Kullanım kılavuzu PHILIPS 42PFL6805H

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 42PFL6805H kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 42PFL6805H kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 42PFL6805H kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 42PFL6805H : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (5560 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 42PFL6805H BROCHURE (2369 ko)
   PHILIPS 42PFL6805H QUICK START GUIDE (1968 ko)
   PHILIPS 42PFL6805H (5290 ko)
   PHILIPS 42PFL6805H BROCHURE (2327 ko)
   PHILIPS 42PFL6805H QUICK START GUIDE (1968 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 42PFL6805H

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, 789:;<=>?@H !"#"$%$&'()(*+), *-$. /)+)01$2+-345'()31$6787 9 !"#"$%& '&()*+, -. *++&(+*#& D=#0, " DE'?"5+2#23*0/'0>'E0/>0#:*3% !"#$%&' !"#"$%&'()*+*, -'. //0123*1"'4, , +*523*0/-'6787'9"5+2#"-'3)23'3)*-' 3"+"1*-*0/'*-'*/'50:, +*2/5"';*3)'3)"'"--"/3*2+'#"<=*#":"/3-'2/9' 03)"#'#"+"12/3', #01*-*0/-'0>'?*#"53*1"'@AAABCBDE7 ()*+&, ' !*"#:*3'"#F+G#3'()*+*, -'. //0123*1"'4, , +*523*0/-'6787'92--'-*5)' 92-'H"#/-")I"#G3'*/'J$"#"*/-3*::=/I':*3'9"/'I#=/9+"I"/9"/' 4/>0#9"#=/I"/'=/9'9"/'K$#*I"/'"*/-5)+GI*I"/'L"-3*::=/I"/' 9"#'M*5)3+*/*"'@AAABCBDN'$">*/9"37 9$5:)"&;?-. /"0/%& (2#'+2', #O-"/3"'()*+*, -'. //0123*1"'4, , +*523*0/-'6787'9O5+2#"'<="' 5"3'2, , 2#"*+'9"'3O+O1*-*0/'"-3'50/>0#:"'2=P'"P*I"/5"-' "--"/3*"++"-'"3'2=P'2=3#"-'9*-, 0-*3*0/-', "#3*/"/3"-'9"'+2' 9*#"53*1"'@AAABCBED7 1)2). $/"2& !*"#$*Q'1"#F+22#3'()*+*, -'. //0123*1"'4, , +*523*0/-'6787'923'9"R"' 3"+"1*-*"'*/'01"#""/-3"::*/I'*-':"3'9"'"--"/3*S+"'"*-"/'"/'9"' 2/9"#"'#"+"12/3"'$", 2+*/I"/'12/'#*5)3+*Q/'@AAABCBDN7 !&3/45$ (0#':"9*0'9"'+2', #"-"/3"'()*+*, -'. //0123*1"'4, , +*523*0/-'6787' 9"5+2#2'<="'"+'3"+"1*-0#'5=:, +"'50/'+0-'#"<=*-*30-'"-"/5*2+"-'%' 5=2+"-<=*"#2'03#2-'9*-, 0-*5*0/"-'2, +*52$+"-'0'"P*I*$+"-'9"'+2' ?*#"53*12'@AAABCBED7 6+/$%/"5 E0/'+2', #"-"/3"'()*+*, -'. //0123*1"'4, , +*523*0/-'6787'9*5)*2#2' 5)"'<="-30'3"+"1*-0#"'T'50/>0#:"'2*'#"<=*-*3*'"--"/R*2+*'"9'2++"' 2+3#"'9*-, 0-*R*0/*', "#3*/"/3*'-32$*+*3"'92++2'9*#"33*12'@AAABCBED7 d*=0'()*+*, -'. //0123*1"'4, , +*523*0/-'6787'9"F+2#=0Q2&'F29'e*-' 75. +*#*8& ()*+*, -'. //0123*1"'4, , +*523*0/-'6787'9"5+2#2'<="'"-3"'3"+"1*-0#' "-3U'50/>0#:"'50:'0-'#"<=*-*30-'"--"/5*2*-'"'0=3#2-' 9*-, 0-*VW"-'92'?*#"53*12'@AAABCBED7 ()*+*, -'. //0123*1"'4, , +*523*0/-'6787 @AAABCBDE7 A&$)"&;/ 9:)"&;/ !G#:"9'*/3%I2#'()*+*, -'. //0123*1"'4, , +*523*0/-'6787'233'9"//2' X8'-3Y#'*'Z1"#"/--3G::"+-"':"9'9"'1G-"/3+*I2'"I"/-F2, -F#21' 05)'Z1#*I2'#"+"12/32'$"-3G::"+-"#'-0:'>#2:IY#'21'9*#"F3*1' @AAABCBDN7 15. &; ()*+*, -'. //0123*1"'4, , +*523*0/-'6787'"#F+[#"#')"#1"9'23'=3-3%#"3' X8'"#'*'-2:-12#':"9'9"'I#=//+"II"/9"'F#21'0I'\1#*I"' #"+"12/3"'F#21'*'9*#"F3*1'@AAABCBDH7 (/"&; ]/9"#3"I/"9"'()*+*, -'. //0123*1"'4, , +*523*0/-'6787'"#F+[#"#' )"#1"9&'23'9"33"'X8''01"#)0+9"#'9"'1[-"/3+*I"'F#21'0I'\1#*I"' #"+"12/3"'F#21'*'9*#"F3*1'@AAABCBDH7 9*5<% ()*+*, -'. //0123*1"'4, , +*523*0/-'6787'12F==3322'3G3"/'"33G'3G:2G' 3"+"1*-*0'0/'9*#"F3**1*/'@AAABCBD^'0+""++*-3"/'1223*:=-3"/'Q2'-*3G' F0-F"1*"/'9*#"F3**1*/':=*9"/'")30Q"/':=F2*/"/7 75$&;% X)*-'"<=*, :"/3':2%'$"'0, "#23"9'*/'3)"'>0++0;*/I'D=#0, "2/ I"#f2#'"#='b'3*+-F*, =/'@AAABCBDE7 ?*#"F3%10-'/=0-3232-7 >/$+% !2;/)"FF&'()*+*, -'. //0123*1"'4, , +*523*0/-'6787&'Q*99*FQ2#2'+*'92/' =-32/01"/*2'_:"#/*5"'@AAABCBD_7 9$5:)"&;5 ()*+*, -'. //0123*1"'4, , +*523*0/-'6787'*RQ21+Q2&'92'Q"'32'3"+"1*R0#'1' 9*#"F3*1"'@AAABCBD_7 !)&+% cG"-0+"12I2'F*//*32$'()*+*, -'. //0123*1"'4, , +*523*0/-'6787' -"29:"'X"+"#'12-321=-3'9*#"F3**1*'@AAABCBDJ', W)*/W="3"+"'Q2' /*:"323=9'9*#"F3**1*-3'3=+"/"123"+"'3"*-3"+"'2-Q2F0)2-3"+"' -G3"3"+"7 @/+:%&;% >/#?/. 4+=+b#033&'()*+*, -'. //0123*1"'4, , +*523*0/-'6787'/%*+23F0R0:&')0I%' 6+/$%/"5= _*-3":2'X8';*#"+"-. />0#:23*0/*'-=++"'/0#:23*1"'2, , +*52$*+* ("#'*+':"#5230'*32+*2/0 -, "5*>*52'*'52-*'*/'5=*'0550##"'#*5)*"9"#"'=/'2=30#*RR2R*0/"' , =$$+*50'2++"'#"3*'"'2*'-"#1*R*', =$$+*5*'9*'50:=/*52R*0/"' "+"33#0/*52'`"-7'-*-3":2'X8';*#"+"--a7'?"5#"30':*/*-3"#*2+"' I"/"#2+"', "#'#"3*'"'-"#1*R*'9*'50:=/*52R*0/"'"+"33#0/*5*a'9"+' E09*5"'9"++"'50:=/*52R*0/"'"+"33#0/*5)" 4X LD LN E!HM NL NM !] . D . _ . X hX 6i (X Mi _D _c XM @AAABCBDE7 50=/3#*"-7 !çindekiler 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 7 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 7. 6 7. 7 7. 8 Dizin 77 Ba"langiç 5 TV turu 5 Kurulum 11 Güç dü!mesi 17 TV'nizi kaydettirin 18 Yardim ve destek 19 TV'nizin kullanimi 20 Uzaktan kumanda 20 Menüler 23 TV "zleme 27 Ba!li cihazdan izleyin 31 Daha fazla bilgi . . . [. . . ] sinirlamasi ayarlamak h tu!una basin ve Ayarlar > Kanal ayarlari ö"esini seçin. Çocuk kilidi > Ebeveyn kontrolü ö"elerini seçin. sinirlamasi seçmek için ilk olarak 4 basamakli çocuk kilidi kodunuzu girmeniz gereklidir. Bir çocuk kilidi kodu belirlenmemi!se, kodu !imdi belirleyebilirsiniz. siniri çocu"unuzun ya!i için girdi"iniz ayara e!it ya da yüksekse, program engellenecektir. Bir kanali kilitlemek Bir kanali kilitlemek için h tu!una basin ve Ayarlar > Kanal ayarlari ö"elerini seçin. Çocuk kilidi > Kanal kilidi ö"elerini seçin. Kanal numarasi listesinden bir kanali seçin ve kilitlemek için OK tu!una basin. Artik ba!ka bir kanali seçerek kilitleyebilir veya kilidini açabilirsiniz. Kodu de"i!tir Geçerli kodu de"i!tirmek için h tu!una basin ve Ayarlar > Kanal ayarlari ö"elerini seçin ve Çocuk kilidi > Kod de"i!tir ö"elerini seçin. Kilit açma kodunuzu unuttuysaniz, ülkenizdeki Philips Mü!teri Hizmetlerini arayin. Telefon numarasini TV ile birlikte gelen belgelerde bulabilirsiniz veya www. philips. com/support adresine gidin. Kapanma zamanlayicisi Uyku zamanlayicisiyla TV'yi belirlenen bir saatte bekleme moduna alabilirsiniz. Uyku zamanlayicisin ayarlamak için h > Ayarlar > TV ayarlari > Tercihler > Uyku zamanlayicisi ö"elerini seçin. Kaydirma çubu"u ile süreyi 180 dakikaya kadar 5'er dakika araliklarla ayarlayabilirsiniz. Geri sayim sirasinda istedi"iniz zaman TV'nizi kapatabilir veya süreyi sifirlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi . . . / Zamanlayicilar ve kilitler 37 3. 5 Altyazilar ve diller Dijital TV kanallari, bir program için birden fazla dil aktaran ses yayini yapabilirler. Tercih etti"iniz ses dilini ayarlamak için h tu!una basin ve Ayarlar > Kanal ayarlariDiller > Birinci ve !kinci ses ö"elerini seçin. #stedi"iniz dilde yayin yapiliyorsa, TV otomatik olarak ayarladi"iniz dile geçi!Bir ses dilinin bulunup bulunmadi"ini kontrol etmek içino (Seçenekler) dü"mesine basin ve Ses Dili seçimini yapin. Bazi dijital TV kanallari i!itme ve görme engelli ki!iler için özel uyarlanmi!> Evrensel eri#im. Altyazilar Ço!u zaman program altyazilari bulunabilir. Altyazilarin sürekli olarak görüntülenmesini sa!layabilirsiniz. [. . . ] Daha fazla bilgi . . . Çevre konusundaki çali!malarimiz sonucunda bu TV Avrupa Ecolabel --çiçek- etiketine hak kazanmi!tir (www. ecolabel. eu). Bu TV'nin beklemedeki enerji tüketimi, garanti politikasi, yedek parçalari ve geri dönü!ümü ile ilgili bilgileri www. philips. com adresi altinda, ülkenizin Philips web sitesinde bulabilirsiniz. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanmasi ile ilgili bulundu"unuz yerdeki sistem hakkinda bilgi edinin. Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atiklarinizla birlikte atmayin. Eskiyen ürününüzün atik i!lemlerinin do"ru biçimde gerçekle!tirilmesi, çevre ve insan sa"li"i üzerinde olumsuz etkilere yol açilmasini önlemeye yardimci olacaktir. [. . . ]

PHILIPS 42PFL6805H KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 42PFL6805H kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag