Kullanım kılavuzu PHILIPS CT3558

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS CT3558 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS CT3558 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS CT3558 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS CT3558 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1620 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS CT3558 (3617 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS CT3558

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Telefonunuzu kefedin Ekran atlama veya uyumazlõktan sorumluluk kabul etmez. dolayõ hiçbir Nasõl yapõlõr. . . Gezinti ve , tuu Kapat ve ) açõk/kapalõ tuu Kamera ve C tuu Tu takõmõ kilitleme tuu Mikrofon Telefonu Açma/ Kapama PIN kodunu girin ) tuunu basõlõ tutun. PIN kodunuzu, tu takõmõnõ kullanarak girin ve onaylamak için , veya # tuuna basõn. Tularõ kullanarak telefon numarasõnõ girin ve aramak için ( tuuna basõn. Arama sõrasõnda + veya tuuna basõn. ( tuu Arama ve WAP c ptal ve Arama yapma Aramayõ cevaplama Görüme sesini ayarlama Aramayõ sona erdirme Ana menüye erime Philips sürekli olarak ürünlerini gelitirme politikasõ izlemektedir. Bu nedenle Philips, gerekli gördüünde önceden bildirmeksizin bu kullanma kõlavuzunu gözden geçirme veya kullanõmdan kaldõrma hakkõnõ saklõ tutar. [. . . ] Tüm ayarlar operatörünüzün verdii ekilde girilmelidir. Balantõ sõrasõnda hata mesajlarõ genellikle yanlõ parametrelerden dolayõ ortaya çõkar: doru GPRS parametrelerini almak için ilk kullanõmdan önce operatörünüze bavurmalõsõnõz. , tuuna basõn, Mesajlar > E-posta > E-posta 1 > Ayarlar öesini seçin ve , tuuna basõn. 48 Mesajlar GSM ayarlarõ Bu menü operatörünüz tarafõndan size verilen GSM ayarlarõnõ girebilmenize GSM ayarlarõ veya deitirebilmenize olanak verir, bu ayarlar unlardõr: Telefon numarasý, Otomatik kes, Kullanýcý adý ve Þifre. Telefon numarasý: ISS'niz tarafõndan verilen ve balantõ kurmanõz için gerekli olan telefon numarasõnõ girmenizi salar. Seçmek için + veya tuuna basõn: - ISDN No. , bir ISDN ISS numarasõ girmenizi salar VEYA - Analog No. , analog numara girmenizi salar; sonra , tuuna basõn. Ne tür bir numara seçmeniz gerektiini örenmek için ISS'nize bavurun. Otomatik kes: devam eden bir balantõda belirli bir süre bota kaldõõnda telefonun ebeke ile olan balantõsõnõn otomatik olarak kesilmesi için bota kalma süresini seçmenize olanak verir. 3 ile 10 dakika arasõnda bir deer seçmek için + veya tuuna, onaylamak için de , tuuna basõn. ebeke ile herhangi bir alõveri yoksa (balanma, e-posta gönderme, balantõ kesme), ne kadar süre çalõõlmadõõnda balantõnõn otomatik olarak kesileceini belirtir. Kullanýcý adý ve Þifre hesabõnõza abone olduunuzda sizin tarafõnõzdan belirlenir. Bu bölümde açõklanan menüler, cep telefonunuzla Internet Servis Salayõcõnõzõn (ISS) e-posta sunucusuna balanmak için gereken ayarlarõ içerir. Servis salayõcõnõz parametrelerin çounu size bildirir ve bunlarõn verildii ekilde girilmesi gerekir. , tuuna basõn, Mesajlar > E-posta > E-posta 1 > Ayarlar öesini seçin ve , tuuna basõn. Doldurulacak alanlar unlardõr: POP3 adresi, SMTP adresi, Kullanýcý adý, Þifre ve E-posta adresi. · POP3 adresi: e-posta almak için kullanõlan POP3 sunucusunun IP veya DNS adresini girmenize olanak verir. · SMTP adresi: e-posta göndermek için kullanõlan SMTP sunucusunun IP veya DNS adresini girmenize olanak verir. GPRS yoluyla e-posta balantõsõ kurmak için telefon operatörünüz aynõ zamanda e-posta salayõcõnõz deilse, bu SMTP sunucusunun doru adresini almak üzere operatörünüze bavurun ve adresi bu alana girin. Eposta sunucusu eriþimi Mesajlar 49 Bazõ durumlarda, Kullanýcý adý, Þifre ve E-posta adresi, bir hesaba abone olduunuzda size balõdõr. Bunlarõ tanõmlandõõ gibi girin. Kullanýcý adý Bu menü varolan e-posta hesap adlarõnõ yeniden adlandõrmanõzõ salar. Bir e-posta hesabõ, ebekenizin adõyla önceden yapõlandõrõlmõ olabilir. 2. DNS adresi: balanmak istediiniz harici veri ebekesinin DNS adresini girmenize olanak verir. SMTP doðrulama: SMTP sunucusu ile olan kimlik dorulama sürecini etkinletirmenize/devre dõõ bõrakmanõza olanak verir. Çou Avrupa ülkesinde, bu menü Kapalý olarak ayarlanmalõdõr: Açýk olarak ayarlanmõsa, e-postalarõnõz GÖNDERLMEZ. Ayrõntõlõ bilgi için salayõcõnõza bavurun. Geliþmiþ tuuna basõn. Yeni adõ görüntülenen düzeltme penceresine girin ve , tuuna basõn. , tuuna basõn, Mesajlar > E-posta > E-posta 1 > Ayarlar > Hesap adý öesini seçin ve , E-posta yazma ve gönderme Mesaj gönder menüsü, bir defada bir veya birkaç alõcõya jpeg resmi gibi bir Mesaj gönder ekle birlikte e-posta göndermenize olanak verir. [. . . ] Pili arj ettiiniz ortamdaki õsõ 0° C altõna dümemeli, 50° C'nin üzerine de çõkmamalõdõr. Baka durumlarda, lütfen telefonu satõn aldõõnõz yere bavurun. Pil þarjý esnasýnda: Pil sembolünde çubuklar görünmüyor ve þebeke sembolü yanýp sönüyor Sorun giderme 93 Ekranda SIM hatasý ifadesi görüntüleniyor SIM kartõn doru ekilde yerletirildiinden emin olun (bkz. Tüm aramalarõ alabilmeniz için «Koullu yönlendirme» ve «koulsuz yönlendirme» ilevlerinin hiçbiri etkin olmamalõdõr (bkz. Bunlar yalnõzca ebeke veya aboneliiniz tarafõndan destekleniyorsa kullanõlabilir. [. . . ]

PHILIPS CT3558 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS CT3558 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag