Kullanım kılavuzu PHILIPS BDL5545ET

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS BDL5545ET kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS BDL5545ET kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS BDL5545ET kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS BDL5545ET : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1881 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS BDL5545ET (1890 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS BDL5545ET

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] BDL5545ET http://www. publicsignagesolutions. philips. com KullanÕcÕ El KitabÕ (Türkçe) KullanÕcÕ El KitabÕ BDL5545ET GÜVENLøK TALøMATLARI UYARI VE ÖNLEMLER BU GÜVENLøK SEMBOLLERøNø BøLMELøSøNøZ UYARI: ELEKTRøK ÇARPMASI RøSKøNø EN AZA øNDøRMEK øÇøN KAPAöI (YA DA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. øÇERøSøNDE KULLANILABøLøR PARÇA YOKTUR. YETKøLø SERVøS PERSONELøNDEN YARDIM ALINIZ. Bu sembol içeride yüksek voltaj bulundu÷unu gösterir. [. . . ] Görüntüyü yukarÕ taúÕmak için PLUS (ARTI) dü÷mesine veya görüntüyü aúa÷Õ taúÕmak için MINUS (EKSø) dü÷mesine basÕn. Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü÷mesine ve ardÕndan ayar yapmak için PLUS/MINUS (ARTI/EKSø) dü÷mesine basÕn. Görüntü geniúli÷ini geniúletmek için PLUS (ARTI) dü÷mesine veya görüntü geniúli÷ini daraltmak için MINUS (EKSø) dü÷mesine basÕn. Clock phase (Saat fazÕ) Not: YalnÕzca VGA giriúi için. Görüntü odaklamasÕ, netli÷i ve kararlÕlÕ÷ÕnÕ artÕrmak için ayarlayÕn. Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü÷mesine ve ardÕndan ayarlamak içinPLUS/MINUS (ARTI/EKSø) dü÷mesine basÕn. Zoom mode (Zoom modu) AldÕ÷ÕnÕz resimler 16:9 biçiminde (geniú ekran) ya da 4:3 biçiminde (geleneksel ekran) iletilebilir. 16:9 resimlerde bazen ekranÕn süt ve altÕnda siyah bant olur (sinemaskop biçimi). Bu iúlev, ekrandaki resim görüntüsünü en iyi duruma getirmenizi sa÷lar. Aúa÷Õdaki zoom modlarÕkullanÕlabilir Bilgisayar modu: Full (Tam), Normal (Normal), Custom (Özel), Real (Gerçek) ve 21:9. Video modu: Full (Tam), Normal (Normal), Dynamic (Dinamik), Custom (Özel), Real (Gerçek) ve 21:9. 33 KullanÕcÕ El KitabÕ BDL5545ET x Full (Tam) - Bu mod, tam ekran görüntüsünü kullanarak 16:9 olarak iletilen resimlerin oranlarÕnÕ düzeltir. x Normal (Normal) - Resim 4:3 biçiminde yeniden oluúturulur ve resmin her iki tarafÕnda siyah bant gösterilir. x Dynamic (Dinamik) - 4:3 resimleri orantÕsÕz olarak daraltarak tüm ekranÕ doldurur. x Custom (Özel) - Custom Zoom (Özel Zoom) alt menüsündeki özel zoom ayarlarÕnÕn uygulanmasÕnÕ seçer. x Real (Gerçek) - Bu modda, görüntü orijinal görüntü boyutu ölçeklendirilmeden ekranda piksel piksel gösterilir. Bu mod, üstünde ve altÕnda siyah bantlar olan resimler (sinemaskop biçimi) gösterilirken önerilir. Custom zoom (Özel zoom) Not: Bu ö÷e yalnÕzca Zoom modu ayarÕ Özel olarak ayarlandÕ÷Õnda kullanÕlabilir. Bu iúlevi, zoom ayarlarÕnÕ göstermek istedi÷iniz görüntüye uyacak úekilde daha fazla özelleútirmek için kullanabilirsiniz. Alt menüye girmek için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü÷mesine basÕn. Aúa÷Õdaki ö÷eler arasÕnda geçiú yapmak için UP/DOWN (YUKARI/AùAöI) dü÷mesini ve ayarlamak için PLUS/MINUS (ARTI/EKSø) dü÷mesini kullanÕn. x Zoom (YakÕnlaútÕr) - Görüntünün yatay ve dikey boyutlarÕnÕ aynÕ anda büyütür. x H zoom (Yatay yakÕnlaútÕr) - YalnÕzca görüntünün yatay boyutunu büyütür. x V zoom (Dikey yakÕnlaútÕr) - YalnÕzca görüntünün dikey boyutunu büyütür. x H position (H pozisyon) - Görüntünün yatay konumunu sola veya sa÷a taúÕr. x V position (V pozisyon) - Görüntünün dikey konumunu yukarÕ veya aúa÷Õ taúÕr. Screen reset (Ekran resetleme) Screen (Ekran) menüsündeki tüm ayarlarÕ sÕfÕrlayÕn. [. . . ] Sinyal kablosunun monitörün arkasÕna sÕkÕca takÕldÕ÷Õndan emin olun. Sinyal kablosunun sÕkÕca takÕldÕ÷Õndan emin olun. Video sinyalini monitör aralÕ÷ÕnÕ aúÕp aúmadÕ÷ÕnÕ görmek için kontrol edin. Lütfen teknik özelliklerini bu monitörün teknik özellik bölümüyle do÷rulayÕn. [. . . ]

PHILIPS BDL5545ET KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS BDL5545ET kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag