Kullanım kılavuzu SAMSUNG SYNCMASTER 650FP-2 QUICK GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAMSUNG SYNCMASTER 650FP-2 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAMSUNG SYNCMASTER 650FP-2 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAMSUNG SYNCMASTER 650FP-2 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAMSUNG SYNCMASTER 650FP-2 QUICK GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3253 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SAMSUNG SYNCMASTER 650FP-2 (4469 ko)
   SAMSUNG SYNCMASTER 650FP-2 (4469 ko)
   SAMSUNG SYNCMASTER 650FP-2 QUICK GUIDE (3696 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAMSUNG SYNCMASTER 650FP-2QUICK GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bu cihaz evde kullanýlmasý veya benzer uygulamalar amaçlý tasarlanmýþtýr, örneðin: - maðazalarda, ofislerde ve diðer iþ ortamlarýnda çalýþan personel için mutfak olarak kullanýlan alanlar; - çiftlik evleri; - otel, motel ve diðer konaklama tipi ortamlarda müþteriler tarafýndan kullaným; - bed and breakfast (oda&kahvaltý). Su giriþ hortumunun baðlanmasý • Uygun bir soðuk su baðlantý noktasýna: Hortumu baðlamadan önce, su içinde bulunmasý mümkün olan partiküllerin cihazý týkamamasý için hortum tamamýyla temizlenene kadar su akýtýn; Bu iþlemi gerçekleþtirdikten sonra giriþ hortumunu, musluða ¾’lük bir gaz vidasý diþli baðlantýsýyla vidalayýn. • Uygun bir sýcak su baðlantý noktasýna: Bulaþýk makineniz, sýcaklýðý 60°C’yi geçmeyecek þekilde elektrik kaynaðýndan gelen sýcak su ile beslenebilir (radyatörlü bir merkezi ýsýtma sisteminiz varsa). Soðuk su kaynaðýnýn baðlanmasý konusunda belirtilen þekilde hortumu musluða vidalayýn. Giriþ hortumu yeteri kadar uzun deðil ise konusunda uzman bir maðazaya ya da yetkili bir teknisyene baþvurun. [. . . ] Alt raftan baþlamak üzere raflarý sýrasýyla boþaltýn. Rastlantýsal kesintiler Yýkama devri sýrasýnda kapak açýlýrsa ya da elektrik kesintisi yaþanýrsa devir duracaktýr. Kapaðý kapatýn ve Baþlat/Durdur düðmesine basýn (sabit ýþýk): Devir, durdurulduðu noktadan devam eder. Makinenin durdurulmasý için Baþlat/Durdur düðmesine basýldýysa yýkama devri ya da Gecikmeli Baþlama fonksiyonu (seçildiyse) kesintiye uðratýlýr. Bu aþamada yýkama devrinin deðiþtirilmesi mümkün deðildir. *Sadece seçilen modellerde mevcuttur. $ Yýkama devirleri Çatak, kaþýk ve býçaklar az kirli ise ya da bulaþýk makinesine yerleþtirilmeden önce sudan geçirilmiþler ise bu doðrultuda kullanýlan deterjan miktarýný azaltýn. Yýkama devrilerinin ve seçeneklerin sayýsý ve tipi, bulaþýk makinesi modeline baðlý olarak deðiþiklik göstermektedir. 64 Yıkama devri seçimi hakkında talimatlar Yıkama devri Toz Deterjan (A) = bölme A (B) = bölme B Sıvı 30 ml (A) Tablet 1 (A) Kurutmalı yıkama devirleri Yıkama Devri Süresi (Tolerans ± %10) Saat Dakika 2:25’ Çok kirli bulaşıklar ve tavalar (kırılgan parçalar için kullanılmamalıdır) Normal kirli tavalar ve bulaşıklar için Standart günlük yıkama devri 30 g (A) Yoğun 25 g (A) 5 g (B) Normal Evet 25 ml (A) 5 ml (B) 1 (A) Evet 1:50’ Bir sonraki yemeğin bula şıklarının da konulmasını bekleyen bulaşıklar için ön yıkama Düşük enerji kullanımı sa ğlayan çevreye duyarlı yı kama devri, tavalar ve ta baklar için uygundur Az kirli bulaşıklar için ekonomik ve hızlı yıkama (kullanımdan hemen sonra çalıştırın) (2 tabak + 2 bardak + 4 çatal kaşık + 1 tava + 1 küçük tencere) Hayır Sudan Geçirme 25 g (A) 5 g (B) Ekonomik* Hayır Hayır Hayır 0:08’ 25 ml (A) 5 ml (B) 1 (A) Evet 2:55’ 25 g (A) Hızlı 25 ml (A) 1 (A) Hayır 0:35’ Notlar: “Hýzlý yýkama” devirleri kullanýlýrken optimum performans düzeyleri, belirtilen maksimum çatak, kaþýk ve býçak miktarýna sadýk kalýnarak elde edilebilir. * Ekonomik yýkama devri, EN-50242 yönetmeliklerine uygundur. Diðer yýkama devirlerinden daha uzun sürmesine raðmen daha az enerji kullanýr ve çevreye daha az zararlýdýr. Test Laboratuarlarý için Not: Ýlgili EN test koþullarýna iliþkin bilgi almak için lütfen aþaðýdaki adrese bir e-posta gönderin: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany. com Deterjanýn ölçülmesini daha kolay hale getirmek için aþaðýdaki bilgileri inceleyin: 1 çorba kaþýðý = 15 g toz = yaklaþýk 15 ml sývý 1 çay kaþýðý = 5 g toz = yaklaþýk 5 ml sývý % Parlatýcý ve iþlenmiþ tuz 64 Sadece bulaþýk makineleri için özel olarak üretilen ürünleri kullanýn. Tablet tuz ya da endüstriyel tuz veya sývý bulaþýk deterjaný kullanmayýn. Çok fonksiyonlu bir ürün kullanýlýyorsa parlatýcý eklemenize gerek yoktur; fakat özellikle de suyun sert ya da çok sert olduðu yerlerde yaþýyorsanýz tuz eklemenizi önemle tavsiye ederiz. Tuz ya da parlatýcý eklemezseniz YETERSÝZ TUZ* ve YETERSÝZ PARLATICI* gösterge ýþýklarý yanýp öyle kalacaktýr. Huniyi* yerleþtirin (bakýnýz figür) ve tuz konteynýrýný tam aðzýna kadar doldurun (Bu konteynýr yaklaþýk 1 kg kaldýrabilmelidir); az miktarda suyun dýþarý sýzmasý olaðandýr. Huniyi* çýkartýn ve açýklýk üzerinde kalan tüm tuz artýklarýný temizleyin; akan suyun altýnda kapaðý durulayýn ve ardýndan kapaðýn alt kýsmýnda yýldýz þeklinde düzenlenmiþ olarak bulunan dört yarýktan suyun dýþarý çýkmasýný saðlamak için aþaðýya doðru bakan baþlýða tekrar vidalayýn. (Yeþil ibreli kapak*) Konteynýra her tuz ekleyiþinizde bu iþlemleri gerçekleþtirmenizi tavsiye ederiz. Kapaðýn yerine sýkýca vidalanmýþ olduðundan emin olun; böylece yýkama döngüsü süresince daðýtýcýnýn içine herhangi bir deterjan madde giremeyecektir (Bu durum su yumuþatýcýsýna tamir edilemez bir þekilde zarar verebilirdi. ). Gerekli olduðu zaman tuz daðýtýcýsýndan dýþarýya sýzan tuz çözeltisinin temizlendiðinden emin olmak için yýkama devrinden önce tuzu ölçün. Ýþlenmiþ tuzun ölçülmesi & * Sadece seçilen modellerde mevcuttur. Bakým ve onarým • Sýzýntýlarý engellemek amacýyla su musluðunu her yýkama devrinden sonra kapatýn. • Makine temizlenirken ya da bakýmý yapýlýrken makinenin fiþini çekin. Su ve elektrik kaynaklarýnýn kapatýlmasý • Makinenin dýþ yüzeyleri ve kontrol paneli, iplikçik býrakmayan hafif nemli bir bez parçasý ile temizlenebilir. Deterjan ya da aþýndýrýcý ürünler kullanmayýn. • Cihaz içinde oluþan leke ya da izler nemli bir bez ile ve az bir sirke ile temizlenebilir. Bulaþýk makinesinin temizlenmesi Musluk çýkýþýndaki su giriþ filtresini düzenli olarak temizleyin; - Su musluðunu kapatýn. - Su giriþ hortumunun ucunun vidalarýný sökün, filtreyi çýkartýn ve akan suyun altýnda dikkatlice temizleyin. - Filtreyi yenisi ile deðiþtirin ve su hortumunu eski pozisyonunda vidalayýn. 64 Filtrelerin temizlenmesi Filtre grubu, yýkama suyundan yiyecek kalýntýlarýný temizleyen ve suyu tekrar döndüren üç ayrý filtreden oluþmaktadýr. Her yýkamada en iyi sonuçlarý elde etmek için temizlenmelidirler. [. . . ] Konutlarda kullanýlan elektrikli cihazlarýn doðru bir þekilde tasfiye edilmesi hususunda ayrýntýlý bilgi edinmek için ilgili toplum yetkilisine ya da yerel bayiinize baþvurabilirsiniz. * Sadece seçilen modellerde mevcuttur.  Sorun giderme Cihazýn çalýþmasýnda problem olmasý durumunda Destek talebinde bulunmadan önce aþaðýdaki listede bulunan çözüm yollarýný kontrol edin: Arızalar: Bulaşık makinesi, çalışmıyor veya komutlara yanıt vermiyor Olası sebep/Çözüm: • ON/OFF tuşu ile makineyi kapatınız, yaklaşık bir dakika sonra yeniden açınız ve programı yeniden ayarlayınız. • Kilit serbest kalmıştır; "klak" sesini duyana kadar kapağı iyice itiniz. Atık su hortumu kıvrılmış (Montaj bölümüne bakınız). Filtre yemek artıkları ile tıkanmıştır. 64 Kapak kapanmıyor Bulaşık makinası atık suları boşaltmıyor. Bulaşık makinesi ses yapıyor. • Bulaşıklar birbirine veya püskürtme kollarına çarpıyor. [. . . ]

SAMSUNG SYNCMASTER 650FP-2 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAMSUNG SYNCMASTER 650FP-2 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag