Kullanım kılavuzu PHILIPS BDL5545E

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS BDL5545E kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS BDL5545E kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS BDL5545E kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS BDL5545E : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1726 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS BDL5545E (1755 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS BDL5545E

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] BDL5545E http://www. publicsignagesolutions. philips. com KullanÕcÕ El KitabÕ (Türkçe) KullanÕcÕ El KitabÕ BDL5545E GÜVENLøK TALøMATLARI UYARI VE ÖNLEMLER BU GÜVENLøK SEMBOLLERøNø BøLMELøSøNøZ UYARI: ELEKTRøK ÇARPMASI RøSKøNø EN AZA øNDøRMEK øÇøN KAPAöI (YA DA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. øÇERøSøNDE KULLANILABøLøR PARÇA YOKTUR. YETKøLø SERVøS PERSONELøNDEN YARDIM ALINIZ. Bu sembol içeride yüksek voltaj bulundu÷unu gösterir. [. . . ] Alt menüyü açmak için SET/PLUS (SET/ARTI) dü÷mesine ve ardÕndan seçim yapmak içinUP/DOWN (YUKARI/AùAöI) dü÷mesine basÕn. 30 KullanÕcÕ El KitabÕ BDL5545E Smart contrast (AkÕllÕ kontrast) Not: IúÕk sensörü ve AkÕllÕ kontrast aynÕ anda açÕk bulundurulamaz. AçÕldÕ÷Õnda, koyu ekranlarÕ gösterirken bu iúlev görüntü kontrastÕnÕ artÕrmaya yardÕmcÕ olur. Alt menüyü açmak için SET/PLUS (SET/ARTI) dü÷mesine ve ardÕndan seçim yapmak içinUP/DOWN (YUKARI/AùAöI) dü÷mesine basÕn. Smart picture (AkÕllÕ resim) Aúa÷Õdaki akÕllÕ resim modlarÕ kullanÕlabilir Bilgisayar modu: Standard (Standart), Highbright (Çok parlak) ve sRGB (sRGB). Video modu: Standard (Standart), Highbright (Çok parlak) ve Cinema (Sinema). Video source (Video kayna÷Õ) Video giriú kayna÷Õ seçin. Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü÷mesine ve ardÕndan aúa÷Õdakiler arasÕnda geçiú yapmak için UP/DOWN (YUKARI/AùAöI) dü÷mesine basÕn x Display Port (Ekran Ba÷lantÕ NoktasÕ) x DVI-D x Card OPS x VGA x HDMI x Component Picture reset (Resim resetleme) Picture (Resim) menüsündeki tüm ayarlarÕ sÕfÕrlayÕn. Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü÷mesine ve ardÕndan seçim yapmak için PLUS/MINUS (ARTI/EKSø) dü÷mesine basÕn. Reset (Yeniden Baúlat)'Õ seçin ve ayarlarÕ önceden ayarlanmÕú fabrika de÷erlerine geri yüklemek için SET (SET) dü÷mesine basÕn. EXIT (ÇIK) dü÷mesine basÕn veya Cancel (øptal Et)'i seçin ve iptal edip ardÕndan önceki menüye geri dönmek için SET (SET) dü÷mesine basÕn. 31 KullanÕcÕ El KitabÕ BDL5545E 4. 2. 2. SCREEN (EKRAN) MENÜSÜ H position (H pozisyon) Resmin yatay konumunu ayarlayÕn. Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü÷mesine ve ardÕndan ayar yapmak için PLUS/MINUS (ARTI/EKSø) dü÷mesine basÕn. Görüntüyü sa÷a taúÕmak için PLUS (ARTI) dü÷mesine veya görüntüyü sola taúÕmak için MINUS (EKSø) dü÷mesine basÕn. Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü÷mesine ve ardÕndan ayar yapmak için PLUS/MINUS (ARTI/EKSø) dü÷mesine basÕn. Görüntüyü yukarÕ taúÕmak için PLUS (ARTI) dü÷mesine veya görüntüyü aúa÷Õ taúÕmak için MINUS (EKSø) dü÷mesine basÕn. Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü÷mesine ve ardÕndan ayar yapmak için PLUS/MINUS (ARTI/EKSø) dü÷mesine basÕn. Görüntü geniúli÷ini geniúletmek için PLUS (ARTI) dü÷mesine veya görüntü geniúli÷ini daraltmak için MINUS (EKSø) dü÷mesine basÕn. Clock phase (Saat fazÕ) Not: YalnÕzca VGA giriúi için. Görüntü odaklamasÕ, netli÷i ve kararlÕlÕ÷ÕnÕ artÕrmak için ayarlayÕn. Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü÷mesine ve ardÕndan ayarlamak içinPLUS/MINUS (ARTI/EKSø) dü÷mesine basÕn. Zoom mode (Zoom modu) AldÕ÷ÕnÕz resimler 16:9 biçiminde (geniú ekran) ya da 4:3 biçiminde (geleneksel ekran) iletilebilir. 16:9 resimlerde bazen ekranÕn süt ve altÕnda siyah bant olur (sinemaskop biçimi). Bu iúlev, ekrandaki resim görüntüsünü en iyi duruma getirmenizi sa÷lar. [. . . ] Sinyal kablosunun monitörün arkasÕna sÕkÕca takÕldÕ÷Õndan emin olun. Sinyal kablosunun sÕkÕca takÕldÕ÷Õndan emin olun. Video sinyalini monitör aralÕ÷ÕnÕ aúÕp aúmadÕ÷ÕnÕ görmek için kontrol edin. Lütfen teknik özelliklerini bu monitörün teknik özellik bölümüyle do÷rulayÕn. [. . . ]

PHILIPS BDL5545E KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS BDL5545E kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag