Kullanım kılavuzu PHILIPS SPZ 5000

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SPZ 5000 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SPZ 5000 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SPZ 5000 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SPZ 5000 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1885 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   PHILIPS SPZ 5000 (1887 ko)
   PHILIPS SPZ 5000 QUICK START GUIDE (724 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SPZ 5000

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Register your product and get support at SPZ5000 TR Kullan×m k×lavuzu 1 Web kameran×z Kar ×lama Kutuda neler var Fonksiyonlara genel bak× 2 2 2 3 Philips Intelligent Agent üzerinden yaz×l×m yükseltme 17 8 Teknik özellikler 9 S×kça sorulan sorular (SSS) 18 19 2 Ba larken ( ste e ba l×) Web kameras× yaz×l×m ve sürücüsünü kurun Web kameras×n× masaüstü/dizüstü bilgisayar×n×za ba lay×n. 4 4 5 3 Görüntülü sohbet için web kamera kullan×n 6 4 Philips CamSuite 5 Philips CamSuite Capture Foto raf çekin ve görüntüleyin Video kaydedin ve oynat×n Ekran modu Görüntü çözünürlü ü Galeri Foto raf/Video menüsü Foto raf/Video klasörünü aç×n E-posta ile foto raf/video gönderin Galeriden foto raf/video silin YouTube'a video yükleyin 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 Görüntü kalitesini nas×l ayarlayabilirim?19 Philips SPZ5000 web kameras× veya kulakl×k mikrofonum (düzgün) çal× m×yor. 19 Philips SPZ5000 web kameras×n× kulland× ×mda masaüstü/dizüstü bilgisayar×m yava l×yor. 21 Philips web kameram×n varsay×lan ayarlar×n× nas×l geri yükleyebilirim? [. . . ] Ayr×ca, [ ç mekan], [D× mekan] ve [Floresan] ko ullar× için sabit ayarlar× seçebilir veya web kameras×n× ki isel renk s×cakl× × tercilerinize göre ayarlamak istiyorsan×z `K×rm×z×' ve `Mavi' efektleri kullanabilirsiniz. [Parlakl×k] Parlakl×k, ki isel tercihlerinize göre foto raf veya görüntünün parlakl× ×n× ayarlaman×z× sa lar. Kayd×rma çubu unu kullanarak tercih etti iniz ayar× bulun. [Kontrast] Kontrast, ki isel tercihlerinize göre koyu ve aç×k aras×ndaki oran× kontrol etmenizi sa lar. Kayd×rma çubu unu kullanarak tercih etti iniz ayar× bulun. [Gama] Gama, foto raf veya görüntü içindeki karanl×k alanlar× ayd×nlatman×z× ve zaten ayd×nl×k olan alanlar× a ×r× pozlamadan daha fazla ayr×nt× görmenizi sa lar. Kayd×rma çubu unu kullanarak tercih etti iniz ayar× bulun. [Renk doyumu] Doygunluk, siyah - beyazdan tam renkli bir foto raf veya videoya kadar renk üretimini, ki isel tercihinize göre ayarlaman×z× sa lar. Kayd×rma çubu unu kullanarak tercih etti iniz ayar× bulun. [Siyah Beyaz] [Siyah Beyaz] onay kutusu, renkli görüntülerden siyah beyaza ve siyah beyazdan renkliye geçi için kullan×l×r. [Arka × ×k düzeltme] Arkaplan×n yüksek ayd×nlatma seviyesine sahip oldu u yerlerde çekim yaparken (örne in parlak bir × ×k önünde oturuyorsan×z), görüntü kalitesini art×rmak için arka × ×k düzeltme seçene ini aç×n. [Ayna] Bu fonksiyonu etkinle tirdi inizde görüntü yatay olarak ter çevrilir. Bu özelli i, Philips SPZ5000 ve monitörü ayna olarak kullanmak veya yans×mal× görüntülerin foto raf×n× çekmek istedi inizde kullanabilirsiniz. Ses sekmesi Tü rk çe [Ses] sekmesinde art×k a a ×daki ayarlar× yapabilirsiniz: [Gürültü Azaltma] Bu fonksiyon, web kameras× mikrofonu taraf×ndan al×nan, klima sesi ve bilgisayar fan×n×n ç×kard× × gürültü gibi tüm sabit gürültüleri önemli ölçüde azalt×r. Sessiz ve gürültülü ortamlarda konu ma netli ini art×r×r. Ses seviyesi kayd×rma çubu u Bu kayd×rma çubu u, mikrofon üzerinde manuel kontrol sa lar. Özellikler sekmesi [Özellikler] sekmesinde art×k a a ×daki ayarlar× yapabilirsiniz: [Yüz izleme] [Yüz izleme] seçene ini etkinle tirirseniz, web kameras× yüzünüzü izleyecektir. Görüntülü konferans s×ras×nda hareket etseniz bile görüntünün merkezinde kalaca ×n×zdan, bu özellik görüntülü sohbet s×ras×nda size büyük kolayl×k sa lar. TR 15 [Dijital Zoom] Bu fonksiyonla bir nesnenin daha yak×n görüntüsünü alabilirsiniz. 1 Dinamik olarak yak×nla t×rmak ve uzakla t×rmak için kayd×rma çubu unu kullan×n. pucu · Dijital zoom, geçerli görüntüyü de il pikselleri büyütür. [Logo Ekleyin] ([E lencel logo]) Bu fonksiyonu kullanarak görüntülere e lenceli logolar ekleyebilirsiniz. sterseniz haz×r logolardan birini ya da kendi logolar×n×zdan (foto raf) birini kullanabilirsiniz. 1 2 [Logo Ekleyin] özelli inin kutusunu i aretleyin. A a × aç×l×r listedeki haz×r logolardan birini seçin. · Kendi logolar×n×zdan seçim yapmak için [Gözat] dü mesini t×klat×n ve seçimi tamamlamak için ekranda verilen talimatlar× izleyin. Bir logo yerle imi seçmek için logonun dört kö esindeki dört dü meden birini t×klat×n. Kayd×rma çubu unu hareket ettirerek logo boyutunu ayarlay×n. 3 4 [Video Kareleri] ([E lenceli çerçeve]) Bu fonksiyonu kullanarak görüntülere e lenceli çerçeveler ekleyebilirsiniz. 1 2 [Video Kareleri] özelli inin kutusunu i aretleyin. A a × aç×l×r listedeki haz×r çerçevelerden birini seçin. [Video Efektleri] ([E lenceli efektler]) Bu fonksiyonu kullanarak haz×r video efektlerinden birini seçebilirsiniz. 1 2 16 [Video Efektleri] özelli inin kutusunu i aretleyin. [. . . ] · Web kameran×z× a a ×daki aral×klar d× ×nda kullanmay×n: s×cakl×k: 0°C - 40°C, ba ×l nem: %45 ~ 85. 22 TR Sorumluluk reddi Philips, bu malzemeyle ilgili, sat×labilirlik ve belirli bir amaca uygunluk örtülü garantileri de dahil olmak, ancak bunlarla s×n×rl× olmamak üzere hiçbir garanti vermez. Philips, bu belgede olabilecek herhangi bir hatayla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmez. Philips, bu belgede yer alan bilgileri güncellemek veya geçerli tutmakla ilgili hiçbir taahhütte bulunmaz. FCC uyumlulu u Bu cihaz, FCC Kurallar× K×s×m 15'e uygundur. Kullan×m, a a ×daki iki ko ula tabidir: a bu cihaz zararl× parazitlere neden olmaz, ve b bu cihaz, istenmeyen çal× t×rmaya neden olabilecekler de dahil olmak üzere, al×nan her türlü paraziti kabul etmelidir. Not · Bu cihaz test edilmi ve FCC Kurallar× K×s×m 15'e göre B S×n×f× dijital cihaz standartlar×na uygun oldu u görülmü tür. · Bu s×n×rlar, evde kurulum durumunda zararl× parazitlere kar × makul bir koruma sa lamak amac×yla tasarlanm× t×r. Bu ekipman radyo frekans× enerjisi üretir, kullan×r ve yayabilir ve, bu talimatlara uygun ekilde kurulmad× × ve kullan×lmad× × takdirde, radyo ileti imi için zararl× parazitlere neden olabilir. [. . . ]

PHILIPS SPZ 5000 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SPZ 5000 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag