Kullanım kılavuzu PHILIPS SPE3050CC

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SPE3050CC kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SPE3050CC kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SPE3050CC kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SPE3050CC : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1654 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS SPE3050CC QUICK START GUIDE (1967 ko)
   PHILIPS SPE3050CC QUICK START GUIDE (1967 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SPE3050CC

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 10 6PDUW&RQWUDVW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6PDUW6DWXUDWH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6PDUW6KDUSQHVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 12 6PDUW6KDUSQHVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6PDUW'HVNWRS. ×ODYX]X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3RZHU6HQVRUTM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 *o<|QHWLPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3KLOLSV)ODW3DQHO0RQLW|UOHULQ3LNVHO +DWD<|QWHPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41   6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 6RUXQ*LGHUPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 *HQHO666 ODU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6WDUW %DŕODW ²DG×PO×UHQNNDOLEUDV\RQX V×UDV×Q×EDŕODW×U 3. 4XLFN9LHZ +×]O×*|UQWOHPH J|UQWOHUGHQ |QFHVRQUD\NOHU 4. &RORU 5HQN DQDSHQFHUHVLQHG|QPHNLoLQ &DQFHO īSWDO GĚPHVLQHW×NOD\×Q 5. 5HQNNDOLEUDV\RQXQXHWNLQOHŕWLULU²YDUVD\×ODQ RODUDNDo×NW×U(ĚHULŕDUHWOLGHĚLOVHUHQN NDOLEUDV\RQXQXQROPDV×QDRODQDNVDĚODPD] EDŕODWPDYHK×]O×J|UQWOHPHGĚPHOHULQL NDUDUW×U 6. . DOLEUDV\RQHNUDQ×QGDSDWHQELOJLVLQHVDKLS ROPDO×V×Q×] 15 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL īONUHQNNDOLEUDV\RQHNUDQ× (&2 ‡ ‡ ‡ ‡ īNLQFLUHQNHNUDQ×HQJHOOHQLQFH\HNDGDU 3UHYLRXV |QFHNL GĚPHHQJHOOHQLU 6RQUDV×QGD1H[W VRQUDNL KHGHIHJLGHU KHGHI )LQDO 6RQRODUDN 'RV\D!3UHVHWSDQH gQ D\DUODUSHQFHUHVLQHJLGHU . XOODQ×F×$UD\]Q&DQFHO īSWDO LOHNDSDW×Q YHHNOHQWLVD\IDV×QDG|QQ 7KHIW'HWHUUHQFH3DQH +×UV×]O×N(QJHOOHPH 3HQFHUHVL \DOQ×]FDDŕDĚ×Do×O×U(NOHQWLPHQVQGHQ +×UV×]O×N(QJHOOHPH\LVHoWLĚLQL]GHHWNLQOHŕWLULOHFHNWLU 6PDUW, PDJH . XOODQ×F×Q×QLoHULĚHEDĚO×RODUDNGDKDL\LHNUDQ J|UQWVVDĚODPDV×LoLQD\DU×GHĚLŕWLUPHVLQH RODQDNVDĚODU (ĚOHQFHD\DUODQG×Ě×QGD6PDUW&RQWUDVWYH 6PDUW5HVSRQVHHWNLQOHŕWLULOLU 16 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 7KHIW'HWHUUHQFH +×UV×]O×N(QJHOOHPH\L HWNLQOHŕWLUPHNLoLQ7KHIW'HWHUUHQFH0RGH +×UV×]O×N(QJHOOHPH0RGXQX (WNLQOHŕWLUGĚPHVL W×NODW×OG×Ě×QGDDŕDĚ×GDNLHNUDQJHOLU ‡ ‡ ‡ ‡ 2SWLRQV!3UHIHUHQFHV 6HoHQHNOHU! 7HUFLKOHU ²<DOQ×]FDīQGLUPHOL2SWLRQ 6HoHQHNOHU PHQVQGHQ3UHIHUHQFHV 7HUFLKOHUL VHoWLĚLQL]GH HWNLQOHŕWLULOHFHNWLU''&&, |]HOOLĚLEXOXQDQ GHVWHNOHQPH\HQELUHNUDQGD\DOQ×]FD+HOS <DUG×P . XOODQ×F×\DOQ×]FDLOHDUDV×QGDVD\×GDQROXŕDQ YH2SWLRQV 6HoHQHNOHU VHNPHOHULNXOODQ×ODELOLU 3, 1·LJLUHELOLU 3, 1·LJLUGLNWHQVRQUD$FFHSW . DEXO GĚPHVLQHW×NODG×Ě×Q×]GDNXOODQ×F×VRQUDNL VD\IDGDDo×ODQLOHWLŕLPNXWXVXQDJLGHU 0LQLPXPGDNLND·HD\DUO×G×U. D\G×U×F× YDUVD\×ODQRODUDN·HD\DUO×G×U 7KHIW'HWHUUHQFH0RGH +×UV×]O×N(QJHOOHPH PRGXQD JLWPHNLoLQHNUDQ×QIDUNO×ELUDQD VLVWHPHWDN×OPDV×JHUHNPH] ‡ ‡ ‡ 3, 1ROXŕWXUGXNWDQVRQUD7KHIW'HWHUUHQFH3DQH +×UV×]O×N. RUXPDSHQFHUHVLQGH 7KHIW'HWHUUHQFH (QDEOHG +×UV×]O×N. RUXPD(WNLQ J|VWHULOHFHN ‡ YH3, 12SWLRQ 3, 16HoHQHNOHUL GĚPHVL VDĚODQDFDNW×U ‡ 7KHIW'HWHUUHQFH(QDEOHG +×UV×]O×N6DSWDPD (WNLQ J|VWHULOHFHNWLU ‡ 7KHIW'HWHUUHQFH0RGH +×UV×]O×N(QJHOOHPH 0RGXQX 'HYUH'×ŕ×%×UDNVRQUDNLVD\IDGDNL HNUDQE|OPHVLQLDoDU ‡ 3, 16HoHQHNOHULGĚPHVL\DOQ×]FDNXOODQ×F×3, 1·L ROXŕWXUGXNWDQVRQUDNXOODQ×ODELOLUGĚPH\H EDV×ODUDNJYHQLOLU3, 1ZHEVLWHVLDo×O×U 0HYFXWWHUFLKD\DUODU×Q×J|VWHULU īŕDUHWOLELUNXWX|]HOOLĚLHWNLQOHŕWLULU2QD\ NXWXVXGHĚLŕWLULOHELOLU īoHULN0HQVQPDVDVWQGHHWNLQOHŕWLU YDUVD\×ODQRODUDN $o×N NRQXPXQDJHWLULOLU īoHULĚLHWNLQOHŕWLUPHQVgQD\DU6Ho VHoHQHNOHULLoLQ6PDUW&RQWURO3UHPLXP·X YHPDVDVWQGHVDĚW×NODQDQLoHULN PHQVQGH$\DU(NUDQ×Q×J|VWHULU'HYUH'×ŕ× 6PDUW&RQWURO3UHPLXP·XVDĚW×NODWPDEDĚODP PHQVQGHQNDOG×U×U *|UHYL(WNLQOHŕWLU7HSVLVLVLPJHVLYDUVD\×ODQ RODUDN $o×N ·DLŕDUHWOLGLU%DĚODPPHQVQ HWNLQOHŕWLU6PDUW&RQWURO3UHPLXPLoLQJ|UHY WHSVLVLPHQVQJ|VWHULU*|UHYWHSVLVL VLPJHVLQHVDĚW×NODQPDV×+HOS <DUG×P 7HFKQLFDO6XSSRUW 7HNQLN'HVWHN LoLQ PHQVHoHQNOHULQLJ|VWHULU8SJUDGH <NVHOWPH $ERXW +DNN×QGD YH([LW d×N×ŕ ·× LŕDUHWOH\LQ*|UHYLHWNLQOHŕWLUWHSVLVLPHQV HQJHOOHQGLĚLQGHJ|UHYWHSVLVLQLQVLPJHVL \DOQ×]FDd, . , Ŕ·WDJ|VWHULOHFHNWLU 17 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL ‡ ‡ 5XQDW6WDUXS %DŕODQJ×o·WDdDO×ŕW×U YDUVD\×ODQ RODUDN $o×N ·DD\DUO×G×U(QJHOOHQGLĚLQGH 6PDUW&RQWURO3UHPLXPEDŕODQJ×oWD\DGDJ|UHY WHSVLVLQGHEDŕODWPD\DFDNW×U6PDUW&RQWURO 3UHPLXP¶XEDŕODWPDQ×QWHN\ROXPDVDVW N×VD\ROXQGDQ\DGDSURJUDPGRV\DV×QGDQG×U %XNXWXQXQLŕDUHWLNDOG×U×OG×Ě×QGDEDŕODQJ×oWD oDO×ŕW×UPDNLoLQRODQKHUKDQJLELU|QD\DU \NOHQPH\HFHNWLU 'LVDEOHG (QJHOOL ŔHIIDÁ×NPRGXQXHWNLQOHŕWLU :LQGRZV9LVWD ;3 9DUVD\×ODQPDWW×U 2SWLRQV!$XGLR 6HoHQHNOHU!6HV ²<DOQ×]FD īQGLUPHOL6HoHQHNOHUPHQVQGHQ6HV6HYL\HVLQL VHoWLĚLQL]GHHWNLQOHŕWLULOHFHNWLU ''&&, |]HOOLĚLEXOXQDQGHVWHNOHQPH\HQELU HNUDQGD\DOQ×]FD+HOS <DUG×P YH6HoHQHNOHU VHNPHOHULNXOODQ×ODELOLU 2SWLRQV!, QSXW 6HoHQHNOHU!*LULŕ ²<DOQ×]FD īQGLUPHOL6HoHQHNOHUPHQVQGHQ, QSXW *LULŕL 2SWLRQ VHoWLĚLQL]GH HWNLQOHŕWLULOHFHNWLU''& &, |]HOOLĚLEXOXQDQGHVWHNOHQPH\HQELUHNUDQGD \DOQ×]FD+HOS <DUG×P YH6HoHQHNOHUVHNPHOHUL NXOODQ×ODELOLU'LĚHUWP6PDUW&RQWURO3UHPLXP VHNPHOHULNXOODQ×ODPD] 2SWLRQ!$XWR3LYRW 6HoHQHN!2WR'ĚPHVL ‡ ‡ . D\QDNWDOLPDWSHQFHUHVLQLYHPHYFXWJLULŕ ND\QDND\DU×Q×J|VWHULQ 7HNOLJLULŕHNUDQODU×QGDEXSHQFHUH J|UQPH\HFHNWLU 18 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL +HOS!8VHU0DQXDO <DUG×P!. XOODQ×F× (ONLWDE× ²<DOQ×]FDīQGLUPHOL<DUG×PPHQVQGHQ 8VHU0HQX . XOODQ×F×(ONLWDE×Q× VHoWLĚLQL]GH HWNLQOHŕHFHNWLU ''&&, |]HOOLĚLEXOXQDQGHVWHNOHQPH\HQELU HNUDQGD\DOQ×]FD+HOS <DUG×P YH2SWLRQ 6HoHQHNOHU VHNPHOHULNXOODQ×ODELOLU īoHULĚH+DVVDVPHQ īoHULĚH+DVVDVPHQYDUVD\×ODQRODUDNHWNLQOHŕWLULOLU LoHULĚL(WNLQOHŕWLU0HQV2SWLRQ!3UHIHUHQFHV 6HoHQHNOHU!7HUFLKOHUHNUDQ×QGDHWNLQOHŕWLULOLUVH EXGXUXPGDPHQJ|UQURODFDNW×U +HOS!9HUVLRQ <DUG×P!6UP ²<DOQ×]FD īQGLUPHOL<DUG×PPHQVQGHQ9HUVLRQ 6UP VHoWLĚLQL]GHHWNLQOHŕWLULOHFHNWLU''&&, |]HOOLĚL EXOXQDQGHVWHNOHQPH\HQELUHNUDQGD\DOQ×]FD +HOS <DUG×P YH2SWLRQ 6HoHQHNOHU VHNPHOHUL NXOODQ×ODELOLU īoHULN0HQVQGHG|UWJLULŕYDUG×U ‡ 6PDUW&RQWURO3UHPLXP²6HoLOGLĚLQGH$ERXW 6FUHHQ +DNN×QGD(NUDQ× J|VWHULOLU ‡ gQD\DU×6Ho²$Q×QGDNXOODQ×PLoLQND\GHGLOHQ |QD\DUODU×QKL\HUDUŕLNPHQVQVXQDU%LURQD\ LŕDUHWLPHYFXWVHoLOHQ|QD\DU×J|VWHULU)DEULND gQD\DU×GDLQGLUPHOLPHQGHQoDĚU×ODELOLU ‡ 7XQH'LVSOD\ $\DU(NUDQ× ²6PDUW&RQWURO 3UHPLXPGHQHWLPPDVDV×Q×DoDU ‡ 6PDUW, PDJH²2DQNLD\DUODU×2IÀFH 2ÀV 3KRWR )RWRĚUDI 0RYLH )LOP *DPH 2\XQ (FRQRP\ (NRQRPL 2II . DSDO× ·\×NRQWUROHGLQ *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL *|UHY7HSVLVL0HQV(WNLQ *|UHYWHSVLVLPHQV6PDUW&RQWURO 3UHPLXPVLPJHVLQHJ|UHYWHSVLVLQGHQVDĚW×NOD\DUDN J|VWHULOHELOLU6RO7×NODG×Ě×Q×]GDX\JXODPD\× EDŕODWDFDNW×U *|UHY7HSVLVL0HQV(QJHOOL 7DVN7UD\ *|UHY7HSVLVL WHUFLKNODV|UQGH HQJHOOHQGLĚLQGH\DOQ×]FDd, . , ŔVHoLPLNXOODQ×ODELOLU 6PDUW&RQWUROO3UHPLXP·XJ|UHYWHSVLVLQGHQ WDPDPHQo×NDUPDNLoLQ6HoHQHNOHU!7HUFLKOHU·GH dDO×ŕW×U·×GHYUHG×ŕ×E×UDN×Q *|UHYWHSVLVLQGHEHŕJLULŕYDUG×U ‡ +HOS <DUG×P ²8VHU0HQX . XOODQ×F×(ONLWDE× GRV\DV×QDHULŕLP9DUVD\×ODQWDUD\×F×SHQFHUHVLQL NXOODQDUDN8VHU0HQX . XOODQ×F×(ONLWDE× GRV\DV×Q×Do×Q ‡ 7HFKQLFDO6XSSRUW 7HNQLN'HVWHN ²WHNQLN GHVWHNVD\IDV×Q×J|VWHULU ‡ &KHFNIRU83GDWH *QFHOOHPHOHUL. RQWURO HW ². XOODQ×F×\×3', īQLŕLQHJHWLULUYHPHYFXW RODQHQ\HQLVUPOHNXOODQ×F×VUPQ NDUŕ×ODŕW×U×U ‡ $ERXW +DNN×QGD ²$\U×QW×O×UHIHUDQVELOJLOHULQL J|VWHULUUQVUPo×N×ŕELOJLVLYHUQDG× ‡ ([LW d×N×ŕ ²6PDUW&RQWURO3UHPLXP¶XNDSDW×Q 6PDUW&RQWUROO3UHPLXP·\LWHNUDUoDO×ŕW×UPDN LoLQ3URJUDPPHQVQGHQ6PDUW&RQWUROO 3UHPLXP·\LVHoLQ\DGDPDVDVW3&·QL]HoLIW W×NOD\×QYH\DVLVWHPL\HQLGHQEDŕODW×Q 20 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 6PDUW'HVNWRS. ×ODYX]X 6PDUW'HVNWRS 6PDUW'HVNWRS6PDUW&RQWURO3UHPLXPLoLQGH \HUDO×U6PDUW&RQWURO3UHPLXP X\NOH\LQYH 2SWLRQV GDQ 6HoHQHNOHU 6PDUW'HVNWRS ×VHoLQ 3HQFHUHOHUL6UNOH\LS%×UDNPD %|OPHOHU\DS×ODQG×U×OG×Ě×QGDYH$OLJQWRSDUWLWLRQ %|OPHKL]DOD VHoLOGLĚLQGHE|OPHVUNOHQHQ SHQFHUHOHURWRPDWLNRODUDNKL]DODQDFDNW×U3HQFHUH YHIDUHLPOHFLDODQ×QLoLQGH\NHQDODQYXUJXODQP×ŕ GXUXPDJHOHFHNWLU 1RW 6KRZZLQGRZVFRQWHQWVZKLOHGUDJJLQJ 6UNOHUNHQSHQFHOHULJ|VWHU VHoLOLGHĚLONHQ SHQFHUHVUNOHPHV×UDV×QGDDODQ×QG×ŕKDWODU× J|UQPH](WNLQOHŕWLUPHNLoLQ 'HQHWLP0DVDV× QGD6LVWHP LW×NODW×Q  *HOLŕPLŕVLVWHPD\DUODU×Q×W×NODW×Q 9LVWD YH:LQīŕOHWLPVLVWHPOHULLoLQVRONHQDU oXEXĚXQGDEXOXQXU 3HUIRUPDQVE|OPQGH$\DUODU ×W×NODW×Q  . XWXGD6UNOHUNHQSHQFHUHLoHULNOHULQL J|VWHU LLŕDUHWOH\LQYH7DPDP ×W×NODW×Q 'LĚHUDOWHUQDWLI\RO 9LVWD 'HQHWLP0DVDV×!. LŕLVHOOHŕWLUPH!3HQFHUH5HQJL YH*|UQP!'DKDoRNUHQNVHoHQHĚLLoLQ NODVLNJ|UQP|]HOOLNOHULQLDo×W×NODW×Q!(IHNWOHU GĚPHVLQLW×NODW×Q!6UNOHUNHQSHQFHUHLoHULĚLQL J|VWHU ;3 *|UQWg]HOOLNOHUL!*|UQP!(IHNWOHU! 6UNOHUNHQSHQFHUHLoHULĚLQLJ|VWHU LLŕDUHWOH\LQ :LQ %DŕNDDOWHUQDWLIELU\ROEXOXQPDPDNWDG×U ‡ $ OLJQWRSDUWLWLRQ %|OPHKL]DOD RQD\NXWXVX WDQ×PO×E|OPHVUNOHQGLĚLQGHSHQFHUHQLQ RWRPDWLNKL]DODQPDV×Q×VDĚOD\DFDNW×U ‡ V LPJHVLQLW×NODWDUDNLVWHGLĚLQL]E|OPVHoLQ %|OPPDVDVWQHX\JXODQDFDNYHVLPJHVL YXUJXODQDFDNW×U ‡ , GHQWLI\ WDQ×POD WDEOR\XJ|UPHQLQK×]O×ELU \ROXGXU 21 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL %DŕO×NdXEXĚX6HoHQHNOHUL 0DVDVWE|OPQHHWNLQSHQFHUHQLQEDŕO×N oXEXĚXQGDQXODŕ×ODELOLU%XGXUXPPDVDVWQ \|QHWPHQLQYHKHUKDQJLELUSHQFHUH\LVUNOH\LS E×UDNPDN]RUXQGDNDOPDGDQKHUKDQJLELUE|OPH J|QGHUPHQLQNROD\FDK×]O×ELU\ROXQXVXQDU$ŕDĚ× Do×O×UPHQ\HXODŕPDNLoLQLPOHFLHWNLQSHQFHUH EDŕO×NoXEXĚXQDJ|WUQ 1RW %LUGHQID]ODHNUDQEDĚO×\VDNXOODQ×F×E|OP GHĚLŕWLUPHNLoLQKHGHÁHQHQHNUDQ×VHoHELOLU6HoLOHQ VLPJHRV×UDGDHWNLQRODQE|OPWHPVLOHGHU , GHQWLI\3DUWLWLRQ %|OP 7DQ×POD ²0DVDVWQGHJHoHUOLE|OPHLoLQG×ŕ ×]JDUD\×J|VWHULU $ OLJQ2Q$OLJQ2II +L]DODPD$o×N+L]DODPD . DSDO× ²6UNOHPHYHE×UDNPDRWRPDWLN KL]DODPD|]HOOLĚLQLHWNLQOHŕWLULUNDSDW×U ( [LW d×N×ŕ ²'HVNWRS3DUWLWLRQ × 0DVDVW %|OP YH'LVSOD\7XQH XNDSDW×U7HNUDU EDŕODWPDNLoLQEDŕODWPHQVQGHQ\DGD PDVDVWQGHQ'LVSOD\7XQH XEDŕODW×Q 6DĚ7×NODPD0HQV $ŕDĚ×Do×O×UPHQ\J|UPHNLoLQ0DVDVW%|OP VLPJHVLQLVDĚW×NODW×Q 1. )LQG:LQGRZV 3HQFHUH\H%XO ²%D]× GXUXPODUGDNXOODQ×F×D\Q×E|OPHELUGHQID]OD SHQFHUHJ|QGHUHELOPHNWHGLU)LQG:LQGRZ 3HQFHUHEXO WPDo×NSHQFHUHOHULJ|VWHUHFHN YHVHoLOHQSHQFHUH\L|QHJHWLUHFHNWLU ' HVNWRS3DUWLWLRQ 0DVDVW %|OP ²0DVDVW%|OPRV×UDGDVHoLOL RODQE|OPJ|VWHULUYHNXOODQ×F×QDŕDĚ×Do×O×U PHQGHJ|VWHULOHQE|OPOHUGHQKHUKDQJL ELULQHoDEXFDNJHoPHVLQLVDĚODU 22 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 6RO7×NODPD0HQV 'HVNWRS3DUWLWLRQ 0DVDVW%|OP VLPJHVL VUNOH\LSE×UDNPD\×JHUHNWLUPHGHQHWNLQSHQFHUH\L oDEXFDNKHUKDQJLELUE|OPHJ|QGHUPHQL]LVDĚODU )DUHQLQE×UDN×OPDV×SHQFHUH\LYXUJXODQDQE|OPH J|QGHULU *|UHY7HSVLVL6DĚ7×NODPD %XJ|UHYWHSVLVLGHEDŕO×NoXEXĚXQGDGHVWHNOHQHQ |]HOOLNOHULQELUoRĚXQXGDLoHULU ELUSHQFHUH\L RWRPDWLNRODUDNKHUKDQJLELUE|OPHJ|QGHUPH KDULo ‡ ) LQG:LQGRZV 3HQFHUH\H%XO ²%D]× GXUXPODUGDNXOODQ×F×D\Q×E|OPHELUGHQID]OD SHQFHUHJ|QGHUHELOPHNWHGLU)LQG:LQGRZ 3HQFHUHEXO WPDo×NSHQFHUHOHULJ|VWHUHFHN YHVHoLOHQSHQFHUH\L|QHJHWLUHFHNWLU ‡ ' HVNWRS3DUWLWLRQ 0DVDVW %|OP ²0DVDVW%|OPRV×UDGDVHoLOL RODQE|OPJ|VWHULUYHNXOODQ×F×QDŕDĚ×Do×O×U PHQGHJ|VWHULOHQE|OPOHUGHQKHUKDQJL ELULQHoDEXFDNJHoPHVLQLVDĚODU ‡ , GHQWLI\3DUWLWLRQ %|OP7DQ×POD ² 0DVDVWQGHJHoHUOLE|OPHLoLQG×ŕ×]JDUD\× J|VWHULU ‡ $ OLJQ2Q$OLJQ2II +L]DODPD$o×N+L]DODPD . DSDO× ²6UNOHPHYHE×UDNPDRWRPDWLN KL]DODPD|]HOOLĚLQLHWNLQOHŕWLULUNDSDW×U 23 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 6PDUW'HVNWRS%|OP7DQ×PODU× īVLP )XOO'HVNWRS 7DP0DVDVW $o×NODPD 7PD\DUODU×PDVDVWQQKHSVLQHX\JXODU *|UQW 9HUWLFDO 'LNH\ (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×WDPHŕLW ER\XWOXGLNH\DODQDD\×U×U LoLQGLNH\\DS×ODQG×UPD\×NRUX\XQ <DWD\ (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×WDPHŕLW ER\XWOX\DWD\DODQDD\DU×U LoLQ\DWD\\DS×ODQG×UPD\×NRUX\XQ 9HUWLFDO7ULSOH 'LNH\hoO (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×HŕLWER\XWOX oGLNH\DODQDD\DU×U %|OP\DWD\VW%|OP\DWD\RUWD%|OP\DWD\DOW LoLQ %|OP\DWD\VW%|OP\DWD\RUWD%|OP\DWD\ DOWLoLQ 9HUWLFDO6SOLW/HIW 'LNH\ (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×LNLGLNH\ %|OPH6RO E|OPH\HD\×U×UVROWDUDIWHNE|OPHLNHQVDĚWDUDILNLHŕLW ER\XWOXDODQDE|OQU %|OPVWWH%|OPYHDOWWDLoLQ%|OPDOWWD %|OPYHVWWH (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×LNLGLNH\ E|OPH\HD\×U×UVDĚWDUDIWHNE|OPHLNHQVROWDUDILNLHŕLW ER\XWOXDODQDE|OQU %|OPYHVWWH%|OPHDOWWD %|OPVWWH%|OPYHDOWWD 9HUWLFDO6SOLW5LJKW 'LNH\%|OPH6DĚ 24 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL īVLP +RUL]RQWDO6SOLW7RS <DWD\%|OPHhVW $o×NODPD (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×LNLHŕLW\DWD\ E|OPH\HD\×U×UVWWDUDIWHNE|OPHLNHQDOWWDUDILNLHŕLW ER\XWOXDODQDE|OQU *|UQW %|OPVDĚWDUDIWDYH'LNH\%|OPYHVROWDUDIWD 'LNH\ %|OPVROWDUDIWDYH'LNH\%|OPYHVDĚWDUDIWD 'LNH\ +RUL]RQWDO6SOLW%RWWRP (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×LNLHŕLW\DWD\ E|OPH\HD\×U×UDOWWDUDIWHNE|OPHLNHQVWWDUDILNLHŕLW <DWD\%|OPH$OW ER\XWOXDODQDE|OQU %|OPYHVDĚWDUDIWDYH'LNH\%|OPVROWDUDIWD 'LNH\ %|OPYHVROWDUDIWDYH'LNH\%|OPVDĚWDUDIWD 'LNH\ (NUDQo|]QUOĚQGHĚHUOHQGLULUYHHNUDQ×HŕLWER\XWOX G|UWDODQDD\DU×U (YHQ6SOLW (ŕLW%|OPH 25 *|UQWQQ(Qī\L'XUXPD*HWLULOPHVL 3RZHU6HQVRUTM %XWHNQRORMLQDV×OoDO×ŕ×U" ‡ 3 RZHU6HQVRUNXOODQ×F×Q×QYDUO×Ě×Q×DOJ×ODPDN LoLQ]DUDUV×]N×]×O|WHVLVLQ\DOOHULQLOHWLPLYHDO×P× LONHVLQHJ|UHoDO×ŕ×U ‡ . XOODQ×F×Q×QD\DUODG×Ě×|QFHGHQEHOLUOHQPLŕ D\DUODUGD 3DUODNO×NNRQWUDVWUHQNYE NXOODQ×F× PRQLW|UQNDUŕ×V×QGD\NHQPRQLW|UQRUPDO oDO×ŕ×U ‡ gUQHĚLQPRQLW|UQSDUODNO×ND\DU×QD JHWLULOGLĚLIDU]HGLOGLĚLQGHNXOODQ×F×\HULQGHQ D\U×OG×Ě×QGDYHDUW×NPRQLW|UQNDUŕ×V×QGD EXOXQPDG×Ě×QGDPRQLW|URWRPDWLNRODUDNJo WNHWLPLQL HNDGDUD]DOW×U . XOODQ×F×NDUŕ×V×QGD . XOODQ×F×\RN ‡ % D]×NR\XUHQNOLN×\DIHWOHUNXOODQ×F×HNUDQGDQ FPYH\DLQoX]DNWDROVDELOHN×]×O|WHVL ×ŕ×QODU×Q×HPPHHĚLOLPLJ|VWHULUVL\DKYH\DGLĚHU NR\XWRQODUGDELUN×\DIHWJL\HUNHQVLQ\DOJFQ DUW×U×Q ‡ 9DUVD\×ODQPRGDLVWHGLĚLQL]]DPDQG|QHELOLUVLQL] D\DU . ×VD\ROWXŕX 6HQV|UPHVDIHVL <DWD\'LNH\PRG <XNDU×GDJ|VWHULOHQJoWNHWLPL\DOQ×]FDUHIHUDQVDPDoO×G×U $\DUODU 9DUVD\×ODQD\DUODU 9DUVD\×ODQD\DU×QGD $\DU 3RZHU6HQVRU HNUDQGDQYHFP YHLQo X]DNO×NWDNL YHPRQLW|UQEHŕGHUHFHVROYH\DVDĚ×QGDNL NXOODQ×F×Q×QYDUO×Ě×Q×DOJ×ODU g]HOD\DUODU <XNDU×GDOLVWHOHQHQoHYUHG×ŕ×QGDELU\HUGHGXUPD\× WHUFLKHGL\RUVDQ×]RSWLPDODOJ×ODPDYHULPOLOLĚL LoLQGDKD\NVHNJoOELUVLQ\DOVHoLQ$\DUQH NDGDU\NVHNVHDOJ×ODPDVLQ\DOLRNDGDUJoOROXU 0DNVLPXP3RZHU6HQVRUYHULPOLOLĚLYHG]JQ DOJ×ODPDLoLQOWIHQGRĚUXGDQPRQLW|UQ|QQH RWXUXQ ‡ 0RQLW|UGHQFPYH\DLQoX]DNWD GXUPD\×WHUFLKHGL\RUVDQ×]FPYH\D LQoHNDGDURODQX]DNO×NODUGDPDNVLPXP DOJ×ODPDVLQ\DOLQLNXOODQ×Q D\DU $\DUODUQDV×OD\DUODQ×U 3RZHU6HQVRUYDUVD\×ODQDUDO×NGDKLOLQGHYH\D KDULFLQGHG]JQoDO×ŕP×\RUVDDOJ×ODPD\DŕXŕHNLOGH LQFHD\DU\DSDELOLUVLQL] ‡ 3RZHU6HQVRUN×VD\ROWXŕXQDEDV×Q ‡ $\DUoXEXĚXQGDYDUVD\×ODQNRQXPRODQ  EXODFDNV×Q×] ‡ 3RZHU6HQVRUDOJ×ODPDV×D\DU×Q×$\DU HJHWLULQ YH7DPDP DEDV×Q ‡ 3RZHU6HQVRU QEXOXQGXĚXQX]\HUGHQG]JQ ŕHNLOGHVL]LDOJ×ODG×Ě×Q×J|UPHNLoLQ\HQLD\DU× WHVWHGLQ ‡ 3RZHU6HQVRULŕOHYL\DOQ×]FD\DWD\PRGGD oDO×ŕPDN]HUHWDVDUODQP×ŕW×U3RZHU6HQVRU Do×OG×NWDQVRQUDPRQLW|UGLNH\PRGGDLVH GHUHFHGLNNRQXP RWRPDWLNRODUDN . $3$1$&$. 7, 5PRQLW|UYDUVD\×ODQ \DWD\PRGDG|QPŕVHRWRPDWLNRODUDN $d, /$&$. 7, 5 1RW 0DQXHORODUDNVHoLOL3RZHU6HQVRUPRGX\HQLGHQ D\DUODQ×QFD\DYH\DYDUVD\×ODQD\DUJHULoDĚU×O×QFD\D NDGDUoDO×ŕ×\RUNDODFDN3RZHU6HQVRU QKHUKDQJL ELUQHGHQOH\DN×QODUGDNLKDUHNHWOHUHNDUŕ×Dŕ×U× GX\DUO×ROGXĚXQXJ|UG\VHQL]OWIHQGDKDGŕN ELUVLQ\DOJFQHD\DUOD\×Q 26 7HNQLNg]HOOLNOHU 7HNQLNg]HOOLNOHU 5HVLP(NUDQ 0RQLW|USDQHOLWU $UND$\G×QODWPD 3DQHOER\XWX (QER\RUDQ× 3LNVHO1RNWDV× 3DUODNO×N 6PDUW&RQWUDVW . RQWUDVWRUDQ× WLSLN <DQ×WVUHVL WLSLN 2SWLPXPo|]QUON *|UQWOHPHDo×V× 5HVLP*HOLŕWLUPH (NUDQUHQNOHUL 'LNH\\HQLOHPHK×]× <DWD\)UHNDQV V5*% %DĚODQDELOLUOLN 6LQ\DOJLULŕL %/3 6LQ\DOJLULŕL %/3< USB *LULŕVLQ\DOL 6HV*LULŕLd×N×ŕ× *YHQLOLUOLN 'DKLOLKRSDUO|UOHU . XOODQ×F×. ROD\O×Ě× 26''LOOHUL 'LĚHUNROD\O×NODU 7DNYHdDO×ŕW×U8\XPOX 6HKSD (ĚLP '|QHU <NVHNOLN$\DU× 7)7/&' /(' : FP [PP FGPô  PV [#+] ƒ + ƒ 9 #&5! 6PDUW, PDJH 0 +]+] N+]N+] (9(7 '9, ' 'LMLWDO 9*$ $QDORJ '9, ' 'LMLWDO 9*$ $QDORJ 'LVSOD\SRUW 86%[ $\U×6HQN<HŕLOh]HULQGH6HQN 3&VHVJLULŕLNXODNO×No×N×ŕ× :[ īQJLOL]FH)UDQV×]FD$OPDQFDīWDO\DQFD5XVoDīVSDQ\ROFD %DVLWOHŕWLULOPLŕdLQFH3RUWHNL]FH 9(6$PRQWDM× [PP . HQVLQJWRQNLOLGL ''&&, V5*%:LQGRZV9LVWD;30DF26;/LQX[  PP 27 7HNQLNg]HOOLNOHU *o %/3 $o×NPRG $o×NPRG (&2PRGX WLSLN (QHUML7NHWLPL (QHUJ\6WDUWHVW\|QWHPL 1RUPDOdDO×ŕPD WLSLN 8\NX WLSLN . DSDO× , V×'DĚ×WPD 1RUPDOdDO×ŕPD 8\NX WLSLN . DSDO× *o %/3< $o×NPRG $o×NPRG (&2PRGX WLSLN (QHUML7NHWLPL (QHUJ\6WDUWHVW\|QWHPL : WLSLN : PDNV 6HVYH86%[LOH 12W 9$&9$& 9$&9$& 9$&9$& +]+] +]+] +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ GHĚHULQGH$&*LULŕ GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× 9ROWDM× 9ROWDM× : : : : : : 0W 0W 0W 9$&9$& 9$&9$& 9$&9$& +]+] +]+] +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ GHĚHULQGH$&*LULŕ GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× 9ROWDM× 9ROWDM× %78 %78 %78 %78 %78 %78 0 BTU 0 BTU 0 BTU : WLSLN : PDNV 6HVYH86%[LOH 12W 9$&9$& 9$&9$& 9$&9$& +]+] +]+] +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ GHĚHULQGH$&*LULŕ GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× 9ROWDM× 9ROWDM× : : : : : : 0W 0W 0W 9$&9$& 9$&9$& 9$&9$& +]+] +]+] +]+] GHĚHULQGH$&*LULŕ GHĚHULQGH$&*LULŕ GHĚHULQGH$&*LULŕ 9ROWDM× 9ROWDM× 9ROWDM× %78 %78 %78 %78 %78 %78 0 BTU 0 BTU 0 BTU 1RUPDOdDO×ŕPD WLSLN 8\NX WLSLN . DSDO× , V×'DĚ×WPD 1RUPDOdDO×ŕPD 8\NX WLSLN . DSDO× 28 7HNQLNg]HOOLNOHU *o/('J|VWHUJHVL *o%HVOHPHVL (EDW 6HKSDEXOXQDQUQ *[<[' 6HKSDEXOXQPD\DQUQ *[<[' . XWXHEDW× *[<[' $Ě×UO×N 6HKSDEXOXQDQUQ 6HKSDEXOXQPD\DQUQ $PEDODMOׁUQ dDO×ŕPD'XUXPX 6×FDNO×NDUDO×Ě× %DĚ×OQHP 5DN×P 07%) dHYUH 52+6 (3($7 (QHUJ\6WDU $PEDODM g]HO0DGGHOHU 8\XPYHVWDQGDUWODU ']HQOH\LFL2QD\ODU . DELQ 5HQN . DSODPD $o×NPRG%H\D]%HNOHPHGH8\NXPRGX%H\D] \DQ×SV|Q\RU 'DKLOL9$&+] [[PP [[PP [[PP NJ NJ NJ 6DNODPDƒ&ƒ& dDO×ŕW×UPDƒ&ƒ& LOHDUDV× dDO×ŕPDG×ŕ×IW P dDO×ŕW×UPDIW P VDDW (9(7 $OW×Q ZZZHSHDWQHW 5. 0 JHULG|QŕPO 39&%)5VHUEHVWJ|YGH %60, &(LŕDUHWL)&&6×Q×I%*2676(0. 27&2&HUWLÀHG 8/F8/, 62789*6789(UJR 6L\DK*Pŕ 'RNX 1RW (3($7*ROG\DGD6LOYHU\DOQ×]FD3KLOLSV LQUQND\GHWWLĚL\HUOHUGHJHoHUOLGLU/WIHQONHQL]GHNLND\×W GXUXPXLoLQZZZHSHDWQHWDGUHVLQL]L\DUHWHGLQ %XYHULOHU|QFHGHQKDEHUYHULOPHGHQGHĚLŕWLULOHELOLU. LWDSo×Ě×QVRQVUPQNDUŕ×GDQ\NOHPHNLoLQ ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWDGUHVLQHJLGLQ 4. Teknik Özellikler 4. 1 Çözünürlük ve Ön Ayar Modları Azami Çözünürlük 241B4LP/241B4LPY için 1920 x 1080 @ 60 Hz değerinde (analog giriş) 1920 x 1080 @ 60 Hz değerinde (dijital giriş) Önerilen Çözünürlük 241B4LP/241B4LPY için 1920 x 1080 @ 60 Hz değerinde (dijital giriş) Y. frek (kHz) 31, 47 37, 88 48, 36 54, 00 44, 77 47, 78 49, 70 60, 00 63, 89 47, 71 55, 47 55, 94 75, 00 64, 67 65, 29 66, 59 74, 04 67, 50 Çözünürlük 640x480 800x600 1024x768 1152x864 1280x720 1280x768 1280x800 1280x960 1280x1024 1360x768 1440x900 1440x900 1600x1200 1680x1050 1680x1050 1920x1080 1920x1200 1920x1080 D. [. . . ] Teknik Özellikler 4. 1 Çözünürlük ve Ön Ayar Modları Azami Çözünürlük 241B4LP/241B4LPY için 1920 x 1080 @ 60 Hz değerinde (analog giriş) 1920 x 1080 @ 60 Hz değerinde (dijital giriş) Önerilen Çözünürlük 241B4LP/241B4LPY için 1920 x 1080 @ 60 Hz değerinde (dijital giriş) Y. frek (kHz) 31, 47 37, 88 48, 36 54, 00 44, 77 47, 78 49, 70 60, 00 63, 89 47, 71 55, 47 55, 94 75, 00 64, 67 65, 29 66, 59 74, 04 67, 50 Çözünürlük 640x480 800x600 1024x768 1152x864 1280x720 1280x768 1280x800 1280x960 1280x1024 1360x768 1440x900 1440x900 1600x1200 1680x1050 1680x1050 1920x1080 1920x1200 1920x1080 D. frek (Hz) 59, 94 60, 32 60, 00 60, 00 59, 86 59, 87 59, 81 60, 00 60, 02 60, 02 59, 90 59, 89 60, 00 59, 88 59, 95 59, 93 59, 95 60, 00 Not Ekranınızın 1920 x 1080, 60 Hz asıl çözünürlükte en iyi çalıştığını hatırlatırız. [. . . ]

PHILIPS SPE3050CC KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SPE3050CC kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag