Kullanım kılavuzu PHILIPS SWA4543W

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SWA4543W kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SWA4543W kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SWA4543W kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SWA4543W : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2214 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SWA4543W

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Nokia, Nokia Corporation'a ait tescilli bir ticari markadýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. [. . . ] Kalemin kapaðýný çýkarýn ve kalem ve uyumlu telefonun açýk olduðundan emin olun. 5 dakika içinde Bluetooth baðlantýsýný oluþturun. Telefondan Bluetooth baðlantýsýný etkinleþtirin. Daha fazla bilgi için, telefonun kullaným kýlavuzuna bakýn. Telefonun kullaným kýlavuzundaki talimatlarda belirtildiði þekilde telefonu, Bluetooth cihazlarýný aramasý için ayarlayýn. Telefon yaklaþýk 10 metre içindeki tüm Bluetooth cihazlarýný arar ve bu cihazlarý bir listede gösterir. Listeden Nokia Dijital Kalemi seçin ve satýþ paketiyle verilen Bluetooth þifresini girin. Doðru þifreyi girdiðinizde kalem, eþleþtirme iþleminin baþarýlý olduðunu titreþimle bildirir. Kalem kullanýma hazýrdýr. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 10 Eþleþtirmeyi kalemden etkinleþtirme 1. Telefondan Bluetooth baðlantýsýný etkinleþtirin. · Mürekkebin rengini veya çizgi kalýnlýðýný deðiþtirebilirsiniz, bkz: Kalem ayarlarýný kullanma, sayfa 15. Mürekkebin renginin veya çizgi kalýnlýðýnýn yazma sýrasýnda kaðýdýn Copyright © 2003 Nokia. Bu deðiþiklikler, mesajý uyumlu bir telefona veya ekrana gönderdiðinizde ekranda gösterilir. · Daha sonra devam etmek üzere yazmayý durdurup kapaðý takabilirsiniz. Metin ve çizimler hafýza dolana kadar kaleme kaydedilir. Kalemin hafýzasý dolduðunda, yeni veriler kalemin hafýzasýndaki en eski verilerin yerinde geçer. · Kaðýdýnýz bittiðinde, yetkili Nokia satýþ noktalarýndan not defterleri edinebilirsiniz. Multimedya mesaj nesneleri virüs içerebilir veya cihazýnýza ya da PC'nize baþka türlü hasar verebilir. Gönderenin güvenilirliðinden emin olmadýðýnýz durumda, hiçbir eki açmayýn. Multimedya mesajlarý yazmak ve uyumlu cep telefonlarýna göndermek için multimedya not defterini kullanýn. Telefondan multimedya mesajý gönderebilmeniz için telefonunuzdaki multimedya ayarlarýný yapmanýz gerekir. Multimedya ayarlarý için telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. [. . . ] Çalýþma süresi normalden belirgin ölçüde kýsa sürüyorsa, yeni bir batarya alýnmasý gerekir. Kullanýlmadýðý sýrada þarj cihazýný fiþten çekin. Bataryayý þarj cihazýna baðlý halde bir haftadan uzun tutmayýn, çünkü gereðinden fazla þarj etmek ömrünü kýsaltýr. Eðer kullanýlmazsa, komple þarj edilmiþ bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boþalacaktýr. [. . . ]

PHILIPS SWA4543W KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SWA4543W kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag