Kullanım kılavuzu PHILIPS 40PFL7007T QUICK START GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 40PFL7007T kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 40PFL7007T kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 40PFL7007T kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 40PFL7007T QUICK START GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3486 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 40PFL7007T (2713 ko)
   PHILIPS 40PFL7007T (2464 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 40PFL7007TQUICK START GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] · Kesinlikle k>zart>lan yiyecekleri, erimifl ya¤lar>, parafin veya di¤er yan>c> s>v>lar> oca¤>n üstünde b>rakmay>n. Yang>n durumunda: Davlumbaz> ve oca¤> derhal kapat>n. · Bu davlumbaz>n alt>nda asla aç>k ateflte piflirme yapmay>n. Afl>r> >s>nan ya¤lar>n aniden alev alabilece¤ini unutmay>n. [. . . ] Hava ç>k>fl>gaz> borular>na asla yak>t yakan cihazlar>n bulundu¤u odalar>n havaland>rma borular>na ba¤lanmamal>d>r. Aksesuarlar Davlumbazla birlikte afla¤>daki aksesuarlar verilmifltir: · Üzerinde kontrol dü¤meleri, ayd>nlatma >fl>¤> ve fan motoru olan 1 davlumbaz kontrol paneli · Afla¤>daki parçalardan oluflan 1 teleskopik baca: U-flekilli üst k>s>m ve U-flekilli alt k>s>m. · Afla¤>daki parçalar> içeren 1 poflet: Üst paneli sabitlemek için 2 duvar kancasi, bacay> sabitlemek için 1 duvar braketi, dübeller, vidalar ve k>lavuzlar. Afla¤>daki aksesuarlar> yetkili servisten siparifl edebilirsiniz: · Karbon filtre, Tip 29. Karbon filtre, davlumbaz hava dolafl>ml> modda ba¤land>¤>nda kullan>lmal>d>r. fiekil 1 Havaland>rma modu · Bu modda dumanlar, ba¤lant> bilezi¤ine (A) ba¤lanan bir hortum arac>l>¤>yla d>flar> at>l>r. · En iyi performans> elde etmek için, hortumun çap> d>fl deli¤in çap>na eflit olmal>d>r. Hava dolafl>ml> mod · Hava bir karbon filtre arac>l>¤>yla temizlenir ve mutfa¤a geri verilir. · Hava dolafl>ml> mod için orijinal ELECTROLUX 29 Tipi bir karbon filtreye ihtiyaç vard>r. fiekil 2. fiekil 2 2 Davlumbaz>n kullanimi Normal koflullar için düflük bir h>z ve kokular çok yo¤un oldu¤unda ise yüksek bir h>z kullan>larak en iyi sonuçlar elde edilir. Piflirme ifllemine bafllamadan birkaç dakika önce davlumbaz> çal>flt>r>n. Davlumbaz, piflirme iflleminden sonra 15 dakika kadar veya bütün kokular kayboluncaya kadar çal>flt>r>lmaya devam edilmelidir. Kontrol dü¤meleri cihaz>n ön paneli üzerindedir: Motor KAPAMA dü¤mesi H>z 2 dü¤mesi Lamba AÇMA/ KAPAMA dü¤mesi H>z 1 dü¤mesi Do¤ru havaland>rma Davlumbaz>n düzgün çal>flmas> için, mutfakta düflük bir bas>nç olmal>d>r. Mutfak pencerelerini kapal> ve yak>ndaki bir odan>n penceresini aç>k tutmak önemlidir. H>z 3 dü¤mesi Önemli Bu cihaz hava dolafl>m> için uygun de¤ildir. Davlumbaz brülör veya flömine (gazl>, mazotlu, kömürlü >s>t>c>lar, flofben vs. ) ile birlikte kullan>ld>¤>nda, davlumbaz bu cihazlar>n ihtiyac> olan havay> d>flar> ataca¤>ndan çok dikkatli olunmal>d>r. Bu saatler d>fl>ndaki ziyaretler belli bir ücret karfl>l>¤>nda yap>lacakt>r. <stisnalar Bu garanti afla¤>daki hususlar> kapsamaz: Nakliye s>ras>nda, yanl>fl kullan>m veya ihmal sonucu meydana gelen hasarlar, ampulün de¤ifltirilmesi veya ç>kar>labilir cam ya da plastik parçalar. Yanl>fl montaj> düzeltmek için yap>lan aramalar>n veya Avrupa Birli¤i (EC) veya Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi d>fl>ndaki aramalar>n masraflar>. Ticari ortamlarda kullan>ld>¤> tespit edilen ve kiralama sözleflmesine tabii olan cihazlar. Electrolux taraf>ndan sat>lmayan Electrolux ürünleri. Avrupa Garantisi Avrupa içindeki baflka bir ülkeye tafl>n>rsan>z, afla¤>daki koflullar alt>nda garantiniz geçerli olacakt>r: Garanti, ürünü sat>n ald>¤>n>z tarihten itibaren bafllar. Garantinin süresi ve uzunlu¤u, bu markan>n veya benzer ürünlerin sat>ld>¤> ülkedeki iflçilik ve parçalar için belirlenen süre ile ayn>d>r. Bu garanti size aittir ve di¤er kullan>c>lara devredilemez. Yeni eviniz Avrupa Birli¤i (EC) veya Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi içinde olmal>d>r. Bu ürün talimatlara göre monte edilmeli, kullan>lmal> ve sadece belirtilen amaçlar için kullan>lmal>d>r. Yeni ülkedeki düzenlemeler dikkate al>narak ürün monte edilmelidir. Tafl>nmadan önce, afla¤>daki en yak>n Yetkili Servis'e baflvurarak yeni evinizin ayr>nt>lar>n> verin. Bunlar, Yerel Yetkili Servis'i tafl>nd>¤>n>z konusunda bilgilendirecek ve cihaz>n>zla ilgilenmelerini sa¤layacakt>r. [. . . ] yukar>da olmal>d>r. fiekil 5 å Davlumbaz, elektrik d>fl>ndaki güç kaynaklar>yla çal>flt>r>lan di¤er cihazlar>n bacalar>na ba¤lanamaz. Dumanlar>n d>flar> at>lmas> ile ilgili resmi düzenlemelere dikkat edin. Elektrik ba¤lant>s> Davlumbaz>n topraklama ba¤lant>l> bir elektrik kablosu vard>r; nominal voltaj 220-240 V'tur. Baca deste¤inin/braketinin tak>lmas> (3 parça): Bu üç parça 4 vida ile sabitlenmelidir; destek parças> ayarlanabilir ve bu ayarlama, teleskopik bacan>n iç çap>na uygun olmal>d>r. fiekil 6 6 Montaj Duvar montaj> ­ fiekil 7-8-9-10-11 · · · · fiablonu duvar>n üstüne koyun, konumu iflaretleyin ve delikler (Y) aç>n. Davlumbaz> kancalara as>n ve ayar vidalar>yla seviyesini ayarlay>n. [. . . ]

PHILIPS 40PFL7007T KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 40PFL7007T kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag