Kullanım kılavuzu PHILIPS 40549-17-16

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 40549-17-16 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 40549-17-16 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 40549-17-16 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 40549-17-16 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2595 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 40549-17-16 QUICK START GUIDE (1267 ko)
   PHILIPS 40549-17-16 BROCHURE (845 ko)
   PHILIPS 40549-17-16 QUICK START GUIDE (1267 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 40549-17-16

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Eðer CD130 'inizin konfigürasyonunu yeniden yapmak istiyorsanýz, sayfa 35 'ye bakýn. Not: Eðer görünür. BACK basýlýrsa tekrar ülke seçim penceresi Ýçindekiler Karþýlama modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ýçindekiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Önemli Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ambalaj içeriði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 El Cihazý ve Baz ünite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 El cihazýnýn ekraný üzerindeki simgeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Baz ünitenin kurulmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pillerin Yerleþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 GAP Standartýnýn Þartlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Menüler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Metin veya Numara Girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 El cihazýný KAPATMAK ve AÇMAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Tuþ Kilidini Açma / Kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Çaðri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tekrar arama listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Telefon defteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Arama kaydý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Ýnterkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Diðer Fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Çaðrý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Numarayý tamamlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Saat ve alarm ayarlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Kiþisel Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 El cihazý zilinin sesini ayarlama veya sessiz mod (Zil KAPALI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 El cihazý zil melodisini ayarlamak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Tuþ sesini aktif etmek / deaktif etmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 El cihazýnýn adýný deðiþtirmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Otomatik yanýtlama modunu aktif etme / deaktif etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ekran dilini deðiþtirmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Geliþmiþ Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Tekrar arama zamanýný deðiþtirmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Çeviri modunu deðiþtirmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Arama engelini ayarlama veya deðiþtirme . . . . . . . . . . . 31 Arama engelini aktif etme / deaktif etme . . . . . . . . . . . . . 32 Ön ekin ayarlanmasý veya deaktif konuma getirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Bir SOS (Acil durum) numarasýný ayarlamak veya deðiþtirmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 El cihazýný tanýtma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Bir el cihazýnýn kaydýný silmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 PIN kodunu deðiþtirmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Standart ayarlara reset etmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Ülke Seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Standart ayarlar (RESET yapýldýktan sonra) . . . . . . . . . 36 Sorunlar ve Çözümleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 TR 3 TR Güvenlik Önemli Bilgiler CD130 'unuzu kurmadan önce aþaðýdaki bilgileri dikkatle okuyunuz: Elektrik Beslemesi > EN 60-950 normu uyarýnca IT tesisatlarý hariç olmak üzere bu ürünün iþletimi için elektrik kaynaðý olarak 220-240 Volt tek fazlý dalgalý akým gereklidir. Elektrik akýmýnýn kesilmesi durumunda iletiþim kopabili. Elektrik þebekesi, EN 60-950 normu uyarýnca tehlikeli olarak sýnýflandýrýlmýþtýr. Cihaz, ancak elektrik fiþi çekilerek elektrik beslemesinden ayrýlabilir. [. . . ] Ýsim giriniz Numara giriniz ve tuþuna basýn, NO GÝR gösterilir. ve onaylamak için tuþuna basýn. Not: Bir harfi seçmek için tuþunu kullanýnýz. sayfa 13. tuþuna Not: Bekleme moduna dönmek için veya tuþuna basýnýz. Kaydý, tekrar arama listesinden veya arama kaydýndan da alabilirsiniz (Anlaþmaya baðýmlý). Telefon listesinde bir isim veya numarayý deðiþtirmek 1. tuþuna ve aþaðýya tuþunu basýn. NUM. DÜZELT 'e gitmek için tuþuna basýn, bir kaydý seçmek için tuþuna basýn. Yeni isim giriniz Yeni numarayý giriniz ve ismi göstermek için 4. 5. ve numarayý göstermek için ve onaylamak için tuþuna basýn. tuþuna basýn. 19 TR Telefon defteri Telefon defteri listesinin gösterilmesi 1. Bekleme modunda, aþaðýya tuþuna basýn ve liste içinde yukarýya / aþaðýya gitmek için tuþuna basýn, VEYA aranan ismin baþlangýç harfini girebilirsiniz (örneðin "D" için 3 veya "E" için 33). Detaylarýn gösterilmesi için: tuþuna basýnýz. Telefon defteri içinde dolaþýrken bir numarayý düzeltmek 1. Yukarýya tuþuna basýn ve bir kaydý seçmek için tuþuna ve aþaðýya tuþu ile gezinin. SÝL 'e gitmek için tuþuna basýn, SÝL?gösterilir, onaylamak için Tüm arama kaydý bilgilerini silmek 1. Yukarýya tuþuna basýn ve tuþuna basýn. tuþunu basýn. LÝSTEYÝ SÝL 'e gitmek için aþaðýya Onaylamak için tuþuna basýn. 23 TR Ýnterkom Bu fonksiyonun kullanýlabilmesi için birden fazla el cihazý gereklidir. Böylece ücretsiz dahili görüþme yapabilir, harici görüþmeleri bir el cihazýndan baþka bir el cihazýna aktarabilirsiniz ve konferans opsiyonundan yararlanabilirsiniz. Not: Ýnterkom & arama aktarma, yalnýzca ayný baz üniteye kayýtlý el cihazlarý arasýnda mümkündür. Dahili arama 1. El cihazý numarasýný giriniz (ayný baz üniteye maksimum 5 el cihazýnýn tanýtýlmasý mümkündür [el cihazý numarasý 1 'den 5 'e kadar]) VEYA tüm el cihazlarýný aramak için 3. tuþuna ve bitirmek için tuþuna Not: Eðer el cihazý Philips CD130 ürün serisinden deðilse bu fonksiyon muhtemelen mevcut deðildir. Aramanýn belirli bir el cihazýna aktarýlmasý Harici bir aramayý görüþme esnasýnda belirli bir el cihazýna aktarmak mümkündür: 1. tuþuna uzun süre basýnýz ve el cihazý numarasýný giriniz tuþuna basýn. tuþuna uzun süre basýnýz ve el cihazý numarasýný giriniz Dahili / Harici arama arasýnda gidip gelmek için . tuþuna uzun süre basýnýz. 24 Ýnterkom Dahili arama opsiyonlarý üzerinden konferans görüþmesi 1. [. . . ] için 4. Geliþmiþ Ayarlar tuþu ile çeþitli ülkeler arasýnda gezinin ve sizin için uygun olan ülkeyi seçmek tuþuna basýn. gösterilir, onaylamak için Standart ayarlar (RESET yapýldýktan sonra) El cihazý zil sesi: El cihazý zil melodisi: El cihazý kulaklýk sesi: El cihazý hoparlör ses gücü: El cihazý tuþ sesi: Pil þarjý düþük sesi: Menü dili (El cihazý): Otom. yanýt: El cihazý adý: Zaman / Tarih (El cihazý): Çeviri modu: Flaþ zamaný: PIN kodu: Alarm: Alarm tonu: Arama engeli: SOS numarasý: Tekrar arama listesi: Telefon defteri belleði: Arama kaydý: Ön ek: ORTA MELODÝ 1 SES 2 SES 3 AÇIK AÇIK Ülkeye baðlý KAPALI PHILIPS 00:00 01-01 Ülkeye baðlý Ülkeye baðlý 0000 KAPALI MELODÝ 1 Boþ Boþ Boþ Deðiþtirilmedi Boþ Boþ 36 Sorunlar ve Çözümleri Telefon: Hata Arama ve Giderme SORUN El cihazý baz istasyondayken "batarya" sembolü hareket etmiyor. OLASI NEDEN ÇÖZÜM TR · Ýyi temas etmiyor. · Pil dolmuþ. · El cihazýný hafif hareket · Alkollü bir bezle temas · Þarj etmek gerekmiyor. [. . . ]

PHILIPS 40549-17-16 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 40549-17-16 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag