Kullanım kılavuzu PHILIPS 57968-48-16

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 57968-48-16 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 57968-48-16 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 57968-48-16 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 57968-48-16 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2595 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 57968-48-16 BROCHURE (1612 ko)
   PHILIPS 57968-48-16 QUICK START GUIDE (1322 ko)
   PHILIPS 57968-48-16 BROCHURE (1573 ko)
   PHILIPS 57968-48-16 QUICK START GUIDE (1322 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 57968-48-16

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten. S Klass 1 laserapparat Varning!Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kann användaren utsättas för laserstrålning, som översjruder gränsen för läserklass 1. Strömbrytaren POWER är sekundärt kopplad och inte bryter strömmen fråan nätet Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i v ägguttaget. N Observer: Nettbryteren POWER er sekundert innkoplet. Den innebygdenetdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. SF Luokan 1 laserlaite + Klass 1 laserapparat Varoitus! [. . . ] 3 Dosya listesine girmek için 2 tufluna bas>n. 0 Gösterim s>ras>nda Seçmeli / Tekrarl> / Rasgele / Tekli gösterim menüsüne geri dönmek için DISC MENU tufluna bir kez bas>n. 0 Menünün tüm sayfalar>nda bulunan er iki sütunda alt> dosya veya klasör bulunur, sütunlardan herhangi birini belirginlefltirmek için 1 2 tufllar>na basabilir ve önceki veya sonraki alt> dosya veya klasörü açmak için 2TM vega ¡1 tufllar>na basabilirsiniz. 4 5 Turkish 352 340-366 DVD728 Tur 352 Bir seçene¤i belirginlefltirmek için 3 4 tufluna bas>n veya numaras>na bas>n. Sonraki veya önceki sayfaya geçmek için ayr>ca 2TM vega ¡1 tufllar>na basabilirsiniz. Gösterim seçilen dosyadan bafllar ve klasördeki son dosyayla kadar devam eder. 18/03/2003, 5:14 PM 3139 246 12921 Resim CD'si ve MP3 Gösterimi Tekrarl> / Rasgele / Tekli Gösterim 0 Ekranda Resim CD/MP3 CD menüsü göründükten sonra, REPEAT tufluna arka arkaya bast>¤>n>zda, PLAY MODE tuflunun yan>ndaki buton farkl> seçenek gösterecektir, SINGLE (TEKL<): Dosya bir kez çal>n>r. REPEAT ONE (B<R<N< TEKRARLA): JPEG resimlerde, geçerli resim ekranda kal>r. REPEAT FOLDER (KLASÖRÜ TEKRARLA): Bu klasördeki tüm dosyalar tekrarlanarak çalar. SHUFFLE (RASGELE): Bu klasördeki tüm dosyalar rasgele çal>n>r. 0 Gösterim s>ras>nda REPEAT tufluna basarsan>z, uygun seçenek ekranda gösterilir. Özel JPEG Özellikleri <flleve Genel Bak>fl Resim CD'si, JPEG formatl> resimler içeren bir disktir ve bütün dosya adlar>n>n sonunda 'JPG' uzant>s> bulunmal>d>r. CD her bilgisayarda yüklenebilir ve dijital kamera veya taray>c>dan gelen resimler kullan>labilir. Kullan>c>lar isterlerse bu CD'yi Dijital Albüm haline getirebilirler. GENEL ÇALIfiMA <LKELER< bölümünde aç>klanan herhangi bir genel ifllevi seçebilir ve ayr>ca, 12 resme ait küçük resim görüntüleyebilir, Resme zum yapabilir, Resmi döndürebilir, Resmi dikey veya yatay olarak görüntüleyebilir, Resimleri farkl> efektler kullanarak tarayabilirsiniz. 1 Programl> Gösterim Ekranda Resim CD/MP3 CD menüsü gösterildi¤inde, DISC MENU tufluna bas>n. Alt menüye eriflim veya önceki menüye geri dönmek için 1 2 tufllar>na bas>n. <stedi¤iniz menüyü belirginlefltirmek için 34 tufllar>na bas>n. Ayar menüsünden ç>kmak için SYSTEM MENU tufluna bas>n. Ayar menüsünden ç>kt>¤>n>zda, oynat>c> kapat>lsa bile, ayarlar oynat>c>n>n belle¤ine kaydedilir. 1 2 3 4 5 GENERAL SETUP menüsünde OSD LANGUAGE seçene¤ini belirginlefltirmek için 34 tufluna bas>n. Seçti¤iniz dili belirginlefltirmek üzere imleci ilerletmek için 34 tufllar>na bas>n. GENERAL SETUP menüsüne geri dönmek için 1 tufluna bas>n. Programlama (Resim CD/MP3 için geçerli de¤ildir) Genel Ayar Menüsü Baz> ayarlar>n bu menüde yap>lmas> gerekir. Bunlar: DISC LOCK (Disk Kilidi), PROGRAM (Program) , DISPLAY DIM (Gösterge Parlakl>¤>), OSD LANGUAGE (OSD D<L<) ve SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU). Afla¤>daki ad>mlar> izleyin: 1 2 3 PROGRAM seçene¤i için 34 tufllar>na bas>n. INPUT MENU (G<R<fi MENÜSÜ) seçene¤ini seçmek üzere imleci alt menü alan>na hareket ettirmek için 2 tufluna bas>n. INPUT MENU (G<R<fi MENÜSÜ): PROGRAM seçene¤ine girifl. Program sayfas>na girmek için OK tufluna bas>n. 1 2 3 Ayar menüsüne girmek için SYSTEM MENU tufluna bas>n. [. . . ] Alkol, ispirto, amonyak veya yap>flkan içeren temizlik maddeleri kullanmay>n. Disklerin Temizlenmesi Bir disk kirlendi¤inde, bir temizlik beziyle temizleyin. Benzin, tiner, ticari temizlik maddeleri veya analog kay>tlar için kullan>lan antistatik sprey gibi solventler kullanmay>n. Spesifikasyonlarda önceden bildirimde bulunulmadan de¤ifliklik yap>labilir. ¶ ¶ Ar>za Tespit UYARI Garantiyi geçersiz k>laca¤> için, sistemi hiçbir koflulda kendiniz onarmaya çal>flmay>n. [. . . ]

PHILIPS 57968-48-16 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 57968-48-16 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag