Kullanım kılavuzu PHILIPS 46PFL8007T QUICK START GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 46PFL8007T kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 46PFL8007T kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 46PFL8007T kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 46PFL8007T QUICK START GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3479 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 46PFL8007T (2751 ko)
   PHILIPS 46PFL8007T (2500 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 46PFL8007TQUICK START GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] · Davlumbaz havayõ temizlemek için devirdaim (iç ortamda sirkülasyon) amaçlõ kullanõmda, yukarõda · Davlumbaz çocuklar veya doru kullanõm ekli konusunda bilgili olmayan kiiler tarafõndan sözü edilen tedbirleri almaya gerek kalmadan çalõtõrõlmamalõdõr. · Davlumbazõn hava tahliyesi amaçlõ kullanõmõn-da, · UYARI ­ Elektrik çarpmasõ ihtimalini ortadan kaldõrmak için davlumbazõn lambasõnõ deitiren etkili sonuçlarõ almak için aaõdaki kurallara meden once cihazõn kapatõlmõ veya prizden uyulmalõdõr: çekilmi olmasõna dikkat edin. - 3 Cihazõn Tanõmõ Davlumbaz hava tahliye ünitesiyle donatõlmõtõr. Aynõ zamanda cihaz karbon filtre ile havayõ temizlemek için de kullanõlabilmektedir. [. . . ] Karbon Filtre Göstergesi : Portakal sarõsõ yanõp sönen õõk karbon Dolduunda yanar 140 saatlik bir çalõma sonrasõ. Doluluk uyarõ göstergesinin eski haline Getirilmesi : Filtrenin Yõkama veya deitirme ilemin den sonra kuvvetli emi seviyesine getirip Yanõp sönen kõrmõzõ renk'den sonra düme Doru Havalandõrma : Davlumbaz verimli çalõabilemsi için mutfak pencereleri kapalõ olmalõdõr Bacalõ kullanõmda hava sirkülasyonu salamak için ev'in baka bir odasõndaki bir pencere açõk bõrakõlmalõdõr. Lambanõn çalõtõrõlmasõ : ekil 3 Kontrol top'unu sol'a doru bastõrõn Birinci seviyedeki aydõnlatma için bir kez 2 kez 2. seviyedeki aydõnlatma için 3. seferde aydõnlatma söner · · · · · · · aret yok : Cihaz kapatõlmõ Yeil renk õõk : 1. seviyede çalõõyor Portakal renk õõk : 2. seviyede çalõõyor. Kõrmõzõ renk õõk : 3. seviyede çalõõyor. Yanõp sönen Kõrmõzõ õõk : Kuvvetli emi (Zaman ayarõ 5 dak. ) Yanõp Sönen Yeil renk : Ya filtresinin dolu- filtre temizlenmeli-deitirlmeli Yanõp sönen Portakal sarõsõ renk õõk : Karbon filtre dolu-deitirilmeli Önemli not : Kontrol topu aynõ zamnda karbon filtre yerletirilmemi ise portakal renkte yanar. Kuvvetli emi tercih edip (kõrmõzõ renkte bir õõk yanõp sönen bir hal alacaktõr. ) tekrar dümeye 3 saniye bastirmalõyõz. lemin baarõlõ olduuna dair bir sinyal duyana dek basõlõ tutmalõyõz. Davlumbaz'õn çalõtõrõlmasõ : ekil 3 Kontrol top'unun sa'a doru bastõrõlarak Çalõtõrõlõr ve emi seviyesi belirlenir. Tekrar sa'a doru bastõrõldõõnda cihaz kapanõr. 5 EFC 1410 DAVLUMBAZIN KULLANIMI · Davlumbaz hõz kontrolü ayarlanabilir bir yapõdadõr. Normal temizleyici maddeler kullanarak 65 derecede yõkanmalõdõr. . Herhangi bir ekilde üzerine birikmis artõklar sonradan kokuya sebep vermemesi için filtre baõmsõz olarak durulanmalõdõr. Filtrenin tekrar kullanabilmesi için fõrõnda 100 derecede 10 dakika kurutulmaldõr. Normal bir kullanõmda temizleme artõ ile yaklaõk 3 sene sonra filtre deitirilmelidir. · · Monte edilmesi (ekil 6) · "" çerceveden karbon filtreyi "h" çõkarmak için "g" ayar dümelerinde 90 derece döndürerek aç'õn. Karbon filtreyi iç cerceve yerletirip ters ilem yaparak yerletirin. (resim 6) · Çõkarmak için, yukarõda anlatõlan ilemin tersini yapõn. · Yeni filtre sipari ederken, herzaman cihazin modelini ve seri numarasõnõ belirtin. Bu bilgiler, cihazõn iç kõsmõnda yer alan bilgi etiketinde mevcuttur. · Karbon filtre sipariini, size en yakõn ELECTROLUX Yetkili Servislerine verebilirsiniz. ekil 6 Aydõnlatma Lambasõnõn Deitirilmesi · Davlumbazõn elektrik balantõlarõnõ kesin. · Lambanõn kapaõnõ çõkarõn. (ekil 7) · Eski lambayõ anma deeri aynõ olan yenisiyle deitirin. [. . . ] Davlumbazõ asõn (4), ayarlayõn (5-6) davlumbaz kanalõndan geçirip sabitlemek için bir nokta belirleyiniz. (7). Davlunbazõ yerinden çõkarõp iaretlenen yerlere Ø 8 mm'lik delikler açõn(8) dübel yerletirip davlumbazõ sõkõca sabitleyiniz. (9) Baca desteini tavana yakõn (10) olacak ekilde sabitlemek için(11) Ø 8 mm'lik iki delik açõp vida ile sabitleyiniz. Karbon filtreli kullanõm için karbon filtre makasõ F dört vida ile bacaya balanmalõdõr. Bacalõ kullanõm için karbonfiltremakasõ monte edilmemelidir. [. . . ]

PHILIPS 46PFL8007T KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 46PFL8007T kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag