Kullanım kılavuzu PHILIPS HD 2630

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS HD 2630 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS HD 2630 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS HD 2630 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS HD 2630 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (888 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS HD 2630 (992 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS HD 2630

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bunun size hayatýnýzý kolaylaþtýracak mükemmel bir kullaným rahatlýðý saðlayacaðýna söz veriyoruz. Ýyi þanslar! 2223 43641_TR_ver5. qxd 16/11/2006 07:55 Pagina 3 electrolux 3 Aþaðýdaki semboller bu kýlavuzda kullanýlmaktadýr: Kiþisel güvenliðinizle ve cihazýn zarar görmesinin nasýl önleneceði ile ilgili önemli bilgiler. Genel bilgiler ve tavsiyeler Çevre ile ilgili bilgiler Ürünün veya ambalajýnýn üzerindeki sembolü, bu ürünün normal ev atýðý gibi iþlem göremeyeceðini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanlarýn geridönüþümü için uygun bir toplama noktasýna götürülmesi gerekir. [. . . ] Cihaz ilk kez çalýþtýrýldýktan sonra stabilite periyodu süresince, görüntülen sýcaklýk ayar sýcaklýðýna karþýlýk gelmez. Bu süre boyunca, görüntülenen sýcaklýðýn ayar sýcaklýðýndan farklý olmasý mümkündür. Aþaðýdaki fonksiyonlar gösterilmektedir: Ortam Sýcaklýðý Çocuk Kilidi fonksiyonu Eko Modu fonksiyonu Süper Dondurma fonksiyonu Ýçecekleri Soðutma fonksiyonu Ortam Sýcaklýðý Fonksiyonu Ortam sýcaklýðý fonksiyonu, karþýlýk gelen simge yanana kadar D tuþuna basýlarak (gerekirse birkaç defa) aktive edilir. Bu durumda, görüntülenen sýcaklýk ortam sýcaklýðý olacaktýr. Beþ saniye içinde E tuþuna basarak seçimi onaylamanýz gerekmektedir. Bir ikaz sesi iþitirsiniz ve simge yanýk durumda kalýr. Karþýlýk gelen simge yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar D tuþuna basarak ve ardýndan da E tuþuna basarak fonksiyonu istediðiniz zaman devre dýþý býrakabilirsiniz. Çocuk Kilidi fonksiyonu Çocuk kilidi fonksiyonu, karþýlýk gelen simge yanana kadar D tuþuna basýlarak (gerekirse birkaç defa) aktive edilir. Beþ saniye içinde E tuþuna basarak seçimi onaylamanýz gerekmektedir. Bir ikaz sesi iþitirsiniz ve simge yanýk durumda kalýr. Bu durumda, bu fonksiyon aktif olduðu sürece tuþlarla yapýlacak iþlemler herhangi bir deðiþikliðe neden olmaz. Fonksiyonlar Menüsü D tuþuna basýlarak fonksiyonlar menüsü görüntülenir. Birkaç saniye boyunca herhangi bir onaylama yapýlmazsa, göstergede menü görüntülemesi kaybolacak ve gösterge normal çalýþma moduna dönecektir. 2223 43641_TR_ver5. qxd 16/11/2006 07:55 Pagina 11 electrolux 11 Karþýlýk gelen simge yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar D tuþuna basarak ve ardýndan da E tuþuna basarak fonksiyonu istediðiniz zaman devre dýþý býrakabilirsiniz. Karþýlýk gelen simge yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar D tuþuna basarak ve ardýndan da E tuþuna basarak fonksiyonu istediðiniz zaman devre dýþý býrakabilirsiniz. temas edecek þekilde yerleþtiriniz (çekmeceyi veya sepeti çýkartýnýz). Bu kaplarý dondurucudan çýkarmak için metal aletler kullanmayýnýz. Soðutucu aküler 2 soðutucu aküsü dondurucu bölmesi içinde ürünle birlikte verilmiþtir; bunlar, bir elektrik kesintisi veya arýza durumunda yiyeceðin muhafaza edilebilme süresini uzatýrlar. Bunlar üst çekmeceye yerleþtirilmelidir cihazýn içindeki sýcaklýðýn yükselmesini önlemek için taze veya donmamýþ yiyeceklerin önceden donmuþ yiyeceklere temas etmesine izin vermeyiniz; eðer su buzlarý dondurucu bölmesinden çýkarýldýktan hemen sonra tüketilirse, ciltte soðuk yanýklarýna neden olabilir; yiyeceklerin muhafaza sürelerini kontrol edebilmek amacýyla, her bir yiyecek paketinin üzerine dondurucuya konulma tarihini yazmanýz tavsiye edilir; dondurucu bölmesine karbonatlý (gazlý içecekler, vs. ) koymayýnýz, çünkü bunlar patlayabilir. TAVSÝYELER Dondurma tavsiyeleri Birçok dondurma iþleminde size yardýmcý olacak bazý önemli tavsiyeler aþaðýda verilmektedir: 24 saat içinde dondurulabilecek maksimum yiyecek miktarý veri etiketinde belirtilmektedir; dondurma iþlemi 24 saat sürer. Bu süre boyunca, dondurulmak üzere baþka bir yiyecek konulmamalýdýr; hýzlý ve tamamen donmasýný ve buzu eridikten sonra sadece tüketilecek miktarda tüketilebilmesini saðlamak için yiyecekleri küçük porsiyonlara bölünüz; yiyecekleri alüminyum folyoya veya polietilene sarýnýz ve bu yaptýðýnýz paketin hava geçirmez olduðundan emin olunuz; Donmuþ yiyeceklerin muhafazasýyla ilgili tavsiyeler Bu cihazdan en iyi performansý elde etmek için, aþaðýdaki hususlara dikkat etmelisiniz: piyasada donmuþ halde satýlan yiyeceklerin satýcý tarafýndan uygun þekilde muhafaza edilmiþ olduðundan emin olunuz; donmuþ yiyeceklerin, yiyecek maðazasýndan dondurucunuza mümkün olan en kýsa sürede aktarýlmasýný saðlayýnýz; cihazýn kapýsýný sýkça açmayýnýz veya kesinlikle gerekmedikçe açýk býrakmayýnýz. Buz çözme iþlemi uygulandýðýnda, yiyecekler çabuk çözülür ve tekrar dondurulamaz. Yiyecek üreticisinin belirttiði muhafaza sürelerini aþmayýnýz. 2223 43641_TR_ver5. qxd 16/11/2006 07:55 Pagina 15 electrolux 15 BAKIM Herhangi bir bakým iþlemi yapmadan önce, cihazýn fiþini prizden çekiniz. Uyarý Bu cihaz, soðutma devrelerinde hidrokarbonlar içermektedir; dolayýsýyla bakým ve doldurma iþlemleri sadece yetkili teknisyenler tarafýndan yapýlmalýdýr. Kulaným-dýþý kalma süreleri Cihaz uzunca bir süre kullanýlmayacaksa, aþaðýdaki önlemleri alýnýz: fiþini prizden çekiniz; içindeki tüm yiyecekleri çýkarýnýz; buz çözme iþlemi uygulayýnýz ve cihazýn içini ve aksesuarlarýný temizleyiniz; kötü kokularýn oluþmasýný önlemek için havanýn devir-daim yapabilmesi amacýyla kapýsýný hafif aralýk býrakýnýz. Periyodik temizlik Cihazýn iç kýsmýný ýlýk su ve sodalý karbonatla temizleyiniz. Kabinin içerisindeki borularý ve/veya kablolarý çekmeyiniz, oynatmayýnýz veya zarar vermeyiniz. Cihazýn arka tarafýndaki yoðuþturucuyu (siyah ýzgara) ve kompresörü bir fýrça veya bir vakumlu temizlik aygýtý ile temizleyiniz. Bu iþlem, cihazýn performansýný artýrýr ve elektrik tüketimini azaltýr. Birçok tescilli mutfak yüzeyi temizleyicisi, bu cihazda kullanýlan plastik aksamlara zarar verici kimyasal maddeler içermektedir. Bu sebeple, cihazýn dýþ kasasýný sadece içine biraz yýkama sývýsý eklenmiþ ýlýk su ile temizlemenizi tavsiye ederiz. Buz çözme Öte yandan, bu modelin dondurucu bölmesi no-frost tiptir. [. . . ] Bu süre, mala iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Sanayi malýnýn arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçý veya ithalatçý; malýn tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir sanayi malýný tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr. Malýn garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli yada baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr. Malýn ; ­ Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydýyla bir yýl içerisinde, ayný arýzayý ikiden fazla tekrarlamasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla ortaya çýkmasý sonucu maldan yararlanamamanýn süreklilik kazanmasý, ­ Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý, ­ Servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisinin düzenleyeceði raporla arýzanýn tamirinin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda ücretsiz olarak deðiþtirme iþlemi yapýlacaktýr. [. . . ]

PHILIPS HD 2630 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS HD 2630 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag