Kullanım kılavuzu PHILIPS SCF750

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SCF750 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SCF750 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SCF750 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SCF750 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1192 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS SCF750 (863 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SCF750

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bu durum ayrõca GSM Uluslararasõ Acil Durum Numarasõ, 112 için de geçerlidir. Belli bir servisi kullanõp kullanamayacaõnõzdan emin olmak için, lütfen ebeke operatörünüze veya servis salayõcõnõza bavurun. Cep telefonunuzu kullanmadan önce, lütfen Güvenli ve etkin kullanõm ana hatlarõ ve Sõnõrlõ garanti bölümlerini okuyun. Cep telefonunuzun ilave içerikleri örnein, zil seslerini, indirme, saklama ve iletme özellii lave kullanõcõ bilgileri Telefonunuz ile ilgili daha fazla bilgi içeren lave Bilgiler kullanõcõ kõlavuzunu, www. SonyEricsson. com/support adresinde bulabilirsiniz. www. SonyEricsson. com/support Sony Ericsson Ürün Desteinde, ürününüzden maksimum ekilde faydalanmak için daha fazla yardõm bulabilirsiniz, bunlarõn içinde kullanõcõ belgeleri, pratik çözümler, ipuçlarõ ve hileler ve yazõlõmõn yanõnda, Internet/WAP tarama ilemleri ve mesajlar için telefon ayarlarõ da bulunur. This is the Internet version of the user's guide. [. . . ] Kayõtlara isterseniz, resimler, zil sesleri ve doum günleri, e-posta, Web ve sokak adresleri gibi kiisel bilgiler de ekleyebilirsiniz. Bir kayda bilgi eklediinizde, bu bilgi be deiik kategoride saklanõr. Sekmeler ve bilgi alanlarõ arasõnda ve dolamak için, , , tularõnõ kullanõn. Telefona bir kayõt eklemek için: 1 } Kayõtlar } Yeni kayõt } Ekle. 2 smi dorudan girin veya, Ekle tuuna basõn ve } Tamam tuuna basõn. 3 Numarayõ dorudan girin veya, Ekle tuuna basõn ve numarayõ girin } Tamam. 4 Bir numara tipi seçin. Kayõtlar Kayõtlarõnõza ait bilgileri telefon belleine, kayõtlar olarak veya SIM karta isim ve numaralar olarak kaydedebilirsiniz. Hangi kayõt bilgilerinin ­ Tel. deki Kayõtlar veya SIM numaralarõ ­ varsayõlan olarak görüntüleneceini seçebilirsiniz. Yararlõ bilgiler ve ayarlar için } Kayõtlar } Seçenekler. Varsayõlan kayõt Varsayõlan olarak Tel. deki Kayõtlar seçeneini kullanmayõ seçerseniz kayõtlar, Kayõtlar içinde bulunan tüm bilgileri gösterecektir. Eer varsayõlan olarak SIM numaralarõ seçeneini seçerseniz, kayõtlar sadece SIM karta kayõtlõ olan isimleri ve numaralarõ görüntüleyecektir. 24 This is the Internet version of the user's guide. Ayrõca yeni bir resim çekmek veya yeni bir video klip kaydetmek için Kamerayõ kullan seçeneini de seçebilirsiniz. Resimli mesajlarõ oluturmak ve göndermek için: 1 } Mesajlar } Yeni mesaj yaz } MMS } Ekle ile mesajõnõza ekleyebileceiniz öelerin listesini görüntüleyebilirsiniz. Mesajdaki öeleri seçili yaparak ve sol seçim tuuna basarak, mesajõnõzõ zenginletirecek seçenekleri görebilir ve seçebilirsiniz. 3 Mesajõnõzõ oluturmayõ bitirdiinizde, } Seçim } Gönder. numarasõ gir ve alõcõnõn telefon numarasõnõ girin veya Kayõtlar içinden bir numarayõ veya grubu çaõrmak için } Kayõtlar'da ara seçeneini seçin. Aaõdaki liste, son 10 alõcõyõ gösterir. Resimli mesaj olutururken çarõ yapmak için: 1 Mesajõnõzõ yazarken } Seçim. 2 } Çarõ yap ve numarayõ girin veya çaõrõn } Ara. 3 Çarõyõ bitirmek için, } Seçim } Bitir. Resimli mesajõn içindeki öeleri kaydetmek için: Resimli mesajõ görüntüledikten sonra, } Seçim } Dosyalarõ kaydet ve beliren listeden bir öeyi seçin. Metin mesajlarõ (SMS) Metin mesajlarõ aynõ zamanda basit resimler, animasyonlar, melodiler ve ses efektleri içerebilir. Eer metin mesajõnõ gruba gönderiyorsanõz, o grup içindeki her üye için ücret ödersiniz. Balamadan önce lk olarak, servis merkezi numaranõzõn girilmi olduunu kontrol edin. Numara servis salayõcõnõz tarafõndan verilir ve genellikle de SIM karta kaydedilir. This is the Internet version of the user's guide. [. . . ] Ürünün kullandõõ hücresel sistemin, Sony Ericsson dõõnda bir aracõ tarafõndan salanmasõndan ötürü, Sony Ericsson, bu sistemin iletiminden, çekim gücünden, servislerinden veya menzilinden sorumlu tutulamaz. Bu garanti, Ürüne Sony Ericsson yetkilisi olmayan bir kii tarafõndan yapõlan, yükleme, modifikasyon, tamir veya Ürünün Sony Ericsson yetkilisi olmayan bir kii tarafõndan açõlmasõ halinde ortaya çõkabilecek Ürün hasarlarõnõ kapsamamaktadõr. Bu garanti, bu Ürün ile birlikte kullanõlmak üzere üretilmi olan Sony Ericsson markasõ taõyan orijinal aksesuarlarõn veya dier malzemelerin dõõndaki aksesuarlarõn veya malzemelerin kullanõmõndan kaynaklanan Ürün hasarlarõnõ kapsamamaktadõr. Ürünler üzerindeki mühürlerden herhangi biriyle oynanmasõ garantiyi geçersiz kõlacaktõr. [. . . ]

PHILIPS SCF750 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SCF750 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag