Kullanım kılavuzu SAMSUNG SYNCMASTER 460DRN QUICK GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAMSUNG SYNCMASTER 460DRN kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAMSUNG SYNCMASTER 460DRN kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAMSUNG SYNCMASTER 460DRN kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAMSUNG SYNCMASTER 460DRN QUICK GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1666 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SAMSUNG SYNCMASTER 460DRN (3692 ko)
   SAMSUNG SYNCMASTER 460DRN (8208 ko)
   SAMSUNG SYNCMASTER 460DRN QUICK GUIDE (1552 ko)
   SAMSUNG SYNCMASTER 460DRN QUICK GUIDE (1437 ko)
   SAMSUNG SYNCMASTER 460DRN QUICK GUIDE (VER.1.0) (1437 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAMSUNG SYNCMASTER 460DRNQUICK GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bu sembol size kullan›m klavuzunu okuman›z› hat›rlat›r. 1 Önemli Bilgi TR Kondenser kurutucunuzun verimli çal›flabilmesi için, afla¤›da belirtilen düzenli bak›m program›na uyman›z gereklidir: Tüy Filtresi. . . !Tüy filtresi HER kurutma ifllemi sonras›nda TEM‹ZLENMEL‹D‹R. Filtreyi aç›n ve filtre filesinden pamukçuklar› temizleyin. Filtreyi geri tak›n - Filtre yerine tak›l› de¤ilken kurutucuyu ASLA çal›flt›rmay›n. ! [. . . ] Program giysileri 37°C (Vücut S›cakl›¤›) ›s›t›r ve bu s›cakl›kta maksimum 4 saat ya da siz kap›y› açarak program› durduruncaya kadar çal›fl›r. Program Kolay Ütü Kolay Ütü k›sa 10 dakikal›k bir programd›r (8 dakika ›s›tma ard›ndan 2 dakika döndürerek so¤utma), ayn› konumda/pozisyonda uzun süre tutulan giysilerin liflerini açar. ‹fllem lifleri rahatlat›r, ütülenmelerini ve katlanmalar›n› kolaylaflt›r›r. Kolay Ütü kurutma program› de¤ildir ve ›slak giysiler için kullan›lmamal›d›r. Bu a¤›rl›klar kuru a¤›rl›klar› gösterir: Kumafl Maksimum yük Pamuk ve Pamuk kar›fl›mlar› 2. 5kg Sentetikler 2kg Kot 2kg 2. Program bitince çamafl›rlar› hemen boflalt›n, giysileri as›n, katlay›n veya ütüleyin ve dolaplara yerlefltirin. Bu mümkün olmad›¤›nda program› tekrarlay›n. Kolay Ütü etkisi bir kumafltan di¤erine farkl›l›k gösterir. Pamuklu ve Pamuklu kar›fl›mlar› gibi geleneksel kumafllarda iyi sonuç verir, akrilik dokumalarda ve Tencel® gibi malzemelerde daha az sonuç verir. “Yenile” program› kurutma program› de¤ildir ve ›slak çamafl›rlar için kullan›lmamal›d›r. Herhangi bir yük seviyesinde kullan›labilir ama küçük a¤›rl›klarda daha etkilidir. Di¤er programlar s›ras›nda kurutucunun ilerlemesini gösterirler, ilgili faz bafllad›kça s›ra ile yanarlar. Zaman Erteleme (Zamanlay›c›s) Baz› programlar›n bafllamas› (bkz Bafllatma ve Programlar) 3sa ad›mlarla 9 saate kadar geciktirilebilir. Geciktirilmeli bafllang›ç ayar› yap›lmadan önce su haznesinin boflalt›lm›fl oldu¤una emin olun. Gecikmeli bafllatma sürerken, gecikme dü¤mesi yan›ndaki ›fl›k yan›kt›r ve seçilen gecikme süresinin ›fl›¤› yan›p söner (Bafllat/Durdur dü¤mesine bas›ld›ktan sonra). Gecikmeli bafllatma ayarlamak için, Zaman Gecikmesi dü¤mesine bas›n, dü¤menin yan›ndaki ›fl›k ile 3sa gecikme ›fl›¤› yanar. Dü¤meye bir kez daha bast›¤›n›zda ayar 6sa olur, 3sa ›fl›¤› söner 6sa ›fl›¤› yanar. Dü¤meye her bas›fl gecikmeyi 3 saat art›r›r, bu ilgili ›fl›k ile gösterilir. 9sa ›fl›¤› yan›kken, dü¤meye tekrar basmak gecikmeyi iptal eder. Açma/Kapama dü¤mesini bas›l› tutmak da iptal eder. Extra Bak›m Pamuklular için bu yafllanma-karfl›t› fonksiyon, do¤ru tambur dönüflü ve do¤ru ›s› sayesinde (devrin son k›sm›nda azalt›l›r) çamafl›rlar›n›z›n parlakl›¤›n›n uzun süre korunmas›na yard›mc› olur, Not: ‘Ekstra Kuru’, ‘Kuru Gardrop’ve ‘Hafif Kuru’ kurutma seçenekleriyle birlikte kullan›lamaz. K›r›fl›kl›k Azaltma Ön bak›m seçene¤i yaln›zca gecikmeli bafllang›ç seçildiyse kullan›labilir. [. . . ] Yetkili Servisi (bkz Servis) ça¤›rmadan önce afla¤›daki sorun giderme önerilerini uygöulad›¤›n›zdan emin olun. TR Sorun: Kurutucu çal›flmaya bafllam›yor Olas› sebep / Çözüm: ● ● ● ● ● ● ● Fifl prize takl› de¤il veya temas etmiyor. PROGRAMLAR çevirmeli dü¤mesi düzgün ayarlanmam›fl olabilir (bkz Bafllatma ve Programlar). BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine bas›lmam›fl olabilir (bkz Bafllatma ve Programlar). Gecikme ayarlam›fl olabilirsiniz (bkz Bafllatma ve Programlar). [. . . ]

SAMSUNG SYNCMASTER 460DRN KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAMSUNG SYNCMASTER 460DRN kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag