Kullanım kılavuzu RYOBI CNS-1801M

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals RYOBI CNS-1801M kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu RYOBI CNS-1801M kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals RYOBI CNS-1801M kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


RYOBI CNS-1801M : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2023 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   RYOBI CNS-1801M MANUAL 2 (1193 ko)
   RYOBI CNS-1801M MANUAL 2 (1193 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu RYOBI CNS-1801M

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] RYOBI, BU EL K<TABINI "OLDU/U G<B<", <FADE ED<LM<fi YA DA <MA ED<LM<fi H<ÇB<R T<PTE GARANT< OLMAKSIZIN, <MA ED<LEN GARANT<LER, T<CARET KOfiULLARI YA DA ÖZEL B<R AMACA UYGUNLUK DAH<L OLMAK ÜZERE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN ÜRÜNLE B<RL<KTE VERMEKTED<R. HERHANG< B<R DURUMDA RYOBI, YÖNET<C<LER<, MEMURLARI, ÇALIfiANLARI YA DA ACENTALARI, DOLAYLI, ÖZEL, RASTLANTISAL VEYA SONUCUNDA MEYDANA GELEN HASARLARDAN (KAR KAYBI, <fi KAYBI, VER< KAYBI, <fi AKSAMASI VE BENZER< DURUMLARI DA <ÇERECEK fiEK<LDE), BU HASARLARIN BU EL K<TABI YA DA ÜRÜNDEN KAYNAKLANMASI OLASILI/I RYOBI'A B<LD<R<LM<fi OLSA B<LE SORUMLU DE/<LD<R. BU EL K<TABINDAK< B<LG<LER VE ÖZELL<KLER SADECE B<LG< <Ç<ND<R VE ÖNCEDEN DUYURULMAKSIZIN DE/<fiT<R<LEB<L<R; RYOBI TARAFINDAN VER<LM<fi B<R TAAHHÜT OLARAK ALINMAMALIDIR. RYOBI, TANIMLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIMLAR DA DAH<L OLMAK ÜZERE, BU EL K<TABINDA YAPILAN HATALAR VE YANLIfiLIKLARDAN SORUMLU DE/<LD<R. [. . . ] Ekran Özellikleri iletiflim kutusundan, Settings (Ayarlar) sekmesini seçin ve ard>ndan Advanced (Geliflmifl)'e t>klay>n. RYOBI sekmesini seçin, ard>ndan afla¤>dakileri görüntülemek için RYOBI OSD'yi seçin. 2. 3. 5. Enable RYOBI OSD (RYOBI OSD'yi etkinlefltir) iflaret kutusuna t>klay>n. H>zl> tufl metin kutusuna t>klay>n, ard>ndan istedi¤iniz tufllara bas>n. Ayarlar> uygulamak için OK (Tamam)'e t>klay>n ve ç>k>n veya Apply (Uygula) ayarlar>na t>klay>n. Ayarlar> uygulamamak için Cancel (<ptal)'a t>klay>n ve ç>k>n. Yaz>l>m referans> 19 4. 4. 1 RYOBI GameLiveShow Girifl RYOBI GameLive Show kullan>c>lar>n tam ekranda oyun oynarken gerçek zamanl> oyun deneyimini paylaflmalar>na olanak sa¤lar. Kullan>c>lar <nternet Gezgini taray>c>s>n> kullanarak GameLive Show yay>n>n> uzaktan izleyebilir. Ayr>ca GameReplay özelli¤ini kullanarak oyunlar>n>z> kaydedebilir ve yeniden oynatabilirsiniz. 4. 2 4. 2. 1 Bafllang>ç RYOBI GameLiveShow ve GameReplay'in bafllat>lmas> RYOBI GameLiveShow'u bafllatmak için: Masaüstünüzdeki GameLiveShow simgesine çift t>klay>n. 4. 2. 2 GameLiveShow ayar> GameLiveShow ayar menüsü çözünürlük, kare oran>, ba¤lant>, Ethernet portunu ayarlaman>za ve do¤rulamak için kullan>c> ad>/parola ayar>n> yap>lmas>na olanak sa¤lamaktad>r. Afla¤>daki ö¤eleri göstermek için GAMELIVESHOW SETUP (GAMELIVESHOW AYARI) simgesine t>klay>n. Ayar ö¤elerini görüntülemek için t>klay>n Kullan>c> ad>n> ve parolay> giriniz Çözünürlü¤ü seçmek için t>klay>n Kare oran>n> de¤ifltirmek için t>klay>n Maks. istemci say>s>n> ayarlamak için t>klay>n Ethernet port numaras>n> girin Do¤rulamay> etkinlefltirmek için t>klay>n Kullan>c>lar>n grafik kart> bilgisini önizlemelerine izin ver/engelle Yay>n> bafllatmak/ durdurmak için t>kla 20 RYOBI grafik kart> 4. 2. 3 GameReplay ayar> GameReplay ayar menüsü çözünürlük, kare oran>, dosya dizini, ve GameReplay h>zl> tuflunu ayarlaman>za olanak sa¤lamaktad>r. Afla¤>daki simgeleri görüntülemek için GAMEREPLAY SETUP (GAMEREPLAY AYARI) simgesine t>klay>n. Ayar ö¤elerini görüntülemek için t>klay>n Bir dizini aramak için dosya dizinini girin veya dü¤meye t>klay>n Çözünürlü¤ü seçmek için t>klay>n Kare oran>n> de¤ifltirmek için t>klay>n Ayarlar> kaydetmek için t>klay>n 4. 2. 4 Önizleme Önizleme menüsü GameReplay'i kullanarak kaydedilen oyunlar> izlemenize olanak sa¤lamaktad>r. OK (Tamam)'e t>klay>n. 29 6. 5 Geliflmifl ayar özellikleri 'e t>klay>n. SmartDoctor Ayarlar> iletiflim kutusunu bafllatmak için SmartDoctor menüsünde 6. 5. 1 Ayarlar Ayarlar> de¤ifltirmek için, SmartDoctor Ayarlar> iletiflim kutusundan Settings (Ayarlar) sekmesine t>klay>n. Monitör Ayarlar> Monitör ayarlar>n> de¤ifltirmek için: 1. Monitor polling time interval (Monitör oylama zama aral>¤>)'> ayarlamak için kombo listesi kutusuna t>klay>n. Monitör ayar özelliklerinden herhangi birini etkinlefltirmek veya engellemek için iflaret kutusuna t>klay>n. Ayarlar> kaydetmek için Apply (Uygula) veya OK (Tamam)'e t>klay>n. 30 6. 5. 2 1. Monitör SmartDoctor Ayarlar> iletiflim kutusundan Monitor (Monitör) sekmesine t>klay>n. Voltaj, s>cakl>k ve fan monitör ayarlar>n> de¤ifltirmek için: Voltaj Alarm Ayarlar> · AGPVDDQ (AGP kartlar> için) veya PCIE 12V (PCIe kartlar> için), VCC, FBVDDQ veya VCORE voltajlar> için alarm> etkinlefltirmek veya engellemek için iflaret kutusuna t>klay>n. Voltaj Hata S>n>r> yüzdeli¤ini ayarlamak için kayd>r>c>y> hareket ettirin. · S>cakl>k Alarm Ayarlar> · · GPU ve Video RAM s>cakl>¤> için olan alarm> etkinlefltirmek veya engellemek için iflaret kutusuna t>klay>n. Etkinlefltirildi¤inde, GPU veya Video RAM alarm s>cakl>¤>n> ayarlamak için kayd>r>c>y> tafl>yabilirsiniz. Fan Alarm Ayarlar> · · Fan h>z alarm>n> etkinlefltirmek veya engellemek için iflaret kutusuna t>klay>n. Etkinlefltirildi¤inde, fan h>z>n> ayarlamak için kayd>r>c>y> tafl>yabilirsiniz. Karral> performans için optimum de¤erleri yüklemek amac>yla Default (Varsay>lan)'a dü¤mesine t>klay>n. 2. Ayarlar> uygulamak için Apply (Uygula)'a t>klay>n veya ayarlar> kaydederek ç>kmak için OK (Tamam)'e t>klay>n. De¤ifliklikleri uygulamadan ç>kmak için Cancel (<ptal)'a t>klay>n. 31 6. 5. 3 1. Fan Kontrolü SmartDoctor Ayarlar> iletiflim kutusundan Fan Control (Fan Kontrolü) sekmesine t>klay>n. Fan kontrol ayarlar>n> de¤ifltirmek için: 2. Fan kontrol özelli¤ini seçmek için seçenek dü¤melerine t>klay>n. Fan kontrolü üç özelli¤e sahiptir: Manuel mod, SmartCooling ve Otomatik Fan Kontrolü. Manual mode (Manuel modu) - Her s>cakl>k modu için kayd>r>c>y> ayarlayarak fan h>z>n> manuel olarak de¤ifltirebilirsiniz. Enable Smartcooling (Ak>ll> so¤utmay> etkinlefltir) - SmartDoctor, fan h>z>n> GPU s>cakl>¤>na göre otomatik olarak ayarlayacakt>r. [. . . ] Afla¤>daki alt menü belirecektir: Kay>t parametrelerini ayarlamak için: 1. Start recording whenever there's an unusual condition occurs (Ola¤anüstü bir durum meydana geldi¤inde kayd> bafllat)'>etkinlefltirmek için t>klay>n. Etkinlefltirildi¤inde, kay>t süresini saniye cinsinden ayarlamak için girifl yap>n veya oklar> kullan>n. Ayarlar> kaydederek ç>kmak için OK (Tamam)'e t>klay>n. 2. [. . . ]

RYOBI CNS-1801M KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. RYOBI CNS-1801M kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag