Kullanım kılavuzu PHILIPS SPA1310

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SPA1310 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SPA1310 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SPA1310 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SPA1310 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (378 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SPA1310

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 2 6HV JLUL À LQL ELOJLVD\DU×Q×]×Q VHV o×N× ×QD ED OD\×Q ). [. . . ] 3 $& Jo DGDSW|UQ X QRNWDODUD ED OD\×Q VD KRSDUO|UQ DUNDV×QGDNL Jo VRNHWL SUL] 4 0XOWLPHG\D +RSDUO|UOHUL DoPDN LoLQ VHV G]H\L G PHVLQL VDDW \|QQGH oHYLULQ ). 5 6HV VHYL\HVL G PHVLQL NXOODQDUDN YH\D ELOJLVD\DU X\JXODPDV× ]HULQGHQ VHV VHYL\HVLQL D\DUOD\×Q YH ). G% 7RSODP +DUPRQLN %R]XOPD 03 ED ODQW×V× 3& *LUL L +RSDUO|UOHU +RSDUO|U (PSHGDQV× +RSDUO|U 6UFV <%2 P9 P9 8 ohm /5 LQo [ 7ZHHWHU LQo [ :22; LQo [ *HQHO %LOJLOHU $& JF 0RGHO $6$( 3KLOLSV *LUL 9 a +] $ 2 A. d×N× 9 20W : [ [ PP NJ NJ dDO× ×U 'XUXPGDNL *o 7NHWLPL %HNOHPHGH *o 7NHWLPL %R\XWODU $QD hQLWH J [ \ [ G $ ×UO×N $PEDODMOD %LUOLNWH $QD hQLWH LWPH JYHQOL L 'LNNDW LWPH GX\XQX]XQ ]DUDU J|UPHVLQGHQ NDo×QPDN LoLQ NXODNO×NODU× \NVHN VHVOH NXOODQG× ×Q×] VUH\L V×Q×UOD\×Q YH VHV G]H\LQL JYHQOL ELU VHYL\H\H D\DUOD\×Q 6HV G]H\L DUWW×NoD JYHQOL GLQOHPH VUHVL N×VDO×U . XODNO×NODU×Q×]× NXOODQ×UNHQ D D ×GDNL KXVXVODU× J|] |QQGH EXOXQGXUXQ 0DNXO VUHOHU ER\XQFD PDNXO VHV VHYL\HOHULQGH GLQOH\LQ LWPH GX\XQX] X\XP VD ODVD ELOH VHV VHYL\HVLQL VUHNOL RODUDN DUW×UPDPD\D GLNNDW HGLQ 6HV VHYL\HVLQL oHYUHQL]L GX\DPD\DFD ×Q×] NDGDU \NVHOWPH\LQ 3RWDQVL\HO RODUDN WHKOLNHOL GXUXPODUGD GLNNDWOH GDYUDQPDO× YH\D GLQOHPH\H JHoLFL RODUDN DUD YHUPHOLVLQL] . XODNO×NODUGDQ D ×U× \NVHN VHV EDV×QF× JHOGL LQGHQ L LWPH ND\E×QD QHGHQ RODELOLU hUQQ] JHUL G|Q PH WDEL WXWXODELOHQ YH \HQLGHQ NXOODQ×ODELOHQ \NVHN NDOLWHGH PDO]HPH YH SDUoDODUGDQ WDVDUODQP× YH UHWLOPL WLU /WIHQ ]HULQGH oDUS× EXOXQDQ o|S NXWXVX VLPJHVL\OH L DUHWOHQPL RODQODU GDKLO HOHNWULNOL YH HOHNWURQLN UQOHU LoLQ EXOXQGX XQX] \HUGHNL D\U× WRSODPD VLVWHPL KDNN×QGD ELOJL HGLQLQ /WIHQ \HUHO NXUDOODUD X\JXQ KDUHNHW HGLQ YH HVNL\HQ UQOHULQL]L QRUPDO HYVHO DW×NODU×Q×]OD ELUOLNWH DWPD\×Q $OO UHJLVWHUHG DQG XQUHJLVWHUHG WUDGHPDUNV DUH SURSHUW\ RI WKHLU UHVSHFWLYH RZQHUV . RQLQNOLMNH 3KLOLSV (OHFWURQLFV 19 $OO ULJKWV UHVHUYHG 63$BB80B9 [. . . ] G% 7RSODP +DUPRQLN %R]XOPD 03 ED ODQW×V× 3& *LUL L +RSDUO|UOHU +RSDUO|U (PSHGDQV× +RSDUO|U 6UFV <%2 P9 P9 8 ohm /5 LQo [ 7ZHHWHU LQo [ :22; LQo [ *HQHO %LOJLOHU $& JF 0RGHO $6$( 3KLOLSV *LUL 9 a +] $ 2 A. [. . . ]

PHILIPS SPA1310 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SPA1310 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag