Kullanım kılavuzu PHILIPS SPE3041CC

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SPE3041CC kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SPE3041CC kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SPE3041CC kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SPE3041CC : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1654 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS SPE3041CC QUICK START GUIDE (1967 ko)
   PHILIPS SPE3041CC QUICK START GUIDE (1967 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SPE3041CC

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] gQHPOL %XHOHNWURQLNNXOODQ×F×N×ODYX]X3KLOLSVPRQLW|U NXOODQDQKHUNHVLoLQWDVDUODQP×ŕW×U0RQLW|UQ] NXOODQPDGDQ|QFHEXNXOODQ×F×HONLWDE×Q×RNXPDN LoLQ]DPDQD\×U×Q0RQLW|UQ]QNXOODQ×OPDV×\OD LOJLOL|QHPOLELOJLYHQRWODULoHUPHNWHGLU %X3KLOLSVJDUDQWLVLUQDPDoODQDQNXOODQ×P×LoLQ X\JXQELUELoLPGHYHLŕOHWLPWDOLPDWODU×QDX\JXQ RODUDNNXOODQ×OG×Ě×YHVDW×QDOPDWDULKLVDW×F×Q×QDG× YHUQQPRGHOYHUHWLPQXPDUDV×Q×EHOLUWHQ RULMLQDOIDWXUD\DGD|GHPHPDNEX]XQXQ VXQXOPDV×KDOLQGHJHoHUOLGLU ‡ /WIHQKHU]DPDQ3KLOLSVWDUDI×QGDQRQD\O× JoNDEORVXQXNXOODQ×Q(ĚHUJoNDEORQX] ND\×SVDOWIHQE|OJHQL]GHEXOXQDQVHUYLV PHUNH]LLOHWHPDVDJHoLQL] /WIHQ 0ŕWHUL'HVWHĚL7NHWLFL%LOJL0HUNH]LQH EDŕYXUXQX] ‡ 0RQLW|UoDO×ŕ×UNHQWLWUHŕLPHYH\DVHUW GDUEHOHUHPDUX]E×UDNPD\×Q ‡ dDO×ŕW×UPDYH\DQDNOL\HV×UDV×QGDPRQLW|UH YXUPD\×QYH\DPRQLW|UGŕUPH\LQ %DN×P ‡ 0RQLW|UQ]RODV×KDVDUODUGDQ NRUXPDNLoLQ/&'SDQHOLQHDŕ×U×EDV×Qo X\JXODPD\×Q0RQLW|UQ]WDŕ×UNHQ NDOG×UPDNLoLQoHUoHYHGHQWXWXQHOLQL]L YH\DSDUPDNODU×Q×]×/&'SDQHOLQLQ]HULQH \HUOHŕWLUHUHNPRQLW|UNDOG×UPD\×Q ‡ 8]XQVUHNXOODQPD\DFDNVDQ×]PRQLW|UQ ÀŕLQLSUL]HWDN×O×E×UDNPD\×Q ‡ +DÀIQHPOLELUEH]NXOODQDUDNWHPL]OHPHQL] JHUHNL\RUVDPRQLW|USUL]GHQo×NDU×Q (OHNWULNNHVLOGLĚLQGHHNUDQNXUXELU EH]NXOODQ×ODUDNWHPL]OHQHELOLU$QFDN PRQLW|UQ]WHPL]OHPHNLoLQDONROYH\D DPLQRED]O×V×Y×ODUJLELRUJDQLNo|]HOWLOHUL DVODNXOODQPD\×Q ‡ (OHNWULNoDUSPDV×QDHQJHOROPDNYH\D VHWHNDO×F×KDVDUYHULOPHVLQL|QOHPHNLoLQ PRQLW|UWR]D\DĚPXUDVX\DYH\DDŕ×U× QHPOLRUWDPODUDPDUX]E×UDNPD\×Q×] ‡ (ĚHUPRQLW|UQ]×VODQ×UVDPPNQRODQHQ N×VDVUHGHNXUXELUEH]LOHWHPL]OH\LQL] ‡ (ĚHUPRQLW|UQ]H\DEDQF×FLVLPYH\D VXJLUHUVHOWIHQKHPHQNDSDW×QYHJo NDEORVXQXSUL]GHQo×NDU×Q$UG×QGDQ\DEDQF× FLVPLYH\DVX\Xo×NDUDUDNEDN×PPHUNH]LQH J|QGHULQ ‡ 0RQLW|U×V×GRĚUXGDQJQHŕ×ŕ×Ě×YH\DDŕ×U× VRĚXĚDPDUX]NDODQ\HUOHUGHGHSRODPD\×Q YH\DNXOODQPD\×Q ‡ 0RQLW|UQ]GHQHQL\LSHUIRUPDQV×DOPDN YHX]XQVUHNXOODQPDNLoLQPRQLW|U OWIHQDŕDĚ×GDNLV×FDNO×NYHQHPDUDO×Ě×QD GŕHQ\HUOHUGHNXOODQ×Q×] 1. 1 *YHQOLN|QOHPOHULYHEDN×P 8\DU×ODU %XEHOJHGHEHOLUWLOHQOHULQG×ŕ×QGDNRQWUROYH D\DU\DS×OPDV×YH\D\|QHWPHQOLNOHULQNXOODQ×OPDV× ŕRNHOHNWULNoDUSPDWHKOLNHVLYHYH\DPHNDQLN WHKOLNHOHUHVHEHSRODELOLU %LOJLVD\DUPRQLW|UQQEDĚODQW×V×Q×\DSDUNHQYH NXOODQ×UNHQEXWDOLPDWODUDX\XQX] dDO×ŕW×UPD ‡ /WIHQPRQLW|UGRĚUXGDQJQHŕ×ŕ×Ě× oRNJoOSDUODN×ŕ×NODUYHGLĚHU×V× ND\QDNODU×QGDQX]DNWXWXQ8]XQVUH EXWURUWDPDPDUX]NDOPDV×PRQLW|U UHQJLQLQER]XOPDV×QDYHPRQLW|UQKDVDU J|UPHVLQHQHGHQRODELOLU ‡ +DYDODQG×UPDGHOLNOHULQHGŕHELOHFHN\D GDPRQLW|UQHOHNWURQLNDNVDP×Q×QG]JQ VRĚXWXOPDV×Q×|QOH\HELOHFHNKHUKDQJLELU QHVQH\LNDOG×U×Q ‡ . DVD]HULQGHNLKDYDODQG×UPDGHOLNOHULQL NDSDWPD\×Q ‡ 0RQLW|U\HUOHŕWLULUNHQHOHNWULNÀŕLQHYH SUL]HNROD\HULŕLOHELOGLĚLQGHQHPLQROXQ ‡ 0RQLW|UHOHNWULNNDEORVXQXYH\D'&Jo NDEORVXQXD\×UDUDNNDSDW×\RUVDQ×]HOHNWULN NDEORVXQXYH\D'&JoNDEORVXQXQRUPDO oDO×ŕPDV×LoLQWDNPDGDQ|QFHVDQL\H EHNOH\LQ 1. Önemli ‡ 6×FDNO×Nƒ&ƒ) ‡ 1HP5+ <DQPD+D\DOHWJ|UQWKDNN×QGD|QHPOLELOJL ‡ 0RQLW|UQ]J|]HWLPVL]E×UDNW×Ě×Q×]GD GDLPDKDUHNHWHGHQELUHNUDQ NRUX\XFXVXSURJUDP×Q×HWNLQKDOHJHWLULQ 0RQLW|UQ]GHGHĚLŕPH\HQVDELWELU LoHULNJ|VWHULOHFHNVHGDLPDG|QHPVHO HNUDQ\HQLOHPHX\JXODPDV×Q×HWNLQOHŕWLULQ 6DELW\DGDVWDWLNJ|UQWOHULQX]XQ VUHNHVLQWLVL]RODUDNHNUDQGDNDOPDV× ´\DQPD\DµVHEHSRODELOLUEXD\Q×]DPDQGD HNUDQ×Q×]GDNL´DUG×OJ|UQWµYH\D´KD\DOHW J|UQWµRODUDNGDDQ×OPDNWDG×U ‡ <DQPDHWNLVLDUG×ŕ×NJ|UQW\D GDJ|OJHOLJ|UQWPRQLW|USDQHOL WHNQRORMLVLQGHELOLQHQELUGXUXPGXU%LUoRN GXUXPGD´\DQPDµYH\D´DUG×OJ|UQWµ YH\D´KD\DOHWJ|UQWµJoNDSDW×OG×NWDQ VRQUD]DPDQJHoWLNoH\DYDŕ\DYDŕ ND\ERODFDNW×U īND] %LUHNUDQNRUX\XFXYH\DG|QHPVHOHNUDQ \HQLOHPHX\JXODPDV×Q×HWNLQOHŕWLULOPHPHVLED]× HNUDQGDQJLWPH\HFHNYH\DRQDU×ODPD\DFDN ´\DQPDµYH\D´DUG×OJ|UQWµYH\D´KD\DOHW J|UQWµEHOLUWLOHULLOHVRQXoODQDELOLU<XNDU×GD EHOLUWLOHQKDVDUJDUDQWLQL]NDSVDP×QGD\HUDOPD] 6HUYLV ‡ 0DKID]DNDSDĚ×VDGHFHNDOLÀ\HVHUYLV SHUVRQHOLWDUDI×QGDQDo×OPDO×G×U ‡ 2QDU×P\DGDHQWHJUDV\RQLoLQKHUKDQJL ELUGRNPDQDJHUHNGX\XOXUVDOWIHQ E|OJHQL]GHNLVHUYLVPHUNH]LLOHWHPDVD JHoLQL] /WIHQ´7NHWLFL%LOJLOHQGLUPH 0HUNH]LµE|OPQHEDN×Q×] ‡ 1DNOL\HELOJLOHULLoLQOWIHQ´7HNQLN g]HOOLNOHU HµEDN×Q ‡ 0RQLW|UQ]DUDEDNDP\RQHWLoLQGH GRĚUXGDQJQHŕ×ŕ×Ě×DOW×QGDE×UDNPD\×Q×] 1RW 0RQLW|UQRUPDOoDO×ŕPD]VD\DGDEXN×ODYX]GD \HUDODQWDOLPDWODU×\HULQHJHWLUGLĚLQL]GHQH \DSDFDĚ×Q×]×ELOPL\RUVDQ×]VHUYLVWHNQLV\HQLQH GDQ×ŕ×Q×] 1. 2 īŕDUHWOHU $ŕDĚ×GDNLE|OPOHUGHEXEHOJHGHNXOODQ×ODQ LŕDUHWOHUDo×NODQPDNWDG×U 1RW8\DU×YHīND]ODU %XN×ODYX]GDPHWLQEORNODU×Q×Q\DQ×QGDELUVLPJH EXOXQDELOLUYHNR\XYH\DLWDOLN\D]×OP×ŕRODELOLU%X EORNODUQRWODU×X\DU×ODU×YHLND]ODU×LoHULU$ŕDĚ×GDNL ŕHNLOGHNXOODQ×O×UODU 1RW %XVLPJHELOJLVD\DUVLVWHPLQL]LQGDKDL\L NXOODQ×OPDV×QGDVL]H\DUG×PF×RODFDN|QHPOLELOJL YH|QHULOHULJ|VWHUPHNWHGLU 8\DU× %XVLPJHGRQDQ×PD]DUDUYHUHFHNYH\DYHUL ND\E×QD\RODoDFDNDU×]DODUGDQNDo×QPDNLoLQ JHUHNOLELOJLOHULJ|VWHUPHNWHGLU īND] %XVLPJHLQVDQODUD]DUDUYHUPHLKWLPDOLRODQ GXUXPODU×J|VWHULUYHEXVRUXQGDQQDV×O NDo×Q×OPDV×JHUHNWLĚLQLDo×NODU %D]×X\DU×ODUEDŕNDELUELoLPGHJ|UQHELOLU YH\DQ×QGDELUVLPJHEXOXQPD\DELOLU%XJLEL GXUXPODUGD|]HOX\DU×ELoLPOHUL\HWNLOLELUL WDUDI×QGDQEHOLUWLOPHOLGLU 1. Önemli 1. 3 hUQYHSDNHWOHPHPDO]HPHVLQLQ DW×OPDV× $W×N(OHNWULNOLYH(OHNWURQLN(NLSPDQODU :((( 5HF\FOLQJ, QIRUPDWLRQIRU&XVWRPHUV <RXUGLVSOD\LVPDQXIDFWXUHGZLWKKLJKTXDOLW\ PDWHULDOVDQGFRPSRQHQWVZKLFKFDQEH UHF\FOHGDQGUHXVHG 7ROHDUQPRUHDERXWRXUUHF\FOLQJSURJUDP SOHDVHYLVLWZZZSKLOLSVFRPDERXWVXVWDLQDELOLW\ UHF\FOLQJ. 7KLVPDUNLQJRQWKHSURGXFWRURQLWV SDFNDJLQJLOOXVWUDWHVWKDWXQGHU(XURSHDQ 'LUHFWLYH(&JRYHUQLQJXVHGHOHFWULFDO DQGHOHFWURQLFDSSOLDQFHVWKLVSURGXFWPD\ QRWEHGLVSRVHGRIZLWKQRUPDOKRXVHKROG ZDVWH<RXDUHUHVSRQVLEOHIRUGLVSRVDORI WKLVHTXLSPHQWWKURXJKDGHVLJQDWHGZDVWH HOHFWULFDODQGHOHFWURQLFHTXLSPHQWFROOHFWLRQ 7RGHWHUPLQHWKHORFDWLRQVIRUGURSSLQJRII VXFKZDVWHHOHFWULFDODQGHOHFWURQLFFRQWDFW \RXUORFDOJRYHUQPHQWRIÀFHWKHZDVWHGLVSRVDO RUJDQL]DWLRQWKDWVHUYHV\RXUKRXVHKROGRUWKH VWRUHDWZKLFK\RXSXUFKDVHGWKHSURGXFW <RXUQHZPRQLWRUFRQWDLQVPDWHULDOVWKDWFDQ EHUHF\FOHGDQGUHXVHG6SHFLDOL]HGFRPSDQLHV FDQUHF\FOH\RXUSURGXFWWRLQFUHDVHWKH DPRXQWRIUHXVDEOHPDWHULDOVDQGWRPLQLPL]H WKHDPRXQWWREHGLVSRVHGRI $OOUHGXQGDQWSDFNLQJPDWHULDOKDVEHHQ RPLWWHG:HKDYHGRQHRXUXWPRVWWRPDNHWKH SDFNDJLQJHDVLO\VHSDUDEOHLQWRPRQRPDWHULDOV 3OHDVHÀQGRXWDERXWWKHORFDOUHJXODWLRQVRQ KRZWRGLVSRVHRI\RXUROGPRQLWRUDQGSDFNLQJ IURP\RXUVDOHVUHSUHVHQWDWLYH 2. [. . . ] 0RQLW|UD\DUODPD 2. 1 . XUXOXP 3DNHWLoHULĚL Register your product and get support at . XUXOXP 0RQLW|U|Q\]DŕDĚ×\DEDNDFDNŕHNLOGH \XPXŕDNELU\]H\H\HUOHŕWLULQ(NUDQ×Q oL]LOPHVLQLYH\DKDVDUJ|UPHVLQL|QOHPH\H GLNNDWHGLQ 249C4Q www. philips. com/welcome Start Quick 0RQLW|UYHWDEDQ×KHULNLHOLQL]OHWXWXQ 7DEDQ×QD]LNoHGLNRODUDNVDELWELUDo×\D NDGDUDŕDĚ×ENQ HDMI (optional) VGA (optional) DVI (optional) 1RW 6DGHFH$&'&DGDSW|UPRGHOLNXOODQ×Q3KLOLSV $'3& 0RQLW|UWXWPDNLoLQWDEDQ×GLN\XNDU×HĚLQ 4 2. Monitörü ayarlama y %LOJLVD\DU×Q×]D%DĚODQPDV× 0RGHO&4+ %LOJLVD\DUDEDĚOD\×Q %LOJLVD\DU×Q×]×NDSDW×Q×]YHJoNDEORVXQX o×NDU×Q×] 9LGHREDĚODQW×V×LoLQ9*$YH\D'9, NDEORVXQXEDĚOD\×Q×] 3 2 5 3 2 1 4 3 '&JoJLULŕLQLPRQLW|UQ]HEDĚOD\×Q×] 4. $&'&DGDSW|UQQJoNDEORVXQX \DN×QGDNLELU$&Joo×N×ŕ×QDVRNXQX] %LOJLVD\DUYHPRQLW|UQ]Do×Q×] 0RQLW|UJ|UQWJ|VWHUL\RUVDNXUXOXP WDPDPODQP×ŕW×U 1 4 1 $&'&JoJLULŕL 2 9*$JLULŕL 3 +'0, JLULŕOHUL +'0, YH+'0, 4 +'0, VHVo×N×ŕ× 5 . HQVLQJWRQK×UV×]O×N|QOHPHNLOLGL 0RGHO&4 3 2 4 3 2 1 1 1 $&'&JoJLULŕL 2 9*$JLULŕL 3 '9, JLULŕL 4 . HQVLQJWRQK×UV×]O×N|QOHPHNLOLGL 2. Monitörü ayarlama 2. 2 0RQLW|UoDO×ŕW×UPD . XPDQGDGĚPHOHULQLQWDQ×W×P× (NUDQ0HQV7DQ×P× (NUDQ*|VWHUJHVL 26' QHGLU" (NUDQ0HQV 26' WP3KLOLSV/&' PRQLW|UOHULQGHEXOXQDQELU|]HOOLNWLU6RQ NXOODQ×F×Q×QHNUDQSHUIRUPDQV×Q×D\DUODPDV×QD YH\DHNUDQWDOLPDWODU×SHQFHUHVLQGHQPRQLW|U LŕOHYOHULQLGRĚUXGDQVHoHELOPHVLQHRODQDN VDĚODPDNWDG×U. XOODQ×F×\DGRVWJ|UQWHNUDQ× DUD\]DŕDĚ×GDNLJLELGLU 0RGHO&4+ , QSXW 5 9*$ +'0, +'0, 7 6 4 3 2 3LFWXUH 26'PHQVQHHULŕLQ 26'D\DU×Q×RQD\OD\×Q gQFHNL26'VHYL\HVLQHJHULG|Q 7XUERLŕOHYLQLNXOODQ×Q 0RQLW|UQJFQ$d, 1YH . $3$7, 1 26'PHQVQD\DUOD\×Q 6LQ\DOJLULŕND\QDĚ×Q×GHĚLŕWLULQ 6PDUW, PDJHN×VD\ROWXŕX 6HoHELOHFHĚLQL]\HGLPRGYDUG×U 7H[W <D]× 2IÀFH 2ÀV 3KRWR )RWRĚUDI 0RYLH )LOP *DPH 2\XQ (FRQRP\ (NRQRPL YH 2II . DSDO× $XGLR &RORU /DQJXDJH 0RGHO&4 , QSXW 9*$ '9, 3LFWXUH &RORU /DQJXDJH 26'6HWWLQJV . RQWUROWXŕODU×\ODLOJLOLWHPHNYHEDVLWWDQ×W×P īPOHFLKDUHNHWHWWLUPHNLoLQ\XNDU×GDJ|VWHULOHQ 26' GHPRQLW|UQ|Q\DQ×QD\HUOHŕWLULOHQ GĚPHOHULQHYHVHoLPLYH\DGHĚLŕLNOLĚLRQD\ODPDN LoLQ2. 7DPDP DEDVDELOLUVLQL] 6 2. Monitörü ayarlama y 26'0HQV $ŕDĚ×GD(NUDQ0HQVJHQHOJ|UQP EXOXQPDNWDG×U'DKDVRQUDNHQGLLVWHGLĚLQL]IDUNO× D\DUODPDODU×\DSPDNLoLQELUUHIHUDQVRODUDN NXOODQDELOLUVLQL] Main menu Sub menu d|]QUONELOGLULPL %XPRQLW|UNHQGLGRĚDOo|]QUOĚRODQ +] GH[ GHRSWLPXPSHUIRUPDQV HOGHHWPHN]HUHWDVDUODQP×ŕW×U0RQLW|UIDUNO× ELUo|]QUONGHĚHULQGHDo×O×UVDHNUDQGDELU X\DU×PHVDM×J|UOU8VH[#+] IRUEHVWUHVXOWV (QL\LVRQXoLoLQ+] GH [o|]QUOĚQNXOODQ×Q 'RĚDOo|]QUONX\DU×HNUDQ×26'PHQVQGH $\DUODUN×VP×QGDQNDSDW×ODELOLU Wide Screen, 4:3 0~100 0~100 On, Off On, Off Off, Fast, Faster, Fastest On, Off 1. 8, 2. 0, 2. 2, 2. 4, 2. 6 On, Off On, Off On, Off On, Off 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K 4 Input VGA DVI (optional) HDMI1 (optional) HDMI2 (optional) Picture Picture Format Brightness Contrast SmartKolor SmartText SmartResponse SmartContrast Gamma Pixel Orbiting Over Scan )L]LNLīŕOHY (ĚLP 15 -3 Audio (optional) Stand-Alone Mute Color Color Temperature sRGB User Define Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100 Language English Español, Français, Deutsch, Italiano, Português, Русский ৿࿒፩ၭ OSD Settings Horizontal Vertical Transparency OSD Time Out 0~100 0~100 Off, 1, 2, 3, 4 5s, 10s, 20s, 30s, 60s Setup Auto H. Position V. Position Phase Clock Resolution Notification Reset Information 0~100 0~100 0~100 0~100 On, Off Yes, No 3. *|UQW2SWLPL]DV\RQX 3. 1 6PDUW, PDJH %XQHGLU" 6PDUW, PDJHHNUDQ×IDUNO×LoHULNWUOHULQHJ|UH RSWLPL]HHGHQSDUODNO×Ě×NRQWUDVW×UHQJLYH QHWOLĚLGLQDPLNRODUDNJHUoHN]DPDQO×D\DUOD\DQ |QD\DUODUVXQPDNWDG×U0HWLQX\JXODPDODU× J|UQWOHULQJ|VWHULOPHVLYH\DYLGHRL]OHQPHVL ]HULQGHoDO×ŕ×Q3KLOLSV6PDUW, PDJHPNHPPHO RSWLPL]HHGLOHQPRQLW|USHUIRUPDQV×VXQDU %XQDQHGHQLKWL\DF×PYDU" (QVHYGLĚLQL]LoHULNWUOHULQLRSWLPXPŕHNLOGH J|VWHUHQELUPRQLW|ULVWL\RUVXQX]6PDUW, PDJH \D]×O×P×SDUODNO×Ě×NRQWUDVW×UHQJLYHQHWOLĚL GLQDPLNRODUDNJHUoHN]DPDQO×D\DUOD\DUDN PRQLW|UL]OHPHGHQH\LPLQL]LDUW×U×U 1DV×OoDO×ŕ×U" 6PDUW, PDJH|]HO|QF3KLOLSVWHNQRORMLVL ROXSHNUDQ×Q×]GDJ|VWHULOHQLoHULĚLDQDOL]HGHU 6HoWLĚLQL]VHQDU\R\DEDĚO×RODUDNJ|VWHULOHQLoHULĚL L\LOHŕWLUPHNLoLQ6PDUW, PDJHNRQWUDVW×UHQN GR\JXQOXĚXQXYHJ|UQWOHULGLQDPLNRODUDN JHOLŕWLULUWDPDP×WHNELUGĚPH\HEDV×ODUDN JHUoHN]DPDQO×\DS×OPDNWDG×U 6PDUW, PDJHQDV×OHWNLQOHŕWLULOLU" 4. Görüntü Optimizasyonu 3. 5 3KLOLSV6PDUW&RQWURO3UHPLXP <HQL3KLOLSV6PDUW&RQWURO3UHPLXP\D]×O×P× HNUDQJUDÀNDUDELULPLQLQNROD\NXOODQ×P× VD\HVLQGHPRQLW|UQ]NRQWUROHWPHQL]L VDĚODU%XNXOODQ×F×GRVWX\D]×O×PVL]Lo|]QUON LQFHD\DUODU×Q×5HQNNDOLEUDV\RQXQX6DDW )D]D\DUODU×Q×5*%%H\D]QRNWDD\DU×Q×YE·LQL \DSDUNHQ\|QOHQGLUHFHĚLQGHQNDUPDŕ×ND\DUODU DUW×NJHoPLŕWHNDOG× +×]O×LŕOHPYH\DQ×WYHUPHLoLQoHNLUGHN DOJRULWPDGDVRQWHNQRORML\OHGRQDW×OP×ŕEX :LQGRZVX\XPOXJ|]DO×F×DQLPDV\RQOX6LPJH WDEDQO×\D]×O×P3KLOLSVPRQLW|UOHUOHGHQH\LPLQL]L DUW×UPD\DKD]×UG×U . XUXOXP ‡ 7DOLPDWODU×L]OH\LQYHNXUXOXPXWDPDPOD\×Q ‡ . XUXOXPWDPDPODQG×NWDQVRQUD EDŕODWDELOLUVLQL] ‡ 'DKDVRQUDEDŕODWPDNLVWL\RUVDQ×] PDVDVWQGHNLYH\DDUDooXEXĚXQGDNL N×VD\RODW×NODPDO×V×Q×] ‡ 6WDQGDUG 6WDQGDUW SHQFHUHYDV×WDV×\OD VLKLUED]\RNNHQGDKDID]ODVHoHQHN D\DUOD\DELOLUVLQL] 6WDQGDUG 6WDQGDUW SHQFHUHGHQEDŕODW $GMXVW $\DU PHQV ‡ $GMXVW $\DU 0HQV%ULJKWQHVV 3DUODNO×Ě× &RQWUDVW . RQWUDVW× YH 5HVROXWLRQ d|]QUOĚ D\DUODPDQ×]D RODQDNVDĚODU ‡ 7DOLPDWODU×L]OH\HELOLUYHD\DU\DSDELOLUVLQL] ‡ . XUXOXPX&DQFHO īSWDO HWPHNLVWL\RUVDQ×] NXOODQ×F×X\DU×ODU×Q×LSWDOHGLQ īONEDŕODWPD6LKLUED] ‡ 6PDUW&RQWURO3UHPLXP XNXUGXNWDQVRQUD LONNH]EDŕODWW×Ě×Q×]GDRWRPDWLNRODUDN 6LKLUED]DJLGHFHNWLU ‡ 6LKLUED]PRQLW|UQ]QSHUIRUPDQV×Q× DG×PDG×PD\DUOD\DELOPHQL]LoLQVL]H\RO J|VWHULFLQLWHOLNWHELOJLYHUHFHNWLU ‡ 6LKLUED]×GDKDVRQUDEDŕODWPDNLoLQ3OXJLQ (NOHQWLOHU PHQVQHJLGHELOLUVLQL] 3. Görüntü Optimizasyonu &RORU 5HQN PHQV ‡ &RORU 5HQN 0HQV5*%%ODFN/HYHO 6L\DK6HYL\HVL :KLWH3RLQW %H\D] 1RNWD 'LVSOD\*DPPD (NUDQ*DPD &DOLEUDWLRQ . DOLEUDV\RQ 6PDUW, PDJHYH 6PDUW. RORU·XD\DUODPDQ×]DRODQDNVDĚODU ‡ 7DOLPDWODU×L]OH\HELOLUYHD\DU\DSDELOLUVLQL] ‡ *LULŕLQL]HEDĚO×RODUDNDOWPHQ|ĚHVLLoLQ DŕDĚ×GDNLWDEOR\DEDN×Q×] ‡ &RORU&DOLEUDWLRQ 5HQN. DOLEUDV\RQX LoLQ gUQHN 3. Görüntü Optimizasyonu īON&RORU&DOLEUDWLRQ 5HQN. DOLEUDV\RQ HNUDQ× ‡ īNLQFLUHQNHNUDQ×HQJHOOHQLQFH\HNDGDU 3UHYLRXV gQFHNL GĚPHVLHQJHOOHQLU ‡ 1H[W 6RQUDNL LVHELUVRQUDNLKHGHIHJLGHU KHGHI ‡ 6RQRODUDN)LOH 'RV\D !3UHVHWV gQD\DUODU SHQFHUHVLQHJLGLQ ‡ &DQFHO īSWDO . XOODQ×F×$UD\]QNDSDW×U YHHNOHQWLVD\IDV×QDG|QHU 6PDUW, PDJH . XOODQ×F×Q×QLoHULĚHEDĚO×RODUDNGDKDL\LHNUDQ J|UQWVVDĚODPDV×LoLQD\DU×GHĚLŕWLUPHVLQH RODQDNVDĚODU (QWHUWDLQPHQW (ĚOHQFH D\DUODQG×Ě×QGD 6PDUW&RQWUDVWYH6PDUW5HVSRQVHHWNLQOHŕWLULOLU ´6KRZ0H %DQD*|VWHU µUHQN NDOLEUDV\RQXHĚLWVHOLQLEDŕODW×U 6WDUW %DŕODW DG×PO×UHQNNDOLEUDV\RQX LŕOHPLQLEDŕODW×U 4XLFN9LHZ +×]O×*|UQWOHPH |QFHNL VRQUDNLJ|UQWOHUL\NOHU 4. Görüntü Optimizasyonu 6PDUW'HVNWRS%|OP7DQ×PODU× $G )XOO'HVNWRS 7DP 0DVDVW $o×NODPD 7PD\DUODU×PDVDVWQQKHSVLQHX\JXODU *|UQW 9HUWLFDO 'LNH\ (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×WDPHŕLW ER\XWOXGLNH\DODQDD\×U×U LoLQGLNH\\DS×ODQG×UPD\×NRUX\XQ +RUL]RQWDO <DWD\ (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×WDPHŕLW ER\XWOX\DWD\DODQDD\×U×U LoLQ\DWD\\DS×ODQG×UPD\×NRUX\XQ 9HUWLFDO7ULSOH 'LNH\ hoO (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×HŕLWER\XWOX oGLNH\DODQDD\×U×U %|OP\DWD\VW%|OP\DWD\RUWD%|OP\DWD\ DOWLoLQ %|OP\DWD\VW%|OP\DWD\RUWD%|OP\DWD\ DOWLoLQ 9HUWLFDO6SOLW/HIW 'LNH\%|OPH6RO (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×LNLGLNH\ E|OPH\HD\×U×UVROWDUDIWHNE|OPHLNHQVDĚWDUDILNLHŕLW ER\XWOXDODQDE|OQU %|OPVWWH%|OPYHDOWWD %|OPDOWWD%|OPYHVWWH 9HUWLFDO6SOLW5LJKW 'LNH\%|OPH6DĚ (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×LNLGLNH\ E|OPH\HD\×U×UVDĚWDUDIWHNE|OPHLNHQVROWDUDILNLHŕLW ER\XWOXDODQDE|OQU %|OPYHVWWH%|OPHDOWWD %|OPVWWH%|OPYHDOWWD 3. Görüntü Optimizasyonu $G +RUL]RQWDO6SOLW7RS <DWD\%|OPHhVW $o×NODPD (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×LNLHŕLW\DWD\ E|OPH\HD\×U×UVWWDUDIWHNE|OPHLNHQDOWWDUDILNLHŕLW ER\XWOXDODQDE|OQU %|OPVDĚWDUDIWDYH'LNH\%|OPYHVROWDUDIWD 'LNH\ %|OPVROWDUDIWDYH'LNH\%|OPYHVDĚWDUDIWD 'LNH\ *|UQW +RUL]RQWDO6SOLW %RWWRP <DWD\%|OPH $OW (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×LNLHŕLW\DWD\ E|OPH\HD\×U×UDOWWDUDIWHNE|OPHLNHQVWWDUDILNLHŕLW ER\XWOXDODQDE|OQU %|OPYHVDĚWDUDIWDYH'LNH\%|OPVROWDUDIWD 'LNH\ %|OPYHVROWDUDIWDYH'LNH\%|OPVDĚWDUDIWD 'LNH\ (YHQ6SOLW (ŕLW%|OPH (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×HŕLWER\XWOX G|UWDODQDD\×U×U 4. 7HNQLNg]HOOLNOHU 5HVLP(NUDQ 0RQLW|USDQHOWU $UND×ŕ×N 3DQHOER\XWX (QER\RUDQ× 3LNVHO1RNWDV× 3DUODNO×N 6PDUW&RQWUDVW . RQWUDVWRUDQ× WLS <DQ×WVUHVL WLS 6PDUW5HVSRQVH6UHVL WLS 2SWLPXPd|]QUON *|UQWOHPHDo×V× (NUDQUHQNOHUL 'LNH\\HQLOHPHK×]× <DWD\)UHNDQV V5*% %DĚODQDELOLUOLN 6LQ\DOJLULŕL *LULŕVLQ\DOL *YHQLOLUOLN . XOODQ×F×. ROD\O×Ě× 26''LOOHUL 'LĚHUNROD\O×NODU 7DNYHdDO×ŕW×U8\XPOX 6HKSD (ĚLP *o $o×NPRG 8\NX %HNOHPH . DSDO× *o/('J|VWHUJHVL *o%HVOHPHVL 7)7/&' /(' : FP [PP FGPô  PV 6 ms [+]GHĚHULQGH ƒ + ƒ 9 #&5! 0 +]+] N+]N+] (9(7 &4++'0, +'0, 'LMLWDO 9*$ $QDORJ &4'9, GLMLWDO 9*$ DQDORJ $\U×6HQN<HŕLOh]HULQGH6HQN īQJLOL]FH)UDQV×]FD$OPDQFDīVSDQ\ROFDīWDO\DQFD5XVoD %DVLWOHŕWLULOPLŕdLQFH3RUWHNL]FH . HQVLQJWRQNLOLGL ''&&, V5*%:LQGRZV9LVWD;30DF26;/LQX[ : WLS &4+  : WLS &4 : WLS : WLS $o×NPRG%H\D]%HNOHPHGH8\NXPRGX%H\D] \DQ×SV|Q\RU +DULFL9$&+] 4. Teknik Özellikler %R\XWODU 6HKSDEXOXQDQUQ *[<[' 6HKSDEXOXQPD\DQUQ *[<[' $Ě×UO×N 6HKSDEXOXQDQUQ 6HKSDEXOXQPD\DQUQ $PEDODMOׁUQ dDO×ŕPD'XUXPX 6×FDNO×NDUDO×Ě× oDO×ŕ×UNHQ 6×FDNO×NDUDO×Ě× dDO×ŕPDG×ŕ× %DĚ×OQHP 5DN×P 07%) dHYUH 52+6 (3($7 $PEDODM 6SHVLÀN0DGGHOHU (QHUJ\6WDU 8\XPYHVWDQGDUWODU ']HQOH\LFL2QD\ODU . DELQ 5HQN Kaplama 1RW [[PP [[PP NJ NJ NJ °CLOD°C °CLOD°C LOD dDO×ŕW×UPDP dDO×ŕPDG×ŕ×P VDDW (9(7 *Pŕ ZZZHSHDWQHW JHULG|QŕPO 39&%)5LoHUPH\HQJ|YGH (9(7 &(īŕDUHWL)&&6×Q×I%6(0. 28/F8/%60, *267 , 627&2 6L\DK 3DUODN (3($7*ROGYH\D6LOYHUVDGHFHUQ3KLOLSVWDUDI×QGDQND\GHGLOGLĚLQGHJHoHUOLGLUhONHQL]GHNLND\×W GXUXPXLoLQOWIHQZZZHSHDWQHWDGUHVLQL]L\DUHWHGLQ %XYHULOHU|QFHGHQKDEHUYHULOPHGHQGHĚLŕWLULOHELOLU. LWDSo×Ě×QVRQVUPQNDUŕ×GDQ\NOHPHNLoLQ ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWDGUHVLQHJLGLQ 4. Teknik Özellikler 4. 1 d|]QUONYHgQ$\DU0RGODU× 0DNVLPXPd|]QUON [+]GHĚHULQGH DQDORJJLULŕ [+]GHĚHULQGH GLMLWDOJLULŕ gQHULOHQd|]QUON [+]GHĚHULQGH GLMLWDOJLULŕ <IUHN N+]        d|]QUON [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 'IUHN +]         1RW /WIHQHNUDQ×Q×]×QHQL\L+] GH[ o|]QUOĚQGHoDO×ŕW×Ě×Q×XQXWPD\×Q(QL\L J|UQWLoLQOWIHQEXo|]QUOĚNXOODQ×Q 5. *o<|QHWLPL (ĚHU9(6$'30X\XPOXHNUDQNDUW×Q×]YDUVD YH\D3& QL]H\D]×O×PNXUXOPXŕVDPRQLW|U NXOODQ×OPDG×Ě×QGDJoWNHWLPLQLRWRPDWLN RODUDNGŕUHELOLU(ĚHUNODY\HGHQIDUHGHQ YH\DGLĚHUJLULŕ\DSDELOHFHĚLQL]ELUD\J×WWDQJLULŕ \DSW×Ě×Q×]DOJ×ODQ×UVDPRQLW|URWRPDWLNRODUDN ´X\DQ×Uµ$ŕDĚ×GDNLWDEORJoWNHWLPLQLYHEX RWRPDWLNJoWDVDUUXI|]HOOLĚLQLQVLQ\DOOHQPHVLQL J|VWHUPHNWHGLU *o7NHWLPL7DQ×P× 9(6$ 0RGX 9LGHR <VHQN 'VHQN . XOODQ×ODQ*o : WLS &4+ : WLS &4 : WLS : WLS /('UHQJL (WNLQ $d, . (YHW (YHW %H\D] 8\NX . $3$/, +D\×U %HNOHPH . DSDWPD . $3$/, +D\×U %H\D] \DQ×S V|Q\RU . $3$/, $ŕDĚ×GDNLD\DUEXPRQLW|UGHNLJoWNHWLPLQL |OoPHNLoLQNXOODQ×O×U ‡ 'RĚDOo|]QUON[ ‡ . RQWUDVW ‡ 3DUODNO×NQLWV ‡ 5HQNV×FDNO×Ě×7DPEH\D]PRGHOLOHN 1RW %XYHULOHU|QFHGHQKDEHUYHULOPHGHQ GHĚLŕWLULOHELOLU <|QHWPHOLNOHUOHīOJLOL%LOJLOHU 6. <|QHWPHQOLN%LOJLOHUL &RQJUDWXODWLRQV 7KLVGLVSOD\LVGHVLJQHGIRUERWK\RXDQGWKH SODQHW 7KHGLVSOD\\RXKDYHMXVWSXUFKDVHG FDUULHVWKH7&2&HUWLÀHGODEHO 7KLVHQVXUHVWKDW\RXUGLVSOD\LV GHVLJQHGPDQXIDFWXUHGDQGWHVWHGDFFRUGLQJWR VRPHRIWKHVWULFWHVWTXDOLW\DQGHQYLURQPHQWDO UHTXLUHPHQWVLQWKHZRUOG7KLVPDNHVIRUDKLJK SHUIRUPDQFHSURGXFWGHVLJQHGZLWKWKHXVHU LQIRFXVWKDWDOVRPLQLPL]HVWKHLPSDFWRQWKH FOLPDWHDQGRXUQDWXUDOHQYLURQPHQW 7&2&HUWLÀHGLVDWKLUGSDUW\YHULÀHGSURJUDP ZKHUHHYHU\SURGXFWPRGHOLVWHVWHGE\DQ DFFUHGLWHGLPSDUWLDOWHVWODERUDWRU\7&2 &HUWLÀHGUHSUHVHQWVRQHRIWKHWRXJKHVW FHUWLÀFDWLRQVIRUGLVSOD\VZRUOGZLGH 6RPHRIWKH8VDELOLW\IHDWXUHVRIWKH7&2 &HUWLÀHGIRUGLVSOD\V ‡ 9LVXDOHUJRQRPLFVIRUJRRGLPDJHTXDOLW\ LVWHVWHGWRHQVXUHWRSSHUIRUPDQFHDQG UHGXFHVLJKWDQGVWUDLQSUREOHPV, PSRUWDQW SDUDPHWHUVDUHOXPLQDQFHFRQWUDVW UHVROXWLRQEODFNOHYHOJDPPDFXUYHFRORXU DQGOXPLQDQFHXQLIRUPLW\DQGFRORXU UHQGHULQJ ‡ 3URGXFWVDUHWHVWHGDFFRUGLQJWRULJRURXV VDIHW\VWDQGDUGVDWLPSDUWLDOODERUDWRULHV ‡ (OHFWULFDQGPDJQHWLFILHOGVHPLVVLRQVDV ORZDVQRUPDOKRXVHKROGEDFNJURXQG OHYHOV ‡ /RZDFRXVWLFQRLVHHPLVVLRQV ZKHQ DSSOLFDEOH 6RPHRIWKH(QYLURQPHQWDOIHDWXUHVRIWKH 7&2&HUWLÀHGIRUGLVSOD\V ‡ 7KHEUDQGRZQHUGHPRQVWUDWHVFRUSRUDWH VRFLDOUHVSRQVLELOLW\DQGKDVDFHUWLILHG HQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQWV\VWHP (0$6 RU, 62 ‡ 9HU\ORZHQHUJ\FRQVXPSWLRQERWKLQRQ DQGVWDQGE\PRGHPLQLPL]HFOLPDWHLPSDFW ‡ 5HVWULFWLRQVRQFKORULQDWHGDQGEURPLQDWHG IODPHUHWDUGDQWVSODVWLFL]HUVSODVWLFVDQG KHDY\PHWDOVVXFKDVFDGPLXPPHUFXU\ DQGOHDG 5R+6FRPSOLDQFH ‡ %RWKSURGXFWDQGSURGXFWSDFNDJLQJLV SUHSDUHGIRUUHF\FOLQJ ‡ 7KHEUDQGRZQHURIIHUVWDNHEDFNRSWLRQV 7KHUHTXLUHPHQWVFDQEHGRZQORDGHGIURPRXU ZHEVLWH7KHUHTXLUHPHQWVLQFOXGHGLQWKLVODEHO KDYHEHHQGHYHORSHGE\7&2'HYHORSPHQWLQ FRRSHUDWLRQZLWKVFLHQWLVWVH[SHUWVXVHUVDV ZHOODVPDQXIDFWXUHUVDOORYHUWKHZRUOG6LQFH WKHHQGRIWKHV7&2KDVEHHQLQYROYHG LQLQÁXHQFLQJWKHGHYHORSPHQWRI, 7HTXLSPHQW LQDPRUHXVHUIULHQGO\GLUHFWLRQ2XUODEHOLQJ V\VWHPVWDUWHGZLWKGLVSOD\VLQDQGLV QRZUHTXHVWHGE\XVHUVDQG, 7PDQXIDFWXUHUV DOORYHUWKHZRUOG$ERXWRIDOOGLVSOD\V ZRUOGZLGHDUH7&2FHUWLÀHG )RUPRUHLQIRUPDWLRQSOHDVHYLVLW ZZZWFRGHYHORSPHQWFRP 7&2)7&2'RFXPHQW9HU Technology for you and the planet <|QHWPHOLNOHUOHīOJLOL%LOJLOHU /HDGIUHH3URGXFW /HDGIUHHGLVSOD\SURPRWHV HQYLURQPHQWDOO\VRXQGUHFRYHU\ DQGGLVSRVDORIZDVWHIURPHOHFWULFDO DQGHOHFWURQLFHTXLSPHQW7R[LF VXEVWDQFHVOLNH/HDGKDVEHHQHOLPLQDWHG DQGFRPSOLDQFHZLWK(XURSHDQFRPPXQLW\·V VWULQJHQW5R+VGLUHFWLYHPDQGDWLQJUHVWULFWLRQV RQKD]DUGRXVVXEVWDQFHVLQHOHFWULFDODQG HOHFWURQLFHTXLSPHQWKDYHEHHQDGKHUHGWR LQRUGHUWRPDNH3KLOLSVPRQLWRUVVDIHWRXVH WKURXJKRXWLWVOLIHF\FOH (3($7 ZZZHSHDWQHW 7KH(3($7 (OHFWURQLF 3URGXFW(QYLURQPHQWDO $VVHVVPHQW7RRO SURJUDP HYDOXDWHVFRPSXWHU GHVNWRSVODSWRSVDQGPRQLWRUVEDVHGRQ HQYLURQPHQWDOFULWHULDGHYHORSHGWKURXJK DQH[WHQVLYHVWDNHKROGHUFRQVHQVXVSURFHVV VXSSRUWHGE\86(3$ (3($7V\VWHPKHOSVSXUFKDVHUVLQWKHSXEOLF DQGSULYDWHVHFWRUVHYDOXDWHFRPSDUHDQG VHOHFWGHVNWRSFRPSXWHUVQRWHERRNVDQG PRQLWRUVEDVHGRQWKHLUHQYLURQPHQWDO DWWULEXWHV(3($7DOVRSURYLGHVDFOHDUDQG FRQVLVWHQWVHWRISHUIRUPDQFHFULWHULDIRUWKH GHVLJQRISURGXFWVDQGSURYLGHVDQRSSRUWXQLW\ IRUPDQXIDFWXUHUVWRVHFXUHPDUNHWUHFRJQLWLRQ IRUHIIRUWVWRUHGXFHWKHHQYLURQPHQWDOLPSDFW RILWVSURGXFWV %HQHÀWVRI(3($7 5HGXFHXVHRISULPDU\PDWHULDOV 5HGXFHXVHRIWR[LFPDWHULDOV $YRLGWKHGLVSRVDORIKD]DUGRXVZDVWH(3($7·6 UHTXLUHPHQWWKDWDOOUHJLVWHUHGSURGXFWVPHHW (1(5*<67$5·VHQHUJ\HIÀFLHQF\VSHFLÀFDWLRQV PHDQVWKDWWKHVHSURGXFWVZLOOFRQVXPHOHVV HQHUJ\WKURXJKRXWWKHLUOLIH &('HFODUDWLRQRI&RQIRUPLW\ 7KLVSURGXFWLVLQFRQIRUPLW\ZLWKWKHIROORZLQJ VWDQGDUGV ‡ (1 6DIHW\UHTXLUHPHQWRI , QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\(TXLSPHQW ‡ (1 5DGLR'LVWXUEDQFH UHTXLUHPHQWRI, QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\ (TXLSPHQW ‡ (1$$ , PPXQLW\UHTXLUHPHQWRI, QIRUPDWLRQ 7HFKQRORJ\(TXLSPHQW ‡ (1 /LPLWVIRU+DUPRQLF &XUUHQW(PLVVLRQ ‡ (1$$ /LPLWDWLRQRI9ROWDJH)OXFWXDWLRQDQG )OLFNHU IROORZLQJSURYLVLRQVRIGLUHFWLYHV DSSOLFDEOH ‡ (& /RZ9ROWDJH'LUHFWLYH ‡ (& (0&'LUHFWLYH ‡ (& (X3'LUHFWLYH(&1R PSOHPHQWLQJ'LUHFWLYH IRU6WDQGE\DQG2IIPRGHSRZHU FRQVXPSWLRQ DQGLVSURGXFHGE\D PDQXIDFWXULQJRUJDQL]DWLRQRQ, 62 OHYHO 7KHSURGXFWDOVRFRPSO\ZLWKWKHIROORZLQJ VWDQGDUGV ‡ , 62 (UJRQRPLF UHTXLUHPHQW$QDO\VLVDQGFRPSOLDQFHWHVW PHWKRGVIRUHOHFWURQLFYLVXDOGLVSOD\V ‡ *6(. *6PDUNUHTXLUHPHQW ‡ SU(1 /RZ)UHTXHQF\(OHFWULF DQG0DJQHWLFILHOGVIRU9LVXDO'LVSOD\ ‡ 035, , 035/RZ )UHTXHQF\(OHFWULFDQG0DJQHWLFILHOGV  <|QHWPHOLNOHUOHīOJLOL%LOJLOHU (QHUJ\6WDU'HFODUDWLRQ ZZZHQHUJ\VWDUJRY $VDQ(1(5*<67$5®3DUWQHUZH KDYHGHWHUPLQHGWKDWWKLVSURGXFW PHHWVWKH(1(5*<67$5® JXLGHOLQHVIRUHQHUJ\HIÀFLHQF\ 1RWH :HUHFRPPHQG\RXVZLWFKRIIWKHPRQLWRU ZKHQLWLVQRWLQXVHIRUDORQJWLPH )HGHUDO&RPPXQLFDWLRQV&RPPLVVLRQ )&& 1RWLFH 862QO\ 7KLVHTXLSPHQWKDVEHHQWHVWHGDQGIRXQG WRFRPSO\ZLWKWKHOLPLWVIRUD&ODVV%GLJLWDO GHYLFHSXUVXDQWWR3DUWRIWKH)&& 5XOHV7KHVHOLPLWVDUHGHVLJQHGWRSURYLGH UHDVRQDEOHSURWHFWLRQDJDLQVWKDUPIXO LQWHUIHUHQFHLQDUHVLGHQWLDOLQVWDOODWLRQ 7KLVHTXLSPHQWJHQHUDWHVXVHVDQGFDQ UDGLDWHUDGLRIUHTXHQF\HQHUJ\DQGLIQRW LQVWDOOHGDQGXVHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKH LQVWUXFWLRQVPD\FDXVHKDUPIXOLQWHUIHUHQFH WRUDGLRFRPPXQLFDWLRQV +RZHYHUWKHUHLVQRJXDUDQWHHWKDW LQWHUIHUHQFHZLOOQRWRFFXULQDSDUWLFXODU LQVWDOODWLRQ, IWKLVHTXLSPHQWGRHVFDXVH KDUPIXOLQWHUIHUHQFHWRUDGLRRUWHOHYLVLRQ UHFHSWLRQZKLFKFDQEHGHWHUPLQHGE\ WXUQLQJWKHHTXLSPHQWRIIDQGRQWKH XVHULVHQFRXUDJHGWRWU\WRFRUUHFW WKHLQWHUIHUHQFHE\RQHRUPRUHRIWKH IROORZLQJPHDVXUHV ‡ 5HRULHQWRUUHORFDWHWKHUHFHLYLQJDQWHQQD ‡ , QFUHDVHWKHVHSDUDWLRQEHWZHHQWKH HTXLSPHQWDQGUHFHLYHU ‡ &RQQHFWWKHHTXLSPHQWLQWRDQRXWOHWRQ DFLUFXLWGLIIHUHQWIURPWKDWWRZKLFKWKH UHFHLYHULVFRQQHFWHG ‡ &RQVXOWWKHGHDOHURUDQH[SHULHQFHG UDGLR79WHFKQLFLDQIRUKHOS &KDQJHVRUPRGLÀFDWLRQVQRWH[SUHVVO\ DSSURYHGE\WKHSDUW\UHVSRQVLEOHIRU FRPSOLDQFHFRXOGYRLGWKHXVHU VDXWKRULW\ WRRSHUDWHWKHHTXLSPHQW 8VHRQO\5)VKLHOGHGFDEOHWKDWZDVVXSSOLHG ZLWKWKHPRQLWRUZKHQFRQQHFWLQJWKLVPRQLWRU WRDFRPSXWHUGHYLFH 7RSUHYHQWGDPDJHZKLFKPD\UHVXOWLQÀUHRU VKRFNKD]DUGGRQRWH[SRVHWKLVDSSOLDQFHWR UDLQRUH[FHVVLYHPRLVWXUH 7+, 6&/$66%', *, 7$/$33$5$7860((76 $//5(48, 5(0(1762)7+(&$1$', $1 , 17(5)(5(1&(&$86, 1*(48, 30(17 5(*8/$7, 216 )&&'HFODUDWLRQRI&RQIRUPLW\ 'HFODUDWLRQRI&RQIRUPLW\IRU3URGXFWV0DUNHG ZLWK)&&/RJR 8QLWHG6WDWHV2QO\ 7KLVGHYLFHFRPSOLHVZLWK3DUWRIWKH)&& 5XOHV2SHUDWLRQLVVXEMHFWWRWKHIROORZLQJWZR FRQGLWLRQV WKLVGHYLFHPD\QRWFDXVHKDUPIXO LQWHUIHUHQFHDQG WKLVGHYLFHPXVWDFFHSWDQ\ LQWHUIHUHQFHUHFHLYHGLQFOXGLQJLQWHUIHUHQFHWKDW PD\FDXVHXQGHVLUHGRSHUDWLRQ &RPPLVVLRQ)HGHUDOHGHOD&RPPXQLFDWLRQ )&&'HFODUDWLRQ &HWpTXLSHPHQWDpWpWHVWpHWGpFODUp FRQIRUPHDX[OLPLWHVGHVDSSDUHLOV QXPpULTXHVGHFODVV%DX[WHUPHVGH O DUWLFOH'HVUqJOHVGHOD)&&&HV OLPLWHVVRQWFRQoXHVGHIDoRQjIRXULU XQHSURWHFWLRQUDLVRQQDEOHFRQWUHOHV LQWHUIpUHQFHVQXLVLEOHVGDQVOHFDGUHG XQH LQVWDOODWLRQUpVLGHQWLHOOH &(7DSSDUHLOSURGXLWXWLOLVHHWSHXWpPHWWUH GHVK\SHUIUpTXHQFHVTXLVLO DSSDUHLOQ HVW SDVLQVWDOOpHWXWLOLVpVHORQOHVFRQVLJQHV GRQQpHVSHXYHQWFDXVHUGHVLQWHUIpUHQFHV QXLVLEOHVDX[FRPPXQLFDWLRQVUDGLR <|QHWPHOLNOHUOHīOJLOL%LOJLOHU &HSHQGDQWULHQQHSHXWJDUDQWLUO DEVHQFH G LQWHUIpUHQFHVGDQVOHFDGUHG XQH LQVWDOODWLRQSDUWLFXOLqUH6LFHWDSSDUHLOHVW ODFDXVHG LQWHUIpUHQFHVQXLVLEOHVSRXU ODUpFHSWLRQGHVVLJQDX[GHUDGLRRXGH WpOpYLVLRQFHTXLSHXWrWUHGpFHOpHQ IHUPDQWO pTXLSHPHQWSXLVHQOHUHPHWWDQW HQIRQFWLRQO XWLOLVDWHXUSRXUUDLWHVVD\HUGH FRUULJHUODVLWXDWLRQHQSUHQDQWOHVPHVXUHV VXLYDQWHV ‡ 5pRULHQWHURXGpSODFHUO·DQWHQQHGH UpFHSWLRQ ‡ $XJPHQWHUODGLVWDQFHHQWUHO·pTXLSHPHQW HWOHUpFHSWHXU ‡ %UDQFKHUO·pTXLSHPHQWVXUXQDXWUHFLUFXLW TXHFHOXLXWLOLVpSDUOHUpFHSWHXU ‡ 'HPDQGHUO·DLGHGXPDUFKDQGRXG·XQ WHFKQLFLHQFKHYURQQpHQUDGLRWpOpYLVLRQ 7RXWHVPRGLÀFDWLRQVQ D\DQWSDVUHoX O DSSUREDWLRQGHVVHUYLFHVFRPSpWHQWV HQPDWLqUHGHFRQIRUPLWpHVWVXVFHSWLEOH G LQWHUGLUHjO XWLOLVDWHXUO XVDJHGXSUpVHQW pTXLSHPHQW 1 XWLOLVHUTXHGHVFkEOHV5)DUPpVSRXU les FRQQHFWLRQVDYHFGHVRUGLQDWHXUVRX SpULSKpULTXHV &(7$33$5(, /180(5, 48('(/$&/$66( %5(63(&7(7287(6/(6(;, *(1&(6'8 5(*/(0(17685/(0$7(5, (/%528, //(85 '8&$1$'$ (1&RPSOLDQFH &]HFK5HSXEOLF2QO\ 3ROLVK&HQWHUIRU7HVWLQJDQG&HUWLÀFDWLRQ 1RWLFH 7KHHTXLSPHQWVKRXOGGUDZSRZHUIURPD VRFNHWZLWKDQDWWDFKHGSURWHFWLRQFLUFXLW D WKUHHSURQJVRFNHW $OOHTXLSPHQWWKDWZRUNV WRJHWKHU FRPSXWHUPRQLWRUSULQWHUDQGVRRQ VKRXOGKDYHWKHVDPHSRZHUVXSSO\VRXUFH 7KHSKDVLQJFRQGXFWRURIWKHURRP VHOHFWULFDO LQVWDOODWLRQVKRXOGKDYHDUHVHUYHVKRUWFLUFXLW SURWHFWLRQGHYLFHLQWKHIRUPRIDIXVHZLWKD QRPLQDOYDOXHQRODUJHUWKDQDPSHUHV $ 7RFRPSOHWHO\VZLWFKRIIWKHHTXLSPHQWWKH SRZHUVXSSO\FDEOHPXVWEHUHPRYHGIURPWKH SRZHUVXSSO\VRFNHWZKLFKVKRXOGEHORFDWHG QHDUWKHHTXLSPHQWDQGHDVLO\DFFHVVLEOH $SURWHFWLRQPDUN%FRQÀUPVWKDWWKH HTXLSPHQWLVLQFRPSOLDQFHZLWKWKHSURWHFWLRQ XVDJHUHTXLUHPHQWVRIVWDQGDUGV317 DQG31( <|QHWPHOLNOHUOHīOJLOL%LOJLOHU 1RUWK(XURSH 1RUGLF&RXQWULHV , QIRUPDWLRQ 3ODFHULQJ9HQWLODWLRQ 9$51, 1* )g56b. 5$', *20$77+898'%5<7$5( 2&+ 877$* b5 /b7c7. 20/, *$ 1b5 '867b//(5', 18758671, 1*3c3/$76 3ODFHULQJ9HQWLODWLRQ $'9$56(/ 6 ‘ 5 * 9 ( ' 3 / $& ( 5 , 1 * ( 1 ) 2 5 $7 1(7/('1, 1*(16 67, . 2*67, . . 217$. 7 (51(077, /*1*(/, *( 3DLNND, OPDQNLHUWR 9$52, 786 6, -2, 7$/$, 7(6, 7(1(77b9(5. . 2-2+72 92 , '$ $ 1 7$ 59 , 7 7$ ( 6 6 $ + ( / 3 2 6 7 , , 55277$$3, 6725$6, $67$ 3ODVVHULQJ9HQWLODVMRQ $'9$56(/ 1c5 '(77( 8767<5(7 3/$66(5(6 0c '8 3$66( 3c $7 . 217$. 7(1( )25 67‘07, /)‘56(/(5/(77(c1c %60, 1RWLFH 7DLZDQ2QO\ (UJRQRPLH+LQZHLV QXU'HXWVFKODQG 'HUYRQXQVJHOLHIHUWH)DUEPRQLWRUHQWVSULFKW GHQLQGHU9HURUGQXQJEHUGHQ6FKXW]YRU 6FKlGHQGXUFK5|QWJHQVWUDKOHQIHVWJHOHJWHQ 9RUVFKULIWHQ $XIGHU5FNZDQGGHV*HUlWHVEHÀQGHWVLFK HLQ$XINOHEHUGHUDXIGLH8QEHGHQNOLFKNHLWGHU , QEHWULHEQDKPHKLQZHLVWGDGLH9RUVFKULIWHQ EHUGLH%DXDUWYRQ6W|UVWUDKOHUQQDFK$QODJH , , , ʔ$EVGHU5|QWJHQYHURUGQXQJHUIOOWVLQG 'DPLW, KU0RQLWRULPPHUGHQLQGHU=XODVVXQJ JHIRUGHUWHQ:HUWHQHQWVSULFKWLVWGDUDXI]X DFKWHQGD‰ 5HSDUDWXUHQQXUGXUFK)DFKSHUVRQDO GXUFKJHIKUWZHUGHQ  QXURULJLQDO(UVDW]WHLOHYHUZHQGHWZHUGHQ E HL(UVDW]GHU%LOGU|KUHQXUHLQH EDXDUWJOHLFKHHLQJHEDXWZLUG $XVHUJRQRPLVFKHQ*UQGHQZLUGHPSIRKOHQ GLH *U XQGIDUEHQ %ODX XQG 5RW QLFKW DXI GXQNOHP8QWHUJUXQG]XYHUZHQGHQ VFKOHFKWH /HVEDUNHLWXQGHUK|KWH$XJHQEHODVWXQJEHL]X JHULQJHP=HLFKHQNRQWUDVWZlUHQGLH)ROJH 'HU DUEHLWVSODW]EH]RJHQH 6FKDOOGUXFNSHJHO QDFK ', 1  EHWUlJW G% $ RGHU ZHQLJHU $&+781*%(, 0$8)67(//(1 ', (6(6*(5b7(6'$5$8) $&+7(1'$‰1(7=67(&. (581' 1(7=. $%(/$16&+/8‰/(, &+7 =8*b1*/, &+6, 1' <|QHWPHOLNOHUOHīOJLOL%LOJLOHU &KLQD5R+6 7KH3HRSOH V5HSXEOLFRI&KLQDUHOHDVHGD UHJXODWLRQFDOOHG0DQDJHPHQW0HWKRGVIRU &RQWUROOLQJ3ROOXWLRQE\(OHFWURQLF, QIRUPDWLRQ 3URGXFWVRUFRPPRQO\UHIHUUHGWRDV&KLQD 5R+6$OOSURGXFWVSURGXFHGDQGVROGIRU&KLQD PDUNHWKDYHWRPHHW&KLQD5R+6UHTXHVW Ё೑⬉ᄤֵᙃѻક∵ᶧ᥻ࠊᷛ䆚㽕∖ Ё ೑ 5R+6 ⊩㾘ᷛ⼎㽕∖ ѻકЁ᳝↦᳝ᆇ⠽ 䋼៪‫ܗ‬㋴ⱘৡ⿄ঞ৿䞣 ᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪‫ܗ‬㋴ 䚼ӊৡ⿄ 䪙 3E O ; ; ; ; ∲ +J O O O O O 䬝 &G O O O O O ݁Ӌ䫀 &U O O O O O ໮⒈㘨㣃 ໮⒈Ѡ㣃䝮 3%% 3%'( O O O O O O O O O O ⦃ֱՓ⫼ᳳ䰤 ℸᷛ䆚ᣛᳳ䰤 कᑈ ⬉ᄤֵᙃѻકЁ৿ ᳝ⱘ᳝↦᳝ᆇ⠽䋼៪‫ܗ‬㋴೼ℷᐌՓ⫼ⱘᴵ ӊϟϡӮথ⫳໪⊘៪さব ⬉ᄤֵᙃѻક ⫼᠋Փ⫼䆹⬉ᄤֵᙃѻકϡӮᇍ⦃๗䗴៤ Ϲ䞡∵ᶧ៪ᇍ݊Ҏ䑿ǃ䋶ѻ䗴៤Ϲ䞡ᤳᆇ ⱘᳳ䰤DŽ ໪໇ ⎆᱊ᰒ⼎ሣ ♃ㅵ ⬉䏃ᵓ㒘ӊ * ⬉⑤䗖䜡㒓 ⬉⑤㒓 䖲᥹㒓 ⬉䏃ᵓ㒘ӊࣙᣀॄࠋ⬉䏃ᵓঞ݊ᵘ៤ⱘ䳊䚼ӊˈབ⬉䰏ǃ⬉ᆍǃ䲚៤⬉䏃ǃ 䖲᥹఼ㄝDŽ 2 㸼⼎䆹᳝↦᳝ᆇ⠽䋼೼䆹䚼ӊ᠔᳝ഛ䋼ᴤ᭭Ёⱘ৿䞣ഛ೼lj⬉ᄤֵᙃѻક Ё᳝↦᳝ᆇ⠽䋼ⱘ䰤䞣㽕∖ᷛ‫ޚ‬NJ㾘ᅮⱘ䰤䞣㽕∖ҹϟDŽ ; 㸼⼎䆹᳝↦᳝ᆇ⠽䋼㟇ᇥ೼䆹䚼ӊⱘᶤϔഛ䋼ᴤ᭭Ёⱘ৿䞣䍙ߎlj⬉ᄤֵ ᙃѻકЁ᳝↦᳝ᆇ⠽䋼ⱘ䰤䞣㽕∖ᷛ‫ޚ‬NJ㾘ᅮⱘ䰤䞣㽕∖˗ԚᰃϞ㸼Ёᠧ ´;µ ⱘ䚼ӊˈヺড়⃻ⲳ 5R+6 ⊩㾘㽕∖˄ሲѢ䈕‫ⱘܡ‬䚼ߚ˅DŽ ljᑳᓗ⬉఼⬉ᄤѻકಲᬊ໘⧚ㅵ⧚ᴵ՟NJ ᦤ⼎ᗻ䇈ᯢ Ўњ᳈དഄ݇⠅ঞֱᡸഄ⧗ˈᔧ⫼᠋ϡ‫ݡ‬ 䳔㽕ℸѻક៪ѻકᇓੑ㒜ℶᯊˈ䇋䙉ᅜ೑ ᆊᑳᓗ⬉఼⬉ᄤѻકಲᬊ໘⧚Ⳍ݇⊩ᕟ⊩ 㾘ˈᇚ݊Ѹ㒭ᔧഄ‫݋‬᳝೑ᆊ䅸ৃⱘಲᬊ໘ ⧚䌘䋼ⱘॖଚ䖯㸠ಲᬊ໘⧚DŽ 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 7. 0ŕWHULKL]PHWOHULYH JDUDQWL 7. 1 3KLOLSV']3DQHO0RQLW|UOHULQ 3LNVHO+DWD3ROLWLNDV× 3KLOLSV\NVHNNDOLWHOLUQOHUVDWPD\D oDO×ŕPDNWDG×U%L]HQJHOLŕPLŕUHWLPWHNQLNOHULQL NXOODQPDNWDYHV×N×ELUNDOLWHNRQWUROPHNDQL]PDV× X\JXODPDNWD\×])DNDWG]SDQHOPRQLW|UOHUGH NXOODQ×ODQ7)70RQLW|USDQHOOHULQGHNLSLNVHO YH\DDOWSLNVHOKDWDODU×LOHED]HQNDUŕ×ODŕPDNWD\×] hUHWLFLOHUGHQKLoELULSDQHOOHULQKLoELULQGH SLNVHOKDWDV×EXOXQPD\DFDĚ×Q×JDUDQWLHGHPH] IDNDW3KLOLSVNDEXOHGLOPH]VD\×GDKDWDEXOXQDQ PRQLW|UOHULQJDUDQWLNDSVDP×QGDWDPLU HGLOHFHĚLQLYH\D\HQLVLLOHGHĚLŕWLULOHFHĚLQLJDUDQWL HWPHNWHGLU%XE|OPGHIDUNO×SLNVHOKDWDWLSOHUL Do×NODQPDNWDYHKHUWLSLoLQNDEXOHGLOHELOLUSLNVHO VHYL\HOHULWDQ×PODQPDNWDG×U*DUDQWLNDSVDP×QGD WDPLUYH\D\HQLVLLOHGHĚLŕWLUPH\DSDELOPHN LoLQ7)70RQLW|USDQHOLQGHNLSLNVHOKDWDODU×Q×Q VD\×V×NDEXOHGLOHELOLUVHYL\HOHUGHQID]ODROPDO×G×U gUQHNYHUHFHNROXUVDNELUPRQLW|UGHDOW SLNVHORUDQ×Q×Q GHQID]ODROPDPDV× KDWDO×RODELOLU%XQODU×Q\DQ×QGDED]×SLNVHOKDWD WLSOHULYH\DNRPELQDV\RQXQXQIDUNHGLOPHVL GLĚHUOHULQGHQGDKDNROD\ROGXĚXLoLQ3KLOLSVEX WLSKDWDODULoLQGDKD\NVHNNDOLWHVWDQGDUWODU× EHOLUOHPLŕWLU%XSROLWLNDWPGQ\DGDJHoHUOLGLU Pikseller SLNVHOEHUDEHUWHNELUVL\DKSLNVHOJLELJ|UQU $o×NYHNR\XSLNVHOOHULQGLĚHUNRPELQDV\RQODU× IDUNO×UHQNWHWHNELUSLNVHOJLELJ|UQU 3LNVHO+DWD7UOHUL 3LNVHOYHDOWSLNVHOKDWDODU×HNUDQGDIDUNO× ŕHNLOOHUGHJ|UQU3LNVHOKDWDODU×LoLQLNLNDWHJRUL EXOXQPDNWDG×UYHKHUNDWHJRULGHoHŕLWOLDOWSLNVHO KDWDWUOHULPHYFXWWXU 3DUODN1RNWD+DWDODU× 3DUODNQRNWDKDWDODU×GDLPD\DQDQYH\D´Do×Nµ RODQSLNVHOYH\DDOWSLNVHORODUDNJ|UQU3DUODN QRNWDPRQLW|UNR\XELU|UQHNJ|VWHUGLĚLQGH HNUDQGDEXOXQDQELUDOWSLNVHOGLU$ŕDĚ×GDSDUODN QRNWDKDWDODU×J|VWHULOPHNWHGLU %LUDo×NN×UP×]×\HŕLOYH\DPDYLDOWSLNVHO Piksel īNLELWLŕLNDOWSLNVHO . ×UP×]×0DYL <HŕLO . ×UP×]×<HŕLO 6DU× <HŕLO0DYL $o×N0DYL 3LNVHOYH$OW3LNVHOOHU %LUSLNVHOYH\DUHVLPHOHPDQ×WHPHOUHQNOHUL N×UP×]×\HŕLOYHPDYLRODQoDOWSLNVHOGHQ ROXŕPDNWDG×U3LNVHOOHUELUDUD\DJHOHUHNELU J|UQWROXŕWXUXU3LNVHOGHNLDOWSLNVHOOHULQKHSVL Do×NVDUHQNOLoDOWSLNVHOEHUDEHUEH\D]ELU UHVLPJLELJ|UQU+HSVLNR\X\VDUHQNOLoDOW hoELWLŕLNDOWSLNVHO ELUEH\D]SLNVHO 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 1RW . ×UP×]×YH\DPDYLUHQNWHNLSDUODNQRNWDNRPŕX QRNWDODU×QSDUODNO×Ě×QGDQ\]GHGDKDSDUODN ROXUNHQ\HŕLOSDUODNQRNWDLVHNRPŕXQRNWDODUGDQ \]GHGDKDSDUODNROPDO×G×U 6L\DK1RNWD+DWDODU× 6L\DKQRNWDKDWDODU×KHU]DPDQNR\XYH\D´NDSDO×µ RODQSLNVHOYH\DDOWSLNVHORODUDNJ|UQU. R\X QRNWDPRQLW|UDo×NELU|UQHNJ|VWHUGLĚLQGH HNUDQGDEXOXQDQELUDOWSLNVHOGLU$ŕDĚ×GDVL\DK QRNWDKDWDWLSOHULJ|VWHULOPHNWHGLU 3LNVHO+DWDODU×Q×Q<DN×QO×Ě× %LUELULQH\DN×QRODQD\Q×WUSLNVHOYHDOWSLNVHO KDWDODU×Q×QIDUNHGLOPHVLGDKDNROD\ROGXĚXLoLQ 3KLOLSVSLNVHOKDWDODU×Q×Q\DN×QO×Ě×NRQXVXQGDGD WROHUDQVODUEHOLUOHPLŕWLU 3LNVHO+DWD7ROHUDQVODU× *DUDQWLVUHVLQGHSLNVHOKDWDODU×QGDQ ND\QDNODQDQWDPLUYH\D\HQLVLLOHGHĚLŕWLUPH LŕOHPOHULQLJHUoHNOHŕWLUPHNLoLQELU3KLOLSVG] SDQHOLQGHNL7)70RQLW|USDQHOLQGHEXOXQDQ SLNVHOYH\DDOWSLNVHOKDWDODU×DŕDĚ×GDNLWDEORGD EHOLUWLOHQVD\×ODUGDQID]ODROPDO×G×U 3$5/$. 12. 7$. 8685/$5, DGHWJ|UQHQDOWSLNVHO DGHWELWLŕLNJ|UQHQDOWSLNVHO DGHWELWLŕLNJ|UQHQDOWSLNVHO ELUEH\D]SLNVHO īNLSDUODNQRNWDNXVXUXDUDV×QGDNLX]DNO×N 7PWLSOHUGHNLWRSODPSDUODNQRNWDNXVXUODU× 6ī<$+12. 7$. 8685/$5, DGHWNR\XDOWSLNVHO DGHWELWLŕLNNR\XDOWSLNVHO DGHWELWLŕLNNR\XDOWSLNVHO īNLVL\DKQRNWDNXVXUXDUDV×QGDNLPHVDIH +HUWUGHNLWRSODPVL\DKQRNWDNXVXUODU× 723/$012. 7$. 8685/$5, +HUWUGHNLWRSODPSDUODNYH\DVL\DKQRNWDNXVXUODU× 1RW YH\DELWLŕLNDOWSLNVHONXVXUX QRNWDNXVXUX . $%8/('ī/(%ī/ī56(9ī<(  !PP . $%8/('ī/(%ī/ī56(9ī<( YH\DGDKDD] YH\DGDKDD] !PP YH\DGDKDD] . $%8/('ī/(%ī/ī56(9ī<( YH\DGDKDD] %XPRQLW|U, 62X\XPOXGXU , 62(OHNWURQLNJ|UVHOHNUDQODULoLQHUJRQRPLN LKWL\DoDQDOL]YHX\XPWHVWPHWRGODU× 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 7. 2 0ŕWHUL6RUXQODU× *DUDQWL *DUDQWLNDSVDP×ELOJLOHULYHE|OJHQL]HDLWHNGHVWHNNRŕXOODU×KDNN×QGDD\U×QW×O×ELOJLLoLQOWIHQwww. philips. FRPVXSSRUWZHEVLWHVLQL]L\DUHWHGLQ$ŕDĚ×GDOLVWHOHQPLŕRODQ\HUHO3LKLOLSV0ŕWHUL6RUXQODU×WHOHIRQ QXPDUDV×Q×GDDUD\DELOLUVLQL] %DW×$YUXSDE|OJHVLLoLQī57ī%$7%ī/*ī6ī hONH $OPDQ\D %LUOHŕLN. UDOO×N īUODQGD īVSDQ\D )LQODQGL\D )UDQVD <XQDQLVWDQ īWDO\D +ROODQGD 'DQLPDUND 1RUYHo īVYHo 3RORQ\D $YXVWXU\D %HOoLND /NVHPEXUJ 3RUWHNL] īVYLoUH ASC 6LHPHQV, 6 , QYHF6FRWODQG , QYHF6FRWODQG (DWVD6SDLQ $QRYR $QRYR $OOPDQ+HOODV $QRYR (&DUH $QRYR $QRYR $QRYR =ROWHU 6LHPHQV, 6 (&DUH (&DUH (DWVD6SDLQ $QRYR 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV×          )L\DW € %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ € %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ € hFUHWVL] € € %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ € € %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 257$9('2ę8$9583$E|OJHVLLOHWLŕLPELOJLOHUL hONH %HODUXV %XOJDULD &URDWLD (VWRQLD /DWYLD /LWKXDQLD Romania 6HUELD 0RQWHQHJUR 6ORYHQLD 8NUDLQH Russia 6ORYDNLD 7XUNH\ &]HFK5HS +XQJDU\ dDĚU×PHUNH]L ASC 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ , %$ /$16HUYLFH 5HQRSURP )8-, 768 6HUYLFH1HW/9/WG 8$%6HUYLFHQHW %OXH5LGJH, QWO . LP7HFGRR 3&+DQG &RPHO 7RSD]6HUYLFH&RPSDQ\ &36 &(((3DUWQHUV 'DWDODQ6HUYLFH 7HFKSUR $VXSSRUW 6HUZDUH 3URÀ6HUYLFH 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV×        IRUUHSDLU  IRUVDOHV   /$7ī1$0(5ī. $E|OJHVLLOHWLŕLPELOJLOHUL hONH %UD]LO $UJHQWLQD dDĚU×PHUNH]L 9HUPRQW 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV×  dLQLOHWLŕLPELOJLOHUL &KLQD 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV× . 8=(<$0(5ī. $LOHWLŕLPELOJLOHUL hONH $%' . DQDGD dDĚU×PHUNH]L TOS 6XSHUFRP ASC Teleplan 6XSHUFRP 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV×   0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL $30($ $V\D3DVLÀN2UWDGRĚXYH$IULND E|OJHVLLOHWLŕLPELOJLOHUL hONH $XVWUDOLD 1HZ=HDODQG +RQJ. RQJ Macau , QGLD , QGRQHVLD 6RXWK. RUHD 0DOD\VLD 3DNLVWDQ 6LQJDSRUH dDĚU×PHUNH]L 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 3&&: 7HOHVHUYLFHV Taiwan 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ ASC $*261(7:25. 37</7' 9LVXDO*URXS/WG 6PDUW3L[HOV7HFKQRORJ\/WG 5(', 1*721, 1', $/7' 37*DGLQJVDULHOHNWURQLND3ULPD 3&62QH. RUHD/WG $IWHU0DUNHW6ROXWLRQV &( 6GQ%KG 3KLOLSV&RQVXPHU6HUYLFH 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV×  +RQJ. RQJ7HO 0DFDX7HO  7HO 6063+, /, 36WR 7HO   3KLOLSV(OHFWURQLFV6LQJDSRUH 3WH/WG 3KLOLSV&RQVXPHU&DUH  &HQWHU )(7(&&2 Taiwan 7KDLODQG 6RXWK$IULFD 8QLWHG$UDE (PLUDWHV , VUDHO 9LHWQDP 3KLOLSSLQHV 6UL/DQND %DQJODGHVK Nepal &DPERGLD $[LV&RPSXWHU6\VWHP&R/WG  6\OYDUD7HFKQRORJLHV3W\/WG $/6+$+'&20387(5//& (DVWURQLFV/7' )376HUYLFH, QIRUPDWLF &RPSDQ\/WG *OHH(OHFWURQLFV, QF QRGLVWULEXWRUDQGRUVHUYLFH SURYLGHUFXUUHQWO\ 'LVWULEXWRU&RPSXWHU6RXUFH /WG ZDUUDQW\EX\RXW 'LVWULEXWRU6\DNDU&R/WG ZDUUDQW\EX\RXW 'LVWULEXWRU1HDW7HFKQRORJ\ 3WH/WG 6LQJDSRUH ZDUUDQW\ EX\RXW   +R&KL0LQK&LW\ 'DQDQJ&LW\ &DQWKR3URYLQFH WR WR 8. [. . . ] 0ŕWHULKL]PHWOHULYH JDUDQWL 7. 1 3KLOLSV']3DQHO0RQLW|UOHULQ 3LNVHO+DWD3ROLWLNDV× 3KLOLSV\NVHNNDOLWHOLUQOHUVDWPD\D oDO×ŕPDNWDG×U%L]HQJHOLŕPLŕUHWLPWHNQLNOHULQL NXOODQPDNWDYHV×N×ELUNDOLWHNRQWUROPHNDQL]PDV× X\JXODPDNWD\×])DNDWG]SDQHOPRQLW|UOHUGH NXOODQ×ODQ7)70RQLW|USDQHOOHULQGHNLSLNVHO YH\DDOWSLNVHOKDWDODU×LOHED]HQNDUŕ×ODŕPDNWD\×] hUHWLFLOHUGHQKLoELULSDQHOOHULQKLoELULQGH SLNVHOKDWDV×EXOXQPD\DFDĚ×Q×JDUDQWLHGHPH] IDNDW3KLOLSVNDEXOHGLOPH]VD\×GDKDWDEXOXQDQ PRQLW|UOHULQJDUDQWLNDSVDP×QGDWDPLU HGLOHFHĚLQLYH\D\HQLVLLOHGHĚLŕWLULOHFHĚLQLJDUDQWL HWPHNWHGLU%XE|OPGHIDUNO×SLNVHOKDWDWLSOHUL Do×NODQPDNWDYHKHUWLSLoLQNDEXOHGLOHELOLUSLNVHO VHYL\HOHULWDQ×PODQPDNWDG×U*DUDQWLNDSVDP×QGD WDPLUYH\D\HQLVLLOHGHĚLŕWLUPH\DSDELOPHN LoLQ7)70RQLW|USDQHOLQGHNLSLNVHOKDWDODU×Q×Q VD\×V×NDEXOHGLOHELOLUVHYL\HOHUGHQID]ODROPDO×G×U gUQHNYHUHFHNROXUVDNELUPRQLW|UGHDOW SLNVHORUDQ×Q×Q GHQID]ODROPDPDV× KDWDO×RODELOLU%XQODU×Q\DQ×QGDED]×SLNVHOKDWD WLSOHULYH\DNRPELQDV\RQXQXQIDUNHGLOPHVL GLĚHUOHULQGHQGDKDNROD\ROGXĚXLoLQ3KLOLSVEX WLSKDWDODULoLQGDKD\NVHNNDOLWHVWDQGDUWODU× EHOLUOHPLŕWLU%XSROLWLNDWPGQ\DGDJHoHUOLGLU Pikseller SLNVHOEHUDEHUWHNELUVL\DKSLNVHOJLELJ|UQU $o×NYHNR\XSLNVHOOHULQGLĚHUNRPELQDV\RQODU× IDUNO×UHQNWHWHNELUSLNVHOJLELJ|UQU 3LNVHO+DWD7UOHUL 3LNVHOYHDOWSLNVHOKDWDODU×HNUDQGDIDUNO× ŕHNLOOHUGHJ|UQU3LNVHOKDWDODU×LoLQLNLNDWHJRUL EXOXQPDNWDG×UYHKHUNDWHJRULGHoHŕLWOLDOWSLNVHO KDWDWUOHULPHYFXWWXU 3DUODN1RNWD+DWDODU× 3DUODNQRNWDKDWDODU×GDLPD\DQDQYH\D´Do×Nµ RODQSLNVHOYH\DDOWSLNVHORODUDNJ|UQU3DUODN QRNWDPRQLW|UNR\XELU|UQHNJ|VWHUGLĚLQGH HNUDQGDEXOXQDQELUDOWSLNVHOGLU$ŕDĚ×GDSDUODN QRNWDKDWDODU×J|VWHULOPHNWHGLU %LUDo×NN×UP×]×\HŕLOYH\DPDYLDOWSLNVHO Piksel īNLELWLŕLNDOWSLNVHO . ×UP×]×0DYL <HŕLO . ×UP×]×<HŕLO 6DU× <HŕLO0DYL $o×N0DYL 3LNVHOYH$OW3LNVHOOHU %LUSLNVHOYH\DUHVLPHOHPDQ×WHPHOUHQNOHUL N×UP×]×\HŕLOYHPDYLRODQoDOWSLNVHOGHQ ROXŕPDNWDG×U3LNVHOOHUELUDUD\DJHOHUHNELU J|UQWROXŕWXUXU3LNVHOGHNLDOWSLNVHOOHULQKHSVL Do×NVDUHQNOLoDOWSLNVHOEHUDEHUEH\D]ELU UHVLPJLELJ|UQU+HSVLNR\X\VDUHQNOLoDOW hoELWLŕLNDOWSLNVHO ELUEH\D]SLNVHO 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 1RW . ×UP×]×YH\DPDYLUHQNWHNLSDUODNQRNWDNRPŕX QRNWDODU×QSDUODNO×Ě×QGDQ\]GHGDKDSDUODN ROXUNHQ\HŕLOSDUODNQRNWDLVHNRPŕXQRNWDODUGDQ \]GHGDKDSDUODNROPDO×G×U 6L\DK1RNWD+DWDODU× 6L\DKQRNWDKDWDODU×KHU]DPDQNR\XYH\D´NDSDO×µ RODQSLNVHOYH\DDOWSLNVHORODUDNJ|UQU. R\X QRNWDPRQLW|UDo×NELU|UQHNJ|VWHUGLĚLQGH HNUDQGDEXOXQDQELUDOWSLNVHOGLU$ŕDĚ×GDVL\DK QRNWDKDWDWLSOHULJ|VWHULOPHNWHGLU 3LNVHO+DWDODU×Q×Q<DN×QO×Ě× %LUELULQH\DN×QRODQD\Q×WUSLNVHOYHDOWSLNVHO KDWDODU×Q×QIDUNHGLOPHVLGDKDNROD\ROGXĚXLoLQ 3KLOLSVSLNVHOKDWDODU×Q×Q\DN×QO×Ě×NRQXVXQGDGD WROHUDQVODUEHOLUOHPLŕWLU 3LNVHO+DWD7ROHUDQVODU× *DUDQWLVUHVLQGHSLNVHOKDWDODU×QGDQ ND\QDNODQDQWDPLUYH\D\HQLVLLOHGHĚLŕWLUPH LŕOHPOHULQLJHUoHNOHŕWLUPHNLoLQELU3KLOLSVG] SDQHOLQGHNL7)70RQLW|USDQHOLQGHEXOXQDQ SLNVHOYH\DDOWSLNVHOKDWDODU×DŕDĚ×GDNLWDEORGD EHOLUWLOHQVD\×ODUGDQID]ODROPDO×G×U 3$5/$. 12. 7$. 8685/$5, DGHWJ|UQHQDOWSLNVHO DGHWELWLŕLNJ|UQHQDOWSLNVHO DGHWELWLŕLNJ|UQHQDOWSLNVHO ELUEH\D]SLNVHO īNLSDUODNQRNWDNXVXUXDUDV×QGDNLX]DNO×N 7PWLSOHUGHNLWRSODPSDUODNQRNWDNXVXUODU× 6ī<$+12. 7$. 8685/$5, DGHWNR\XDOWSLNVHO DGHWELWLŕLNNR\XDOWSLNVHO DGHWELWLŕLNNR\XDOWSLNVHO īNLVL\DKQRNWDNXVXUXDUDV×QGDNLPHVDIH +HUWUGHNLWRSODPVL\DKQRNWDNXVXUODU× 723/$012. 7$. 8685/$5, +HUWUGHNLWRSODPSDUODNYH\DVL\DKQRNWDNXVXUODU× 1RW YH\DELWLŕLNDOWSLNVHONXVXUX QRNWDNXVXUX . $%8/('ī/(%ī/ī56(9ī<(  !PP . $%8/('ī/(%ī/ī56(9ī<( YH\DGDKDD] YH\DGDKDD] !PP YH\DGDKDD] . $%8/('ī/(%ī/ī56(9ī<( YH\DGDKDD] %XPRQLW|U, 62X\XPOXGXU , 62(OHNWURQLNJ|UVHOHNUDQODULoLQHUJRQRPLN LKWL\DoDQDOL]YHX\XPWHVWPHWRGODU× 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 7. 2 0ŕWHUL6RUXQODU× *DUDQWL *DUDQWLNDSVDP×ELOJLOHULYHE|OJHQL]HDLWHNGHVWHNNRŕXOODU×KDNN×QGDD\U×QW×O×ELOJLLoLQOWIHQwww. philips. FRPVXSSRUWZHEVLWHVLQL]L\DUHWHGLQ$ŕDĚ×GDOLVWHOHQPLŕRODQ\HUHO3LKLOLSV0ŕWHUL6RUXQODU×WHOHIRQ QXPDUDV×Q×GDDUD\DELOLUVLQL] %DW×$YUXSDE|OJHVLLoLQī57ī%$7%ī/*ī6ī hONH $OPDQ\D %LUOHŕLN. UDOO×N īUODQGD īVSDQ\D )LQODQGL\D )UDQVD <XQDQLVWDQ īWDO\D +ROODQGD 'DQLPDUND 1RUYHo īVYHo 3RORQ\D $YXVWXU\D %HOoLND /NVHPEXUJ 3RUWHNL] īVYLoUH ASC 6LHPHQV, 6 , QYHF6FRWODQG , QYHF6FRWODQG (DWVD6SDLQ $QRYR $QRYR $OOPDQ+HOODV $QRYR (&DUH $QRYR $QRYR $QRYR =ROWHU 6LHPHQV, 6 (&DUH (&DUH (DWVD6SDLQ $QRYR 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV×          )L\DW € %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ € %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ € hFUHWVL] € € %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ € € %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ %|OJHVHOoDĚU×WDULÀ 0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL 257$9('2ę8$9583$E|OJHVLLOHWLŕLPELOJLOHUL hONH %HODUXV %XOJDULD &URDWLD (VWRQLD /DWYLD /LWKXDQLD Romania 6HUELD 0RQWHQHJUR 6ORYHQLD 8NUDLQH Russia 6ORYDNLD 7XUNH\ &]HFK5HS +XQJDU\ dDĚU×PHUNH]L ASC 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ , %$ /$16HUYLFH 5HQRSURP )8-, 768 6HUYLFH1HW/9/WG 8$%6HUYLFHQHW %OXH5LGJH, QWO . LP7HFGRR 3&+DQG &RPHO 7RSD]6HUYLFH&RPSDQ\ &36 &(((3DUWQHUV 'DWDODQ6HUYLFH 7HFKSUR $VXSSRUW 6HUZDUH 3URÀ6HUYLFH 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV×        IRUUHSDLU  IRUVDOHV   /$7ī1$0(5ī. $E|OJHVLLOHWLŕLPELOJLOHUL hONH %UD]LO $UJHQWLQD dDĚU×PHUNH]L 9HUPRQW 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV×  dLQLOHWLŕLPELOJLOHUL &KLQD 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV× . 8=(<$0(5ī. $LOHWLŕLPELOJLOHUL hONH $%' . DQDGD dDĚU×PHUNH]L TOS 6XSHUFRP ASC Teleplan 6XSHUFRP 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV×   0ŕWHUL+L]PHWOHULYH*DUDQWL $30($ $V\D3DVLÀN2UWDGRĚXYH$IULND E|OJHVLLOHWLŕLPELOJLOHUL hONH $XVWUDOLD 1HZ=HDODQG +RQJ. RQJ Macau , QGLD , QGRQHVLD 6RXWK. RUHD 0DOD\VLD 3DNLVWDQ 6LQJDSRUH dDĚU×PHUNH]L 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 3&&: 7HOHVHUYLFHV Taiwan 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ ASC $*261(7:25. 37</7' 9LVXDO*URXS/WG 6PDUW3L[HOV7HFKQRORJ\/WG 5(', 1*721, 1', $/7' 37*DGLQJVDULHOHNWURQLND3ULPD 3&62QH. RUHD/WG $IWHU0DUNHW6ROXWLRQV &( 6GQ%KG 3KLOLSV&RQVXPHU6HUYLFH 0ŕWHULGHVWHNQXPDUDV×  +RQJ. RQJ7HO 0DFDX7HO  7HO 6063+, /, 36WR 7HO   3KLOLSV(OHFWURQLFV6LQJDSRUH 3WH/WG 3KLOLSV&RQVXPHU&DUH  &HQWHU )(7(&&2 Taiwan 7KDLODQG 6RXWK$IULFD 8QLWHG$UDE (PLUDWHV , VUDHO 9LHWQDP 3KLOLSSLQHV 6UL/DQND %DQJODGHVK Nepal &DPERGLD $[LV&RPSXWHU6\VWHP&R/WG  6\OYDUD7HFKQRORJLHV3W\/WG $/6+$+'&20387(5//& (DVWURQLFV/7' )376HUYLFH, QIRUPDWLF &RPSDQ\/WG *OHH(OHFWURQLFV, QF QRGLVWULEXWRUDQGRUVHUYLFH SURYLGHUFXUUHQWO\ 'LVWULEXWRU&RPSXWHU6RXUFH /WG ZDUUDQW\EX\RXW 'LVWULEXWRU6\DNDU&R/WG ZDUUDQW\EX\RXW 'LVWULEXWRU1HDW7HFKQRORJ\ 3WH/WG 6LQJDSRUH ZDUUDQW\ EX\RXW   +R&KL0LQK&LW\ 'DQDQJ&LW\ &DQWKR3URYLQFH WR WR 8. 6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU 8. 1 6RUXQ*LGHUPH %XVD\IDGDNXOODQ×F×WDUDI×QGDQJLGHULOHELOHFHN VRUXQODUHOHDO×QP×ŕW×U%Xo|]POHULGHQHGLNWHQ VRQUDVRUXQKDODo|]OPH]VH3KLOLSVPŕWHUL KL]PHWOHULWHPVLOFLVLLOHWHPDVDJHoLQ *HQHO6RUXQODU 5HVLP<RN *o/(' L\DQP×\RU ‡ *oNDEORVXQXQHOHNWULNSUL]LQHYH PRQLW|UQDUNDV×QGDNL\HULQHWDN×OG×Ě×QGDQ emin olun. [. . . ]

PHILIPS SPE3041CC KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SPE3041CC kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag