Kullanım kılavuzu PHILIPS CT5358

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS CT5358 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS CT5358 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS CT5358 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS CT5358 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1530 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS CT5358 (2022 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS CT5358

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Telefonunuzu keþfedin m MMS tuu Yan tular (ses) Arama ve Wap ( tuu atlama veya uyumazlõktan sorumluluk kabul etmez. dolayõ hiçbir b tuu Ekran Gezinti ve , tuu Kapat ve ) açõk/kapalõ tuu Nasýl yapýlýr Telefonu Açma/ Kapama PIN kodunu girin ) tuunu basõlõ tutun. PIN kodunuzu, tu takõmõnõ kullanarak girin ve onaylamak için , veya # tuuna basõn. Hazõr modunda ise, yandaki dümeyi yukarõ ya da aaõ bastõr. Tularõ kullanarak telefon numarasõnõ girin ve aramak için ( tuuna basõn. Konuma sõrasõnda yan tua aaõ veya yukarõ doru basõn. C Kamera tuu Tu takõmõ c tuu Mikrofon Zil seviyesi Arama yapma Philips sürekli olarak ürünlerini gelitirme politikasõ izlemektedir. [. . . ] Önce GPRS: cep telefonunuz önce GPRS ebekesine balanmayõ deneyecek, sonra balantõ sõrasõnda GPRS ebekesi bulunamazsa GSM ebekesine balanacaktõr. Bu seçenein kullanõlmasõ için hem GSM hem de GPRS ayarlarõnõ yapmõ olmalõsõnõz. Ayarlar Bu menü, daha sonra e-posta göndermenizi ve almanõzõ salayacak uygun sunucuya balanabilmeniz için telefonunuzu yapõlandõrmanõza ve GSM veya GPRS ebekesine olan balantõyõ ayarlamanõza olanak verir. Aaõda açõklanan tüm seçenekler operatöre ve/ veya abonelie balõdõr. 2. Þebeke eriþimi GPRS ayarlarõ Bu menü operatörünüz tarafõndan size verilen GPRS ayarlarõnõ girebilmenize GPRS Ayarlarõ veya deitirebilmenize olanak verir, bu ayarlar unlardõr: APN, Kullanýcý adý ve Þifre. Tüm ayarlar operatörünüzün verdii ekilde girilmelidir. Balantõ sõrasõnda hata mesajlarõ genellikle yanlõ parametrelerden dolayõ ortaya çõkar: doru GPRS parametrelerini almak için ilk kullanõmdan önce operatörünüze bavurmalõsõnõz. , tuuna basõn, Mesajlar > E-posta > E-posta 1 > Ayarlar öesini seçin ve, tuuna basõn. Þebeke Eriþimi'ni seçip, tuuna basõn. Mesajlar 55 GSM ayarlarõ Bu menü operatörünüz tarafõndan size verilen GSM ayarlarõnõ girebilmenize Eriim Ayarlarõ veya deitirebilmenize olanak verir, bu ayarlar unlardõr: Telefon numarasý, Otomatik kes, Kullanýcý adý ve Þifre. Telefon numarasý: ISS'niz tarafõndan verilen ve balantõ kurmanõz için gerekli olan telefon numarasõnõ girmenizi salar. Seçmek için+veya -tularõna basõn: - ISDN No. , bir ISDN ISS numarasõ girmenizi salar VEYA - Analog No. , analog numara girmenizi salar; sonra , tuuna basõn. Ne tür bir numara seçmeniz gerektiini örenmek için ISS'nize bavurun. Otomatik kes: devam eden bir balantõda belirli bir süre bota kaldõõnda telefonun ebeke ile olan balantõsõnõn otomatik olarak kesilmesi için bota kalma süresini seçmenize olanak verir. 3 - 10 dakika arasõnda bir deer seçmek için+veya-tuuna basõn ve onaylamak için, tuuna basõn. ebeke ile herhangi bir alõveri yoksa (balanma, e-posta gönderme, balantõ kesme), ne kadar süre çalõõlmadõõnda balantõnõn otomatik olarak kesileceini belirtir. Kullanýcý adý ve Þifre hesabõnõza abone olduunuzda sizin tarafõnõzdan belirlenir. Bu bölümde açõklanan menüler, cep telefonunuzla Internet Servis Salayõcõnõzõn (ISS) e-posta sunucusuna balanmak için gereken ayarlarõ içerir. Servis salayõcõnõz parametrelerin çounu size bildirir ve bunlarõn verildii ekilde girilmesi gerekir. , tuuna basõn, Mesajlar > E-posta > E-posta 1 > Ayarlar öesini seçin ve, tuuna basõn. Doldurulacak alanlar unlardõr: POP3 adresi, SMTP adresi, Kullanýcý adý, Þifre ve E-posta adresi. · POP3 adresi: e-posta almak için kullanõlan POP3 sunucusunun IP veya DNS adresini girmenize olanak verir. · SMTP adresi: e-posta göndermek için kullanõlan SMTP sunucusunun IP veya DNS adresini girmenize olanak verir. GPRS yoluyla e-posta balantõsõ kurmak için telefon operatörünüz aynõ zamanda e-posta salayõcõnõz deilse, bu SMTP sunucusunun doru adresini almak üzere operatörünüze bavurun ve adresi bu alana girin. Eposta sunucusu eriþimi 56 Mesajlar Bazõ durumlarda, Kullanýcý adý, Þifre ve E-posta adresi, bir hesaba abone olduunuzda size balõdõr. Bunlarõ tanõmlandõõ gibi girin. Kullanýcý adý Bu menüyle teklif olunan servis salayõcõ ismini EPosta sözlemenize uygun olarak deitirebilirsiniz. Telefonunuz bir E-Posta sözlemesi içerebilir ve servis salayõcõnõn ismi önceden ayarlanmõ olabilir. [. . . ] Araba kullanõrken telefonla görümenin yasak olup olmadõõnõ örenmek için yerel yetkililere danõmanõz gerekir. Sorun giderme 101 Simgeler ve göstergeler Hazõr modunda görüntülenebilir. birkaç gösterge aynõ anda ebeke göstergesi görüntülenmezse ebeke kullanõlamaz. Kapsama alanõ dõõnda bulunuyor olabilirsiniz; baka bir yere geçin. Arandõõnda telefonunuz telefonunuz SMS dolu - Mesaj hafõzasõ dolmu. [. . . ]

PHILIPS CT5358 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS CT5358 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag