Kullanım kılavuzu PHILIPS SCF760

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SCF760 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SCF760 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SCF760 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SCF760 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2073 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SCF760

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 21 Çarõlar, kayõtlar, çarõ listesi, hõzlõ arama, sesle kontrol, çarõ seçenekleri, gruplar, kartvizitler. Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Telefon neden istediim gibi çalõmõyor? Mesajlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Metin mesajlarõ, resimli mesajlar, sesli mesajlar, e-posta, Arkadalarõm. Önemli bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Sony Ericsson Tüketici Web sitesi, servis ve destek, güvenli ve etkin kullanõm, son kullanõcõ lisans anlamasõ, uygunluk beyanõ (declaration of conformity). Görüntüleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Daha fazla bilgi için, www. sonyericsson. com/support adresini ziyaret edin. Görüntüleme 53 This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use. Bir tema seçmek veya deitirmek için: } Dosya yöneticisi } Temalar ve bir temayõ seçin. Temalarõ gönderip alma Bir aktarma yöntemi kullanarak temalarõ gönderin ve alõn. Bir temayõ göndermek için: 1 } Dosya yöneticisi } Temalar ve bir temayõ seçin. 2 } Seçim } Gönder ve bir aktarma yöntemi seçin. Temayõ almak ve kaydetmek için: 1 Bir aktarma yöntemi kullanõn ve temayõ içinde aldõõnõz mesajõ açõn. 2 Beliren talimatlarõ izleyin. Elence Handsfree, Walkman® oynatõcõ, Video oynatõcõ, TrackIDTM, PlayNowTM, zil sesleri, MusicDJTM, VideoDJTM, ses kaydedici, oyunlar, uygulamalar. Stereo portatif mikrofon kulaklõk seti Mikrofon kulaklõk setini kullanmak için: Çarõlar, müzik dinleme, videolar veya radyo için kullanmak amacõyla stereo portatif mikrofon kulaklõk setini telefonunuza balayõn. Müzik çalarken bir çarõ almanõz durumunda, çarõyõ cevaplamanõz için müzik durur. Çarõ bittiinde veya reddedildiinde müzik devam eder. 54 Elence This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use. Walkman® oynatõcõ ve Video oynatõcõ Telefonunuz aaõdaki dosya türlerini destekler: MP3, MP4, M4A, 3GP, AAC, AAC+, Gelitirilmi AAC+, AMR, MIDI, IMY, EMY, WAV (16 kHz maksimum örnekleme hõzõ) ve Real® 8. Ayrõca telefonunuz 3GPP uyumlu olan akõlõ dosyalarõ da destekler. Disc2Phone penceresinin sa üst köesindeki simgesini tõklatõn. Aktarõm sõrasõnda USB kabloyu telefondan veya bilgisayardan çõkartmayõn, bu ilem bellek kartõna zarar verebilir. USB kabloyu telefonunuzdan çõkartõncaya kadar, aktarõlan dosyalarõ telefonunuzda göremezsiniz. Bir CD'den müzik alõrken nternet'e balõysanõz, Disc2Phone üzerinden CD bilgilerini (sanatçõ, parça vs. ) elde edebilirsiniz. USB kablonun dosya aktarma modunda güvenli bir ekilde çõkartõlmasõ için, Windows® Explorer'da çõkartõlabilir disk simgesine sa tõklayõn ve Çõkart seçeneini seçin. Dosyalarõ bellek kartõnõza aktarmak ile ilgili daha fazla bilgi www. sonyericsson. com/support adresinde bulunabilir. Verilen USB kablo ile dosya aktarmak için: % 73 USB kabloyu kullanarak dosya aktarma. 56 Elence This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use. Dosyalarõ tarama Müzik dosyalarõnõ ve video klipleri tarama: · Sanatçõlar ­ müzik dosyalarõnõ sanatçõya göre listeler. · Albümler ­ müzik dosyalarõnõ albüme göre listeler. · Parça ­ telefonunuzdaki ve bir bellek kartõ üzerindeki tüm müzik dosyalarõnõ (zil sesleri hariç) listeler. · Çalma listeleri ­ kendi müzik dosyalarõnõzdan listeler oluturun veya onlarõ dinleyin. ­ akõlõ video veya müzik için bookmark'lar listeler. Çalma listeleri Dosya yöneticisi içinde kayõtlõ olan medya dosyalarõnõ düzenlemek için, çalma listeleri oluturabilirsiniz. Bir çalma listesini veya bir çalma listesinden bir dosyayõ sildiinizde, bellekteki asõl müzik veya video dosyasõ silinmez, sadece çalma listesindeki referansõ silinir. Bu dosyayõ halen bir baka çalma listesine ekleyebilirsiniz. Çalma listesi oluturmak için: 1 } WALKMAN } Seçim } Müziim } Çalma listeleri } Yeni çalma list. [. . . ] Sunulan garanti, tüketicinin yürürlükteki düzenlemeler dolayõsõyla sahip olduu veya tüketicinin satõcõya karõ satõ/satõn alma sözlemesi kapsamõnda elinde bulundurduu tüketici haklarõnõ etkilemez. * GARANTNN CORAF KAPSAMI Eer Ürünü, EEA (Avrupa Ekonomik Alanõ) ülkelerinin birinden veya sviçre'den veya Türkiye Cumhuriyeti'nden satõn aldõysanõz ve bu ürün EEA veya sviçre veya Türkiye'de satõlmaktaysa, ürününüzü herhangi bir EEA ülkesi veya sviçre veya Türkiye'de, bu ürünün tamamen aynõsõnõn bir Sony Ericsson daõtõcõsõ tarafõndan satõlõyor olmasõ halinde, ürününüzün servise ihtiyaç duyduu ülkede geçerli olan garanti koullarõ kapsamõnda servise götürebilirsiniz. Bulunduunuz ülkede, Ürününüzün satõlõp satõlmadõõnõ bulmak için, lütfen yerel Sony Ericsson Çarõ Merkezini arayõn. Belirli servislerin, örnein Ürününüzün dier ülkelerde e deer olarak satõlan ürünlerden farklõ, harici ve dahili parçalarõ olmasõ sebebiyle, Önemli bilgiler 97 This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use. ürününüzü satõn aldõõnõz ülke dõõnda verilemiyor olabileceini göz önünde bulundurun. [. . . ]

PHILIPS SCF760 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SCF760 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag