Kullanım kılavuzu PHILIPS CT5398

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS CT5398 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS CT5398 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS CT5398 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS CT5398 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1850 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS CT5398 (1573 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS CT5398

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Telefonunuzu keþfedin f radyo tuu Yan tular (ses) Arama ve Wap ( tuu Kamera ve m tuu* Tu takõmõ Mikrofon * stee balõ, kamera bir aksesuardõr, standart paket içinde yer almaz ve ayrõca satõlõr. b tuu Ekran Gezinti ve , tuu Kapat ve ) açõk/kapalõ tuu açõklanan ürün arasõndaki herhangi bir hata, atlama veya uyumazlõktan dolayõ hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nasýl yapýlýr Telefonu Açma/ Kapama PIN kodunu girin ) tuunu basõlõ tutun. PIN kodunuzu, tu takõmõnõ kullanarak girin ve onaylamak için , veya # tuuna basõn. Tularõ kullanarak telefon numarasõnõ girin ve aramak için ( tuuna basõn. Konuma sõrasõnda yan tua aaõ veya yukarõ doru basõn. c tuu Arama yapma Aramayõ cevaplama Görüme sesini ayarlama Aramayõ sona erdirme Philips sürekli olarak ürünlerini gelitirme politikasõ izlemektedir. Bu nedenle Philips, gerekli gördüünde önceden bildirmeksizin bu kullanma kõlavuzunu gözden geçirme veya kullanõmdan kaldõrma hakkõnõ saklõ tutar. [. . . ] Port POP3: E-posta almak için kullanõlan POP3 port numarasõnõ girmenize olanak verir. 1. , tuuna basõn, Mesajlar > E-posta seçin ve sonra da hangisini kullanmak istediinize balõ olarak E-posta 1 veya E-posta 2 öesini seçin. Mesaj gönder'i seçip , tuuna basõn. 56 Mesajlar 2. - yardõmõyla Alýcý ekle'yi seçmek için hareket edin ve listeye erimek için , tuuna basõn. «SIM kartta» yer alan rehberi seçerseniz, herhangi bir e-posta adresine eriemezsiniz ama düzeltme penceresinde adres girebilirsiniz. Listeden bir isim seçin ve bu ismi posta listenize eklemek için , tuuna basõn veya iptal edip önceki alt menüye dönmek için c tuuna basõn. Alýcý listesine dönün, , tuuna basõp e-posta adresini Deðiþtirin veya listeden Silin ya da Adres ekle'yi seçin, , tuuna basõp tekrar rehbere eriin ve posta listesine yeni isimler ekleyin. Gereken dier alõcõlarõ da eklemek için, 2'den 4'e kadar olan adõmlarõ tekrarlayõn. Sonra, e-postanõzõn konusunu girin (bu alanõ bo da bõrakabilirsiniz) ve , tuuna basõn. Bir sonraki pencerede, e-postanõzõn metnini girin (bu alanõ bo da bõrakabilirsiniz). E-postanõzõ göndermeye hazõr olduunuzda , tuuna basõn. Metin girmeyi örenmek için bkz. E-postanõzõ göndermeden Eposta gönder menüsünden çõkarsanõz, posta içerii kaydedilmeden silinir. E-postanõzõn içeriini deitirmek isterseniz, Mesajý deðiþtir'õ seçin ve , tuuna basõn. adõma götürür: alõcõ listesini tamamlamak ve e-postanõzõ göndermek için oradaki yönergeleri uygulayõn. Gönder'i seçin ve , tuuna basõp e-postanõzõ gönderin. Cep telefonunuz Internet sunucusuna balanõr, e-postanõzõ posta listenizdeki alõcõlara gönderir ve balantõyõ keser. 9. 4. 5. 7. c tuuna basõp basõlõ tutarak, bu ilemi iptal edebilirsiniz. Cep telefonunuz daha sonra sunucuyla olan balantõyõ keser, e-posta menüsünden çõkar ve hazõr konumuna geri döner. Balantõ devam ederken Ayarlar menüsüne girdiinizde de balantõ kesilir. Ve e-postanõz iptal olur. Yapõlandõrmõ olduunuz arama ayarlarõna balõ olarak (bkz. "Bekleyen arama" page 82), bir e-posta balantõsõ sõrasõnda gelen telefonlarõ cevaplayabilirsiniz. Bu durumlarda, gelen aramayõ kabul ederseniz telefonunuz arama ekranõna geçer ve Mesajlar 57 e-posta menünüz kapanõr, telefonu kapattõõnõzda ise telefon hazõr konumuna geri döner. Ses veya resimle Sunucuya baðlanma Balantõ süreci 1. 1. 2. Yukarõda açõklanan 1-7 arasõndaki adõmlarõ tekrarlayõn. Ses ekle veya Grafik ekle öesini seçin ve , tuuna basõn. Her iki durumda da, varolan JPEG, BMP, GIF, AMR veya Midi dosyalarõnõ gösteren bir liste görüntülenir. [. . . ] Araba kullanõrken telefonla görümenin yasak olup olmadõõnõ örenmek için yerel yetkililere danõmanõz gerekir. 106 Sorun giderme Simgeler ve göstergeler Hazõr modunda görüntülenebilir. birkaç gösterge aynõ anda ebeke göstergesi görüntülenmezse ebeke kullanõlamaz. Kapsama alanõ dõõnda bulunuyor olabilirsiniz; baka bir yere geçin. Sessiz Arandõõnda telefonunuz çalmayacaktõr. [. . . ]

PHILIPS CT5398 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS CT5398 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag