Kullanım kılavuzu PHILIPS SWV4158W

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals PHILIPS SWV4158W kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu PHILIPS SWV4158W kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals PHILIPS SWV4158W kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


PHILIPS SWV4158W : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2131 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu PHILIPS SWV4158W

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Not: Radyo vericisi cihazlarda olduðu gibi, anten kullanýlýrken gereksiz yere antene dokunmaya çalýþmayýn. Örneðin, telefon görüþmesi sýrasýnda hücresel antene dokunmaya çalýþmayýn. Antenin alýcýsýna veya vericisine dokunulmasý radyo iletiþiminin kalitesini etkiler, cihazýn gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir. Bataryayý þarj etme 1 Uyumlu bir þarj cihazýný duvar prizine takýn. 2 Güç kablosunu cihaza takýn. Batarya tamamen boþalmýþsa, þarj göstergesinin aþaðýdan yukarýya doðru hareket etmeye baþlamasý biraz zaman alabilir. [. . . ] Ýpucu: Tuþ kilidini etkinleþtirmeden çift yönlü kayar kapaðý kapatmak isterseniz, kayar kapaðý kapattýktan sonra herhangi bir tuþa basýn. Cihazýnýzda programlanmýþ resmi acil durum numarasý tuþ takýmý kilidi devredeyken de aranabilir. Kýsayollar · Açýk olan uygulamalar arasýnda geçiþ yapmak için tuþunu basýlý tutun. · Müzik çalar uygulamasýný açmak için, multimedya tuþunu basýlý tutun. · Birçok uygulamada, en çok kullanýlan · · · · · seçenek öðelerini görüntülemek için kaydýrma tuþuna basýn. Galeri öðesini açmak için tuþuna bir kez basýn. Telesekreterinizi (þebeke servisi) tuþunu basýlý tutun. aramak için, Multimedya menüsünü açmak için multimedya tuþuna basýn. Tercihi deðiþtirmek için, açma/kapatma tuþuna basýn ve bir tercih seçin. Genel ve Sessiz tercihleri arasýnda geçiþ yapmak tuþunu basýlý tutun. Ýki telefon hattýna için sahipseniz (þebeke servisi), bu iþlem iki hat arasýnda geçiþ yapar. Son aranan numaralar listesini açmak için ara tuþuna basýn. Ses komutlarý kullanmak için sað seçim tuþunu basýlý tutun. Web tarayýcýsýný (þebeke servisi) baþlatmak için tuþunu basýlý tutun. · · · 8 Kiþiselleþtirme Kiþiselleþtirme menüsünde, cihazýnýzdaki birçok ayarý tuþuna basýn, Araçlar > Ayarlar > deðiþtirebilirsiniz. Müzik çalar, AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ve WMA gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, dosya biçiminin tüm özelliklerini veya dosya biçimlerinin tüm türevlerini desteklemeyebilir. Müzik çalar'ý kontrol etmek için çift yönlü kapak altýndaki medya tuþlarýný kullanýn. Þarký çalmak için aþaðýdakileri yapýn: 1 Multimedya tuþunu basýlý tutun. 2 Dinlemek istediðiniz þarkýlara gitmek için kategorileri seçin. 3 Seçilen dosyalarý yürütmek için Çalma listelerini görüntülemek ve yönetmek için Müzik çalar menüsünde Müzik > Çalma listeleri seçeneðini belirleyin. Uyumlu bir USB veri kablosu, Microsoft'un uyumlu bilgisayarýnýza yüklü uyumlu Windows Media Player sürümü veya Nokia Nseries PC Suite'te bulunan Nokia Music Manager ile uyumlu bir bilgisayara veya diðer uyumlu cihazlara müzik aktarabilirsiniz. Telif hakký korumasý, bazý görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve baþka içerik öðelerinin kopyalanmasýna, üzerinde deðiþiklik yapýlmasýna, aktarýlmasýna veya iletilmesine engel oluþturabilir. WMDRM teknolojisiyle korunan dosyalar cihazýnýza aktarýldýktan sonra, Windows Media Player 10 bu dosyalarýn yürütülmesinde gecikmelere neden olabilir. Windows Media Player 10 ile ilgili düzeltme olup olmadýðýný öðrenmek için Microsoft destek sitesini ziyaret edin veya Windows Media Player'ýn daha yeni bir sürümünü edinin. tuþuna basýn. Þimdi çalýnýyor görünümünde çalmak üzere daha fazla müzik seçmek için, Seçenek > Müzik menüsüne git seçeneðini belirleyin. 11 Kulaklýklý mikrofon seti Uyarý: Kulaklýklý mikrofon setini kullanýrken dýþarýdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliðinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklýklý mikrofon setini kullanmayýn. [. . . ] Sayýsal tuþ takýmýnýn üzerini kapatmayýn. Konum verilerinin doðruluðu, uydu geometrisindeki hatalardan etkilenebilir. GPS sinyallerinin alýnabilmesi ve kalitesi bulunduðunuz yerin, yapýlarýn ve doðal engellerin varlýðýndan ve hava koþullarýndan etkilenebilir. GPS sinyallerinin alýnabilmesi için GPS alýcýsýný mutlaka açýk havada kullanmak gerekir. [. . . ]

PHILIPS SWV4158W KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. PHILIPS SWV4158W kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag