Kullanım kılavuzu PHILIPS CT6398

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS CT6398 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS CT6398 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS CT6398 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS CT6398 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1367 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS CT6398 (1288 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS CT6398

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Telefonunuzu kefedin btuu Gezinti ve, tuu Kapat ve ) açõk/kapalõ tuu c tuu Mikrofon Tu takõmõ * stee balõ, kamera bir aksesuardõr, standart paket içinde yer almaz ve ayrõca satõlõr. açõklanan ürün arasõndaki herhangi bir hata, atlama veya uyumazlõktan dolayõ hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nasõl yapõlõr. . . Telefonu Açma/ Kapama PIN kodunu girin Ekran Kamera* ve m tuu Arama ve Wap ( tuu Yan tular ) tuunu basõlõ tutun. PIN kodunuzu, tu takõmõnõ kullanarak girin ve onaylamak için , veya # tuuna basõn. Tularõ kullanarak telefon numarasõnõ girin ve aramak için ( tuuna basõn. Görüme esnasõnda yukarõ veya aaõ yan tua basõn. Zil melodisi listesine ulamak için hazõr modunda b tuunu basõlõ tutun. Arama yapma Aramayõ cevaplama Görüme sesini ayarlama Zil melodisini deitirme Philips sürekli olarak ürünlerini gelitirme politikasõ izlemektedir. [. . . ] Kullanýcý adý ve Þifre hesabõnõza abone olduunuzda sizin tarafõnõzdan belirlenir. Bunlarõ da girin. E-posta sunucusu eriimi Bu bölümde açõklanan menüler, cep telefonunuzla Internet Servis Salayõcõnõzõn (ISS) e-posta sunucusuna balanmak için gereken ayarlarõ içerir. Servis salayõcõnõz parametrelerin çounu size bildirir ve bunlarõn verildii ekilde girilmesi gerekir. , tuuna basõn, Mesajlar > E-posta > E-posta 1 > Ayarlar öesini seçin ve, tuuna basõn. Doldurulacak alanlar unlardõr: POP3 adresi, SMTP adresi, Kullanýcý adý, Þifre ve E-posta adresi. · POP3 adresi: e-posta almak için kullanõlan POP3 sunucusunun IP veya DNS adresini girmenize olanak verir. · SMTP adresi: e-posta göndermek için kullanõlan SMTP sunucusunun IP veya DNS adresini girmenize olanak verir. GPRS yoluyla e-posta balantõsõ kurmak için telefon operatörünüz aynõ zamanda e-posta salayõcõnõz deilse, bu SMTP sunucusunun doru adresini almak üzere operatörünüze bavurun ve adresi bu alana girin. Bazõ durumlarda, Kullanýcý adý, Þifre ve E-posta adresi, bir hesaba abone olduunuzda size balõdõr. Bunlarõ tanõmlandõõ gibi girin. 48 Mesajlar Kullanõcõ adõ Bu menü varolan e-posta hesap adlarõnõ yeniden adlandõrmanõzõ salar. Bir e-posta hesabõ, ebekenizin adõyla önceden yapõlandõrõlmõ olabilir. tuuna basõn, Mesajlar > E-posta > Eposta 1 > Ayarlar > Hesap adý öesini seçin ve, tuuna basõn. Yeni adõ görüntülenen düzeltme penceresine girin ve , tuuna basõn. Çou Avrupa ülkesinde, bu menü Kapalý olarak ayarlanmalõdõr: Açýk olarak ayarlanmõsa, e-postalarõnõz GÖNDERLMEZ. Ayrõntõlõ bilgi için salayõcõnõza bavurun. E-posta yazma ve gönderme Mesaj gönder menüsü, bir defada bir veya birkaç alõcõya jpeg resmi gibi bir Mesaj gönder ekle birlikte e-posta göndermenize olanak verir. Bir mesaj aldõõnõzda, bunu bakalarõna iletebilirsiniz, ekler ise uygun bir yazõlõm yoluyla görülür hale getirilir. Bir veya birkaç alõcõya , Gelimi Bu bölümde anlatõlan menüler, hazõr deerlerle tanõmlanmõ olabilecek gelimi ayarlarõ içerir; bunlardan hiçbirini deitirmemeniz gerekir. Bu menülerin alanlarõ bosa veya balantõ ile ilgili sorun yaõyorsanõz, ISS'nize bavurun. Port POP3: E-posta almak için kullanõlan POP3 port numarasõnõ girmenize olanak verir. Port SMTP: E-posta göndermek için kullanõlan SMTP port numarasõnõ girmenize olanak verir. DNS adresi: balanmak istediiniz harici veri ebekesinin DNS adresini girmenize olanak verir. SMTP doðrulama: SMTP sunucusu ile olan kimlik dorulama sürecini etkinletirmenize/devre dõõ bõrakmanõza olanak verir. 1. 2. , tuuna basõn, Mesajlar > E-posta'yõ seçin ve sonra da hangisini kullanmak istediinize balõ olarak E-posta 1 veya E-posta 2 öesini seçin. Alýcý ekle'yi seçmek için - yardõmõyla hareket edin ve listeye erimek için , tuuna basõn. «SIM kartta» yer alan rehberi seçerseniz, herhangi bir e-posta adresine eriemezsiniz ama düzeltme penceresinde adres girebilirsiniz. Listeden bir isim seçin ve bu ismi posta listenize eklemek için , tuuna basõn veya Mesajlar 49 4. 5. [. . . ] Bu konu hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için bkz. Pili arj ettiiniz ortamdaki õsõ 0° C altõna dümemeli, 50° C'nin üzerine de çõkmamalõdõr. Baka durumlarda, lütfen telefonu satõn aldõõnõz yere bavurun. Ekranda SIM hatasý ifadesi görüntüleniyor SIM kartõn doru ekilde yerletirildiinden emin olun (bkz. Tüm aramalarõ alabilmeniz için «Koullu yönlendirme» ve «koulsuz yönlendirme» ilevlerinin hiçbiri etkin olmamalõdõr (bkz. [. . . ]

PHILIPS CT6398 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS CT6398 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag