Kullanım kılavuzu PHILIPS CD1302S

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS CD1302S kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS CD1302S kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS CD1302S kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS CD1302S : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1932 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS CD1302S QUICK START GUIDE (1826 ko)
   PHILIPS CD1302S (1826 ko)
   PHILIPS CD1302S (1826 ko)
   PHILIPS CD1302S (1826 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS CD1302S

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] TR Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Karþýlama modu CD130 'unuzu kullanmadan önce ülke ayarlarýnýn cihazýn kullanýldýðý ülkenin ayarlarýna uygun þekilde yapýlandýrmasý þarttýr. Bir kaç dakikalýk þarj süresinden sonra ekranda konfigürasyon penceresi görünür. ile ülke seçim listesi içinde seçenekleri inceleyin. Arzu edilen ülkeyi onaylamak için TAMAM tuþuna basýnýz. Telefonunuz kullanýma hazýr durumdadýr. [. . . ] 4. tuþuna ve aþaðýya tuþunu basýn. . tuþuna basýnýz ve yeni ismi giriniz tuþuna basýnýz ve yeni numarayý giriniz, yeni tuþuna basýn. ve onaylamak için Telefon defteri içinde dolaþýrken bir numarayý silmek 1. SÝL 'e gitmek için tuþuna basýn ve bir kaydý seçmek için tuþu 2. 3. tuþuna ve aþaðýya tuþunu basýn. gösterilir, onaylamak için onaylama sesi duyacaksýnýz. 20 Telefon defteri Telefon defteri listesi içinde dolaþýrken tüm telefon defterini silmek 1. Bekleme modunda, aþaðýya tuþuna basýn ve tuþunu basýn. Uzun bir tuþuna basýn. TR LÝSTEYÝ SÝL 'e gitmek için aþaðýya tuþuna basýn, SÝL?gösterilir, onaylamak için onaylama sesi duyacaksýnýz. Bekleme modundayken bir telefon defteri kaydýný silmek 1. SÝL 'e gitmek için Listeyi görmek için gezinin. tuþu ile tuþuna basýn ve bir kaydý seçmek için tuþuna basýn, SÝL?gösterilir, onaylamak için onaylama sesi duyacaksýnýz. tuþuna basýn. Bekleme modunda, LÝSTEYÝ SÝL 'e gitmek için tuþuna basýn, TELF. gösterilir, onaylamak için onaylama sesi duyacaksýnýz. 21 TR Arama kaydý Bu özellik, eðer þebeke operatörünüzden arayan kiþiyi tanýma servisini talep ettiyseniz kullanýma açýktýr. Arama kaydý gelen en son 20 harici aramayý kaydeder: - Telefon þebekesi enformasyon servisi (þebeke operatörünüz ile yaptýðýnýz anlaþmaya göre). Arama kaydýna giriþ / çýkýþ 1. Yukarýya tuþuna basýn ve bir kaydý seçmek için tuþuna basýnýz. tuþu ile gezinin. Detaylarýn gösterilmesi için: Arama kaydý 'ndan çýkmak için Arama kaydýný okumak Ekranda þunlar görülebilir: · arayan kiþinin numarasý * · arayan kiþinin ismi (eðer telefon defteri içinde varsa) * · tanýnmayan bir arama ise BÝLÝNMEYEN ARAMA ** * Þebeke operatörünüz ile yaptýðýnýz anlaþmaya göre. tuþuna basarak gelen aramanýn telefon numarasýný, zamanýný ve tarihini görüntüleyebilirsiniz. Saat ve tarih þebekeye baðlýdýr. Arama kaydýndan bir numarayý aramak 1. Yukarýya tuþuna basýn ve bir kaydý seçmek için tuþu ile gezinin. tuþuna basýn. 22 Arama kaydý Arama kaydýndan bir numarayý telefon defterine kaydetmek 1. Yukarýya tuþuna basýn ve bir kaydý seçmek için tuþu ile gezinin. TR tuþuna basýn, NO KAYDET gösterilir. Ýsim giriniz ve tuþuna basýn, KAYDEDÝLDÝ gösterilir. Arama kaydýndan bir kaydý silmek 1. Yukarýya tuþuna basýn ve bir kaydý seçmek için tuþuna ve aþaðýya tuþu ile gezinin. [. . . ] Telefonu resetleyiniz: Elektrik fiþini prizden çekip yeniden takýnýz. ettirin. Hat alma sinyali duyulmuyor. · Elektrik baðlantýsýnda hata var. · Batayalarýn þarjý çok · El cihazýyla baz istasyon · Yanlýþ kablo. arasýndaki mesafe fazla uzak. düþük. · Yalnýzca önerilen · Telefon hattý adaptörü (eðer gerekli ise) telefon kablosuna baðlý deðil. · Telefon hattý adaptörünü (eðer gerekli ise) telefon kablosuna baðlayýn. (sayfa 28) edin. kablolarý kullanýnýz. Telefon çalmýyor. [. . . ]

PHILIPS CD1302S KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS CD1302S kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag