Kullanım kılavuzu PHILIPS CT6558

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS CT6558 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS CT6558 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS CT6558 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS CT6558 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1260 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS CT6558 (1232 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS CT6558

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Telefonunuzu keþfedin Telefonun arka tarafõ: dõ ekran Ekran Gezinme ve , tularõ (1) ve MMS tuu m Kamera(2) ( Çarõ tuu Yan tular (ses) Batarya balantõsõ El cihazõ balantõsõ (1) s SMS ve Memo tuu ) Kapat ve açõk/kapalõ tuu c ptal tuu Tu takõmõ Mikrofon Philips sürekli olarak ürünlerini gelitirme politikasõ izlemektedir. Bu nedenle Philips, gerekli gördüünde önceden bildirmeksizin bu kullanma kõlavuzunu gözden geçirme veya kullanõmdan kaldõrma hakkõnõ saklõ tutar. Philips bu kullanõm kõlavuzunu "olduu gibi" salar ve ilgili yasanõn gerektirdikleri dõõnda bu kullanma kõlavuzu ile açõklanan ürün arasõndaki herhangi bir hata, atlama veya uyumazlõktan dolayõ hiçbir sorumluluk kabul etmez. Telefon, GSM-/GPRS ebekesinde kullanõlmak üzere dizayn edilmitir. Nasýl yapýlýr. . . Telefonu Açma/ Kapama PIN kodunu girme ) tutun. tuuna basõp, basõlõ PIN kodunuzu, tu takõmõnõ kullanarak girin ve onaylamak için , veya # tuuna basõn. [. . . ] Bu durumda operatörünüzü arayarak bilgi isteyiniz. Aaõdaki ayarlar salanmõtõr: Alým modu Aaõdakiler arasõndan seçim yapmanõzõ salar: · Manuel: sunucuya manuel olarak balanõrsõnõz; Gelen kutusu'nda bir hatõrlatma seçer, indirmek için Oku seçeneini kullanõr ve sonra bunlarõ Oynatýrsýnýz. · Otomatik: alõnan MMS'i Gelen Kutusu'na yerletirir. MMS'i seçin ve oynatmak için > tuuna basõn. Dolaõmdayken bu mod devre dõõ bõrakõlõr. Geçerlilik süresi MMS'inizin sunucuda ne kadar süreyle saklanacaõnõ (1 saat ile 1 hafta (en çok) arasõnda bir süre) seçmek için. Bu, alõcõnõn ebekeye balõ olmadõõ (dolayõsõyla mesajõnõzõ hemen alamadõõ) durumlarda yararlõ olur. Bu seçenek Açýk veya Kapalý olarak ayarlanabilir ve gönderdiiniz MMS'in durumunun deitiini (örnein, okunduunu veya silindiini) size (SMS aracõlõõyla) bildirir. Bu seçenek Açýk veya Kapalý olarak ayarlanabilir ve MMS'inizin teslim durumunu (alõndõõnõ veya reddedildiini) bir SMS aracõlõõyla size bildirir. Bu seçenek Açýk veya Kapalý olarak ayarlanabilir ve Giden kutusu menüsünden gönderilen tüm mesajlarõ otomatik olarak kaydetmenizi salar. MMS'in her slaytõ arasõndaki süreyi seçmenize olanak salar. Okuma raporu Teslim raporu Otomatik kayýt Slayt süresi 38 Mesajlar Þebeke ayarlarý Þebeke seçimi ayarladõõnõz balantõ profillerinden birini seçmek için kullanõlõr (bkz. Taþýyýcý, balantõ kurarken kullanõlacak ebeke türünü seçmenize olanak verir: GSM, GPRS veya Önce GPRS. Balanacaõnõz sunucunun MMS adresini girmek için MMS Merkezi'ni seçin. Að geçidi adresi ve Að geçidi portu, sunucu a geçidinin hem IP hem de Port numaralarõnõ girmenize olanak salar. Mesajlar 39 8 · Kýzýlötesi Cep telefonunuza, kablosuz balantõ üzerinden kõzõlötesi uyumlu cihazlara ve bu cihazlardan (örn. baka bir cep telefonu, PC veya PDA, yazõcõ, vb. ) veri gönderip almanõza olanak salayan kõzõlötesi teknolojisi (IrDA olarak da adlandõrõlõr) entegre edilmitir. PC'yle balantõ kurduunuzda, PC'nin kõzõlötesi seçeneinin etkinletirildiinden emin olun. Veri gönderme Cep telefonunuzdan kõzõlötesi aracõlõõyla veri göndermek için önce gönderilecek öeyi seçmelisiniz: resim, ses, isim veya etkinlik seçin, sonra bir alt menü aracõlõõyla Gönder seçeneine eriebilirsiniz. Telefonunuz iletiim kuracaõ kõzõlötesi uyumlu bir cihaz bulduunda gönderme ilemi otomatik olarak hemen yapõlõr. Mesajlar, izleyebilmeniz için ekranda görüntülenir. Telefon birden çok kõzõlötesi cihaz bulursa, aralarõndan seçim yapabilmeniz için cihazlarõn listesi ekranda görünür. Seçilen verileri göndermeyi onaylamak için , tuuna basõn. Telefonunuz zaman aõmõ süresine ulamadan baka bir aygõt bulamazsa, kõzõlötesi balantõsõ kesilirse veya ilemi iptal ederseniz, gönderme iptal edilir. Cihazlarýn konumu Baka bir cihaza veri gönderir veya cihazdan veri alõrken, bunlarõn sizin cep telefonunuza göre doru konumlarda olmasõ gerekir. Kõzõlötesi portlarõnõn birbirini gördüünden ve aralarõnda en çok 50 cm mesafe bulunduundan emin olun (bkz. Ayrõca, kõzõlötesi õõnõ engelleyen bir ey olmamasõna da dikkat edin. Veri alma Kýzýlötesini Etkinleþtirme Kõzõlötesi Veri almak için Kýzýlötesi > Al seçeneini seçin. Artõk telefonunuz öeyi almaya hazõrdõr ve dier kõzõlötesi cihazõnõn göndermesini 40 Kýzýlötesi bekler. [. . . ] Kablonun veri ucunu telefonunuzun kulaklõk balantõsõna, video ucunu ise TV veya VCR cihazõnõzõn video IN balantõsõna takmanõz yeterlidir. Resim seçme ve bunlarõ slayt gösterisinde görüntüleme hakkõnda detaylõ bilgi için, bkz. "TV Slayt gösterisi" sayfa 44. Veri baðlantýsý ekipmaný Philips cep telefonunuza kolay veri balantõsõ: USB kablosu, telefonunuzla bilgisayarõnõz arasõnda yüksek hõzda balantõ salar. Birkaç saniyede otomatik ajanda ve rehber eitleme için telefonunuzu kabloya balayõn. [. . . ]

PHILIPS CT6558 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS CT6558 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag