Kullanım kılavuzu PHILIPS SWA4547W

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SWA4547W kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SWA4547W kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SWA4547W kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SWA4547W : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2199 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SWA4547W

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. [. . . ] Bu nedenle bataryalarý çýkarmanýz gerekmez. Güç kaynaðý olarak bataryalarý kullanýrsanýz, SWA4547W Image Viewer açýk ancak bir Bluetooth cihazýna baðlý olmadýðýnda, SWA4547W Image Viewer 10 dakika sonra otomatik olarak uyku moduna geçer. Bataryanýn þarjý tükenmek üzereyken, TV ekranýnda batarya zayýf uyarýsý görüntülenir ve SWA4547W Image Viewer 3 dakika sonra kapanýr. Bataryalarý takma Bataryalarý resimde gösterildiði gibi takýn. Not: Kapaðý çýkarmadan önce mutlaka gücü kapatýn ve aygýtýn þarj cihazýyla veya diðer cihazlarla olan baðlantýsýný kesin. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 6 Teknik veriler · Aðýrlýk: 105 g · Uzunluk: 98 mm · Geniþlik: 98 mm · Kalýnlýk: 42 mm · Maksimum iþletim süresi 90 - 255 dk (batarya düzeyine baðlý olarak) · Ýþletim sýcaklýðý: 5o C - 55o C (yalnýzca iç mekan kullanýmý) · Uyumluluk: SWA4547W Image Viewer PAL ve NTSC standartlarýyla uyumludur. SECAM TV seti için satýþ paketine dahil olmayan özel bir adaptör gereklidir. SECAM adaptörü ev aletleri satan maðazalarda bulunabilir. SWA4547W TV Image Viewer'ý AV konektörü aracýlýðýyla uyumlu bir video cihazýna da baðlayabilirsiniz. · Güç kaynaðý: 4 AAA batarya veya Nokia þarj cihazlarý: ACP-7, ACP-8, ACP-12 · Baðlantý: TV için RCA konektörü, telefon için Bluetooth (sürüm 1. 1). Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 7 Genel bakýþ SWA4547W Image Viewer aþaðýdaki parçalarý içerir: 1. Açýk/kapalý/döndür düðmesi, kullanýmý için bkz. Duraklat/devam düðmesi, kullanýmý için bkz. SWA4547W Image Viewer'ý ilk kez kullanma sayfa 9. Copyright © 2003 Nokia. SWA4547W Image Viewer telefonunuzdan 10 metre mesafede ve aralarýnda duvar veya TV görüntüleyici ve telefon arasýndaki diðer elektronik cihazlar gibi engeller bulunmuyor. SWA4547W Image Viewer belleði ve resim biçimleri SWA4547W Image Viewer en sýk kullanýlan JPEG biçim çeþitlerini destekler. SWA4547W Image Viewer en çok 65 resim veya toplam 3 MB boyutunda resim görüntüleyebilir. Ayný anda tek bir resim veya bir slayt gösterisi gibi resimler grubu görüntüleyebilirsiniz. SWA4547W Image Viewer'a birden çok resim göndermek otomatik olarak bir slayt gösterisi baþlatýr. Slayt gösterisindeki her resim için varsayýlan görüntüleme süresi 8 saniyedir. Yeni resimler gönderildiðinde bunlar SWA4547W Image Viewer'ýn belleðindeki tüm resimlerin yerine geçer. SWA4547W Image Viewer kapatýldýðýnda belleðindeki tüm resimler silinir. SWA4547W Image Viewer ile resimleri görüntüleme Resimleri tek tek veya slayt gösterisi modunda görüntüleyebilirsiniz. SWA4547W Image Viewer'a ayný anda birden fazla resim gönderirseniz, resimler otomatik olarak slayt gösterisi olarak görüntülenir. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 12 Açýk/kapalý/döndür düðmesi · SWA4547W Image Viewer'ý açmak için, düðmeye kýsa süre (3 sn. ) basýn ve býrakýn. · SWA4547W Image Viewer'ý kapatmak için düðmeye kýsa süre (3 s. ) basýn · Resmi saat yönünde 90 derece döndürmek için, düðmeye kýsa süre (3 sn'den az) basýn. [. . . ] Eðer kullanýlmazsa, komple þarj edilmiþ bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boþalacaktýr. Bataryayý yalnýzca kendi amacý için kullanýn. Zarar görmüþ veya yýpranmýþ batarya ve þarj cihazlarýný kullanmayýn. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokasý veya kalem) bataryanýn + ve - uçlarýyla (bataryanýn arkasýndaki metal çubuklar) direkt baðlantýya sebep olduðunda, örneðin cebinizde veya cüzdanýnýzda yedek bir batarya taþýyorsanýz, kazara kýsa devre oluþabilir. [. . . ]

PHILIPS SWA4547W KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SWA4547W kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag