Kullanım kılavuzu PHILIPS HP 6520

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS HP 6520 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS HP 6520 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS HP 6520 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS HP 6520 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2536 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS HP 6520 (2763 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS HP 6520

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Hangi ekilde olursa olsun cihazõn özellikleri üzerinde deiiklik yapmak yada deitirmeye çalõmak tehlikelidir. Cihazõn elektrik kablosuna basmamasõna dikkat edilmelidir. Cihazõn montajõnda gerekli olan elektriksel iler için yetkili bir elektrikçi veya elektrik ustasõ gereklidir. Cihazõn montajõnda gerekli olan tesisat ilemleri için kalifiye bir tesisatçõ veya usta gereklidir. [. . . ] Üst sepet rayõnõn sonlandõrõcõlarõnõ (A) çõkarõp sepeti dõarõya çekin. Sepeti üst konuma yerletirip sonlandõrõcõlarõ (A) orijinal yerlerine monte edin. Sepeti üst konuma çõkardõõnõzda 20 cm çapa kadar olan tabaklarõ dizebilir ve fincan õzgarasõnõ kullanamazsõnõz. Makinayõ doldurduktan sonra kapaõ kapatõnõz zira açõk kapak potansiyel bir tehlikedir. 7 Herhangi bir teste balamadan önce tuz haznesine tam olarak tuz konulduundan ve parlatici haznesinin de parlaticiyla doldurulduundan emin olun. Test standardõ Referans program Yük Parlatõcõ Konumu Deterjan dozajõ Hazne kapaõ üzerine : EN 50242 : Bio 50°C : 12 standart konum ayarõ : Konum 5 : Hazneye 25 g, :5g Test merkezleri için bilgiler Üst Sepete Bulaõklarõn Yerletirilmesi Alt Sepete Bulaõklarõn yerletirilmesi Çatal-kaõklarõn yerletirilmesi Teknik Özellikler Genilik Üst Tabla dahil yükseklik Üst Tabla hariç yükseklik Maks. derinlik Kapak açõk halde derinlik Gerilim Minimum Maksimum Souk / Sõcak Su 60cm 85 cm 82cm 63. 5 cm 115. 2cm 230 V - 50 Hz 200 W 2100 W 2300 W 50 kPa (0. 5 bar) 800 kPa (8 bar) maks. 60°C 12 kiilik yemek takõmõ Ebatlar Çalõma Gerilimi Yõkama sõrasõnda motorun gücü Rezistansõn gücü Toplam güç Besleme suyu basõncõ Besleme suyu balantõsõ Kapasitesi 8 Tuz Doldurma Sadece bulaõk makinalarõ için üretilmi tuzlarõ kullanõnõz. Bulaõk makinalarõna uygun olmayan tüm tuz çeitleri, özellikle de sofra tuzu, su yumuatõcõsõna zarar verecektir. Tam bir yõkama programõ çalõtõrmadan önce tuz ilave edin. Aksi takdirde tuz ilave ederken taõrdõõnõz tuz veya tuzlu su makinanõn tabanõnda birikerek zamanla korozyona neden olabilir. Tuz haznesinde eksilen tuzun periyodik olarak tamamlanmasõ gereklidir. - Tahta kemik saplõ veya yapõtõrõlmõ parçalõ çatal -kaõklar - Bronz çatal - kaõklar - Tahta saplõ tencereler - Alüminyumlar - Kristaller - Grafit cam - Plastikler - Antik veya dekoratif porselenler Bulaõk makinasõnda renkli desenli eyalarõn yõkanmasõ durumunda renklerinde solma olabilir. Kristal ve plastik nesneler ise bulaõk makinasõna uygunluklarõ belirtilmedikçe elde yõkanmalõdõr. Bazõ cam eyalarda defalarca bulaõk makinasõnda yõkandõktan sonra saydamlõklarõnõ yitirebilirler. Gümü çatal ­ kaõk takõmlarõnõ çeliklerle birlikte dizerseniz aralarõnda kimyasal reaksiyon oluabilir. Demir ve döküm demir nesneler de paslanarak dierlerine pas bulatõrabilirler. Alüminyum kararõr, bakõr, kalaylõ kaplar, ve pirinç de lekeler oluur. Eer eyanõzõn bulaõk makinasõna uygun olup olmadõõ hususunda üpheye düerseniz imalatçõsõna danõõnõz. Yeni mutfak eyasõ alõrken bulaõk makinasõna uygunluklarõnõ denetleyiniz. 12 Bakõm ve Temizlik ç Kõsõmlarõn Temizlii Kapak çevresindeki contalarõn, deterjan ve parlatõcõ haznelerinin temiz ve õslak bezle düzenli olarak temizlendiklerinden emin olun. Her 3 ayda bir makinayõ deterjan koyarak 65°C'de bo olarak çalõtõrõn. Ana filtrenin temizlenmesi (Her yõkama sonrasõ) Yemek artõklarõ tahliye filtresinde (A) birikerek tõkanmasõna neden olabilirler (A) bu durumda filtrenin akar su altõnda yõkanmasõ gereklidir. Tahliye filtresinin sökülmesi - Kulpundan tutarak dõarõya çekiniz. [. . . ] Suyun basõncõ teknik özelliklerde verilen deer aralõõnda olmalõdõr. Yerel Su dareniz bölgenizdeki ortalama su basõncõnõn elde edilmesinde tavsiyelerde bulunabilir. Bulaõk makinasõnõn besleme ve tahliye hortumlarõnõn montajõ kolaylatõracak ekilde sada veya solda yer almasõ mümkündür. Balantõlar için baka cihazlarda kullanõmõ eski hortumlarõ kullanmayõnõz. [. . . ]

PHILIPS HP 6520 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS HP 6520 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag