Kullanım kılavuzu PHILIPS HR 1611

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS HR 1611 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS HR 1611 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS HR 1611 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS HR 1611 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2781 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS HR 1611 (663 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS HR 1611

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Cihaz>n elektrik besleme kablosunun üzerinde durmamas>na dikkat edilmelidir. Bu cihaz> monte etmek için gerekli elektrik ifli, yetkili elektrikçi veya uzman bir kifli taraf>ndan yap>lmal>d>r. Bu cihaz> monte etmek için gerekli tesisat ifli, yetkili tesisatç> veya uzman bir kifli taraf>ndan yap>lmal>d>r. Bu cihaz eriflkin kifliler taraf>ndan çal>flt>r>lmak üzere tasarlanm>flt>r. [. . . ] Et kesme b>ça¤> gibi çatal-b>çak tak>mlar>n>n uzun ve/veya keskin parçalar>, üst sepete yatay olarak yerlefltirilmelidirler. B>çaklar gibi keskin parçalar> koyarken veya ç>kar>rken dikkat ediniz. Çatal-b>çak tak>m>, ç>kar>labilir çatal-b>çak sepetine saplar> afla¤> do¤ru bakacak flekilde yerlefltirilmelidirler. fiayet saplar> alt püskürtücü kolunu engelleyecek flekilde sepetin alt>ndan ç>k>nt> yaparsa, çatalb>ça¤> saplar> yukar> do¤ru bakacak flekilde yerlefltiriniz. Birbirlerine yap>flmalar>n> önlemek için kafl>klar> di¤er çatal-b>çak tak>mlar> ile kar>flt>r>n>z. Çay kafl>klar>, çatal-b>çak sepetinin sap>nda bulunan özel yar>klara yerlefltirilebilir. Çatal-b>çak sepeti alt sepetin sa¤>na ya da soluna yerlefltirilebilir. 10 PBA15TR UI42 UI43 UI44 Üst sepet Üst sepet tabaklar (24 cm çapa kadar yemek tabaklar>, tatl> tabaklar>, çay tabaklar>), salata kaseleri, fincan ve bardaklar için tasarlanm>flt>r; Uzun sapl> bardaklar kalk>k vaziyetteki kadeh raflar>na ters çevrilerek yerlefltirelebilirler. Daha büyük tabaklar (24 cm çapa kadar yemek tabaklar>) üst sepetin ön k>sm>na yerlefltirilmelidirler. Hafif maddeler (plastik kaseler vs. ) üst sepete konmal> ve hareket etmeyecek flekilde düzenlenmelidirler. Kapa¤> kapatmadan önce, püskürtücü kollar>n>n serbestçe döndüklerinden emin olunuz. US17 IEC 436 / DIN 44990 Üst sepetin yüksekli¤inin ayarlanmas> Çok büyük tabaklar> (çap> 27 cm'nin üzerinde ve 31 cm'ye kadar olan) y>kamak istiyorsan>z, üst sepeti daha yüksek konuma ald>ktan sonra onlar> alt sepete koyabilirsiniz. Daha yüksek konuma almak için afla¤>daki flekilde hareket ettiriniz. Dikkat S>cak sahfadayken kapa¤> açmay>n>z; bu, s>cak suyun ç>kmas>na sebep olabilir. S>cak sahfadayken ya da program bittikten hemen sonra kapak aç>l>rsa, buhar ç>kabilece¤inden dikkatli olmak gerekir. 4. Püskürtücü kollar>n>n serbestçe döndüklerinden emin olunuz. Deterjan> ölçüp ay>r>n>z "Y>kama programlar>" çizelgesine göre gerekli miktarda deterjan ilave ediniz ve kapa¤> kapat>n>z. 5. 6. Deterjan gözünün kapa¤>n> kapat>n>z Bulafl>k y>kama makinas>n>n kapa¤>n> kapat>n>z Program> tespit ediniz Program seçme kadran>n>, seçmek istedi¤iniz program harfi program iflareti ile ayn> hizaya gelinceye kadar saat dönüfl yönünde çeviriniz. Gerekiyorsa, ana y>kama s>cakl>¤>n> "Y>kama programlar>" çizelgesindeki talimatlara göre seçiniz. ("Gerekli dü¤meler"e bak>n>z). 7. 8. 14 POS06TR Bak>m ve temizleme Makinan>n <çinin temizlenmesi Kapak etraf>ndaki contalar>, deterjan ve parlat>c> da¤>t>c>lar>n> düzenli olarak >slak bir bezle temizlemeye dikkat ediniz. Her 3 ayda bir deterjan kullanarak bulafl>ks>z olarak 65°C y>kama program>n> çal>flt>rman>z> öneririz. Merkezi filtrenin temizlenmesi (Her y>kamadan sonra) Yiyecek k>r>nt>lar> boflaltma filtresinde (A) birikebilirler ve filtrenin musluk suyu alt>nda durulanarak temizlenmesi gerekir. Boflaltma filtresinin ç>kar>lmas> (Sap>ndan çekerek kolayca ç>kar>n>z). Temizlendi¤inde, orijinal konumuna geçinceye kadar geriye do¤ru iterek filtreyi tekrar tak>n>z. A MA04 Büyük filtrenin temizlenmesi (Her iki ayda bir) Gerekti¤inde, büyük filtrenin (B) bir f>rça kullanarak musluk suyu alt>nda her iki taraf>n> temizleyiniz. 1. 4. Büyük filtrenin ç>kar>lmas>: Bir taraf>ndan yukar> do¤ru çekerek püskürtücü kolunu ç>kar>n>z. (C) kolonunu saat dönüfl yönünün tersine 90° çeviriniz ve filtreyi d>flar> kayd>r>n>z. Temizlendi¤inde, yukar>daki talimatlar> ters s>ra ile takip ederek tekrar tak>n>z. Boflaltma filtresinin sap>n>n cihaz>n önüne do¤ru çevrili olmas>n> sa¤layarak filtrenin orijinal konumunda oldu¤undan emin olunuz. Bulafl>k y>kama makinas> filtresiz kullan>lmamal>d>r. [. . . ] Yukar>daki emniyet önlemlerine uyulmamas>ndan dolay> üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz afla¤>daki E. E. C. Yönergelerine uygundur: - 73/23 of 19. 2. 73'ü (Alçak Gerilim Yönergesi) ve müteakip de¤ifliklikleri; - 89/336 of 3. 5. 89 (elektromanyetik Uygunluk Yönergesi) ve müteakip de¤ifliklikleri. 21 max 100 cm min 30 cm max 100 cm Üst tezgah>n ayarlanmas> Makinay> di¤er mutfak üniteleri ile hizalamak için üst tezgah> 25 mm ileri veya geri hareket ettirebilirsiniz. iki adet arka tutma vidas>n> kolayca ç>kar>n>z, üstü istenen konuma getiriniz ve sonra vidalar> tekrar s>k>n>z. Bir Tezgah>n alt>na tak>lmas> (mutfak tezgah> veya lavabo) Makinan>n üst tezgah>n> ç>kararak, lavabo ünitesinin ya da önceden mevcut bir tezgah>n alt>na, resimde gösterilen karfl>l>k gelen girinti boyutlar>n> sa¤layarak, takabilirsiniz. IN26 570 - 600 Afla¤>daki gibi hareket ediniz: <ki adet arka tutma vidas>n> ç>kararak, üst tablay> kald>rarak, önden çekiniz ve yar>klardan d>flar> kayd>rarak, makinan>n üst tezgah>n> ç>kar>n>z. Yüksekli¤i ayarlad>ktan ve ayarlanabilir ayaklarla düz seviyeye getirdikten sonra makinay> içeri sokunuz. [. . . ]

PHILIPS HR 1611 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS HR 1611 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag