Kullanım kılavuzu RYOBI ESS200RS

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals RYOBI ESS200RS kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu RYOBI ESS200RS kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals RYOBI ESS200RS kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


RYOBI ESS200RS : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1940 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu RYOBI ESS200RS

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] (Yaralanma tehlikesi) Gerekli kaplama kapaklarn, özel aksesuar olarak yetkili servis veya yetkili satclar üzerinden tedarik edebilirsiniz Cihaz kurarken Cihazn kurulmasn ve gerekli balantlarn montaj klavuzunda belirtildii åekilde yapnz. Bulaåk makinenizi kurarken fiåin prize takl olmamasna dikkat ediniz. Evdeki elektrik sigorta sisteminin yönetmeliklere göre balanmå olup olmadn kontrol ediniz. Bütün elektrik balantlarnn tip levhasnda belirtilen deerlerle ayn olmas gerekir. [. . . ] Yukarda belirtilmiå olanlarn deiåmesi (azalmas yada artmas) halinde programn çalåma süresinin (seçilen programa bagl olarak) deiåtirilmesi mümkündür. Programn çalåma süresinde yaplacak olan deiåiklik cihaz çalåtktan sonra tespit edileceinden büyük zaman deiåiklikleri söz konusu olabilir. Program verileri Program verilerinin tamamn bu kullanm klavuzunda bulablirsiniz. Ykanacak eåyann farkl miktarlarda olmas Cihaza giren suyun ss Borudaki su basnc Ortamn ss Åebeke elektirik gerilimindeki oynama miktarlar Cihaza bal olan tolerans deerleri (Örn. : Scaklk, su miktar). Yukarda belirtilenlenler aracl ile program deerlerinde büyük sapmalar gözlenebilir. Verilmiå olan su tüketim deerleri su sertliinin 4 olduundan yola çklarak verilmiåtir. Program Sonu Say göstergesinde 8 deeri göründüü zaman, program sona ermiå olur. Cihazn Kapatlmas Programn sona ermesinden birkaç dakika sonra: Açma / Kapatma dümesine 1 basp, cihaz kapatnz. Uyar Lütfen bulaåklar boåaltmak için cihazn kapan program sonunda tamamen açnz ve az açk åekilde cihaza dayanr durumda brakmaynz. Cihazdan muhtemelen çkmaya devam eden buhar, hassas mutfak tezgahlarnda zarara yol açabilir. Cihazn çalåtrlmas Cihazn kapsn kapatnz. Program seçme dümesini 3 istediiniz programa çeviriniz. Aç/Kapat (ana åalter) 1 dümesini "Aç" konumuna getiriniz. Program otomatik olarak çalåmaya baålar. 17 tr Programn Durdurulmas Açma / Kapatma dümesine 1 basp, cihaz kapatnz. Scak su balants ile çalålyorsa veya cihaz snmå durumdaysa ve cihazn kaps açldysa, kapy önce birkaç dakika sadece yaslayp (tam kapatmadan) bekleyiniz ve sonra kapatnz. (yüksek scaklkta yaplan ykama iålemlerinde sya karå hassas eåyalara dikkat edilmesi gerekir). 19 tr Bakm ve koruma Cihaznzn bakm ve kontrollerinin muntazam aralklarla yaplmas, hata ve arza oluåmasn önler. Böylelikle hem zaman kazanrsnz, hem de gereksiz yere cannz sklmaz. Özel tuz ve parlatc 6 ve 7 ilave etme göstergelerini kontrol ediniz. Gerekirse tuz ve/veya parlatc ilave ediniz. Süzgeçler Süzgeçlerde 28 toplanan pislikler, süzgeçlerin tkanmasna neden olabilir. Her ykama iåleminden sonra süzgeçlerde kaba pislik toplanp toplanmadn kontrol ediniz. Süzgeç baåln çevirerek süzgeci yerinden çkartnz. Süzgeçler birbirlerine sabit åekilde monte edilmiåtir. Bu nedenle parçalarn birbirlerinden ayrlmas mümkün deildir. Kaba pislikleri temizledikten sonra süzgeçleri akar su altnda iyice temizleyiniz. Cihazn genel durumu Ykama alannda ya ve kireç artklar toplanp toplanmadn kontrol ediniz. Bu tür birikintiler varsa: Bulaåk deterjan haznesine bulaåk deterjan doldurunuz. Cihaza bulaåk koymadan, en yüksek ykama scaklk derecesine sahip ykama programn çalåtrnz. Cihaz temizlemek için sadece özellikle bulaåk makineleri için elveriåli olan temizleme maddeleri/bulaåk makinelerini temizleme maddeleri kullannz. [. . . ] Bu åekilde oyun oynayan çocuklarn kendilerini dolabn içine kilitlemelerini ve hayatlarn tehlikeye sokmalarn engellemiå olursunuz. Yeni bir cihaz zarar görmemesi için uygun koruyucu ambalaj içinde size ulaåtrlr. Cihazn ambalaj için kullanlan malzemelerin üzerinde uluslar aras standartlarda kabul edilen ksaltma iåaretleri (örn >PS< polistrol) bulunmakttadr. Cihaz giderirken plastik maddeleri ayrarak çevre dostu bir åekilde giderilmesini salayabilirsiniz. [. . . ]

RYOBI ESS200RS KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. RYOBI ESS200RS kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag