Kullanım kılavuzu RYOBI ERH710RS

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals RYOBI ERH710RS kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu RYOBI ERH710RS kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals RYOBI ERH710RS kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


RYOBI ERH710RS : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1457 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu RYOBI ERH710RS

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Montaj boþluðu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komþu beyaz eþyalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektrik baðlantýsý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Su baðlantýsý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Görünür hasarlarda cihazýn kurulumunu yapmayýn. Belirsizliklerde satýcý ile temasa geçin. 5. Montaj boþluðunun hazýrlanmasý Uyarý Duvar bölgesinde vidalarýn hasar verebileceði elektrik tesisatlarýnýn veya borularýn bulunmadýðýndan emin olun -- yaralanma ve hasar tehlikesi!Devrilme emniyeti ile ilgili önemli bilgiler: -- -- Her cihaz için 2 devrilme emniyet rayý gereklidir. Birlikte teslim edilen set, çeþitli zeminler için sabitleme vidalarý içermektedir. Sabitleme vidalarý lokal duruma uygun olarak seçilmelidir. Birlikte teslim edilen sabitleme vidalarýyla devrilme emniyet raylarýnýn ve böylelikle cihazýn güvenli bir þekilde sabitlenmesi mümkün deðilse, devrilme emniyet raylarýnýn sabitlenmesi için baþka uygun bir metot seçilmelidir. Bazý montaj biçimlerinde, devrilme emniyet raylarýnýn sabitlenmesi için arka duvarda kullanýlan ahþap vidalarýnýn çapraz vidalanmasý gerekli olabilir. Devrilme emniyet raylarýnýn sabitleme noktalarýný belirleyin. Somut ölçüleri, sayfa 8'teki "Kurulum boþluðunun ölçüleri" uyarýnca belirleyin. -- -- NP Beton zemin Uyarý Kurulum veya zemin ankrajlarý ile çalýþma sýrasýnda daima koruyucu gözlük ve diðer koruyucu düzenekleri veya giysileri kullanýn -- yaralanma tehlikesi!Zemin ankrajlarý, delikli tuðla gibi hafif inþaat kagir duvarlarda kullaným için uygun deðildir. Eðer montaj boþluðu cihazdan daha derinse, devrilme emniyet raylarýnýn arkasýna bir tahta takoz yerleþtirin ve zemine veya duvara sýkýca vidalayýn. Zemine baðlý olarak: Boþluðun arka duvarýnda destek arayýn ve delikleri takozun içindeki destek pozisyonuna uygun iþaretleyin. veya Montaj boþluðunun kenarlarýný korumak için birlikte teslim edilen koruma raylarýný yapýþtýrma bandýyla sabitleyin. NR 9. Cihazýn montaj boþluðuna sürülmesi Uyarý Cihazýn montaj boþluðuna sürülmesi sýrasýnda dikkatli davranýn. Zemine sabitlenmiþ su baðlantýsý veya þebeke tesisatýna hasar vermeyin. Not: Zemin ve cihaz, montaj deliðine oranla eðriyse, yükseklik ayarýna sahip tekerlekler, cihaz boþluða sürülmeden önce uygun þekilde ayarlanmalýdýr. Not: Yan yana kurulum durumunda her cihaz için ayrý bir priz gereklidir!Þebeke kablosunun cihazýn altýna veya arkasýna sýkýþmasýna karþý koruyun. Önerilen iþlemler: Þebeke kablosunun ortasýna bir ip baðlayýn ve cihazýn altýndan öne doðru sürün. Cihazýn boþluða sürülmesi sýrasýnda kabloyu ip yardýmýyla öne çekin. veya Þebeke hattýný yapýþkan bant ile, ortalayarak cihazýn arkasýndan, cihazýn kurulacaðý boþluðun arka duvarýndan yakl. 38 cm mesafede, zemine sabitleyin. Yükseklik ayarlý tekerlekler devrilme emniyetinin içine kavrayana kadar, cihazý dikkatli bir þekilde boþluða sürün. Montaj boþluðunun kenar korumasýný çýkartýn. NS 10. Cihazýn boþluðun içinde doðrultulmasý Dikkat Cihazýn yükseklik ayarý için asla bir akülü tornavida kullanmayýn. [. . . ] Bunun için sabitleme cývatalarýný sadece çözünüz. Dolap kapaðýný vida diþli saplamanýn üzerine takýn. Ayarlama rayý üzerindeki somunlarý sýkýn. Bu sayede kapaðýn yanlamasýna ayarý sabitlenir. Dolap (mobilya) kapaðýný biraz yukarý kaldýrýnýz ve sabitleme plakalarýný yukarýdan aþaðýya doðru çekmecedeki sabitleme köþebentlerinin üzerine itiniz. [. . . ]

RYOBI ERH710RS KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. RYOBI ERH710RS kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag