Kullanım kılavuzu SAMSUNG SYNCMASTER 700DX-3 QUICK GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals SAMSUNG SYNCMASTER 700DX-3 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu SAMSUNG SYNCMASTER 700DX-3 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals SAMSUNG SYNCMASTER 700DX-3 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


SAMSUNG SYNCMASTER 700DX-3 QUICK GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1988 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   SAMSUNG SYNCMASTER 700DX-3 (5340 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu SAMSUNG SYNCMASTER 700DX-3QUICK GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Temizlik ve bakım işlemleri, denetimsiz olarak çocuklar tarafından gerçekleºtirilmemelidir. DİKKAT: Gres yağları ve yağlar ile korumasız küçük bir fırın bırakmak, tehlikeli olabilir ve bir yangına neden olabilir. Izgara tak ld zaman, kilidin yukar do ru dönük ve yuvan n arka taraf nda oldu undan emin olunuz. Bir alevi/yangını su ile söndürmeye çalışmak ASLA gerekmez, ancak cihazı kapatmak ve örneğin bir kapak veya ateşe dayanıklı bir kapak ile alevin üzerini örtmek gerekir. Camın parçalanmasına neden olarak yüzeyi çizebileceğinden, fırının cam kapağını temizlemek için aşındırıcı ürünler ve kesici metal spatulalar kullanmayınız. [. . . ] Sonra fýrýný kapatýp kapaðýný açýnýz ve mekâný havalandýrýnýz. Duyulacak koku, fýrýný koruma amaçlý kullanýlan malzemelerin buharlaþmasý nedeniyle ortaya çýkan kokudur. Kullanmadan önce cihazýn yan taraflarýnda bulunan plastiði mutlaka çýkarýnýz !Fýrýn tabanýna asla herhangi bir cisim koymayýnýz, emayesine zarar verebilirsiniz. PROGRAM düðmesini döndürerek istenilen piþirme programýný seçiniz. TERMOSTAT düðmesini döndürerek program için tavsiye edilen veya istediðiniz sýcaklýðý seçiniz. Piþirilecek yemek türleri ile bunlar için önerilen sýcaklýklar listesi mevcuttur. Fýrýnda piþirme tablosu) danýþabilirisiniz. Piþirme sýrasýnda þunlarý yapmak mümkündür: • PROGRAM düðmesi vasýtasýyla piþirme programýný deðiþtirmek; • TERMOSTAT düðmesi vasýtasýyla sýcaklýðý deðiþtirmek; • PROGRAM düðmesini “0” pozisyonuna getirerek piþirme sürecini durdurmak. Piþirme kaplarýný daima mevcut olan tel ýzgara üzerine koyunuz. * Sadece bazý modellerde mevcuttur. 8 Piþirme programlarý !MAX arasýnda bir sýcaklýk ayarý yapýlabilir tüm programlar için 60°C ile: • BARBECUE hariçtir (bunun için sadece MAX konumunu ayarlamanýz önerilir); • GRATIN (200ºC sýcaklýðýn aþýlmamasý önerilir). Üstteki rezistans sürekli olarak yanýk kalmýyorsa merak etmeyiniz: bunun çalýþmasý bir termostat tarafýndan kontrol edilmektedir. !ÜST FIRIN, IZGARA ve GRATÝN türü piþirmeler daima fýrýnýn kapaðý kapalýyken yapýlmalýdýr !ÜST FIRIN ve IZGARA türü piþirme yaparken piþirme kalýntýlarýný (akan yað ve/veya soslar gibi) toplamak için yað toplama tepsisini 1 pozisyona, ýzgara ise 5 pozisyona alýnýz. GRATÝN türü piþirme yaparken piþirme kalýntýlarýný toplamak için yað toplama tepsisini 1 pozisyona, ýzgara ise 2 veya 3 pozisyona alýnýz. TR Ayný anda birkaç rafta piþirme Ýki rafýn kullanýlmasý gerektiðinde ÇOKLU PÝÞÝRME programýný kullanýnýz. Bunlar direkt sýcak havanýn etkisindedirler ve hassas yiyeceklerin yanmasýna neden olabilirler. konumu kullanýnýz, daha fazla ýsý gerektiren yemekleri 2. • Farklý piþirme süresi ve piþirme sýcaklýðýný gerektiren gýdalarýn piþirmesinde tavsiye edilen iki piþirme sýcaklýðý (bkz. Fýrýnda piþirme tablosu) arasýnda olan bir sýcaklýk derecesini ayarlayýnýz ve 4. Daha az kýsa piþirilmesi gereken gýdayý daha erken çýkarýnýz. • Birkaç rafta 220°C de pizza piþirildiðinde fýrýnýn en az 15 dakika önce çalýþtýrýlmasý tavsiye edilir. konum kullanýldýðýnda piþirme süresi daha uzun olur. [. . . ] Hasarlý olmasý halinde en yakýn Yetkili Teknik Servise baþvurunuz. Bu durumda onarým yapýlýncaya kadar fýrýnýn kullanýlmamasý tavsiye edilir. Cihazýn temizlenmesi !Cihazý temizlerken asla buharlý yada yüksek basýnçlý temizleyiciler kullanmayýnýz. • Emayeli veya paslanmaz çelik dýþ kýsýmlar ile lastik contalar ýlýk su ve nötr sabunlu bir süngerle temizlenebilir. [. . . ]

SAMSUNG SYNCMASTER 700DX-3 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. SAMSUNG SYNCMASTER 700DX-3 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag