Kullanım kılavuzu PHILIPS 69189-31-PH

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS 69189-31-PH kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS 69189-31-PH kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS 69189-31-PH kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS 69189-31-PH : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2595 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS 69189-31-PH QUICK START GUIDE (1016 ko)
   PHILIPS 69189-31-PH BROCHURE (411 ko)
   PHILIPS 69189-31-PH QUICK START GUIDE (1016 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS 69189-31-PH

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] LOW: Düflük hassasl>k dikte için uygun. · Baflar>l bir kay>t için, test kay>d> yap>n>z ve gerekli mikrofon hassasl>¤>n> seçiniz. · E¤er «HI» modunu seçtiyseniz, kay>t modunu XHQ veya HQ moduna getirmenizi tavsiye ederiz. DIGITAL SES KAYIT CIHAZI Dahili Mikrofon Mikrofon Giris VN-3100 / VN-3100PC 69189-31-PH / 69189-31-PHPC VN-1100 / VN-1100PC TR Notlar LCD Ekran Kay>t Ifl>¤> Hold tuflu STOP tuflu USB terminal* PLAY tuflu (Geri Sarma tuflu) + tuflu (<leri Sarma tuflu) ­ tuflu DISPLAY / MENU tuflu ERASE tuflu Kay>t Dü¤mesi · Alarm cihaz HOLD modunda olsa bile çalacakt>r. Alarm ile iliflkili dosya otomatik olarak çalmaya bafllayacakt>r. · Cihaz HOLD durumunda oldu¤u durumda afla¤>dakiler olur: ­ E¤er cihaz ça>fl>yorsa, son parçadan sonra cihaz>n ekran> karar>r. [. . . ] 2 adet -AAA alkaline pil tavsiye edilir, Piller tamamen tükendi¤inde ise simgesi ekranda belirir ve cihaz kendini kapat>r. 4 5 6 HOLD + ve ­ ile saati ayarlay>n. · Kalan kay>t süresi 1 dakikan>n alt>na düfltü¤ünde, kay>t >fl>¤> yan>p söner. · E¤er 60 dakika süre ile cihaza dokunmazsa kendini kapatacakt>r. · Zor akustik durumlarda, XHQ veya HQ kay>t modu tavsiye edilir. Ayr>ca harici mikrofonlar>n kullan>m> ses kalitesini daha da yükseletebilir. (opsiyonel) PLAY veya tufluna basarak saati do¤rulay>n. Saat iflareti yan>p söner. tufluna basmak saati ayarlanabilir yapar. · Ses kay>t volümü ayarlanamaz. Harici bir cihazdan kay>t yaparken, harici kayna¤>n sesini ayarlay>n>z. · Yavafl mod seçildi¤inde, «SLOW» simgesi belirlir, h>zl> çalma modu için «FAST» simgesi ekranda belirir. · H>zl> yavafl çalmada STOP dü¤mesine basarsan>z, cihaz dinleyemi sonland>r>r. STOP dü¤mesine bas>p dinlemeye geçerseniz normal h>zda dinleme devam edecektir. Kay>t Modlar> (XHQ, HQ, SP, LP) Ses kay>t modlar> XHQ (ekstra yüksek kalite ses kayd>) ve HQ (yüksek kaliteli ses kayd>), SP (standart kay>t), ve LP (uzun süreli kay>t) olarak seçilebilir. XHQ, HQ, SP, LP · Seçilen klasörde kaydedilmifl bir dosya yoksa alarm özelli¤i kullan>lamaz. Seçilien kay>t modu · Alarm oynatma OFF durumuna getirilene kadar her gün gerçeklefltirilecektir. Avrupa'daki müflteriler için «CE» iflareti bu ürünün Avrupa çap>nda geçerli olan güvenlik, sa¤l>k, çevre ve müflteri koruma yasalar>na uygun oldu¤unu bildirir. Bu sembol [crossed-out wheeled bin WEEE Annex IV] AB ülkelerinde elektrik ve elektronik ekipman>n ayr> olarak çöpten ayr>laca¤>n> belirler. · Kulakl>kla dinlerken sesi çok açmay>n>z, geçici iflitme kayb> yaflanabilir. 69189-31-PH / 69189-31-PHPC VN-3100 / VN-3100PC Kay>t modunda Durdurma veya kay>t modunda iken * Kutu içeri¤inde kulakl>k yoktur. · Gösterilen kay>t süresi tek bir dosya içindir. Farkl> dosyalar kaydedildi ise kay>t süresi daha k>sa olabilir. (Referans olarak kay>t süresini ve kalan süreyi göz önüne al>n>z. ) (Örn: June 14, 2006) Printed in Germany · OE · 6 · 10/06 · Hab. · E0451797 ­2­ ­3­ ­4­ ­5­ ­6­ ­7­ Silme Silme Gereksiz dosyalar> silebilirsiniz. Dosya isimler otomatik olarak atan>r. Di¤er Fonksiyonlar Dosyalar>n Tafl>nmas> (VN-1100 / VN-1100PC Hariç) Kaydedilen dosyalar> A, B, C ve D klasörleri aras>nda tafl>yabilirsiniz. 3 Dosyay> çalmak için Dosyan>n numaras> veya tufluna basarak silinecek dosyay> seçiniz. veya butonuna basarak «YES» seçene¤ini seçiniz. Bütün dosyalar>n silinmesi · E¤er hedef klasör içersinde 100 dosya var ise ekranda «Full» mesaj> görünecektir. Kopyalama ifllemini baflka bir klasöre yapman>z gerekldir. Sorun Giderme S1 Herhangi bir tufla bas>ld>¤>nda hiçbir fley olmuyor. S2 Oynatma esnas>nda speakerdan ses gelmiyor veya çok az geliyor. C2 · Kay>t cihaz>na kulakl>k tak>lm>fl olabilir. C3 STOP butonuna birkaç kez basarak durdurunuz ve cihaz> kontrol ediniz: · Seçili klasörde kay>t süresinin «00:00» olmad>¤>na dikkat ediniz. · Dosya say>s>n>n 100 olup olmad>¤>na dikkat edniz. [. . . ] Kaydedilmifl önemli içerik için, dosyan>z> yazman>z> (VN-1100 / 69189-31-PH / VN-3100) veya bilgisayara yüklemenizi (VN-1100PC / 69189-31-PHPC / VN-3100PC) tavsiye ederiz. Olympus, cihaz>n yanl>fl kullan>lmas>ndan veya yetkili servis d>fl>nda yap>lan onar>m sonras>nda oluflabilecek veri kay>plar>ndan sorumlu de¤ildir. Çal>flma Ortam> <flletim Sistemi: PC: <fllemci: RAM: Hard-disk alan> Ses kart>: Ekran: USB portu: Ses ç>k>fl jak>: Microsoft Windows 2000 Professional / XP Professional, Home Edition IBM PC / AT-Uyumlu Intel Pentium 166 MHz veya üzeri 32 MB veya üzeri 25 MB (ses dosyalar>n> saklamak için ek alana ihtiyaç duyar) Creative Labs Sound Blaster 16 veya 100% uyumlu ses kart> 800 x 600 piksel min. , 256 renk min. Bofl bir usb portu Kulakl>k veya speaker ç>k>fl> (lar>) PC PC (USB) terminal PC PC (USB) terminali Kay>tl> dosyalar> bilgisayara aktarmadan önce cihaz>n bilgisayara do¤ru flekilde ba¤l> oldu¤undan emin olun. Olympus Digital Wave Player bilgisayara aktar>m için iki yol sa¤lar. Bütün klasörleri aktarma T>klay>n>z . [. . . ]

PHILIPS 69189-31-PH KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS 69189-31-PH kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag