Kullanım kılavuzu PHILIPS CT8558

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS CT8558 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS CT8558 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS CT8558 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS CT8558 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1446 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS CT8558 (3460 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS CT8558

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Telefonunuzu keþfedin Telefonun arka tarafõ: Kamera mercei ve 4. 000 renkli dõ ekran Yan tular (ses) 65. 000 renkli ana ekran Gezinti ve , tular Kapatma tuu ve ) açõk/ kapalõ tularõ c tuu Tu takõmõ Mikrofon Philips sürekli olarak ürünlerini gelitirme politikasõ izlemektedir. Bu nedenle Philips, gerekli gördüünde önceden bildirmeksizin bu kullanma kõlavuzunu gözden geçirme veya kullanõmdan kaldõrma hakkõnõ saklõ tutar. Philips bu kullanma kõlavuzunu «olduu gibi» salar ve ilgili yasanõn gerektirdikleri dõõnda bu kullanma kõlavuzu ile açõklanan ürün arasõndaki herhangi bir hata, atlama veya uyumazlõktan dolayõ hiçbir sorumluluk kabul etmez. Telefon, GSM/GPRS ebekelerinde kullanõlmak üzere tasarlanmõtõr. Nasýl yapýlýr Telefonu Açma/ Kapama Açmak için ) tuuna basõn, kapatmak için tuu basõlõ tutun. [. . . ] adõma götürür: alõcõ listesini tamamlamak ve e-postanõzõ göndermek için oradaki yönergeleri uygulayõn. Gönder'i seçin ve , tuuna basõp e-postanõzõ gönderin. Cep telefonunuz Internet sunucusuna balanõr, e-postanõzõ posta listenizdeki alõcõlara gönderir ve balantõyõ keser. 9. 4. c 5. 6. tuuna basõp basõlõ tutarak, bu ilemi iptal edebilirsiniz. Cep telefonunuz daha sonra sunucuyla olan balantõyõ keser, e-posta menüsünden çõkar ve hazõr konumuna geri döner. Balantõ devam ederken Ayarlar menüsüne girdiinizde de balantõ kesilir. Ve e-postanõz iptal olur. 50 Mesajlar Yapõlandõrmõ olduunuz arama ayarlarõna balõ olarak (bkz. "Arama bekletme" Sayfa 77), bir e-posta balantõsõ sõrasõnda gelen telefonlarõ cevaplayabilirsiniz. Bu durumlarda, gelen aramayõ kabul ederseniz telefonunuz arama ekranõna geçer ve e-posta menünüz kapanõr, telefonu kapattõõnõzda ise telefon hazõr konumuna geri döner. Ses veya resimle yeni bir e-posta aldõõnõzda size bir mesaj gönderir). Asõl e-postalarõ almadan önce sunucudan balõklarõ indirmeniz gerekir. Sunucuya baðlanma Balantõ süreci 1. , tuuna basõn, Mesajlar > Eposta seçin ve 1. 2. Yukarõda açõklanan 1-7 arasõndaki adõmlarõ tekrarlayõn. Ses ekle veya Grafik ekle öesini seçin ve , tuuna basõn. Her iki durumda da, varolan JPEG, BMP, GIF veya MIDI dosyalarõnõ gösteren bir liste görüntülenir. stediiniz resim ve/veya sesi seçin ve, tuuna basõn. sonra da hangisini kullanmak istediinize balõ olarak Eposta 1 veya Eposta 2 öesini seçin. Mesaj kutusunu aç'õ seçin ve , tuuna basõn. Bunlarõ birbirinden farklõ yapõlandõrõrsanõz, cep telefonunuzdan iki farklõ e-posta adresiniz olur. Cep telefonunuz e-posta sunucusuna otomatik olarak balanõr ve e-posta balõklarõnõ indirir. Herhangi bir e-posta almamõsanõz, ekranda Liste boþ ifadesi görüntülenir. Posta gelmise, e-posta balõklarõ liste halinde görüntülenir. Alõnan ve sunucuda bekleyen postalarõn toplam sayõsõ ile tüm balõklarõn görüntülenmesi için gereken sayfa sayõsõ ekranõn üst kõsmõnda görüntülenir. Cep telefonunuz bir kerede be e-posta balõõ alõr. Listenin sonunda (veya baõnda) Sonraki (veya Önceki) ifadesi görüntülenirse, dier Her defada yalnõzca tek bir JPEG dosyasõ ekleyebilirsiniz. [. . . ] Þebeke Eriþimi: Telefonunuz bir GSM ebekesine balõ. Sinyal gücü: ne kadar çok çubuk görüntüleniyorsa, alõ o kadar iyidir. Yeni veriler kaydedebilmek için bazõ eski verileri silmeniz gerekir. MMS mesajý - Yeni bir multimedya mesajõ aldõnõz. Simgeler ve göstergeler 99 Philips orijinal aksesuarlarý Örn. [. . . ]

PHILIPS CT8558 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS CT8558 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag