Kullanım kılavuzu PHILIPS QC 5770

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS QC 5770 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS QC 5770 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS QC 5770 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS QC 5770 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1534 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS QC 5770 (1577 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS QC 5770

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Cihaz satildi¤inda, baflka birisine devredildi¤inde, evinizden yada cihazinizdan ayrildi¤inizda cihazin yeni sahibinin cihaz ile ilgili olarak konulara vakif olmasi için bu kitapçi¤i ve ilgili emniyet bilgilerini cihazla birlikte birakiniz. Cihazinizi monte etmeden ve kullanmadan önce dikkatle okumalisiniz. Kurma q q q q q q Bulaflik makinenizi nakliye esnasinda gelmifl olabilecek hasarlara iliflkin olarak kontrol ediniz. Bulaflik makineniz hasar görmüfl ise saticinizla temasa geçiniz. Güvenlik nedenlerinden ötürü bucihaz>n özelliklerin de¤ifltirilmesi veya bu ürün üzerinde herhangi bir flekilde de¤ifliklik yapilmasi tehlikelidir. [. . . ] Çatal-biçaklar ve tabaklar için uygun yikama programini seçiniz. Yikama programini bafllatiniz. q Çatal-biçaklarin ve tabaklarin yerlestirilmesi Süngerler, ev iflleri için kullanilan bezler ve su emici niteli¤e sahip her türlü di¤er eflya bulaflik makinesinde yikanamaz. q q q q Bulafliklari yüklemeden önce, flunlari yapmalisiniz: - Afliri miktardaki yemek artiklarini terizleyiniz - Tencerelerdeki yanik yiyecek kalintilarini yumuflatiniz Tabaklarin ve çatal-biçaklari yüklenmesi svas>nda, afla¤idaki noktalara dikkat ediniz: - Tabaklar ve çatal-biçaklar püskürtme kollarinin dönüsünü engellememelidirler. gibi girintili parçalari, suyun içlerinde birikmemesi için, oyuk kisimlari afla¤i gelecek flekilde yükleyiniz. - Tabaklar ve çatal-biçaklar birbirlerinin içine girecek veya birbirleriyle üst üste gelecek flekilde yerlefltirilmemelidir. - Zarar görmemeleri için, bardaklar birbirlerine de¤meyecek flekilde yerlefltirilmelidirler. - Küçük objeleri çatal-biçak sepetine yerlefltiriniz. Plastik bulafl>klar ve teflonlu tavalar su damlalar>n> tutum özelliktedir; bunlar, porselen ve çelik bulafl>klar gibi iyi kurulanmazlar . q q Afla¤ida belirtilen çatal-biçak/tabaklar bulaflik makinesinde yikanmak için Uygun de¤ildir: - Ahflap, fildifli, porselen veya sedef kaplama sapl> çatal b>çaklar - Is>ya dayan>kl> olmayan plastik eflyalar - Is>ya dayan>kl> olmayan yap>flkanl> eski çatal b>çaklar - Yap>flt>r>lm>fl çatal b>çak ya da tabaklar - Kalay ya da bak>r eflyalar - Kurflunlu kristal bardaklar - Paslanabilir çelik eflyalar - Mutfak tahtalar> - Sentetik fiberle üretilmifl eflyalar S>n>rl> olarak uygundur: - Tabaklar>n>z> bulafl>k makinesinde yaln>zca üretici taraf>ndan bulafl>k makinesinde y>kanabilir damgas> vurulmuflsa y>kay>n>z. - Cilal> parçalar>n makinede s>k s>k yikanmas> renksolmas>nayol acabilir. - Gümüfl veya alüminyum k>s>mlar y>kama esnas>nda renk kaybetmeye yatk>nd>rlar. Yumurta ak>, yumurta sar>s> ve hardal gibi yemek art>klar> gümüfl üzerinde genellikle renk bozumalar>na ve lekelenmeye yol açar. Bu yüzden yemek art>klar>n>, kullan>mdan hemen sonra y>kanmayacaksa, gümüfl üzerinden derhal temizleyiniz. E¤er kapak kapal>ysa: serbest b>rakma dü¤mesine (1) bas>n. <flaretli çizgiler do¤ru dozaj> elde etmenize yard>mc> olmak üzere konmufltur: "20" yaklafl>k 20 g'lik deterjana tekabül eder. "30" yaklafl>k 30 g'lik deterjana tekabül eder. DE19 DE22 3. Ön y>kamal> tüm programlar, bitiflik bölmeye (3) ilave edilecek (5/10 g) `l>k az miktarda deterjana ihtiyaç duyar. Kapa¤> kapat>n>z ve yerine oturana kadar bast>r>n>z. Farkl> Deterjan Çeflitleri Deterjan Tabletleri Farkl> markalar>n deterjan tabletleri farkl> h>zlarda çözünür. Bu nedenle, baz> deterjan tabletleri k>sa programlar esnas>nda tam temizleme güçlerini gelifltiremezler. Deterjan art>klar>n>n tam olarak at>lmas>n> sa¤lamak için deterjan tabletlerini kullan>rken lütfen uzun y>kama programlar>n> kullan>n. Tabletleri çatal-b>çak sepetine koymay>n>z bu kotübir y>kama sonucu verir. Tabletler deterjan da¤>t>c>n>n içine yerlefltin melidir. (3 ü birasada) deterjan tabletlerinin kullan>lmas> Genel tavsiye Bu ürünler, birleflik deterjan/parlat>c> ve tuz fonksiyonlar>na sahip deterjanlard>r. Bu ürünleri kullanmadan önce, muslu¤unuzdaki su sertli¤inin imalatç>n>n (ürün ambalaj> üzerinde) beyan etti¤i talimatlardaki ürün kullan>m>na uygun oldu¤unu kontrol ediniz. Bu ürünler kesinlikle deterjan imalatç>s>n>n talimatlar>na uygun olarak kullan>lmal>d>r. [. . . ] . RA08 Servis ve yedek parçalar Bu ürün için servis yetkili bir Servis personeli tarafindan verilmelidir ve sadece orijinal yedek parçalar kullanilmalidir. Hiçbir flekilde makineyi kendiniz onarmaya çaliflmamalisiniz. Deneyimsiz flahislar tarafindan yapilan onarimlar yaralanmalara ve ciddi arizalara sebep olabilir. Her zaman orijinal yedek parça kullanilmas> için ediniz. ELECTROLUX A. S Tarlabasi Cad. [. . . ]

PHILIPS QC 5770 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS QC 5770 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag