Kopya Paralel Kopya TAMAM 1/4 Sil (2) İş Oluştur Özel Modlar Kenar Boşluðu Kaydır Sað Sol Aşaðı Yüz 1 15 (0~20) mm TAMAM İptal TAMAM Yüz 2 15 (0~20) mm (4) WX ODUÕQÕ NXOODQDUDN |Q WDUDI LoLQ PP YH DUND WDUDI LoLQ GH PP VHoLQ &LOW SD\Õ ND\GÕUPD NRQXPX LON ED WD 6D RODUDN D\DUODQPÕ WÕU %X NRQXPX 6RO YH\D $ D Õ HNOLQGH GH L WLUPHN LoLQ LOJLOL WX D GRNXQXQ (3) >7$0$0@ WX XQD GRNXQXQ 3 . RS\D VD\ÕVÕQÕ EHOLUOH\LQ YH >%$ /$7@ WX XQD EDVÕQ Ayarları düzeltin Taramayý iptal edin Kopyalamayý iptal edin (/9(5 / . 23<$/$0$ )21. 6 <21/$5, &LOW SD\ODUÕQÕ HNOHPH . HQDU %R OX X . D\GÕUPD &LOW SD\Õ ROX WXUPDN DPDFÕ\OD NRS\D ]HULQGH J|UQW\ ND\GÕUPDN LoLQ EX WX X NXOODQÕQ . RS\DODUÕ ELU HULWOH FLOWOHPHN YH\D ELU FLOW LoLQH \HUOH WLUPHN LoLQ EX IRQNVL\RQX NXOODQÕQ dHYUHVHO J|OJHOHUL VLOPH 6LOPH . LWDSODUÕQ YH GL HU NDOÕQ RULMLQDOOHULQ NRS\DODUÕQÕQ NHQDUODUÕQGD J|UOHQ J|OJHOHUL VLOPHN LoLQ EX IRQNVL\RQX NXOODQÕQ Silmeden Silerek &LOWOL ELU EHOJHQLQ ELUELULQH EDNDQ VD\IDODUÕQÕ NRS\DODPD dLIW 6D\ID . RS\DODPD . LWDSoÕN JLEL FLOWOL ELU EHOJHQLQ VRO YH VD VD\IDODUÕQÕQ NRS\DODUÕQÕ D\ÕUPDN LoLQ EX IRQNVL\RQX NXOODQÕQ $\UÕFD ELUELULQH EDNDQ LNL VD\ID ELU WHN ND ÕW \DSUD ÕQÕQ KHU ELU WDUDIÕQD NRS\DODQDELOLU . LWDSoÕN ELoLPLQGH NRS\DODU \DSPD . LWDSoÕN . RS\DODPD %LU NLWDSoÕN HNOLQGH NDWODQDELOHQ NRS\DODU \DSPDN LoLQ EX IRQNVL\RQX NXOODQÕQ NLWDSoÕN NRS\D NLWDSoÕN ROX WXUPD\Õ NROD\OD WÕUÕU =ÕPEDOÕ FLOWOH\LFL WDNÕOÕ ROGX X ]DPDQ oÕNWÕ RUWD oL]JLGHQ RWRPDWLN RODUDN NDWODQÕU YH ]ÕPEDODQÕU 2 4 6 8 1 3 5 7 2 4 5 7 1 3 5 7 dRN VD\ÕGD RULMLQDOL ELU GHIDGD NRS\DODPD 2WRPDWLN EHOJH EHVOHPH QLWHVLQGH J|VWHUJH oL]JLVLQGHQ GDKD \NVHN RODQ RULMLQDOOHUGHQ ROX DQ GHVWH EX EHVOHPH QLWHVLQGHQ EHVOHQHPH] ROX WXU IRQNVL\RQX\OD RULMLQDOOHULQ GHVWHVLQL WDNÕPODUD E|OS KHU WDNÕPÕ EHVOH\HELOLU YH EX WDNÕPODUÕ ELU WHN L RODUDN NRS\DOD\DELOLUVLQL] 2OX WXUPD dRN VD\ÕGD NRS\D \DSPDN LoLQ LNL PDNLQH\L NXOODQPD NLOL . RS\DODPD %LU NRS\D L LQL D\QÕ D D ED OÕ GXUXPGDNL LNL PDNLQH DUDVÕQGD SD\OD WÕUDELOLUVLQL] %X |]HOOLN oRN E\N ELU NRS\D L LQGH oDOÕ ÕUNHQ |QHPOL |OoGH ]DPDQ WDVDUUXIX VD ODU %X IRQNVL\RQX NXOODQPDN LoLQ VLVWHP D\DUODUÕQGD WDQGHP ED ODQWÕ D\DUÕ \DSÕOPDOÕGÕU 2 takým 4 takým 2 takým . DSDNODU LoLQ IDUNOÕ ND ÕW WUOHUL NXOODQPD . DSDNODUL(NOHPH %X IRQNVL\RQ ELU JUXS NRS\DQÕQ |Q YH DUND NDSDNODUÕ LoLQ IDUNOÕ WUGH ELU ND ÕW NXOODQPDQÕ]Õ VD ODU %HOLUOL VD\IDODUGD D\UDo RODUDN IDUNOÕ ELU ND ÕW WU GH HNOHQHELOLU Eklem e Eklem Arka kapa k e Arka kapa k HIIDI ILOP ]HULQH NRS\DODPD VÕUDVÕQGD LQVHUW HNOHPH $VHWDW (NOHPHOHU HIIDI ILOP ]HULQH NRS\D \DSDUNHQ EX IRQNVL\RQ ELUELUOHULQH \DSÕ PDODUÕQÕ HQJHOOHPHN LoLQ HIIDI ILOP \DSUDNODUÕ DUDVÕQGD ND ÕW \DSUDNODUÕ NRQXOPDVÕQÕ VD ODU Kağıt Eklem e Kağıt E klem e Kağıt Eklem e %LUoRN VD\ID\Õ ELU WHN ND ÕW \DSUD ÕQD NRS\DODPD dRNOX )LOP %X IRQNVL\RQX LNL YH\D G|UW RULMLQDO VD\ID\Õ ELU WHN ND ÕW \DSUD ÕQD NRS\DODPDN LoLQ NXOODQÕOÕU 12 34 1 2 3 4 %LU NLWDSoÕN NRS\DODPD . LWDS . RS\DODPD %LU NLWDEÕ NLWDSoÕ Õ YH\D GL HU FLOWOL RULMLQDOL NRS\DODPDN LoLQ EX IRQNVL\RQX NXOODQÕQ . RS\DODU D\QÕ NLWDSoÕN WDU]ÕQGD G]HQOHQHELOLU =ÕPEDOÕ FLOWOH\LFL WDNÕOÕ ROGX X ]DPDQ oÕNWÕ RUWD oL]JLGHQ RWRPDWLN RODUDN NDWODQÕU YH ]ÕPEDODQÕU 1 3 5 7 1 3 5 7 %D OÕNODUÕ ELU oÕNÕQWÕ ND ÕGÕQD NRS\DODPD 6HNPH . RS\DODPD %D OÕNODUÕ oÕNÕQWÕ ND ÕGÕQÕQ oÕNÕQWÕODUÕQD NRS\DODPDN LoLQ EX IRQNVL\RQX NXOODQÕQ Orijinal Sekme kağidi INDEX EX %LU NDUWÕQ KHU LNL WDUDIÕQÕ ELU ND ÕW \DSUD ÕQD NRS\DODPD . DUW $WL L %LU NDUWÕQ |Q YH DUND WDUDIÕQÕ ELU WHN ND ÕW \DSUD ÕQD NRS\DODPDN LoLQ EX IRQNVL\RQX NXOODQÕQ Ön Arka DÝZÝN . RS\DODU ]HULQH WDULK YH\D ELU ND H \D]GÕUPD 0KU . RS\DODU ]HULQH WDULK GDPJD VD\ID QXPDUDVÕ YH\D PHWLQ \D]GÕUPDN LoLQ EX IRQNVL\RQX NXOODQÕQ $\UÕFD ELU ILOLJUDQ RODUDN ELU NRS\D\D VSHVLILN PHWLQOHU GH HNOHQHELOLU Tarih yazdýrma Date print 04/04/2010 Mühür Stamp CONFIDENTIAL GIZLI Metin Text Sayfa numarasý Page number Filigran 2 3 %LU NRS\DGDNL IRWR UDIODUÕ WHNUDUODPD )RWR 7HNUDU %LU IRWR UDIÕQ PDNVLPXP NRS\DVÕQÕ ELU WHN ND ÕW \DSUD ÕQD NRS\DODPDN LoLQ EX IRQNVL\RQX NXOODQÕQ %\N ELU SRVWHU ROX WXUPD dRN 6D\IDOÕ %\OWPH %LU NRS\D J|UQWVQ E\WPHN YH ELUGHQ oRN ND ÕW \DSUD Õ NXOODQDUDN \D]GÕUPDN LoLQ EX IRQNVL\RQX NXOODQÕQ . D ÕW \DSUDNODUÕ JHQL ELU NRS\D ROX WXUDFDN HNLOGH ELUELULQH HNOHQHELOLU *|UQW\ WHUV oHYLUPH $\QD *|UQW 2ULMLQDOLQ D\QD J|UQWV HNOLQGH NRS\D \DSPDN LoLQ EX IRQNVL\RQX NXOODQÕQ GI Z 1 LI Planlama Meeting Planning Toplantýsý . HQDUODUÕ NHVPHGHQ ELU $ ER\XWOX RULMLQDOL NRS\DODPD $ 7DP %R\ . HQDUODU NHVLOPH\HFHN HNLOGH ELU $: ND ÕW ]HULQH ELU $ RULMLQDOLQ WDP ER\XWOX NRS\DVÕQÕ \DSPDN LoLQ EX IRQNVL\RQX NXOODQÕQ 2ULMLQDO EHOJH FDPÕQD \HUOH WLULOPHOLGLU . D ÕGÕQ PHUNH]LQGH NRS\DODPD 2UWDODPD . RS\D J|UQWVQ ND ÕGÕQ PHUNH]LQH \HUOH WLUPHN LoLQ EX IRQNVL\RQX NXOODQÕQ %X |]HOOLN J|UQWQQ RULMLQDOGHQ GDKD JHQL RODQ ELU ND ÕGD NoOWOG  YH\D NRS\DODQGÕ Õ GXUXPODUGD \DUDUOÕGÕU %LU NRS\DGD VL\DK YH EH\D]Õ WHUV oHYLUPH 6% 7HUV %X |]HOOLN QHJDWLI ELU J|UQW HOGH HWPHN LoLQ ELU NRS\DGDNL VL\DK YH EH\D]Õ WHUV oHYLUPHN LoLQ NXOODQÕOÕU *HQL VL\DK DODQODUÕ EXOXQDQ ELU RULMLQDOL NRS\DODUNHQ WRQHU WDVDUUXIX VD ODPDN LoLQ EX IRQNVL\RQX NXOODQÕQ %LU J|UQWQQ NHVNLQOL LQL D\DUODPD . HVNLQOLN %LU NRS\D J|UQWVQ QHWOH WLUPHN YH\D \XPX DWPDN LoLQ EX IRQNVL\RQX NXOODQÕQ %X IRQNVL\RQXQ J|UQWV EX NÕODYX]XQ VRQXQGD J|VWHULOLU <D]GÕUPDGDQ |QFH NRS\DODUÕ NRQWURO HWPH . RS\D 'HQHWOH %HOLUOHQHQ NRS\D VD\ÕVÕ QH ROXUVD ROVXQ EX IRQNVL\RQ LON ED WD VDGHFH LON WDNÕPÕ \D]GÕUÕU ON WDNÕPÕ NRQWURO HWWLNWHQ VRQUD NDODQ WDNÕPODU \D]GÕUÕOÕU 5 takým Kontrol 1 takým 4 takým 6DELW GLVNH VDKLS \D]ÕFÕ JHQL OHWPH NLWL WDNÕOPDGÕ\VD J|UQPH] . RS\DODPDGDQ |QFH WDUDQDQ RULMLQDO \DSUDNODUÕQ VD\ÕVÕQÕ NRQWURO HWPH 2ULMLQDO 6D\ÕPÕ . RS\DODPD \DSÕOPDGDQ |QFH WDUDQDQ RULMLQDO \DSUDNODUÕQ VD\ÕVÕ VD\ÕODELOLU YH HNUDQGD J|VWHULOHELOLU 7DUDQPÕ RODQ RULMLQDO \DSUDNODUÕQ VD\ÕVÕQÕ NRQWURO HWPHN VXUHWL\OH NRS\DODPD KDWDODUÕQÕQ PH\GDQD JHOPHVLQL D]DOWDELOLUVLQL] Orijinalleri tara 4 yaprak 4 yaprak Kontrol 4 yaprak %R\XWODUÕ IDUNOÕ RULMLQDOOHULQ NRS\DODQPDVÕ . DUPD %R\ 2ULMLQDO gUQH LQ ELU % RULMLQDO $ RULMLQDOOHUOH NDUÕ PÕ ROVD GDKL EX IRQNVL\RQOD EWQ RULMLQDOOHUL D\QÕ DQGD NRS\DOD\DELOLUVLQL] 2WRPDWLN J|UQW IRQNVL\RQX LOH ELUOLNWH NXOODQÕOGÕ ÕQGD EWQ NRS\DODU D\QÕ ER\XWWD ND ÕW ]HULQH \D]GÕUÕODELOLU B5 B5 A4 A4 QFH RULMLQDOOHUL NRS\DODPD <DYD 7DUDPD 0RGX %X IRQNVL\RQOD QRUPDOGH HOGH WXWXOPDVÕ ]RU RODQ LQFH RULMLQDOOHUL RWRPDWLN EHOJH EHVOHPH QLWHVLQGH WDUDPDQÕ] PPNQGU Yazdırma %X E|OPGH PDNLQHQLQ \D]ÕFÕ VUFV NXOODQÕODUDN \D]GÕUPDQÕQ WHPHO SURVHGU DoÕNODQPÕ WÕU <D]ÕFÕ VUFVQGH VHoLOHELOHQ D\DUODU GD DoÕNODQPÕ WÕU (NUDQ DoÕNODPDODUÕ YH SURVHGUOHU |]HOOLNOH :LQGRZVŠ RUWDPODUÕQGD :LQGRZV 9LVWDŠ YH 0DFLQWRVK RUWDPODUÕQGD 0DF 26 ; Y LoLQ KD]ÕUODQPÕ WÕU 3HQFHUH L OHWLP VLVWHPL VUPQH \D]ÕFÕ VUFV VUPQH YH X\JXODPD\D J|UH GH L LU <D]ÕFÕ IRQNVL\RQXQX NXOODQPDN LoLQ \D]ÕFÕ JHQL OHWPH NLWL JHUHNLU <$=', 50$                   <$=', 50$1, 1 37$/ 0$. 1('(        <$=', 50$ $<$5/$5, 1, 1 6(d /0(6       (/9(5 / <$=, &, )21. 6 <21/$5,        <$=', 50$ %X E|OPGH WHPHO \D]GÕUPD SURVHGUOHUL DoÕNODQPÕ WÕU :LQGRZV $ D ÕGDNL |UQHNWH :LQGRZV WD VWDQGDUW ELU \DUGÕPFÕ SURJUDP RODQ :RUG3DG GHQ ELU $ ER\XWOX EHOJHQLQ QDVÕO \D]GÕUÕODFD Õ DoÕNODQPÕ WÕU <D]ÕFÕ VUFVQ ELU :LQGRZV NXUPDN YH D\DUODUÕQÕ \DSPDN LoLQ <D]ÕOÕP . XUXOXP . ÕODYX]XQGD % 5 :, 1'2:6 257$0, 1'$ . 858/80 E|OPQH EDNÕQÕ] 0HYFXW \D]ÕFÕ VUFOHUL YH NXOODQÕP JHUHNVLQLPOHUL NRQXVXQGD ELOJL LoLQ OHWLP . ÕODYX]XQGD <$=', 50$ NÕVPÕQGD 0$. [. . . ] 4. 0 2-Yüzlü Kopya Çıktı Özel Modlar Dosya Hızlı Dosya A4 A4R B4 A3 Belge dosyalama elverişlidir Broşürün bütün sayfalarını taramak zaman alır. Belge dosyalama özelliğini kullanarak sakladığınız dosyayı yazdırmanız yeterlidir. Orijinali taramanız veya kopya ayarlarını yeniden yapmanız gerekmez. Bu durumda. . . Günlük veya haftalık raporların formları ofiste tutulur ancak bunlar sıkça tükenir ve orijinal dosyayı kullanarak yenilerini yazdırmak zorunda kalırsınız. Sab. disk dur. Dosya Sakla Disk'e tarama Ara Dosya Al Dosya Klasörü Hızlı Dosya Klasörü Harici Veri Erişimi Belge dosyalama elverişlidir. Günlük veya haftalık raporların formlarını bir klasörde kaydederseniz, kullanıcılar web sayfasını veya makinenin işletim panelini kullanarak bu forma elde edebilirler. %HOJH GRV\DODPD IRQNVL\RQXQX GDKD GD HOYHUL OL NÕODQ |]HOOLNOHU . XOODQÕFÕ GR UXODPD HWNLQOH WLULOGL L ]DPDQ NXOODQÕFÕODUÕQ NXOODQÕFÕ ELOJLVLQGH . ODV|UP EHOLUOHQHELOLU %LU NXOODQÕFÕ ELU ND\ÕWOÕ GRV\D\Õ DoPDN LVWHGL L ]DPDQ |QFH . ODV|UP HNUDQD JHOHUHN NXOODQÕFÕ\Õ NODV|U VHoPH ]DKPHWLQGHQ NXUWDUÕU . ODV|UP D\DUÕ KDNNÕQGD ELOJL LoLQ OHWLP . ÕODYX]XQGD 6 67(0 $<$5/$5, NÕVPÕQGD . XOODQÕFÕ /LVWHVL E|OPQH EDNÕQÕ] %5 d$%8&$. [. . . ]

PHILIPS 37910-31-16 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 37910-31-16 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag