Kullanım kılavuzu PHILIPS SPE3051CC

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SPE3051CC kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SPE3051CC kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SPE3051CC kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SPE3051CC : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1654 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS SPE3051CC QUICK START GUIDE (1967 ko)
   PHILIPS SPE3051CC QUICK START GUIDE (1967 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SPE3051CC

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 11 6PDUW6DWXUDWH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6PDUW6KDUSQHVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6PDUW'HVNWRS. ×ODYX]X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 30 *o<|QHWLPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3KLOLSV)ODW3DQHO0RQLW|UOHULQ3LNVHO +DWD<|QWHPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41   6RUXQ*LGHUPHYH666·ODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 6RUXQ*LGHUPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 *HQHO666 ODU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 gQHPOL ‡ gQHPOL %XHOHNWURQLNNXOODQ×F×N×ODYX]X3KLOLSVPRQLW|U NXOODQDQKHUNHVLoLQWDVDUODQP×ŕW×U0RQLW|UQ] NXOODQPDGDQ|QFHEXNXOODQ×F×HONLWDE×Q×RNXPDN LoLQ]DPDQD\×U×Q0RQLW|UQ]QNXOODQ×OPDV×\OD LOJLOL|QHPOLELOJLYHQRWODULoHUPHNWHGLU %X3KLOLSVJDUDQWLVLUQDPDoODQDQNXOODQ×P×LoLQ X\JXQELUELoLPGHYHLŕOHWLPWDOLPDWODU×QDX\JXQ RODUDNNXOODQ×OG×Ě×YHVDW×QDOPDWDULKLVDW×F×Q×QDG× YHUQQPRGHOYHUHWLPQXPDUDV×Q×EHOLUWHQ EHOLUWHQRULMLQDOIDWXUD\DGD|GHPHPDNEX]XQXQ VXQXOPDV×KDOLQGHJHoHUOLGLU *YHQOLN|QOHPOHULYHEDN×P 8\DU×ODU %XEHOJHGHEHOLUWLOHQOHULQG×ŕ×QGDNRQWUROYH D\DU\DS×OPDV×YH\D\|QHWPHQOLNOHULQNXOODQ×OPDV× ŕRNHOHNWULNoDUSPDWHKOLNHVLYHYH\DPHNDQLN WHKOLNHOHUHVHEHSRODELOLU %LOJLVD\DUPRQLW|UQQEDĚODQW×V×Q×\DSDUNHQYH NXOODQ×UNHQEXWDOLPDWODUDX\XQX] dDO×ŕW×UPD ‡ /WIHQPRQLW|UGRĚUXGDQJQHŕ×ŕ×Ě×QGDQ oRNJoOSDUODN×ŕ×NODUGDQNRUX\XQYHGLĚHU ×V×ND\QDNODU×QGDQX]DNWXWXQ%XWURUWDPODUD X]XQVUHPDUX]NDOPDPRQLW|UGHUHQN ER]XOPDV×QD\DGDKDVDUDQHGHQRODELOPHNWHGLU ‡ +DYDODQG×UPDGHOLNOHULQHGŕHELOHFHN\D GDPRQLW|UQHOHNWURQLNDNVDP×Q×QG]JQ VRĚXWXOPDV×Q×|QOH\HELOHFHNKHUKDQJLELU QHVQH\LNDOG×U×Q ‡ . DVD]HULQGHNLKDYDODQG×UPDGHOLNOHULQL NDSDWPD\×Q ‡ 0RQLW|U\HUOHŕWLULUNHQHOHNWULNILŕLQHYHSUL]H NROD\HULŕLOHELOGLĚLQGHQHPLQROXQ ‡ 0RQLW|UHOHNWULNNDEORVXQXYH\D'&Jo NDEORVXQXD\×UDUDNNDSDW×\RUVDQ×]HOHNWULN NDEORVXQXYH\D'&JoNDEORVXQXQRUPDO oDO×ŕPDV×LoLQWDNPDGDQ|QFHVDQŕ\HEHNOH\LQ ‡ ‡ /WIHQKHU]DPDQ3KLOLSVWDUDI×QGDQRQD\O×Jo NDEORVXQXNXOODQ×Q(ĚHUJoNDEORQX]ND\×SVD OWIHQE|OJHQL]GHEXOXQDQVHUYLVPHUNH]L LOHWHPDVDJHoLQL] /WIHQ0ŕWHUL'HVWHĚL 7NHWLFL%LOJL0HUNHVLQHEDŕYXUXQX] 0RQLW|UoDO×ŕ×UNHQWLWUHŕLPHYH\DVHUW GDUEHOHUHPDUX]E×UDNPD\×Q dDO×ŕW×UPDYH\DQDNOL\HV×UDV×QGDPRQLW|UH YXUPD\×QYH\DPRQLW|UGŕUPH\LQ %DN×P ‡ 0RQLW|UQ]RODV×KDVDUODUGDQNRUXPDNLoLQ PRQLW|USDQHOLQHDŕ×U×EDV×QoX\JXODPD\×Q 0RQLW|UQ]WDŕ×UNHQNDOG×UPDNLoLQ oHUoHYHGHQWXWXQ(OLQL]LYH\DSDUPDNODU×Q×]× PRQLW|USDQHOLQLQ]HULQH\HUOHŕWLUHUHN PRQLW|UNDOG×UPD\×Q ‡ 8]XQVUHNXOODQPD\DFDNVDQ×]PRQLW|UQÀŕLQL SUL]HWDN×O×E×UDNPD\×Q ‡ +DÀIQHPOLELUEH]NXOODQDUDNWHPL]OHPHQL] JHUHNL\RUVDPRQLW|USUL]GHQo×NDU×Q(OHNWULN NHVLOGLĚLQGHHNUDQNXUXELUEH]NXOODQ×ODUDN WHPL]OHQHELOLU$QFDNPRQLW|UQ]WHPL]OHPHN LoLQDONROYH\DDPLQRED]O×V×Y×ODUJLELRUJDQL] o|]OHWLOHULDVODNXOODQPD\×Q ‡ (OHNWULNoDUSPDV×QDHQJHOROPDNYH\DVHWH NDO×F×KDVDUYHULOPHVLQL|QOHPHNLoLQPRQLW|U WR]D\DĚPXUDVX\DYH\DDŕ×U×QHPOLRUWDPODUD PDUX]E×UDNPD\×Q×] ‡ (ĚHUPRQLW|UQ]×VODQ×UVDPPNQRODQHQ N×VDVUHGHNXUXELUEH]LOHWHPL]OH\LQL] ‡ (ĚHUPRQLW|UQ]H\DEDQF×FLVLPYH\DVX JLUHUVHOWIHQKHPHQNDSDW×QYHJoNDEORVXQX SUL]GHQo×NDU×Q$UG×QGDQ\DEDQF×FLVPLYH\D VX\Xo×NDUDUDNEDN×PPHUNH]LQHJ|QGHULQ ‡ 0RQLW|U×V×GRĚUXGDQJQHŕ×ŕ×Ě×YH\DDŕ×U× VRĚXĚDPDUX]NDODQ\HUOHUGHGHSRODPD\×Q YH\DNXOODQPD\×Q ‡ 0RQLW|UQ]GHQHQL\LSHUIRUPDQV×DOPDN YHX]XQVUHNXOODQPDNLoLQPRQLW|UOWIHQ DŕDĚ×GDNLV×FDNO×NYHQHPDUDO×Ě×QDGŕHQ \HUOHUGHNXOODQ×Q×] ʄ 6×FDNO×Nƒ&ƒ) ʄ 1HP5+ 1 gQHPOL <DNPD*|OJHJ|UQWKDNN×QGD|QHPOLELOJL ‡ 0RQLW|UQ]J|]HWLPVL]E×UDNW×Ě×Q×]GD GDLPDKDUHNHWHGHQELUHNUDQNRUX\XFXVX SURJUDP×Q×HWNLQKDOHJHWLULQ0RQLW|UQ]GH GHĚLŕPH\HQVDELWELULoHULNJ|VWHULOHFHNVH GDLPDG|QHPVHOHNUDQ\HQLOHPHX\JXODPDV×Q× HWNLQOHŕWLULQ+DUHNHWVL]\DGDVDELWJ|UQWOHULQ NHVLQWLVL]RODUDNX]XQELUVUHJ|UQWOHQPHVL HNUDQ×Q×]GDDUG×ŕ×NJ|UQW\DGDJ|OJHOL J|UQWRODUDNGDELOLQHQ\DQPDHWNLVLQH QHGHQRODELOLU <DQPDHWNLVLDUG×ŕ×NJ|UQW\DGDJ|OJHOL J|UQWPRQLW|USDQHOLWHNQRORMLVLQGHELOLQHQ ELUGXUXPGXUdRĚXGXUXPGDJoNDSDW×OG×NWDQ VRQUD\DQPDHWNLVLDUG×ŕ×NJ|UQW\DGD J|OJHOLJ|UQWELUVUHVRQUDNDGHPHOL RODUDNJ|]GHQND\ERODFDNW×U īŕDUHWOHU $ŕDĚ×GDNLE|OPOHUGHEXEHOJHGHNXOODQ×ODQ LŕDUHWOHUDo×NODQPDNWDG×U 1RW8\DU×YHīND]ODU %XN×ODYX]GDPHWLQEORNODU×Q×Q\DQ×QGDELUVLPJH EXOXQDELOLUYHNR\XYH\DLWDOLN\D]×OP×ŕRODELOLU%X EORNODUGDQRWX\DU×YHLND]ODUEXOXQXUYHDŕDĚ×GDNL JLELNXOODQ×O×U 1RW %XVLPJHELOJLVD\DUVLVWHPLQL]LQGDKDL\L NXOODQ×OPDV×QGDVL]H\DUG×PF×RODFDN|QHPOLELOJLYH |QHULOHULJ|VWHUPHNWHGLU 8\DU× %XVLPJHGRQDQ×PD]DUDUYHUHFHNYH\DYHUL ND\E×QD\RODoDFDNDU×]DODUGDQNDo×QPDNLoLQJHUHNOL ELOJLOHULJ|VWHUPHNWHGLU īND] %XVLPJHLQVDQODUD]DUDUYHUPHLKWLPDOLRODQ GXUXPODU×J|VWHULUYHEXVRUXQGDQQDV×ONDo×Q×OPDV× JHUHNWLĚLQLDo×NODU %D]×X\DU×ODUEDŕNDELUELoLPGHJ|UQHELOLU YH\DQ×QGDELUVLPJHEXOXQPD\DELOLU%XJLEL GXUXPODUGD|]HOX\DU×ELoLPOHUL\HWNLOLELUL WDUDI×QGDQEHOLUWLOPHOLGLU ‡ īND] %LUHNUDQNRUX\XFX\X\DGDSHUL\RGLNHNUDQ \HQLOHPHX\JXODPDV×Q×HWNLQOHŕWLUPHPHNVXQXFXQXQ ´\DQPDV×µLOHVRQXoODQDELOLUYH\D´J|UQWVRQUDV×µ YH\D´J|OJHJ|UQWµGXUXPODU×Q×QND\EROPDPDV× \DGDRQDU×OPDPDV×LOHVRQXoODQDELOLU<XNDU×GD EDKVHGLOHQKDVDUJDUDQWLNDSVDP×QGDGHĚLOGLU 6HUYLV ‡ 0DKID]DNDSDĚ×VDGHFHNDOLÀ\HVHUYLVSHUVRQHOL WDUDI×QGDQDo×OPDO×G×U ‡ 2QDU×P\DGDHQWHJUDV\RQLoLQKHUKDQJLELU GRNPDQDJHUHNGX\XOXUVDOWIHQE|OJHQL]GHNL VHUYLVPHUNH]LLOHWHPDVDJHoLQL] /WIHQ 7NHWLFL%LOJLOHQGLUPH0HUNH]LE|OPQH EDN×Q×] ‡ 1DNOL\HELOJLOHULLoLQOWIHQ7HNQLNg]HOOLNOHUH EDN×Q ‡ 0RQLW|UQ]DUDEDNDP\RQHWLoLQGH GRĚUXGDQJQHŕ×ŕ×Ě×DOW×QGDE×UDNPD\×Q×] 1RW 0RQLW|UQRUPDOoDO×ŕPD]VD\DGDEXN×ODYX]GD\HU DODQWDOLPDWODU×\HULQHJHWLUGLĚLQL]GHQH\DSDFDĚ×Q×]× ELOPL\RUVDQ×]VHUYLVWHNQLV\HQLQHGDQ×ŕ×Q×] 2 gQHPOL hUQYHSDNHWOHPHPDO]HPHVLQLQDW×OPDV× :DVWH(OHFWULFDODQG(OHFWURQLF(TXLSPHQW :((( 5HF\FOLQJ, QIRUPDWLRQIRU&XVWRPHUV <RXUGLVSOD\LVPDQXIDFWXUHGZLWKKLJKTXDOLW\ PDWHULDOVDQGFRPSRQHQWVZKLFKFDQEHUHF\FOHG DQGUHXVHG 7ROHDUQPRUHDERXWRXUUHF\FOLQJSURJUDPSOHDVH YLVLWZZZSKLOLSVFRPDERXWVXVWDLQDELOLW\UHF\FOLQJ. 7KLVPDUNLQJRQWKHSURGXFWRURQLWVSDFNDJLQJ LOOXVWUDWHVWKDWXQGHU(XURSHDQ'LUHFWLYH (&JRYHUQLQJXVHGHOHFWULFDODQGHOHFWURQLF DSSOLDQFHVWKLVSURGXFWPD\QRWEHGLVSRVHG RIZLWKQRUPDOKRXVHKROGZDVWH<RXDUH UHVSRQVLEOHIRUGLVSRVDORIWKLVHTXLSPHQWWKURXJK DGHVLJQDWHGZDVWHHOHFWULFDODQGHOHFWURQLF HTXLSPHQWFROOHFWLRQ7RGHWHUPLQHWKHORFDWLRQV IRUGURSSLQJRIIVXFKZDVWHHOHFWULFDODQG HOHFWURQLFFRQWDFW\RXUORFDOJRYHUQPHQWRIILFH WKHZDVWHGLVSRVDORUJDQL]DWLRQWKDWVHUYHV\RXU KRXVHKROGRUWKHVWRUHDWZKLFK\RXSXUFKDVHG WKHSURGXFW <RXUQHZPRQLWRUFRQWDLQVPDWHULDOVWKDWFDQEH UHF\FOHGDQGUHXVHG6SHFLDOL]HGFRPSDQLHVFDQ UHF\FOH\RXUSURGXFWWRLQFUHDVHWKHDPRXQWRI UHXVDEOHPDWHULDOVDQGWRPLQLPL]HWKHDPRXQWWR EHGLVSRVHGRI $OOUHGXQGDQWSDFNLQJPDWHULDOKDVEHHQRPLWWHG :HKDYHGRQHRXUXWPRVWWRPDNHWKHSDFNDJLQJ HDVLO\VHSDUDEOHLQWRPRQRPDWHULDOV 3OHDVHILQGRXWDERXWWKHORFDOUHJXODWLRQVRQKRZ WRGLVSRVHRI\RXUROGPRQLWRUDQGSDFNLQJIURP \RXUVDOHVUHSUHVHQWDWLYH 3 0RQLW|UD\DUODPD 2. 9(6$PRQWDMDODQ×QGDNLWDEDQDJHoLULQ 0RQLW|UD\DUODPD . XUXOXP 3DNHWLoHULĚL 3. 0RQLW|UWDEDQVHKSDV×Q×KHULNLHOLQL]OHWXWXQ YHWDEDQVHKSDV×Q×WDEDQVWXQXQDV×N×FDWDN×Q 0DQGDOWDEDQDNLOLWOHQHQHNDGDUWDEDQ× WDEDQVWXQXQDQD]LNoHWDN×Q 7DEDQ×QDOW×QGDNLYLGD\×V×NPDNLoLQ SDUPDNODU×Q×]×NXOODQ×QYHWDEDQ×V×N×FD VWXQDVDELWOH\LQ 7DEDQVHKSDV×Q×WDNPD 1. 0RQLW|UHNUDQ×QoL]LOPHVLYH\DKDVDU J|UPHVLQL|QOHPH\HGLNNDWHGHUHN|Q\] DŕDĚ×\DEDNDFDNŕHNLOGH\XPXŕDNYHG]ELU\]H\H \HUOHŕWLULQ 4 0RQLW|UD\DUODPD %LOJLVD\DU×Q×]D%DĚODQPDV× 0RQLW|UoDO×ŕW×UPD . HQVLQJWRQK×UV×]O×N|QOHPHNLOLGL 9*$JLULŕL '9, 'JLULŕL 6HVJLULŕL $&JoJLULŕL 6×I×UJo$QDKWDU× 86%LQGLUPH 86%NDUŕ×\D\NOHPH %LOJLVD\DUDEDĚOD\×Q 1. (OHNWULNNDEORVXQXPRQLW|UQDUNDV×QD V×N×FDWDN×Q×] %LOJLVD\DU×Q×]×NDSDW×Q×]YHJoNDEORVXQX o×NDU×Q×] 0RQLW|UVLQ\DONDEORVXQXELOJLVD\DU×Q×]×Q DUNDV×QGDEXOXQDQYLGHRNRQHNW|UQH EDĚOD\×Q×] 3&VHVNDEORVXQXELOJLVD\DU×Q×]×Q DUNDV×QGDNLVHVNRQHNW|UQHEDĚOD\×Q %LOJLVD\DU×Q×]YHPRQLW|UQ]QJo NDEORVXQX\DN×QGDNLELUo×N×ŕDVRNXQX] 0RQLW|UGHNL86%DN×ŕ\XNDU×SRUWXQXYH ELOJLVD\DU×Q×]GDNL86%SRUWXQXELU86% NDEORVX\ODEDĚOD\×Q86%DN×ŕDŕDĚ×SRUWX DUW×NKHUKDQJLELU86%FLKD]×Q×QWDN×OPDV× LoLQKD]×U %LOJLVD\DUYHPRQLW|UQ]Do×Q×] 0RQLW|UELUJ|UQWJ|VWHUL\RUVDNXUXP WDPDPODQP×ŕW×U 3 7 6 5 4 2 1 hUQQ|QGHQJ|UQP 0RQLW|UDoPDNYHNDSDWPDNLoLQ 26'PHQVQHHULŕPHNLoLQ. This ensures that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on the climate and our natural environment. This display is awarded the TCO Certified cutting edge mark to signify it incorporates a new cutting edge innovation that delivers distinct benefits for the user and reduced impact on the environment. TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications for displays worldwide. Some of the Usability features of the TCO Certified for displays: v * RRGYLVXDOHUJRQRPLFVDQGLPDJHTXDOLW\ is tested to ensure top performance and 32 v v v v v reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black level, gamma curve, color and luminance uniformity, color rendition and image stability 3URGXFWKDYHEHHQWHVWHGDFFRUGLQJWR rigorous safety standards at an impartial laboratory (OHFWULFDQGPDJQHWLFILHOGVHPLVVLRQVDVORZ as normal household background levels /RZDFRXVWLFQRLVHHPLVVLRQV Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays: v KHEUDQGRZQHUGHPRQVWUDWHVFRUSRUDWH 7 social responsibility and has a certified environmental management system (EMAS or ISO 14001) 9HU\ORZHQHUJ\FRQVXPSWLRQERWKLQRQ and standby mode minimize climate impact 5HVWULFWLRQVRQFKORULQDWHGDQGEURPLQDWHG flame retardants, plasticizers, plastics and heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance) %RWKSURGXFWDQGSURGXFWSDFNDJLQJLV prepared for recycling 7KHEUDQGRZQHURIIHUVWDNHEDFNRSWLRQV v v The requirements can be downloaded from our web site. The requirements included in this label have been developed by TCO Development in FRRSHUDWLRQZLWKVFLHQWLVWVH[SHUWVXVHUVDVZHOO as manufacturers all over the world. [. . . ] The requirements included in this label have been developed by TCO Development in FRRSHUDWLRQZLWKVFLHQWLVWVH[SHUWVXVHUVDVZHOO as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing WKHGHYHORSPHQWRI, 7HTXLSPHQWLQDPRUHXVHU friendly direction. Our labeling system started with displays in 1992 and is now requested by users and ITmanufacturers all over the world. [. . . ]

PHILIPS SPE3051CC KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SPE3051CC kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag