Kullanım kılavuzu PHILIPS HD4818

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS HD4818 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS HD4818 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS HD4818 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS HD4818 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (4340 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS HD4818

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. [. . . ] All rights reserved. Eklenti uygulamalar Tarantella Enterprise 3 10 Eklenti uygulamalar M. I. T. · Kendi zip arþivlerinizi yaratabilirsiniz · dosyalarý sýkýþtýrarak zip biçimine getirebilir ve e-postayla gönderebilirsiniz · Hafýzadan tasarruf etmek için az kullanýlan dosyalarý ve uygulamalarý arþivleyebilirsiniz (%75'e kadar ) · Verilerinizi sýkýþtýrarak yedekleyebilirsiniz. Daha fazla uygulama için www. softwaremarket. nokia. com web sitesine bakýn. Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved. 13 Ýletiþim bilgileri: RealNetworks www. realnetworks. com Þekil 12 RealOne Player, RealAudio ve RealVideo biçimlerindeki ses ve görüntü dosyalarýný Nokia 9210i Communicator'ýnýzda dinleyebilmenizi ya da izleyebilmenizi saðlar. Bu dosyalarý oynatmak üzere uyumlu bir PC'den Communicator'a indirebilir ya da kablosuz þebeke üzerinden akýþla Communicator'ýnýzda oynatabilirsiniz. Daha fazla uygulama için www. softwaremarket. nokia. com web sitesine bakýn. Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved. Eklenti uygulamalar RealOne Player 14 Eklenti uygulamalar Flash Player Ýletiþim bilgileri: Macromedia www. macromedia. com Þekil 13 Flash Player, hareket, ses ve etkileþim sunmak için yaygýn biçimde kullanýlan Macromedia Flash içeriklerini desteklemektedir. Bu sayede Macromedia flash filmlerini, çizgi filmlerini ve hatta oyunlarýný, Communicator'ýnýzda izleyebilecek ya da çalýþtýrabileceksiniz. Ayrýca ilgi çekici sunumlar, e-öðrenme içerikleri izleyebilecek, hatta her zaman kontrollü kalmanýzý saðlayacak kiþisel üretkenlik uygulamalarýný kullanabileceksiniz. Daha fazla uygulama için www. softwaremarket. nokia. com web sitesine bakýn. Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved. 15 Eklenti uygulamalar Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines Ýletiþim bilgileri: Duodecim Medical Publications Ltd www. ebm-guidelines. com Þekil 14 Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines (EBM Guidelines), bir çok önemli hastalýk hakkýnda 900'den fazla makale içeren bir veri tabanýdýr. Verilen tedavi önerileri, yüksek kaliteli sistematik deðerlendirmelere dayanan kanýt niteliðinde özetlerle desteklenmektedir. Ýlgili makalelere, birlikte bir çok yüksek kaliteli dermatolojik resim eklenmiþtir. Guidelines'da istendiðinde güncel ve güvenilir týbbi bilgilere kolaylýkla ve hýzla ulaþma olanaðý saðlanmýþtýr. Sunucu ise SQL ya da Oracle veri tabanýný temel almaktadýr. Mobile Sales Assistant ile satýþ temsilcileri, müþterilerinin sipariþlerini, hemen gerçekleþtirilmesi için firmanýn sistemine uzaktan kaydedebilirler. Sipariþlerin kaydý sýrasýnda, satýþ temsilcisi müþteri bilgileri, fiyatlar ve mevcut stok durumunun yaný sýra firmanýn sistemindeki diðer verilere de ulaþabilirler. E-posta: kontakt@speednet. pl www. speednet. pl Tel: + 48 58 7855240 Faks: + 48 58 7855242 Daha fazla uygulama için www. softwaremarket. nokia. com web sitesine bakýn. Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved. Eklenti uygulamalar Mobile Sales Assistant 20 Eklenti uygulamalar Pocket Folio Ýletiþim bilgileri: Benoit Dupont - Kylom 25, Rue Pauline Borghèse 92200 Neuilly sur Seine France Þekil 19 E-posta: support@kylom. com www. kylom. com Tel: +33 1 4745 1119 Faks: +33 1 4745 1133 Pocket Folio ile hisse portföyünüzü ve diðer yatýrýmlarýnýzý Nokia 9210i Communicator'ýnýz üzerinde yönetebilirsiniz. Pocket Folio, her tüm iþlemlerin bilgilerini ve tüm günlük fiyatlarý saklar. Gerektiðinde çeþitli görünümlerde bunlarý gösterir; ayrýntýlý ya da ayrýntýsýz, metin ya da grafik modlarý seçilebilmektedir. Otomatik Internet baðlantýsý üzerinden fiyatlarý ve kur oranlarýný alabilir ve tüm hesaplarýnýzý buna göre güncelleþtirebilirsiniz. Pocket Folio, Ýngilizce, Fransýzca ya da Almanca dillerinde yüklenebilmektedir. Daha fazla uygulama için www. softwaremarket. nokia. com web sitesine bakýn. Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved. 21 Ýletiþim bilgileri: MacCentre Inc. 14 Nikoloyamskaya street, 109240 Moscow Russia Þekil 20 ElbRUS 9210, Nokia 9210i için ilk Tam Kiril Alfabesi Yerelleþtirme setidir. [. . . ] Ýsterseniz Communicator'ýn kendi kendine oynamasýný da izleyebilirsiniz. Hem 2B hem 3B görüntüler, bir çok oyun tahtasý þekli ve oyun takýmlarýyla çekici bir görünüme sahiptir. Kaygýlanmayýn, her zaman yaptýðýnýz hamleyi geri alabilir ve yeniden oynayabilirsiniz. Oyunlarý kaydedip geri yükleme olanaðý, kullanýcýlarýn istedikleri yerde ve istedikleri zamanda oyunu oynayabilmelerini saðlamaktadýr. [. . . ]

PHILIPS HD4818 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS HD4818 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag